Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.16 – 01 oktober 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

De verkiezingen zijn in aantocht  

We kunnen er niet naast kijken. Het gemeente- en OCMW-bestuur haalden de voorbije weken alles uit de kast om de kiezer te verleiden. Er worden tal van grootse plannen (voor de zoveelste keer) aangekondigd: een nieuw rusthuis, een nieuwe kinderopvang in de Chalmetlaan, een nieuwe kinderopvang aan het Hoogbouwplein,... Het kan niet op. Men vraagt zich niet eens af wie dat allemaal zal betalen.

Er is in Zelzate ook plots enorm veel te vieren. De opening van een heraangelegd speelplein, het tienjarig bestaan van het dienstencentrum “De Kastanje”, de inhuldiging van het vernieuwde schooltje van Klein Rusland,... Vooral OCMW-voorzitter Freddy De Vilder spaart geen enkele moeite om op die manier met het geld van de Zelzaatse belastingbetaler zijn persoonlijke verkiezingscampagne te voeren. Pijnlijk is dat dit gebeurt op een moment dat de gemeente financieel in zeer slechte papieren zit. Hij heeft dit zelf toegegeven op het debat van de lijsttrekkers met Siegfried Bracke.

Zeer toevallig (?) ging er vorige vrijdag ook een congres voor het OCMW-personeel door. Daar ging OCMW-voorzitter Freddy De Vilder ontoelaatbaar zwaar uit de bocht. Niet alleen misbruikte hij dit congres om persoonlijke politieke propaganda te voeren (dit is wettelijk verboden) maar hij gaf de gelegenheid aan een lokaal ingehuurde “stand up comedian” om een aantal politieke partijen en kandidaten, waaronder CD&V en VLD, op beledigende, platvloerse en wansmakelijke manier belachelijk te maken. Dit getuigt van een zwaar gebrek aan normen en fatsoen bij de socialistische kandidaat-burgemeester. Ik kan niet anders dan de Zelzaatse kiezers oproepen om onze gemeente te sparen van dergelijke soort politiekers.

 

Zwaar vervoer, zwaar in de fout

De gewestwegen zorgen voor een concentratie van zwaar vervoer in Zelzate. Deze categorie van weggebruikers zijn dan ook veelvuldig betrokken in verkeersongevallen en gezien hun omvang zorgen zij dan meestal voor lichamelijk leed.

De Politiezone Puyenbroeck organiseerde op maandag 25 september, samen met medewerkers van het Ministerie van vervoer, een controle op het zwaar vervoer in deze gemeente. Er werd spijtig genoeg een recordbedrag aan boetes geïnd. Vijftien gevaarlijke transporten en tweeëntwintig vrachtwagens werden nader bekeken. Het gebruik van de tachograaf , de rij- en rusttijden alsook de richtlijnen inzake gevaarlijke transport werden nagegaan. In totaal werd voor 10.044 euro aan boetes ontvangen.

De controles worden op regelmatige basis verder gezet. Meestal gaat het om buitenlandse chauffeurs zodat een effect op korte termijn toch uitblijft. Hopelijk krijgen de strenge controles in Zelzate ook buiten de landsgrenzen bekendheid, zodat wij op termijn een daling van ongevallen met deze categorie weggebruikers kunnen optekenen.

 

Joannes Franck ereburger

De gemeenteraad heeft in augustus de titel van ereburger toegekend aan Joannes Franck omwille van vroegere uitzonderlijke sportieve prestaties.

Joannes Franck werd geboren te Borgerhout op 16 februari 1923 en woont in de Koningin Fabiolalaan. Hij heeft vooral op sportief vlak nationale bekendheid verworven in de periode 1940-1960 waarbij hij op 18-jarige leeftijd debuteerde in de eerste klasse van de nationale voetbalcompetitie met voetbalclub Antwerpen. Zijn glorietijd maakte hij mee bij de voetbalclub Union waarmee hij meerdere malen landskampioen werd in de periode 1943-1950. Zijn voetbalcarrière sloot hij af als trainer-speler van La Louvrière en Binche.

Joannes Franck had ook nog andere sportieve troeven: zo werd hij onder andere nationaal kampioen in de 300 meter sprint bij de scholieren.

 

Politie gaat in de aanval tegen vandalisme

Mijn bericht “Vandalisme: een zwaar probleem in Zelzate” in nieuwsbrief Zelzate@rem N° 6.14 heeft zijn effect niet gemist. Ook de regionale pers nam deze berichtgeving over.

Zie artikel "Vandalisme: een zwaar probleem in Zelzate"

De politie bleek niet ongevoelig te zijn voor mijn vraag naar harde aanpak. Eind vorige week kondigde de diensten opgedreven controles en patrouilles aan.

Laat ons hopen dat ook de diensten van het parket volgen. Zij bepalen immers wat er uiteindelijk met de opgestelde pv’s gebeuren. Anderzijds is het ook van belang dat de burgers, die bij de politie melding hebben gedaan van onregelmatigheden, op de hoogte worden gebracht van wat er uiteindelijk met hun klacht is gebeurd. En hier wringt het schoentje dikwijls. Wanneer de inwoners duidelijk wordt gemaakt dat hun klachten wel degelijk tot resultaten leiden, dan zal de bereidheid om sociale controle uit te voeren automatisch toenemen.

De invoering van een degelijk klachtenbehandelingssysteem lijkt me noodzakelijk. En dat geldt niet alleen voor onze politiezone Regio Puyenbroeck, maar ook voor het Zelzaats gemeentebestuur.

 

Gemeentelijke huisvestingspremie

Al van van in 1991 bestaat er in Zelzate een gemeentelijke huisvestingspremie die gekoppeld is aan de gewestelijke aanpassings- en verbeteringspremie. Sedert 2004 bedraagt die 10 % van de gewestelijke premie.

De Vlaamse Regering besliste op 19 mei 2006 wijzigingen aan te brengen aan aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen. Naar aanleiding daarvan diende de gemeenteraad te bepalen of haar gemeentelijk premiestelsel behouden blijft en zo ja onder welke voorwaarden deze premie in de toekomst zal worden toegekend.

De gemeenteraad besliste om de aanvullende gemeentelijke premie te behouden voor eigenaars of huurders die, conform het besluit van de Vlaamse regering d.d. 19 mei 2006, gerechtigd zijn tot de gewijzigde gewestelijke aanpassings- of verbeteringspremie. De gemeentelijke premie blijft 10 % van de gewestelijke premie. De premie dient aangevraagd worden aan het College van Burgemeester en Schepenen op een daartoe opgesteld formulier en na voorlegging van de definitieve toezegging van de gewestelijke premie.

Zie besluit gemeenteraad hieromtrent

 

Keep it Clean: inhuldiging speelplein

Recente artikels in enkele kranten hadden het over de stijgende problematiek van jongerenvandalisme en de verpaupering van speelpleintjes in Zelzate, alsook over de afwezigheid daarbij van de lokale politie. De politie reageerde promt en stelde wel degelijk oog te hebben voor de problemen én er ook daadwerkelijk iets aan te willen doen.

Dat deze acties niet steeds repressief hoeven te zijn, werd op vrijdag 29 september duidelijk gemaakt op het speelpleintje in de Karperstraat. Aanvankelijk was dit terrein door de buurt omschreven als een plek waar de jeugd zijn zin kon doen, waar vandalisme en drugsgebruik welig tierden, waar het kortom niet meer leuk was om voorbij te wandelen of in die buurt te leven.

Hoofdinspecteur Gert De Smet van de Wijkpolitie Zelzate zette vervolgens zijn schouders onder het actieplan “Keep it Clean” en mede dank zij het gemeentebestuur van Zelzate, maar zeker ook door het partnerschap met de omwonenden én de jongeren zelf, herleefde het pleintje. Het werd dan ook in zijn nieuwe vorm plechtig ingehuldigd op 29 september om 18.00 uur.

De Burgemeester knipte symbolisch het lint door, gooide de petanquebaan in en gaf daarmee het startschot voor een aantal activiteiten die avond. Zo vonden o.a. minivoetbalwedstrijden plaats tussen de wijkjongeren, de wijkpolitie en een ploeg van de gemeente. Competitie was er niet mee gemoeid. Winnen was niet het streefdoel, alleen maar het harmonisch samenspel primeerde.

De gemeente zorgde voor enkele partytentjes waarin een hapje en een drankje werd geschonken. Ook aan wat achtergrondmuziek, om de gezelligheid compleet te maken, was gedacht.

CD&V-Zelzate vind dit een prachtig initiatief dat navolging verdient. Alleen was de timing ongepast. Renovatie van het speelpleintje voor de zomer was voor de jeugd nuttiger geweest dan juist voor de verkiezingen winter.

 

Gratis dienstverlening door de brandweer

Niet verplichte tussenkomsten van de gemeentelijke vrijwillige brandweer moeten in principe worden betaald. Een wet uit 1976 stelt dat de gemeenten de kosten moet recupereren bij prestaties welke door de gemeentelijke brandweerlieden worden verricht buiten de hun door de wetten en reglementen opgelegde interventies. De gemeente keurde hiertoe in november 2003 een retributiereglement goed. Hierin stonden geen vrijstellingen. Toch werden, in opdracht van de burgemeester, door de brandweer regelmatig gratis diensten verleend aan inwoners.

Zo kreeg Martin Acke begin juli diverse opmerkingen van inwoners in verband met het gratis vullen door de brandweer van vele privé-zwembaden, een taak die toch moeilijk beschouwd kan worden als een opdracht met algemeen maatschappelijk nut. De gemeenteraad heeft trouwens nooit beslist tot dergelijke dienstverlening. Door zo te handelen krijgen verenigingen of inwoners de indruk dat de burgemeester hen een persoonlijke dienst bewees. Dit is politiek niet correct, zeker niet in de aanloop naar de verkiezingen. Ook al is onze burgemeester zelf geen kandidaat meer.

CD&V-fractieleider Martin Acke stelde het schepencollege hieromtrent een aantal vragen, met de bedoeling die dienstverlening wettelijk te regelen voor álle inwoners. Op die vragen heeft hij nog steeds geen antwoorrd gekregen, maar toch hij haalde hij zijn slag thuis. Begin augustus besliste de gemeenteraad om in het retributiereglement duidelijk te schrijven op welke vrijstellingen elke inwoner van Zelzate en de door onze brandweer beschermde gemeenten (Wachtebeke en Moerbeke) kan rekenen. We vinden het positief dat deze zaken nu ook wettelijk voor iedereen zijn geregeld. Geen favoritisme maar iedereen gelijk voor de wet.

Zie brief hieromtrent aan het schepencollege

Het gaat hem over volgende vrijstellingen:

- diensten aangevraagd door jeugdgroeperingen of instanties die zich uitsluitend met jeugdwerking bezighouden;
- diensten aangevraagd door onderwijsinstellingen voor zover de manifestatie louter gericht is op de schoolactiviteiten;
- diensten n.a.v. circusvoorstellingen;
- diensten aangevraagd door de door de erkende of betoelaagde raden/verenigingen in het kader van hun werking;
- diensten aangevraagd door de organisatoren van buurt-, wijk-, dekenij- en/of straatfeesten welke specifiek kaderen in hun werking;
- diensten aangevraagd of bevolen door de gemeente Zelzate of de beschermde gemeenten indien het voor het eigen patrimonium is of voor eigen manifestaties van niet-commercieel belang;
- diensten aangevraagd door de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Huisvesting en de door de Vlaamse Maatschappij voor Sociale Huisvesting erkende sociale huisvestingsmaatschappijen;
- diensten aangevraagd door het OCMW van de eigen gemeente en door de OCMW’s van de beschermde gemeenten en de instellingen die eronder ressorteren;
- het leveren van water aan particulieren voor zover dit geschiedt tijdens de oefeningen (exclusief prijs geleverde water);
- brandpreventieverslagen.

Zie pagina gemeentereglementen

 

Verkeerscontroles in oktober

Hierbij vindt u een overzicht van de door de Dienst Verkeer en Mobiliteit van onze politiezone geplande verkeersacties gedurende de maand oktober 2006. Uiteraard kunnen op andere momenten nog spontane controles plaatsvinden door de interventieploegen.

DatumTijdstipSoort Controle
01-okt 05.00 tot 12.00 uur Alcohol en Drugs in verkeer en Gordel
03-okt 12.30 tot 21.00 uur Snelheid
05-okt gans de dag Vervoer van Afvalstoffen
06-okt 10.00 tot 18.00 uur Zwaar vervoer + ADR
11-okt 12.30 tot 21.00 uur Snelheid
14-okt 08.00 tot 16.00 uur Zwaar vervoer + ADR
15-okt 05.00 tot 13.00 uur Alcohol en gordeldracht
20-okt 10.00 tot 18.00 uur Zwaar vervoer + ADR
26-okt 05.00 tot 13.30 uur Snelheid
27-okt 17.00 tot 00.00 uur Zwaar vervoer + ADR

 

Ophokplicht voor pluimvee weer van kracht

Vanaf 11 september 2006 is de ophokregeling weer van kracht. Deze ophokregeling geldt voor pluimvee van professionele en particuliere houders in gevoelige natuurgebieden. Dit zijn gebieden waar veel wilde watervogels of trekvogels voorkomen en waar het risico voor insleep van het vogelgriepvirus groter is dan elders.

Het pluimvee dient te worden afgeschermd van de in het wild levende vogels. Bij het ophokken kunnen de dieren nog steeds buiten gehouden worden of gelaten worden, maar dan enkel op een terrein of een deel van een terrein dat volledig met gaas of netten is afgesloten. De mazen van het gaas of het net mogen maximaal een diameter van ongeveer 10 cm hebben, zodat wilde vogels ter grootte van een eend er niet doorheen kunnen. Het is niet verplicht, maar aangeraden om over het gaas of de netten stof te spannen, zodat het contact met de in het wild levende vogels nog meer geminimaliseerd wordt. Ook het voederen van pluimvee en andere vogels moet binnen of afgeschermd gebeuren.

Op deze website vindt u een lijst van de straten gelegen in gevoelige natuurgebieden in Zelzate.

Voor een detailkaart van Zelzate

Voor de lijst van de straten met ophokplicht

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Voedselagenschap: www.favv.be, het influenza Callcenter: 0800-99.777 of bij de gemeentelijke milieudienst.

 

CD&V is hét alternatief voor Zelzate

Eerstdaags ontvangt u in uw brievenbus een handige brochure met de beknopte versie van het verkiezingsprogramma van CD&V-Zelzate voor de komende zes jaar.

Neen, bij ons vindt u geen uitgebreide verslaggeving van de gemeentelijke realisaties die CD&V de voorbije zes jaar mee goedgekeurd en opgevolgd heeft. Dat is papierverspilling. Sp.a en VLD hebben u hiermee trouwens al laten kennismaken. Wij presenteren u echter wel een pakket van maatregelen die voor de toekomst kunnen bijdragen tot een beter en leefbaarder Zelzate. Dat is voor de 23 CD&V-kandidaten de inzet van de verkiezingen!

Beknopt verkiezingsprogramma CD&V-Zelzate

 

Waarheen de komende dagen en weken?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven