Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.13 – 30 juli 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Gemeenteraad op 2 (en 3?) augustus 2006

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op woensdag 02 augustus 2006 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 03 augustus 2006 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

Op woensdag 02 augustus 2006 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

 1. Goedkeuring notulen
 2. Mededelingen / Kennisgevingen
 3. Politiereglement n.a.v. Kattekermis
 4. Politiereglement n.a.v. Wittouckkermis
 5. Retributiereglement voor de niet-verplichte tussenkomsten van de gemeentelijke vrijwillige brandweer - aanpassingen
 6. Forfaitaire bijdrage andere gemeenten in kosten brandweer (2003 en 2004) - advies
 7. Opdrachthoudende vereniging Iveg - aanpassing jaarrekening 2005
 8. Kerkfabriek Sint-Antonius van Padua - begrotingswijziging dienstjaar 2006
 9. Aanduiding van de gemeente Niel als overheid bevoegd tot het voeren van de overheidsopdracht m.b.t. het aanduiden van een leverancier voor gas en elektriciteit
10. Brandweer - aankoop tweedehands zakontvangers
11. Brandweer - herstelling korf van de ladderwagen en defecte motor ambulance
12. Brandweer - inrichting snelle hulpwagen
13. Herverkoop perceel grond - machtiging
14. Bijzonder plan van aanleg nr. 5 Debbautshoek 1ste wijziging - beslissing betreffende de gedeeltelijke herzieningstelling
15. Wijziging administratief statuut - bijzondere aanwerving voorwaarden en functieomschrijving technisch beambte kassierster en redder/sportpromotor
16. Toekenning titel van ere-schepen
17. Huisvesting - gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie - wijziging
18. Openbare verlichting - investeringen
19. Gemeentelijk onderwijs - verlofregeling schooljaar 2006-2007
20. Schilderen turnzaal De Krekel
21. Schilderen COC De Brug
22. Aanpassingswerken COC De Brug - meerkost
23. Vernieuwing van voetpaden en opritten op het Zelzaats grondgebied - principebeslissing - goedkeuring bestek
24. Brandveiligheid diverse gebouwen
25. Aankoop mobiel parkeerverbod - aanpassing
26. Reglement van orde van de gemeenteraad – wijzigingen
27. Herplaatsen verkeerstekens die blauwe zone aanduiden op Groenplein (verzoek van de PVDA-fractie)

GEHEIME ZITTING

 1. Machtiging rechtszaken
 2. GECORO - wijziging samenstelling
 3. Brandweerpersoneel - ontslagen
 4. Brandweerpersoneel - effectieve indienstneming
 5. Brandweerpersoneel - vernieuwing dienstnemingcontracten officieren
 6. Toekenning titel van ereburger

De komende dagen worden de agendapunten op de website aangevuld

 

Zelzaatse VLD en SP.A-meerderheid willen verslaggeving gemeenteraad censureren

In een e-mail aan de burgemeester vroeg VLD-fractieleider Frank Bruggeman om de tussenkomsten van raadsleden voortaan niet meer op te nemen in het verslag van de gemeenteraad. In zijn e-mail citeert Frank Bruggeman “Die tussenkomsten worden toch alleen maar gebruikt om aan de mensen duidelijk te maken dat de persoon in kwestie dit probleem aankaart”.

De socialistisch-liberale meerderheid volgt hem en stelt de gemeenteraad voor om de inhoud van de notulen voortaan beperken tot het strikte minimum dat is vermeld in het gemeentedecreet. Zij willen het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad in die zin aanpassen.

De schrik voor de oppositie zit er bij de Zelzaatse liberalen en socialisten duidelijk in. Zelfs met het onregelmatig samenroepen van de gemeenteraad en de systematische vertraging in de verslaggeving van de schepencolleges slagen zij er niet in de oppositie het zwijgen op te leggen. Hierrond loopt trouwens een klacht van Martin Acke bij de provinciegouverneur.

Dan proberen ze maar de beproefde Russische methodes: zwijg de oppositie dood, censureer hun tussenkomsten in de verslaggeving van de gemeenteraad en dan kan nooit bewezen worden dat een probleem is aangekaart op de gemeenteraad.

Van de socialisten wisten we al lang dat ze alle middelen aanwenden om de oppositie te muilkorven maar voor de liberalen is deze censuur een nieuw gegeven en alles behalve een liberaal standpunt. Wij zijn van mening dat de gemeenteraad juist hét orgaan is waar de problemen van de inwoners kunnen besproken worden. Is het aanbrengen van problemen van de bevolking trouwens niet de kerntaak van een gemeenteraadslid? Verontrustend dat dergelijk voorstel komt van iemand die zich als toekomstig burgemeester van Zelzate voorstelt. Kiezer... let op uw zaak !

 

Verkeerscontroles in augustus

Hierbij vindt u een overzicht van de door de Dienst Verkeer en Mobiliteit van onze politiezone geplande verkeersacties gedurende de maand augustus 2006. Uiteraard kunnen op andere momenten nog spontane controles plaatsvinden door de interventieploegen.

DatumTijdstipSoort Controle
 05-aug 04.00 tot 11.00 uur Snelheid
 06-aug 04.00 tot 11.00 uur Snelheid
 09-aug gans de dag Gordelactie met tuimelwagen
 19-aug 23.00 tot 07.00 uur Alcohol
 26-aug 04.00 tot 11.00 uur Snelheid
 27-aug 04.00 tot 11.00 uur Snelheid

Uw bijzondere aandacht wordt nu reeds gevestigd op woensdag 09 augustus 2006. Wie die dag in onze zone zonder gordel rijdt, loopt het risico in de tuimelwagen van de Federale Politie terecht te komen. Wie niet horen wil, moet tuimelen.

 

Problemen R4-West

Het actiecomité rond de geluidsoverlast in de Ooievaarslaan en Marcel Mollelaan kondigt weldra acties aan. Zij wijzen op "het goede nieuws": de beloftes van de burgemeester op TV en in de dagbladen. Nog voor het bouwverlof zou men starten met de verkeersaanpassingen en -wijzigingen aan de R4-West en tegen het einde van dit jaar zou 3/4 daarvan afgewerkt zijn!

Ze hebben gewacht (en gehoopt) tot het bouwverlof en wat is er veranderd? NIKS!!!!! Omdat 4 jaar beleefd vragen niet helpt en zij de leugens en de onwil niet meer slikken, starten zij begin augustus met acties en dit in samenwerking met de inwoners van Sas van Gent! Verdere berichtgeving hieromtrent volgt.

CD&V-Zelzate heeft steeds gesteld dat het om valse beloftes van de meerderheid ging. Helaas hebben we gelijk gekregen.

 

Inzameling van plastiekdopjes

Via OVAM werd het initiatief genomen om met de inzameling van plastieken dopjes van drankflessen te starten, meer bepaald die van mineraal- of spuitwater, van frisdrank, van melk en van fruitsap. Deze ingezamelde dopjes zijn perfect recycleerbaar en worden via OVAM gecentraliseerd voor recyclage ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden VZW te Tongeren (recyclage in duurzame pallets).

Dit kan door IDM zonder extra kosten worden georganiseerd binnen de huiidige werking van de containerparken. Daarom besliste de Raad van Bestuur van IDM om de inzameling van plastic dopjes ook in het containerpark van Zelzate te starten.

 

Wanneer wordt krotwoning op hoek Assenedesteenweg en Dendreve gesloopt?

Het schepencollege blijft maar klungelen in het dossier voor het slopen van de woning hoek Assenedesteenweg / Denderdreve. Het is intussen nagenoeg zeker dat de meerderheid belofte om de krotwoning voor Kattekermis te slopen niet meer nakomt. De gemeenteraad keurde het bestek al goed op 6 oktober 2005 maar het schepencollege wachtte tot 16 maart om de opdracht tot afbraak te gunnen aan aannemer Cayseele uit Gent voor de prijs van 13.785 euro.

Nadien bleek dat het college in het bestek de afwerking van het gevelmetselwerk van de aanleunende woning uit het oog verloren had. De firma Cayseele gaf hiervoor een prijs op van 33.856 euro. Niettegenstaande hiervoor geen budget beschikbaar is, wou het schepencollege het metselwerk door de technische dienst in eigen beheer laten uitvoeren. De aannemer weigert echter de opdracht uit te voeren indien de afwerking van de muur uit het bestek wordt genomen. Een patstelling dus.

Het college van burgemeester en schepenen besliste dan maar om tot een nieuwe aanbesteding over te gaan! Sorry mensen van de Katte... ’t zal voor achter de verkiezingen zijn.

 

Vacature bij Lokaal Gezondheidsoverleg Meetjesland

De vzw Lokaal Gezondheidsnetwerk Meetjesland (Eeklo) is een actief netwerk van besturen en gezondheidsorganisaties. Door middel van overleg en acties wil LOGO Meetjesland de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen helpen realiseren, met name: het aantal rokers verminderen, gezonde voeding stimuleren, het risico op borstkanker verkleinen, de vaccinatiegraad verhogen en het aantal ongevallen terugdringen.

Om de verdere uitbouw van de organisatie te verwezenlijken zijn zij op zoek naar een gedreven (m/v) ALGEMEEN COORDINATOR.

Kandidaten dienen te beschikken over een universitair of graduaatsdiploma of een gelijkwaardig niveau door ervaring. Ervaring in de medisch-sociale sector en kennis van de regio strekken tot aanbeveling;

Stuur vóór 1 september 2006 uw brief en cv naar de vzw Logo Meetjesland, t.a.v. Dirk Van Hoye, voorzitter, Oostveldstraat 1, 9900 Eeklo, tel 09 376 97 51, fax 09 376 97 52, logo.meetjesland@pandora.be.

Voor meer informatie over deze vacature

 

10de Terrasrit voor motoren

Op zaterdag 5 en zondag 6 augustus 2006 gaat onze 10e TERRASRIT door te Zelzate voor motoren. De Zelzaatse motorclub MVC De Terrasrijders nodigt alle motorrijd(st)ers uit voor een mooie toeristische rondrit van 150km.

De rit is volledig bepijld en loopt langs het landelijke meetjesland. Er zijn 3 stopplaatsen voorzien met een mooi terras. Men zegge het voort.

Zie inlichtingen op affiche

 

Waarheen komend weekend?

Kattekermis is ongetwijfeld de aanrader voor het volgende weekend ! Zowel het feestkomiteit van De Katte als de schouts van de Vuurtorengroep geven er van 4 tot 8 augustus het beste van zichzelf.

Zie affiche feestkomiteit De Katte

Zie website scouts over hun Katse Feesten

Zelzate-Centrum maakt zich intussen klaar voor de augustusfoor de week nadien. Het wordt hopelijk nog een lange hete zomer !

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven