Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.14 – 12 september 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Grensoverschrijdende samenwerking brandweer

Tijdens het bezoek van Koningin Beatrix en ons Vorstenpaar aan het Oost-Vlaamse Provinciehuis in Gent op 21 juni 2006 werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om een brandweerprotocol af te sluiten tussen grensgemeenten van Oost-Vlaanderen en Zeeland.

De steden en gemeenten Assenede, Beveren, Eeklo, Gent, Hulst, Maldegem, Sint-Gillis-Waas, Sint-Niklaas, Sluis, Stekene, Terneuzen en Zelzate en de Regionale Brandweer Zeeland zullen door het ondertekenen van het brandweerprotocol grensoverschrijdend samenwerken bij een brand, een ongeval of een andere calamiteit.

Sneller ter plaatse

In het belang van de betrokken inwoners kan het in bepaalde gevallen nuttig zijn dat korpsen uit de buurgemeenten uit het buurland bijstand verlenen aan het lokale brandweerkorps. Dat is zeker het geval als bijvoorbeeld korpsen uit de buurgemeenten sneller ter plaatse kunnen zijn bij een brand of ongeval. Soms ook is aanvullende bijstand van korpsen uit de buurgemeenten gewenst.

Burenhulp en rechtstreekse bijstand

Het Brandweerprotocol voorziet in twee soorten samenwerkingen: burenhulp en rechtstreekse bijstand. Burenhulp is het verlenen van bijstand door het assisteren van een lokaal brandweerkorps. Bij het verlenen van rechtstreekse bijstand zendt de buurgemeente uit het buurland rechtstreeks een eerste interventieploeg.

Communicatie, informatie, opleiding en oefening

Het protocol voorziet ook dat er regelmatig informatie wordt uitgewisseld en dat er initiatief tot opleiding en oefening wordt genomen. Voor een vlotte communicatie tussen de hulpdiensten op het terrein worden ook de nodige afspraken gemaken.

De overeenkomst geldt voor 10 jaar en treedt in werking op 1 november 2006.

 

Zelzaats gemeentebestuur zette eigen jeugdraad voor schut

Op woensdag 30 augustus organiseerde het Zelzaats gemeentebestuur voor de gemeenteraadsleden een commissievergadering waarop het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd voorgesteld. Op diezelfde avond werden amper een half uurtje later diezelfde gemeenraadsleden uitgenodigd door de gemeentelijke jeugdraad op een memorandum waarbij zou worden uitgelegd wat de Zelzaatse jeugd wil verwezenlijkt zien de komende 6 jaar. Het werd dus moeilijk kiezen tussen twee zeer belangrijke thema’s. Waar zit de coördinatie van de gemeentelijke activiteiten?

Het is niet de eerste keer dat een ontvangst door de jeugdraad wordt doorkruist door het gemeentebestuur. Bij de voorstelling van de nieuwe voorzitter van de jeugdraad gebeurde net hetzelfde. Die gang van zaken duidt op een gebrek aan interesse vanwege het gemeentebestuur voor de Zelzaatse jeugd en zijn verwezenlijkingen. Maar dat niet alleen. Er is in Zelzate een algemeen gebrek aan respect voor de adviesraden. Zo worden vragen voor advies dikwijls pas op het allerlaatste moment naar de raden verstuurd zodat er amper tijd is om hun leden samen te roepen. Anderzijds wordt er door het schepencollege niet altijd rekening gehouden met de adviezen.

CD&V-Zelzate pleit voor een opwaardering van de gemeentelijke adviesraden. Het is immers vooral via deze raden dat de bevolking betrokken kan worden bij het bestuur van de gemeente. De Zelzaatse meerderheid heeft blijkbaar geen behoefte aan bemoeienissen en wil zo veel mogelijk zijn eigen zin doen.

 

Verkeerscontroles in september

Hierbij vindt u een overzicht van de door de Dienst Verkeer en Mobiliteit van onze politiezone geplande verkeersacties gedurende de maand september 2006. Uiteraard kunnen op andere momenten nog spontane controles plaatsvinden door de interventieploegen.

DatumTijdstipSoort Controle
02-sep 21.00 tot 00.00 uurAlcohol en Gordel
07-sep 14.30 tot 22.00 uurSnelheid
08-sep 14.30 tot 23.00 uurSnelheid
11-sep 05.00 tot 13.30 uurSnelheid met interceptie
15-sep 15.00 tot 23.00 uurSnelheid met interceptie
16-sep 23.00 tot 07.00 uurSnelheid
19-sep 08.00 tot 16.00 uurSnelheid met interceptie
20-sep gans de dagVervoer van Afvalstoffen
21-sep 08.00 tot 16.00 uurSnelheid met interceptie
22-sep 21.00 tot 03.00 uurDrugs in het verkeer
25-sep 08.00 tot 16.00 uurZwaar Vervoer en ADR-controle
29-sep 08.00 tot 16.00 uurZwaar Vervoer en ADR-controle
30-sep 08.00 tot 16.00 uurZwaar Vervoer en ADR-controle

 

Vandalisme: een zwaar probleem in Zelzate

De voorbije weken liep het alle spuigaten uit met het vandalisme aan de Sint-Laurentiuskerk. Graffiti, opengebroken offerblokken, losgetrokken regenpijp, afgebroken hekkens, stukgegooide brandglasramen,... Het is niet meer te doen. De schade beloopt inmiddels al 7.000 euro !

De schadegevallen worden consequent gemeld aan de politie, maar concrete maatregelen van daaruit lijken uit te blijven. Nochtans zijn een aantal betrokken jongeren bij naam gekend. Het actieplan “Grote Markt” van de politie lijkt geen rekening te houden met dit aspect van overlast. Het is dan ook hoog tijd om het plan bij te sturen.

Zie artikel "Actieplan Grote Markt" in Zelzate@rem N° 6.10

Niet alleen de Sint-Laurentiuskerk wordt geterroriseerd door deze vandalen. Het bekladde herdenkingsmonument voor de slachtoffers van de oorlogen op de Grote Markt, de stuk gegooide glazen toegangsdeur van het pas verbouwde schooltje van Klein Rusland,... maken duidelijk dat een hard optreden van de politie noodzakelijk is. Dergelijke praktijken kun je absoluut geen kattekwaad meer noemen. Als dit wordt getolereerd dan vragen we ons af waar het zal eindigen.

 

Gouverneur berispt Zelzaats schepencollege

Begin juni diende CD&V-fractieleider Martin Acke klacht in bij Oost-Vlaams provinciegouverneur André Denys omtrent het onregelmatig en te weinig vergaderen van de gemeenteraad en de laattijdige verslaggeving en goedkeuring van de verslagen van het schepencollege.

In zijn schrijven van 28 augustus geeft de gouverneur Martin Acke op nagenoeg alle vlakken gelijk. Zo stelt hij in zijn brief dat hij geenszins akkoord kan gaan met het slechts drie keer vergaderen van de gemeenteraad in de eerste helft van 2006. Hij wijst het schepencollege erop dat dit niet voldoet aan de wettelijke en reglementaire bepalingen terzake en rekent erop dat de bepaling van de gemeentewet hieromtrent strikt wordt nageleefd.

Wellicht als gevolg hiervan roept het schepencollege de gemeenteraad samen op dinsdag 19 september (en 21 september wanneer de agenda niet is afgewerkt).

Inzake de laattijdige vrijgave van de notulen stelt de gouverneur in zijn schrijven dat het schepencollege deze problematiek erkende en verbeteringsmaatregelen heeft toegezegd. Hij benadrukt het extra belang van deze notulen voor de fracties in oppositie en rekent erop dat het college voortaan zorgt voor een zo spoedig mogelijke opmaak, goedkeuring en vrijgave van deze notulen. Helaas komt daar maar niets van: de huidige achterstand is nog steeds 2,5 maanden.

Enkel omtrent de klacht tegen het telkens groeperen van twee gemeenteraden volgde de gouverneur Martin Acke niet. Hiertegen blijkt wettelijk geen bezwaar in te brengen. Martin Acke is er echter van overtuigd dat dit probleem zichzelf zal oplossen van zodra er regelmatig raadszittingen worden samengeroepen. Automatisch worden de agenda’s dan ook korter.

Zie brief met klacht van 05-06-2006 van Martin Acke

Zie antwoord van 28-08-2006 van Provinciegouverneur André Denys

 

Aantal kiezers in Zelzate

Op 1 augustus werden de lijsten met het aantal kiezers per gemeente officieel vastgesteld. Zij bevatten drie groepen kiezers: de Belgische kiezers, de kiezers uit de Europese Unie die om inschrijving hebben verzocht en de kiezers van buiten de Europese Unie die om inschrijving hebben verzocht.

Er zijn 9.269 Belgische kiezers in Zelzate, waarvan 4.563 mannen en 4.706 vrouwen. Van de Zelzatenaren uit de landen van de Europese Unie lieten zich in totaal 145 kiezers registreren: 93 mannen en 52 vrouwen. Dit is ongeveer 1 op 3 van de 420 personen die hiertoe de mogelijkheid hadden. Van de nationaliteiten buiten de Europese Unie kwamen 47 personen in aanmerking om zich als kiezer te registreren. Hiervan maakten slechts 6 mannen en 3 vrouwen, dus 9 inwoners gebruik. Dit is 19% van het potentieel.

In totaal dingen de Zelzaatse partijen dus naar de gunst van 9.423 kiezers, waarvan 4.662 mannen en 4.761 vrouwen.

 

Gewestelijke lijstnummers zijn gekend

Op dinsdag 29 augustus heeft de trekking van de gewestelijke partijnummers plaats gehad. Elke partij met minstens drie leden in het Vlaams Parlement kon een gewestelijk nummer aanvragen. Op deze manier kan een partij bij de verkiezingen van 8 oktober in heel Vlaanderen onder hetzelfde nummer opkomen. De aanvraag voor zo een gewestelijk nummer gebeurde voorafgaand aan de lottrekking.

De hierna vermelde volgnummers zullen worden toegekend aan de lijsten die daarbij zullen aansluiten:

Nr. 1 aan sp.a
Nr. 2 aan de VLD
Nr. 3 aan spirit
Nr. 4 aan N-VA
Nr. 5 aan GROEN!
Nr. 6 aan VLAAMS BELANG
Nr. 7 aan CD&V

De kartels en plaatselijke lijsten zullen in een later stadium een nummer toegewezen krijgen.

 

De CD&V-lijst voor 8 oktober 2006

CD&V-Zelzate is klaar met de samenstelling van de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. De Zelzaatse leden keurden de modellijst op woensdag 6 september unaniem goed. En het resultaat mag gezien worden.

Naast het wettelijk opgelegde evenwicht tussen de geslachten vinden we een perfecte balans tussen kandidaten van Zelzate-Oost (12) en –West (11). Met een gemiddelde leeftijd van 50 jaar oogt de CD&V-lijst niet echt jong, maar dit beeld verandert snel wanneer men de top 10 bekijkt. Daar is de gemiddelde leeftijd slechts 42 jaar en vallen ervaring én jong dynamisme op.

CD&V-lijsttrekker Martin Acke heeft al lang bewezen dat hij de nodige politieke kwaliteiten bezit om de gemeente te besturen. Hij wordt stevig geflankeerd door de huidige mandatarissen Carine van Belleghem en Rik Laureys. De drie koptrekkers worden geruggesteund door een team enthousiaste en dynamische jonge en minder jonge kandidaten.

De lijst valt niet alleen op door een goede geografische spreiding van de kandidaten over de verschillende wijken, maar legt ook behoorlijk maatschappelijk gewicht in de schaal. Meer dan één derde van de kandidaten is voorzitter van een Zelzaatse socio-culturele of sportieve vereniging. Geen ééndagsvliegen dus, maar stevige persoonlijkheden die vanuit hun persoonlijk engagement in het verenigingsleven al jaren bewijzen over heel wat bestuurs- en organisatietalent te beschikken. Het zijn bovendien kandidaten die kunnen rekenen op een sterke achterban. Een buitenkans voor de Zelzatenaar!

Op de lijst staat ook heel wat politieke ervaring. De helft van de kandidaten was al vroeger CVP-kandidaat. Overlopers zult u bij ons tevergeefs zoeken. Betrouwbaarheid, eerlijkheid en standvastigheid zijn belangrijke waarden in de politiek. De “oude getrouwen” worden geruggesteund door de helft nieuwelingen. Stuk voor stuk mannen en vrouwen die zich enthousiast achter het project van CD&V willen scharen. Het aspect vernieuwing werd niet uit het oog verloren.

CD&V-Zelzate maakt zich duidelijk op voor deelname aan het bestuur van de gemeente. Met dit team bieden we immers een ernstig alternatief voor het politiek verziekt klimaat in Zelzate.

Onze verkiezingsslogan “U verdient méér respect” geeft duidelijk aan wat de Zelzatenaar van ons mag verwachten gedurende de komende legislatuur.

 naam leeftijdstraatnrkant
1ACKE MartinM51Leegstraat156AOOST
2VAN BELLEGHEM CarineV39De Keyserstraat6WEST
3LAUREYS RikM53Tunnellaan55WEST
4COLPAERT ElsV35Omer De Bruyckerstraat27WEST
5DE VOS LucM48Veldbrugstraat58AWEST
6MORIVAL DavidM21Patronagestraat35OOST
7TEMMERMAN WilliamM44Burg. Jos. Chalmetlaan101OOST
8GENETELLO MyriamV54Kastanjenstraat19WEST
9BONNETAIN PascalM33Omer De Bruyckerstraat26WEST
10MUSSCHE CynthiaV44Mezenlaan1WEST
11MESTDAGH-DELEMARRE AndréaV51Notelaarstraat20OOST
12DE VOS WimM37Kerkstraat144OOST
13VAN DE VEIRE GodelieveV48Koningin Astridlaan32WEST
14MAES LydiaV62Kasteelstraat32WEST
15VAN DE WALLE-VAN HECKE OlgaV63Assenedesteenweg92WEST
16HAMERLINCK FrancineV65Delfzijllaan9OOST
17SCHYNKEL ClaudetteV51Tunnellaan55WEST
18BRACKE MarleenV51Wachtebekestraat229OOST
19VEREECKE WilfriedM60Schepen N. De Meyerstraat3OOST
20BUYSSE ValèreM83Sint-Stevenstraat20OOST
21DE BOCK RaphaëlM51Leegstraat196BOOST
22SESSELLE MarcM39Polderstraat14OOST
23COLPAERT RonnieM61Roggestraat4OOST

Meer informatie op de website van CD&V-Zelzate

 

Verkiezingsdebat op 14 september

Op donderdag 14 september organiseert middenstandsorganisatie UNIZO-Zelzate een verkiezingsdebat tussen de lijsttrekkers van alle partijen die in Zelzate op 8 oktober naar de gunsten van de kiezer dingen.

Niettegenstaande het Reclameblad van Zelzate en Omstreken mijn partij vergat te vermelden, neemt ook CD&V deel aan het debat.

Deelnemers aan het panel zijn:

- voor CD&V: Martin Acke (lijsttrekker)
- voor Groen!: Patricia Van Paesschen (lijsttrekker)
- voor PVDA: Frans Van Acoleyen (lijsttrekker)
- voor sp.a: Freddy De Vilder (lijsttrekker)
- voor VLD: Frank Bruggeman (lijsttrekker)
- voor ZOW-ZVD: Frederik Uyttendaele (2de plaats op de lijst)

Moderator is de alom bekende VRT-journalist Siegfried Bracke.

Het debat gaat door in de raadzaal van het gemeentehuis, start om 20 uur en eindigt omstreeks 22 uur. Iedereen is welkom. Diegenen die het debat niet kunnen bijwonen kunnen ook thuis het verloop rechtstreeks volgen op de Zelzaatse Radio Omroep Z.R.O. op 106.2 FM.

 

Waarheen de komende dagen en weken?

Volgend weekend staat “Open Straatjesdag” in de kijker. Helaas ligt het gemeentebestuur hier blijkbaar niet van wakker want de gemeentelijke berichtgeving hieromtrent blijft tot op heden zoek. Spijtig, want komend weekend zetten vele tientallen vrijwilligers zetten zich in diverse wijken in om hun publiek te verwennen. Dit verdient meer respect en erkenning.

Bij gebrek aan voldoende informatie is het ook mij moeilijk om u hierover meer gedetailleerde informatie te bezorgen. Enkel van het buurtcomité De Keyserstraat/Tunnellaan/Kastanjenstraat kreeg ik meer info.

Zie flyer van het buurtcomité De Keyserstraat/Tunnellaan/Kastanjenstraat

Voor de overige activiteiten waar ik melding van kreeg:

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven