Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 7.02 – 28 januari 2007
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Lichten 5 minuten uit op 1 februari

Neem op 1 februari 2007 deel aan de grootste mobilisatie van burgers tegen de klimaatsverandering ! L'Alliance pour la Planète (een Franse groepering van milieuverenigingen) doet een oproep tot al de burgers : “Gun de planeet 5 minuten rust !”

Iedereen wordt verzocht alle lichten te doven op 1 februari a.s., van 19u55 tot 20.00u. Het gaat er niet om enkel die dag gedurende 5 minuten energie te besparen, maar wel om de aandacht van de burgers, de media en tevens de politieke besluitvormers te vestigen op de energieverspilling en op de noodzaak om dringend iets te ondernemen !

Gedurende 5 minuutjes zal de planeet kunnen uitrusten : dat duurt echt niet lang en het kost niets. En het zal de politici en kandidaten voor de parlementaire verkiezingen van juni 2007 duidelijk maken dat de klimaatverandering een onderwerp uitmaakt dat weegt in het politieke debat.

En waarom op 1 februari 2007? Omdat die dag in Parijs het nieuwe rapport van de klimatologische experten van de Verenigde Naties uitkomt. En dat gebeurt bij onze buren! Wij kunnen dus onmogelijk deze kans laten voorbijgaan en moeten bijgevolg de schijnwerpers richten op de dringende aard van 's werelds klimatologische situatie. Als we allen deelnemen zal deze actie werkelijk een mediatieke én politieke invloed hebben, en dit enkele maanden vóór de verkiezingen !

Website van de Franse vereniging l'Alliance pour la Planète

 

OCMW-Raad op 30 januari 2007

De eerstvolgende vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat door op dinsdag 30 januari 2007 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het OCMW-Zelzate, Sociaal & Administratief Centrum, Kleine Landeigendomlaan 2a te 9060 Zelzate. De openbare zitting is vrij toegankelijk voor geïnteresseerde inwoners.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING

ALGEMEEN

1. Notulen openbare raadszitting dd. 05 januari 2007
2. Kennisname: protocol Bijzonder Onderhandelingscomité dd. 7 december 2006
3. Zwemkaarten voor mandatarissen: voorstel aan gemeente
4. Lokale adviescommissie: aanstellen vertegenwoordiger
5. Samenwerkingsovereenkomst PWA/DCO : aanpassing
6. Veiligheidsplan in kader van aansluiting tot de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
7. Policy inzake gebruik van de informaticamiddelen
8. Opvolging van alarmmeldingen S&AC, LOC De Kastanje en B&OC Klein Rusland – gunning
9. Deontologische code: samenstelling deontologische commissie
10. Budget 2007 : mededeling + goedkeuring voorlopige twaalfden

lBO

11. Kind & Gezin - oproep proefprojecten centrum voor kinderopvang (CKO) - bepaling standpunt voor bijeenkomst Lokaal Overleg Kinderopvang
12. Aanvraag sluitingsdagen 2007

Wijkzorg

13. Evaluatie werking B&OC Klein Rusland (+ kapsalon en pedicure)

Kinderdagverblijf

14. Aanvraag sluitingsdagen 2007

Financiële Dienst

15. Trimestriële rapportage 2006 - kwartaal 4

ROB-RVT

16. Onderhandelingsprocedure levering geneesmiddelen aan Home Bloemenbos - uitslag + gunning
17. Federaal gezondheidsakkoord: vaststelling personeelscategorieën

GEHEIME ZITTING

ALGEMEEN

18. Aanstelling voogd
19. Kennisname: notulen Vast Bureau dd. 12januari 2007
20. Proces-verbaal van de vastgelegde uitgaven.

 

Eerste straffe politieke daad van VLD

In een vlaag van niet aflatend enthousiasme heeft VLD-kopman Frank Bruggeman reeds de dagen na zijn aanstelling als OCMW-voorzitter een zeer belangrijke beslissing genomen: de muren van zijn bureel en de vergaderzaal voor de raad werden in VLD-blauw geverfd. Wellicht moet dit worden gezien als een sterk signaal naar de vorige (rode) OCMW-voorzitter. Ook in de natuur komen we vergelijkbare vormen van terreinafbakening tegen.

Politieraad op 1 februari 2007

De installatievergadering van de nieuwe politieraad gaat door op donderdag 1 februari om 19u00 in de raadzaal van het gemeentehuis van Lochristi. De openbare zitting is vrij toegankelijk voor geïnteresseerde inwoners.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

1. Verwelkoming door de nieuwe voorzitter
2. Installatie nieuwe politieraad met eedaflegging
3. Planning politieraden 2007: maandag 19 maart, maandag 18 juni, maandag 15 oktober en maandag 17 december, telkens om 19u.
4. Eedaflegging nieuwe personeelsleden: op 1 januari werd onze politiezone verrijkt met vier nieuwe personeelsleden. Zij dienen de eed af te leggen in handen van de voorzitter:

- Wouter Neyt als inspecteur bij de operationele dienst te Lochristi;
- Ines Kimpe als inspecteur bij de operationele dienst te Zelzate;
- Stefan De Rycke als inspecteur bij de operationele dienst te Zelzate;
- Quinten Gillesen als inspecteur bij de operationele dienst te Zelzate.

5. Mobiliteit 2007/01 Vacantstelling van volgende plaatsen bij mobiliteit 2007/01:

- 1 inspecteur voor de lokale recherche;
- 1 hoofdinspecteur voor de operationele dienst te Zelzate;
- 1 wijkverantwoordelijke te Lochristi

Daarnaast dient een contractuele plaats opengesteld te worden voor een aspirant agent van politie. Deze aanwerving gebeurt extern en wordt gefinancierd met het verkeersveiligheidsfonds.

GEHEIME ZITTING

1. Beslissing inzake de berekening van de presentiegelden: voorstel om dit gelijk te houden op 74,37 Euro.
2. Beslissing inzake contractueel personeelslid.
 

Samenstelling Gemeentelijke Cultuurraad

Op donderdag 25 januari 2007 ging de algemene vergadering door van de Gemeentelijke Cultuurraad, waarop ondermeer de nieuwe samenstelling van het bestuur voor de periode 2007-2012 werd beslist. Deze vernieuwing dient wettelijk te gebeuren na elke vernieuwing van de gemeenteraad.

Eric Raveel (Koor Ter Looveren), Theo Van Damme (Phila Zelzate), Vivien De Baets (O.V.M.) en Beatrice De Caluwé (A.T.B.) blijven respectievelijk voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Een opvallende en omstreden beslissing was echter de aanstelling van Paul Tollenaere als tweede ondervoorzitter. Het huishoudelijk reglement van de culturele raad voorziet immers slechts één ondervoorzitter. Wij stellen ons ernstige vragen bij deze gang van zaken. De plaats van een tweede ondervoorzitter werd immers nooit op voorhand vacant gesteld en over mogelijke kandidatuur van Paul Tollenaere was vooraf niets gekend. Het spreekt vanzelf dat niet iedereen gediend was met deze ondemocratische gang van zaken.

Daarnaast noteren we als gewone bestuurleden Raphaël De Bock (Vakantiegenoegens), Bertrand Tack (Salt City Jazzclub), Alex De Vreeze (Oud-leerlingenbond TISL-MM), Marie-Lou Walleyn (KAV-Debbautshoek), Josiane Vanderhauwaert (VLD-Vrouwen), Hilair Van Rompu (Vermeylenfonds), Rita-Valentina Van Peteghem (Dichters van het Noorden), Mario Thysebaert, Lia Van Der Burgt en Karine De Vlieger.

Wij wensen de vernieuwde cultuurraad een dynamische en vruchtbare werking toe.

Huishoudelijk reglement van de Cultuurraad

 

Zuster Marie-Johan is niet meer.

Zuster Marie-Johan, genaamd Madeleine Schepens, is op dinsdag 16 januari 2007 overleden. Zij was moeder van het klooster in Zelzate en eredirectrice van de Humaniora van Maria Middelares. De uitvaartdienst had plaats op dinsdag 23 januari in de kerk Sint-Laurentius te Zelzate en zij werd begraven op het kerkhof van Zelzate.

Zuster Marie-Johan werd 89 jaar. In 1950 kwam zij naar Zelzate en gaf Nederlands aan talrijke generaties meisjes. Op 1 september 1960 werd zij directrice van de Humaniora van Maria Middelares en vervulde deze taak met een nooit geziene hartelijkheid, veel geduld en wijsheid. Zij hield van haar leerlingen, personeel en waardeerde de ouders. Zij ging op pensioen in 1979.

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven