Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 7.01 – 24 januari 2007
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Gemeenteraad op 31 januari 2007

OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Gemeentebegroting 2007 – bijkomend voorlopig twaalfde
4. Huur informaticamateriaal
5. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – hernieuwing
6. Opcentiemen op de onroerende voorheffing – hernieuwing
7. Vertegenwoordiging in diverse verenigingen
8. GSM-gebruik – tussenkomst in kosten van abonnement en gesprekken
9. GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) – samenstelling
10. Afsprakennota betreffende de samenwerking in de werkstructuur van het SRN Gentse Kanaalzone
11. Milieuraad – gewijzigde statuten
12. Politiereglement betreffende de ophaling van huishoudelijk afval strekkende tot de beheersing van de huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen
13. Inrichting groenbuffer en verkaveling / aanleg berm langsheen R4
14. Gemeentelijk reglement met betrekking tot het overwelven van baangrachten
15. Bijplaatsen openbare verlichting Tweede Gidsenlaan / Tunnellaan t.h.v. bushokje
16. Bijzondere plannen van aanleg – beslissing betreffende de herziening van alle bijzondere plannen van aanleg
17. Eindejaarstoelage vastbenoemd brandweerpersoneel
18. Aankoop divers elektriciteitsmateriaal
19. Voorstel voor u-vormige schikking van de plaatsen van de gemeenteraadsleden tijdens openbare zitting gemeenteraad (agendapunt toegevoegd door de PVDA+-fractie)
20. Definitief stopzetten betalend parkeren (agendapunt toegevoegd door de PVDA+-fractie)
21. Onverwijld starten van de besprekingen met APCOA voor het opzeggen van de concessie (agendapunt toegevoegd door de PVDA+-fractie)
22. Afspreken van de aanpak voor een debat over het parkeerbeleid in de gemeente, ter vervanging van het betalend parkeren (agendapunt toegevoegd door de PVDA+-fractie)

De komende dagen worden de agendapunten op de website aangevuld

 

Bevoegdheidsverdeling binnen het college van burgemeester en schepenen

Het schepencollege ging op de vergadering van 3 januari 2007 over tot volgende verdeling van de bevoegdheden:

Freddy DE VILDER:             BURGEMEESTER
Bevoegd voor: Algemene zaken, veiligheid, brandweer, politie, ontvangsten, informatie, communicatie, Europese zaken, sociale zaken, huisvesting, cultuur

Marleen MAENHOUT:          EERSTE SCHEPEN
Bevoegd voor: Burgerlijke stand, personeel, emancipatie, ruimtelijke ordening

Rony SCHATTEMAN:           TWEEDE SCHEPEN
Bevoegd voor: Financiën, sport, onderwijs, leefmilieu

Kristof STEVELINCK:          DERDE SCHEPEN
Bevoegd voor: Jeugd, energie, lokale economie, toerisme

Kurt VAN WEYNSBERGHE:  VIERDE SCHEPEN
Bevoegd voor: Begroting, feestelijkheden, ontwikkelingssamenwerking, uitleendienst, verkeer

Luc VERSTRAETEN:            VIJFDE SCHEPEN
Bevoegd voor: Openbare werken, gebouwen, landbouw, polders en wateringen, technische dienst

 

Preventiecampagne tegen listige dieven

Het afgelopen jaar kwam het fenomeen ‘diefstal met list’ geregeld in de pers, telkens wanneer een aantal nepagenten met valse voorwendsels een handvol goedgelovige burgers bestolen hadden. Naar aanleiding van een analyse van de beschikbare cijfers van de federale politie m.b.t. dit fenomeen werd een haalbaarheidstudie gevoerd naar de mogelijkheden op het vlak van preventieve maatregelen. Onlangs werd een preventiecampagne gelanceerd.

U verneemt meer hierover op de website Veiligheids- en Preventiebeleid.

De volledige infobrochure kan U ook hier downloaden : Listige dieven-info.

De tips voor ouderlingen vindt U hier : Listige dieven-tips.

 

Zelzate stuurt zes mannen naar politieraad

Tijdens de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad op 2 januari 2007 werden ook de leden van de politieraad van de zone Puyenbroeck verkozen. Zelzate stuurt enkel mannen naar de politieraad. Er zetelen slechts twee vrouwen in de politieraad: Martine Van Waes (Lochristi - CD&V) en Vera De Loose (Wachtebeke - Anders).

Burgemeester Freddy De Vilder maakt ambtshalve deel uit van de politieraad en het politiecollege. Burgemeester Yves Deswaene van Lochristi volgt onze voormalige burgemeester John Schenkels op als voorzitter, De Vilder wordt ondervoorzitter.

Verder maken volgende Zelzaatse gemeenteraadsleden deel uit van de politieraad:

CD&V: Rik Laureys
PVDA+: Dirk Goemaere
SP.a : Jan De Beule
VLD : Frank Bruggeman en Jan Coppens

Volledige samenstelling Politieraad Politiezone Puyenbroeck

 

Bouw gascompressiestation Fluxys

Fluxys, de beheerder van het Belgische aardgasnet, is gestart met de bouw van een compressiestation in Zelzate. Het station is gelocaliseerd in Zelzate-Oost ten zuiden van de Expressweg en zal in juni 2008 in gebruik worden genomen. Het project behelst een investering van 93 miljoen euro. De bouw van dit station is de eerste fase van een Belgische infrastructuurproject van 400 miljoen euro dat Fluxys in juni vorig jaar aankondigde. Het Belgische project maakt deel uit van een ruimer investeringsprogramma van 1.350 miljoen euro voor de periode 2005-2014.

Fluxys wil met het nieuwe compressiestation in Zelzate de capaciteit op zijn net optrekken om de verwachte verbruikersgroei in België op te vangen. In een latere fase zal Fluxys van de installatie ook gebruikmaken om capaciteit te leveren voor de toekomstige vraag naar internationale doorvoer van aardgas vanuit Zelzate in de richting van Zeebrugge. Binnen het Belgische infrastructuurproject van 400 miljoen euro volgen nadien ook de aanleg van een extra leiding tussen Eynatten en Opwijk en de uitbreiding van de ondergrondse opslag in Loenhout.

 

Oproep kandidaten voor de Oost-Vlaamse sporttrofeeën

Ben je, of ken je een Oost-Vlaamse sport(st)er of sportvereniging die schitterde in een internationale wedstrijd en/of competitie in 2006? Kandideer dan voor de Oost-Vlaamse Sporttrofee van het provinciebestuur.

Ken je een Oost-Vlaamse sport(st)er of sportverantwoordelijke die in 2006 zijn/haar actieve sportloopbaan beëindigde en een bijzondere bijdrage geleverd heeft tot de groei en ontwikkeling van zijn/haar sport? Maak haar of hem kandidaat voor de Oost-Vlaamse Trofee voor Sportverdienste.

Aan beide trofeeën is een geldprijs en unieke trofee verbonden.

De bekendmaking en overhandiging van de prijzen vindt plaats tijdens het Sportgala op vrijdag 16 maart 2007 in de Topsporthal in Gent.

Kandidaturen kunnen ingediend worden tot 31 januari 2007 bij de dienst Sport op onderstaand adres. Ook voor het opvragen van de reglementen kan je daar terecht.

Inlichtingen: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Dienst 113 – Sport
Zuiderlaan 13, 9000 Gent - tel. 09 243 12 41 - fax: 09 243 12 49
e-mail:
sportondersteuning@oost-vlaanderen.be

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven