Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 7.07 – 08 april 2007
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Gemeenteraad op 16 april 2007

De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op maandag 16 april 2007 om 19.00 uur in de raadszaal van het Gemeentehuis te Zelzate. De openbare zitting kan door elke inwoner bijgewoond worden.

OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
4. Definiëring van het begrip "dagelijks bestuur" / bepaling van de algemene regels i.v.m. daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen
5. Aanvullend gemeentereglement op de politie van het wegverkeer - parkeerkaarten – aanpassingen
6. Onderhoudswerken gemeentelijke gebouwen
7. Kerkfabriek Sint-Laurentius - rekening 2006
8. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - rekening 2006
9. Investeringen openbare verlichting - Bijplaatsen 3 nieuwe verlichtingspunten in de Karperstraat (speelplein) - Vervangen beschadigde verlichtingspaal in de Leegstraat - Vervangen afgebroken, verouderde gevelarmatuur door een aluminiumpaal aan het Koophandelsplein - Vervangen van een beschadigde verlichtingspaal aan het rond punt in de Burgemeester J. Chalmetlaan
10. TMVW - voordracht kandidaturen / nieuwe voordracht - wijziging voordracht
11. IDM - Algemene Vergadering d.d. 25 mei 2007 - agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
12. Iveg - Algemene Vergadering d.d. 31 mei 2007 - agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
13. Afsprakennota betreffende de samenwerking in de werkstructuur van het SRN Gentse Kanaalzone
14. Projectbureau Gentse kanaalzone: gebiedsvisie Klein Rusland-Oost: definitief ontwerp
15. Marktcommissie - wijziging samenstelling
16. Statutenwijziging VZW Zelzaatse Watersportvereniging
17. Inrichting groenbuffer en verkaveling / aanleg geluidsberm langsheen R4
18. Toelage aan verenigingen die 50 jaar bestaan
19. Bespreking van de correcte exploitatierekening 2006 i.v.m. betalend parkeren / Opvolging van de besprekingen rond de opzeg van de concessie met Apcoa (op verzoek van de PVDA+-fractie)
20. Toepassen van het groepstarief voor Zelzaats Jeugdwerk in het gemeentelijk zwembad voor het dagcentrum “De Boei” (op verzoek van de CD&V-fractie)
21. Nieuw toegangssysteem containerpark (op verzoek van de CD&V-fractie)
22. Project Gentse kanaal zone - ombouw knooppunten R4-0ost en –West - bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)
23. Verdere aanpassing van de knooppunten Expresweg A11/E34 - bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)

GEHEIME ZITTING

In geheime zitting wordt overgegaan tot de samenstelling van

1. Lokale economische raad
2. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
3. De gemeentelijke cultuurraad
4. De marktcommissie
5. Algemene vergadering van de VZW Huis van Het Nederlands.

Meer info over de inhoud van deze agendapunten

 

Zelzate int onwettig belastingen

Eén van de gevolgen van het maandelange geruzie tussen der Zelzaatse socialisten en liberalen is dat er nog steeds geen begroting is voor het lopende jaar. We kijken uit naar de gemeenteraad van 26 april waar die zal worden bekendgemaakt.

Een ander belangrijk gevolg van de periode waarin elke vorm van gemeentelijk bestuur ontbrak is dat men over het hoofd heeft gezien dat veel gemeentelijke belastingen slechts een duurtijd hadden tot 31 december 2006, het einde van vorige legislatuur. Sedert 1 januari 2007 zijn de meeste gemeentebelastingen in Zelzate dus automatisch afgeschaft. En dat zijn er heel wat:

- De contante belasting op mobiele tuigen voor publiciteitsdoeleinden;
- De contante belasting op markten en kermissen;
- De contante belasting op het weghalen van niet-reglementair gestort afval;
- De contante belasting op de milieuvergunningsaanvraag;
- De contante belasting op de afgifte van administratieve documenten;
- De contante belasting op de aansluitingswerken op het openbaar rioolnet;
- De belasting op drankslijterijen open na het sluitingsuur;
- De belasting op het occasioneel gebruik van het gemeentelijk openbaar domein;
- De belasting geheven op het ophalen, verwijderen en verwerken van selectief ingezameld GFT- en restafval;
- De belasting op eerste aanleg van trottoirs en opritten;
- De belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten;
- De belasting op het (oneigenlijk) gebruik van het openbaar domein;
- De retributie op het parkeren;
- De retributie op de verkoop van huisvuilzakken;
- De retributie op de afgifte van stedenbouwkundige- en milieu-inlichtingen;
- De retributie op huwelijksceremonieel;
- De retributie op niet verplichte brandweerprestaties;
- De retributie op de afgifte van inlichtingen uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.

Onaanvaardbaar is dat het gemeentebestuur al deze belastingen blijft innen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Door dit te verzwijgen bedriegt het de bevolking. Het schepencollege moet echter beseffen dat het geen poot heeft om op te staan wanneer iemand bijvoorbeeld weigert om een parkeerboete te betalen die opgelopen werd tussen 1 januari 2007en vandaag. Er bestaat immers geen enkel wettelijke grond meer voor die retributie.

Voor meer informatie over de gemeentebelastingen en -reglementen

 

Zelzate blijft zegelrechten heffen

De federale overheid besliste vorig jaar om het wetboek van zegelrechten af te schaffen. Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne stelde daarom het gemeentebestuur voor om de gemeentelijke zegelrechten met ingang van 1 januari 2007 af te schaffen. Het college van burgemeester en schepenen besliste echter om de gemeentelijke zegelrechten in de toekomst te behouden omwille van financiële redenen.

We beseffen maar al te goed dat de SP.A-Open VLD-meerderheid, na jaren potverteren binnen gemeente en OCMW, de Zelzaatse financiën in ernstige moeilijkheden heeft gebracht. Het wordt de komende weken dus uitkijken naar welke creativiteit het schepencollege aan de dag zal leggen om een structureel tekort van meer dan twee miljoen euro dicht te rijden. Het zal een combinatie van allerlei ingrepen worden.

De belasting op afgifte van administratieve documenten brengt in Zelzate jaarlijks ongeveer 30.000 euro in de gemeentekas. Niet niks maar we moeten ons hierbij echter twee vragen durven stellen: - staat die belasting wel in verhouding tot de prestaties die geleverd worden? - staat het extra werkvolume dat het innen van die belasting met zich meebrengt wel in verhouding met de opbrengst?

Zo kan ik me best voorstellen dat de afgifte van één of ander document voor de burger én voor de gemeentelijke administratie veel eenvoudiger zou kunnen gebeuren als hiervoor niet betaald moet worden.

De CD&V-fractie stemde trouwens in het verleden steeds tegen deze vorm van belastingen. Wij zijn principieel tegen de betaling voor administratieve diensten. De meeste van de diensten behoren immers tot de kerntaken van het gemeentebestuur en mogen daarom volgens de CD&V niet extra worden aangerekend.

Zie het belastingreglement dat tot eind vorig jaar van kracht was

 

Sponsoring voortaan via schepencollege

Het schepencollege wil een gecoördineerde aanpak van de sponsoring. Om herhaaldelijke vragen voor steun aan dezelfde bedrijven te vermijden dienen de gemeentelijke diensten of gemeentelijke comités voortaan hun aanvragen tot sponsoring van activiteiten steeds via het college van burgemeester en schepenen laten verlopen. De dienst of het comité wordt verzocht zelf geen initiatieven meer te nemen.

Dit kan een te verdedigen maatregel zijn. Het fenomeen sponsoring wordt immers doorzichtiger. Maar in deze aanpak schuilt het risico dat sponsoring voortaan gebruikt wordt om normale uitgaven van de gemeente structureel te financieren. En dat mag nooit de bedoeling zijn.

 

Schilderwerken burelen burgemeester en schepenen

Er is nog geen begroting voor 2007 en de gemeente draait momenteel op voorlopige twaalfden. Dit betekent dat de gemeente slechts de hoogstnodige uitgaven mag doen. Zo moet uiteraard het personeel verder betaald worden. Maar recepties organiseren kan eigenlijk niet volgens de wet. Ook nieuwe investeringen mogen niet. Toch kon het nieuwe schepencollege niet wachten voor het vernieuwen van het vast tapijt en het schilderen van de schepenburelen.

 

Lawaaihinder door Air Liquide

De firma AIR LIQUIDE zal op 9 april 2007 werken uitvoeren aan haar pijpleiding in de Broeder Leopoldstraat. Deze werken zullen tijdelijk gepaard gaan met geluidshinder vanaf 6 uur. Het lawaai zal geleidelijk afnemen in de namiddag.

Deze werken brengen geen gevaar mee voor de omgeving en er zal steeds personeel van AIR LIQUIDE aanwezig zijn. De firma verontschuldigd zich voor deze tijdelijke hinder.

Voor alle verdere inlichtingen kunt u steeds terecht bij AIR LIQUIDE op het nummer 03/560 05 38.

 

Vlaamse renovatiepremie

Vanaf maandag 26 maart 2007, kan de renovatiepremie aangevraagd worden bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de premiewoning zich bevindt. Deze belangrijke premie komt er op initiatief van CD&V die deze verbouwondersteuning liet opnemen in het Vlaams regeerakkoord.

De premie aanvragen kan, na uitvoering van de werken en zodra men al in de woning woont. Met de renovatiepremie wil de Vlaamse overheid eigenaars-bewoners ondersteunen die een woning (gelegen in het Vlaams Gewest) van minimaal 25 jaar oud renoveren. Ook eigenaars die hun woning voor minimum 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, kunnen een premie aanvragen. Om in aanmerking te komen voor de premie dient er een minimum investering te gebeuren van € 10.000. De premie bedraagt 30% van de investeringskost, met een maximum van € 10.000. Ze wordt uitbetaald op basis van facturen (zowel van geregistreerde aannemers als van bouwmaterialen). Facturen vanaf 1 januari 2006 worden aanvaard. De toekenning van de premie is ook afhankelijk van volgende inkomensgrenzen:

maximaal gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar vóór de aanvraag: - alleenstaande: € 35.000 - alleenstaande met 1 persoon ten laste: € 50.000, te verhogen met € 2.800 vanaf 2de persoon ten laste - samenwonenden: € 50.000, te verhogen met € 2.800 per persoon ten laste

Meer informatie op www.bouwenenwonen.be

 

Afbraak krotwoningen Leegstraat

De gemeenteraad besliste al een paar jaar terug om de twee krotwoningen in de Leegstraat naast de Sint-Sebastiaanstraat te kopen. De afbraak laat al lange tijd op zich wachten. Dit was nochtans al beloofd bij de renovatie van de Sint-Sebastiaanstraat in 2005.

Pas op 30 november 2006 besliste de gemeenteraad effectief om ze af te breken. Architectenbureau Acke-Van Wynsberghe uit Bassevelde werd aangesteld als ontwerper en de firma Aclagro, uit Wondelgem krijgt uiteindelijk de opdracht om de woningen Leegstraat nrs. 60 en 62 af te breken voor de prijs van 28.920,72 euro.

Een goede zaak dat deze kankervlekken eindelijk zullen verdwijnen.

 

Afbraak gemeenteschool Kerkstraat

En er wordt meer afgebroken in Zelzate. Zo werd onlangs de stedenbouwkundige vergunning voor de afbraak van het voormalig schoolgebouw en de bijgebouwen in de Kerkstraat goedgekeurd.

Dit bouwproject van de sociale huisvestingsmaatschappij “Wonen” sleept al vele jaren aan. Zo werden een aantal verenigingen al in februari 2001 dringend buitengezet omwille van de toenmailge bouwplannen. Waarom? We zijn nu al zes jaar verder en het blijft nog steeds wachten op dit project.

Zie artikel in Zelzate@rem N° 1.02 van 28 januari 2001

In 2002 zouden de gebouwen en terreinen van de voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat effectief worden verkocht aan de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij met als doel de oprichting van sociale woningen. De maatschappij diende € 275.161 te betalen voor 5.580 m2 grond, dus net geen 50 euro per m2. Het is onduidelijk wanneer de verkoop dan uiteindelijk is doorgegaan.

Intussen ook al twee jaar geleden ging er in het gemeentehuis een informatievergadering door i.v.m. het huisvestingsproject. Cvba Wonen presenteerde er de plannen van een mooi inbreidingsproject met 2 blokken van 6 bel-etagewoningen. We zijn benieuwd wanneer de werken effectief van start gaan.

Zie artikel in Zelzate@rem N° 5.08 van 13 mei 2005

 

Vraag naar een veilige doorsteek voor fietsers aan het Groenplein

CD&V-gemeenteraadslid Rik Laureys vroeg tijdens vorige gemeenteraad een veilige fietsdoorsteek te voorzien in de De Keyserstraat ter hoogte van het Groenplein. Fietsers die uit de richting van de Tunnellaan via de De Keyserstraat naar de Assenedesteenweg willen moeten in feite een ommetje maken rond het Groenplein. Vele fietsers zien daar tegenop en rijden rechtdoor. Omdat de weg er zeer smal is ontstaan gevaarlijke situaties. Het schepencollege beloofde de zaak verder te onderzoeken.

 

OCMW-voorzitter weigert gesprekken raadszitting te laten opnemen

De meningsverschillen tussen SP.A en Open VLD in de eerste maanden van de legislatuur leidden tot welles-nietes discussies over wat er nu al of niet werd gezegd tijdens de raadszitting. Daardoor waren er ook twijfels over de correctheid van de notulen van de vergadering.

Om die reden stelde OCMW-raadslid Els Colpaert van CD&V de raad voor om een geluidsinstallatie aan te kopen voor opname van de gesprekken tijdens de zittingen. Dit hoeft geen technisch hoogstaand apparaat te zijn.

OCMW-voorzitter Frank Bruggeman weigerde zonder meer op dit verzoek in te gaan. Hij stelde dat er gezien de financiële toestand van de gemeente geen geld is en dat hij alle vertrouwen heeft in de administratie. Daarop antwoordde Els Colpaert dat haar voorstel niet de bedoeling had om de administratie terecht te wijzen maar vooral was om discussies tussen de raadsleden te vermijden. Het voorstel werd bij stemming meerderheid tegen minderheid verworpen.

Frank Bruggeman bakt het wel bruin en springt als zelfverklaard liberaal wel zeer lichtzinnig om met de vrijheden van de raadsleden. Zo besliste de paarse meerderheid eind vorige legislatuur op zijn voorstel om in de notulen van de gemeenteraad nog enkel de besluiten te vermelden. Daardoor is in de verslaggeving niets meer terug te vinden van de tussenkomsten of verantwoordingen van het stemgedrag van de oppositiepartijen. Op ons bezwaar tegen deze censuur van de verslaggeving kregen wij als antwoord dat de gesprekken toch opgenomen worden en dat bij discussie die opnames uitsluitsel kunnen geven.

Voor de OCMW-raad gelt dit blijkbaar niet. Voor Bruggeman zijn alle middelen goed om de oppositie te muilkorven.

 

En de vervanger van de burgemeester is?

We wisten het al van horen zeggen maar nu weten we het officieel. In het verslag van het schepencollege staat geacteerd dat niet eerste schepen Marleen Maenhout (Open VLD) maar tweede schepen Rony Schatteman (SP.A) officieel instaat voor vervanging van burgemeester Freddy De Vilder bij diens afwezigheid.

Dit maakt eens te meer duidelijk dat we in Zelzate geen echte coalitie hebben, maar een geforceerd samenwerkingsverband waar onderling vertrouwen totaal ontbreekt.

 

Verkeersacties in april

Hierbij vindt u een overzicht van de door de Dienst Verkeer en Mobiliteit van onze politiezone geplande verkeersacties gedurende de maand april 2007. Uiteraard kunnen op andere momenten nog spontane controles plaatsvinden door de interventieploegen.

Zie overzicht aangekondigde acties op de website van onze politiezone

Dat deze controles wel degelijk zinvol zijn mag blijken uit de resultaten van maart. U weze gewaarschuwd!

Zie overzicht resultaten verkeerscontroles in maart

 

Aandacht voor gezinnen op Dag van Morgen

Voor CD&V moet het morgen anders en beter, eerst en vooral voor de gezinnen. Op de eerste 'Dag van Morgen' heeft gelegenheidsvoorzitter Inge Vervotte 12 concrete speerpunten voorgesteld. CD&V wil tegemoet komen aan de bekommernissen die vandaag bij gezinnen leven. Met een welvaartsvaste kinderbijslag verhoogt hun koopkracht. Dankzij een levenslooprekening kan verlof flexibeler opgenomen worden (wanneer iemand bijvoorbeeld de zorg voor ouders wil opnemen). En de duurzaamheidsbonus beloont gezinnen fiscaal voor hun energievriendelijke aankopen.

1. Verlenging van het bevallingsverlof met 5 weken
2. Verhoogde geboortepremie en flexibele moederschapsrust voor zelfstandigen
3. Sparen voor extra verlof dankzij de levenslooprekening
4. Respect voor de zondagsrust
5. Opbouw van pensioenrechten voor zorgtaken
6. Strijd tegen drugsgebruik strijd je niet alleen
7. Extra stimuli voor levenslang wonen en kangoeroewonen.
8. Meer ‘oudergevoel’ in het statuut van pleegouders
9. Inzet van mobiele teams en meer opvang in de kinderpsychiatrie
10. Een hogere en welvaartsvaste kinderbijslag
11. Duurzaamheidsbonus voor milieubewuste gezinnen
12. Gebruiksvriendelijke stations en milieu-veilig rijgedrag

Meer informatie over deze speerpunten

 

Provinciale Cultuurprijzen 2007

In 2007 gaat het provinciebestuur opnieuw op zoek naar talent en schrijft voor de tweede keer de vernieuwde cultuurprijzen van de provincie uit. Met deze prijzen wil het bestuur tal van personen en verenigingen in Oost-Vlaanderen bekronen voor bijzondere prestaties die zij realiseren of gerealiseerd hebben. Dit jaar komen volgende prijzen aan bod:

• de prijzen voor letterkunde (proza, essay en monografie) • de prijs voor nieuwe muziek • de prijs voor beeldende kunst • de prijzen voor historisch onderzoek (geschiedenis, heemkunde) • de prijs voor architectuur • de prijs voor sociaal-cultureel werk

Iedereen die voldoet aan de voorwaarden, kan meedingen op eigen initiatief. Voor de prijs sociaal-cultureel werk echter worden uitsluitend kandidaten voorgedragen door de juryleden.

Elke prijs is 5.000 euro waard.

De inzendingen van alle prijzen worden ingewacht tegen uiterlijk 15 april 2007.

Alle informatie, reglementen en inschrijvingen op de website van de Provincie Oost-Vlaanderen

Ook op onderstaand adres kan u terecht:

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen Directie Cultuur en Monumentenzorg W. Wilsonplein 2, 9000 Gent tel. 09 267 72 00

 

Eddy Wally wordt 75 jaar

Dit jaar viert Eddy Wally zijn 75ste verjaardag. Dit inspireerde een aantal mensen tot een speciale actie. Eddy Wally wordt op zaterdag 14 april 2007 om 15 uur feestelijk ontvangen op het gemeentehuis en zal er in primeur het “Eddy Wally”-gebak aan het publiek presenteren.

De Zelzaatse bakkerij Anselmo uit de Burg. Jos. Chalmetlaan tekent voor de stunt. De inwoners worden uitgenodigd om het gewèldig gebak te komen proeven in de raadzaal van het gemeentehuis tussen 15u en 16u30.

 

Asbakken bij de ingangen van de gemeentelijke gebouwen

Het algemeen rookverbod in openbare gebouwen heeft een aantal vervelende neveneffecten. Zo vindt men veel sigarettenpeuken terug aan de trappen of ingangen van de gemeentelijke gebouwen. Het gemeentebestuur zal dan ook een aantal asbakken plaatsen bij de ingang van deze gebouwen. Laat ons hopen dat men kiest voor materiaal dat beveiligd is tegen vandalisme. Anders zullen de asbakken geen lang leven beschoren zijn.

 

Vacatures voor schoonmaakpersoneel

Het gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de aanwerving van

1 contractueel technisch beambte schoonmaak scholen E1-E3 (32 u/week)
1 contractueel technisch beambte schoonmaak scholen E1-E3 (20 u/week)
1 gesubsidieerd contractueel technisch beambte schoonmaak scholen E1-E3 (19 u/week) (M/V)

VOORWAARDEN:

Voor alle betrekkingen geldt:

• burger zijn van de Europese Unie
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
• de burgerlijke en politieke rechten genieten
• aan de dienstplichtwetten voldoen
• lichamelijk geschikt zijn
• minimum 18 jaar op 18 april 2007
• slagen in een niet-vergelijkend examen

Voor algemene informatie i.v.m. alle betrekkingen: personeelsdienst gemeente Zelzate (tel. 09/342.20.20)

Kandidaturen, vergezeld van een korte levensbeschrijving, dienen per aangetekende brief te worden verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate en dit uiterlijk gepost op 18 april 2007 (datum poststempel is bepalend).

Gelieve in uw kandidatuur te vermelden naar welke van de openstaande betrekkingen u solliciteert.

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven