Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.17 – 06 oktober 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Als je F niet als burgemeester wil, moet je voor Martin stemmen.

Niemand durft de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Zelzate voorspellen. Zelden was de onzekerheid zo groot. Maar liefst zes partijen dingen naar de gunst van de kiezer.

Gemeenteraadsverkiezingen gaan dikwijls meer om personen dan om partijen. De geschiedenis bewijst dit ook voor een stuk. De voorbije zes jaar is er in Zelzate op het politieke vlak van alles gebeurd. Eerlijkheid, betrouwbaarheid, standvastigheid, respect voor elkaar en voor de kiezer waren dikwijls ver te zoeken. Verkozenen wisselden van partij zoals van hemd, coalities tussen partijen veranderden van de ene dag op de andere, schepenen verloren hun bevoegdheid, kregen ze terug om ze dan nog eens afgepakt te worden,... Kortom, de meerderheidspartijen sp.a, VLD en ZOW waren meer met zichzelf bezig dan met het besturen van de gemeente. Zo wordt het moeilijk om een toekomstige partner nog te kunnen vertrouwen!

Het zal zondag dus een moeilijke zoektocht worden om op de stembrieven uit te vissen bij welke partij uw favoriete kandidaat dit jaar te vinden is. Toch hoeft u niet te wanhopen. Want op lijst Nr.7 van CD&V vindt u al wat u nodig hebt om Zelzate de komende zes jaar fatsoenlijk te besturen. Geen overlopers maar 23 degelijke en betrouwbare kandidaten, vol enthousiasme om er in te vliegen. Zij verdienen allen uw stem.

Martin Acke is de kandidaat burgemeester voor CD&V. Hij koppelt betrouwbaarheid en standvastigheid aan een jarenlange ervaring en een stevige dossierkennis. Zijn goede contacten in Brussel en de omliggende gemeenten zijn belangrijk voor wie niet wil dat Zelzate een eilandje blijft in de regio. Dus...

“ Als je F niet als burgemeester wil, moet je voor Martin stemmen! ”

 

Hoe staat het met de verkiezingsbeloften aan het einde van deze legislatuur?

In januari 2001 werd de nieuwe gemeenteraad aangesteld. We zijn bijna zes jaar verder en aan het einde van de legislatuur. De zes partijen in Zelzate dingen met allerlei verkiezingsbeloften naar de gunst van de kiezer. Even achteruitkijken is nuttig. Belofte maakt schuld. Hoe zit het met de realisatie van de vorige verkiezingsbeloften?

Om hierop een antwoord te kunnen geven analyseerden we de verkiezingsprogramma's van de meerderheidspartijen SP.a en VLD-VVD, maakten een tabel op met de verschillende beloften en de huidige stand van zaken. We maken meteen de vergelijking met de stand van zaken van drie jaar terug, halfweg de legislatuur.

Zie beloften meerderheidspartijen

We geven hierbij per partij een score waarbij we 0 punten toekennen voor elke nog niet gerealiseerde belofte (rood), 1 punt voor een zaak die gedeeltelijk is gerealiseerd (oranje) en 2 punten voor elke verkiezingsbelofte die is nagekomen (groen). De kolom “Items” geeft per onderwerp het totaal aantal beloftes weer. De maximum score is dus het aantal items maal 2 punten.

Daarmee komen we tot volgend overzicht:

1) De sp.a heeft als meerderheidspartij slechts 41% van haar verkiezingsbeloften uitgevoerd:

Domein

Rood

Oranje

Groen

Items

Score

Score

Inspraak - Openbaarheid

2

0

2

4

4

50%

Communicatie - Dienstverlening

4

1

1

6

3

25%

Sociaal beleid

5

2

8

15

18

60%

Gelijke kansen voor iedereen

1

0

0

1

0

0%

Werkgelegenheid

3

0

0

3

0

0%

Plaatselijk bedrijfsleven

0

0

2

2

4

100%

Beter wonen

7

1

0

8

1

6%

Leefbaarheid - Veiligheid

6

5

4

15

13

43%

Jongerenbeleid

3

1

1

5

3

30%

Sportbeleid

2

0

2

4

4

50%

Cultuurbeleid

4

0

2

6

4

33%

Ontwikkelingssamenwerking

0

3

0

3

3

50%

Ruimtelijke ordening

5

0

0

5

0

0%

Verkeer

3

1

6

10

13

65%

Milieu

2

1

2

5

5

50%

Financieel beleid

6

2

3

11

8

36%

Openbare werken

3

1

3

7

7

50%

Onderwijs

0

1

0

1

1

50%

Volledig programma

56

19

36

111

65

41%

Halfweg de legislatuur was dit 29%

 

2) De VLD-VVD heeft als meerderheidspartij slechts 43% van haar verkiezingsbeloften uitgevoerd:

Domein

Rood

Oranje

Groen

Items

Score

Score

Communicatie - Dienstverlening

10

4

1

16

8

25%

Sociaal beleid

1

1

1

3

3

50%

Leefbaarheid - Veiligheid

2

1

1

4

3

38%

Jongerenbeleid

2

1

2

7

9

64%

Sportbeleid

2

0

3

5

6

60%

Cultuurbeleid

2

0

1

4

4

50%

Europa

1

1

0

2

1

25%

Ruimtelijke ordening

0

0

1

1

2

100%

Verkeer

1

0

1

3

4

67%

Milieu

5

2

1

9

6

33%

Financieel beleid

1

0

1

2

2

50%

Openbare werken

0

2

0

2

2

50%

Volledig programma

27

12

19

58

50

43%

Halfweg de legislatuur was dit 28%

 

3) De CD&V heeft als oppositiepartij 50% van haar verkiezingsprogramma kunnen realiseren:

  Wat beloofde CD&V (toen nog CVP) in 2000 ?

Aangezien we vanuit de oppositie niet zelf de prioriteiten kunnen leggen komt het erop aan creatief te zijn en de meerderheid te overtuigen om toch onze ideeën en voorstellen te realiseren. Een opmerkelijk besluit van dezelfde oefening als hierboven is dat een politieke partij in Zelzate niet tot de meerderheid moet behoren om zijn programma te realiseren. 50% van de CD&V-voorstellen werden immers uitgevoerd. Niet dat we daar mee tevreden zijn, maar dit betekent toch een beter rapport dan de meerderheidspartijen. Nochtans was ons verkiezingsprogramma vrij ambitieus. We kunnen er slechts uit besluiten dat veel van onze goede ideeën overgenomen werden door de meerderheid en daar zijn we hun uitermate dankbaar voor.

Domein

Rood

Oranje

Groen

Items

Score

Score

Gemeentelijke Administratie

3

2

3

8

8

50%

Communicatie

3

3

3

9

9

50%

Brandweer

1

1

2

4

5

63%

Politie

2

3

7

12

17

71%

Huisvuil

1

0

8

9

16

89%

Technische dienst

4

0

3

7

6

43%

Sociale Dienstverlening

5

0

5

10

10

50%

Milieu

1

1

2

4

5

63%

Groenvoorzieningen

3

4

1

8

6

38%

Ruimtelijke Ordening

4

0

1

5

2

20%

Verkeersveiligheid

4

0

4

8

8

50%

Openbaar Vervoer

2

0

1

3

2

33%

Huisvesting

3

2

2

7

6

43%

Wegen

4

4

0

8

4

25%

Landbouw

1

0

5

6

10

83%

Winkelen en Handel drijven

8

1

5

14

11

39%

Bibliotheek

5

0

3

8

6

38%

Cultuur

2

1

2

5

5

50%

Sport

2

3

5

10

13

65%

Speelpleinen

2

2

2

6

6

50%

Jongeren

5

2

1

8

4

25%

Volledig programma

65

29

65

159

159

50%

 Halfweg de legislatuur was dit 31%

 

Parking aan de Jachthaven

De afdeling Maritieme Toegang van het Vlaams Gewest wil een parkeerstrook aanleggen langsheen de verbindingsweg tussen de Vredekaai en Havenlaan langs de zijde van de Jachthaven. Bedoeling is om wildparkeren in de buurt en het park te vermijden. Het gemeentebestuur gaat hiermee akkoord. De politie formuleerde hiertegen immers geen bezwaar maar adviseerde wel om een vangrail aan te brengen tussen de parkeerzone en het kanaal. Een andere mogelijkheid is de parkeerzone te voorzien langs de kant van het park.

 

Geluidshinder R4-West

Op vrijdag 11 augustus voerden een zeventigtal mensen, voornamelijk inwoners van de Ooievaarslaan en Emiel Caluslaan, actie aan het kruispunt van de R4 met de Asseneedsesteenweg in Zelzate. De inwoners vroegen maatregelen om de lawaaihinder en de trillingen ten gevolge van het toegenomen vrachtwagenverkeer aan te pakken: vernieuwing van het wegdek, omleiding van het zware verkeer via de ring van Zelzate en een snelheidsbeperking van 50 km/u. Zij waren het beu om door burgemeester John Schenkels aan het lijntje gehouden te worden want die beloofde al geruime tijd volledige vernieuwing van het betonnen wegdek.

Niettegenstaande de CD&V-fractie steeds heeft volgehouden dat dit valse beloften waren, hield de burgemeester voet bij stuk. Onterecht blijkt nu uit een duidelijk antwoord van minister Peeters op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege.

De minister is wel degelijk van het probleem op de hoogte maar stelde dat het wegvak in platenbeton nog in relatief goede staat is in vergelijking met veel andere gewestwegen. Er zijn andere prioriteiten. Om die reden is een grondige renovatie van het wegdek de eerstvolgende jaren niet voorzien.

Bovendien gaven geluidsmetingen in de Tunnellaan en de Hans Kochlaan vóór en na de aanleg van de grote verkeerswisselaar weinig verschillen. Dit werd ook zo verondersteld voor de Emiel Caluslaan en de Ooievaarslaan. Alle rapporten over de geluidsmetingen werden meegedeeld aan het gemeentebestuur van Zelzate. Op basis van de gemeten waarden, zou het plaatsen van geluidsschermen grotendeels ten laste van de gemeente vallen. Omwille van de aanwezigheid van kruispunten op dit wegvak zijn die echter niet zinvol. Het omleiden van alle vrachtverkeer is op die plaats momenteel ook niet haalbaar.

De minister stelde dat in dit geval de normaal voorziene maatregelen inzake wegbeheer moeten worden uitgevoerd, zijnde:

- plaatselijk herstellingswerken uitvoeren (is al gedeeltelijk gebeurd);
- de richtingssignalisatie op R4-west en in het westelijk havengebied verbeteren om het vrachtverkeer zoveel mogelijk buiten de bebouwde kommen te sturen (is in uitvoering);
- het installeren van onbemande camera’s t.h.v. kruispunt met de Assenedesteenweg;
- verder overleggen met de gemeente over de problematiek om bijkomende maatregelen te nemen (o.a. inzake handhaving toegelaten snelheid).

Lees de vraag van Joke Schauvliege aan de minister

Lees het antwoord van minister Kris Peeters

 

CD&V herhaalt vraag tot aanpassing van de parkeerplaatsen voor personen met handicap

Recent werd in de Oostkade ter hoogte van de woning nr. 13 een parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht. De opvallend blauwe kleur zorgt ervoor dat de kans verkleint dat die gebruikt wordt door niet gerechtigde automobilisten en verhoogt de controleerbaarheid.

In februari 2005 vroeg CD&V-fractieleider Martin Acke het gemeentebestuur om aan de brughuizen twee parkeerplaatsenvoor personen met een handicap te verbreden en blauw te kleuren. Hij vroeg gelijktijdig om een controle te doen van alle parkeervoorzieningen voor personen met een handicap om ze in overeenstemming te brengen met de aanbevelingen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. In totaal beschikt Zelzate over bijna zestig dergelijke parkeerplaatsen.

Zie artikel hieromtrent in nieuwsbrief Zelzate@rem N° 5.04

De gemeenteraad ging toen in op de suggestie om de afmetingen waar nodig aan te passen en om het blauw markeren van parkeerplaatsen als mogelijke optie te voorzien. Kort na het CD&V-voorstel werden de twee plaatsen aan de brughuizen aangepast, maar daar bleef het ook bij. Nu is er dus een derde blauwe plaats. Nog 55 te gaan.

Vlak aan het kruispunt van het Hoogbouwplein met de Europaprijslaan bevindt zich een ongelukkig aangelegde voorbehouden parkeerplaats. Die veroorzaakt een onveilige situatie. Bovendien woont de persoon voor wie ze werd aangelegd daar niet meer. Niettegenstaande de gemeenteraad op voorstel van de CD&V al in mei besliste tot verwijdering, ligt ze er vijf maanden later nog.

 

Verlichting bushalte gevraagd

De vervoersmaatschappij De Lijn deed bij het gemeentebestuur een aanvraag tot het invoeren van een parkeerverbod op de hoek van de Tweede Gidsenlaan en Assenedesteenweg. Dit verzoek werd ingewilligd. Er komt een gele onderbroken lijn over een afstand van 50 meter in de Tweede Gidsenlaan vanaf het kruispunt met de Assenedesteenweg.

Op die plaats bevindt zich een onverlichte bushalte. Bij duisternis voelen de mensen zich daar niet veilig. De CD&V-fractie heeft een voorstel tot aanleg van openbare verlichting op de agenda van volgende gemeenteraad geplaatst.

 

Mindermobielenvervoer zoekt vrijwilligers

Sommige mensen moeten omwille van ziekte frequent naar de arts of hebben een langdurige behandeling in het ziekenhuis nodig. De organisatie van het vervoer naar het ziekenhuis is niet altijd haalbaar voor de partner, kinderen of familie. Georganiseerd vervoer is niet steeds voor iedereen betaalbaar.

Het CM-Mindermobielenvervoer wil ook hier via vrijwilligerswerk graag een antwoord bieden en zoekt chauffeurs.

De vrijwillige chauffeurs brengen de mindermobiele persoon ter bestemming. Zij bieden hulp bij het in- en uitstappen en lopen indien nodig een eindje mee. Zij kennen de verkeersregels en passen ze toe. De chauffeurs rijden met hun eigen wagen. Het CM-Mindermobielenvervoer kan natuurlijk maar goed draaien, indien er voldoende chauffeurs zijn.

Beschikt u over wat vrije tijd, een wagen en bent u sociaalvoelend, dan bent u de vrijwillige chauffeur die wij zoeken. U kiest zelf wanneer en hoe vaak u gaat rijden. De CM zorgt voor de nodige ondersteuning, vorming, verzekering en een kostenvergoeding van 0,27 euro per kilometer.

Naast de verplichte autoverzekering die elke bestuurder individueel heeft afgesloten, sluiten we voor de chauffeurs een omniumverzekering af. Deze dekt de schade aan het eigen voertuig bij een ongeval waarvoor de chauffeur aansprakelijk is. Er wordt ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voorzien die de schade dekt die een chauffeur of een gebruiker kan toebrengen aan derden tijdens het in- en uitstappen en tijdens het verloop van een rit. Tot slot is er ook een verzekering lichamelijke schade die de lichamelijke schade dekt die een vrijwillige chauffeur kan oplopen tijdens zijn opdracht.

Voelt u zich aangesproken en wenst u als chauffeur meewerken aan het CM-Mindermobielenvervoer, neem dan vrijblijvend contact op met mevrouw Magda Demeersseman – tel. 0472/84 41 42.

Zie folder CM-Mindermobielenvervoer

 

Waarheen komende dagen en weken?

Zondag 8 oktober van 08u00 tot 14u00: Gemeente- en Provincieraadsverkiezingen.

Maar daarnaast is er nog heel wat meer te doen in het komend weekend:

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven