Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.12 – 24 juli 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Onteigeningen in de wijk Callemansputte

Dat er onteigeningen komen in de wijk Callemansputte was reeds langer duidelijk. Maar de timing en hoe de onteigening zal verlopen was nog onduidelijk. Joke Schauvliege vroeg de bevoegde minister eind vorig jaar om uitleg en haalde meteen een paar bekommernissen aan inzake communicatie met de bevolking.

Lees de vraag van Joke Schauvliege aan de minister

Lees het antwoord van minister Kris Peeters

En CD&V-minister Peeters is van zijn woord. We zijn nu een half jaar verder en er werd een informatievergadering voor de bevolking georganiseerd. In volgend artikel verneemt u hierover meer.

 

Inwoners Callemansputte kunnen al vanaf volgend jaar vertrekken.

CD&V-Zelzate vindt het positief dat er eindelijk meer duidelijkheid komt omtrent de ontwikkelingen van het havengebied in de Zelzaatse wijk Callemansputte. De leefkwaliteit in de directe omgeving van de slibput van Callemansputte en het gipsstort van Nilefos Chemie is met de jaren sterk achteruit gegaan. Ook wij zijn niet gelukkig dat de overheid er nog geruime tijd slib zal blijven storten. Maar we troosten ons met het feit dat de inwoners eindelijk een fatsoenlijke uitwijkmogelijkheid wordt geboden. Ook al is het wellicht nog 10 jaar wachten op een verplichte onteigening van het gebied rond de slibput, toch kan de inwoner die dit wenst vanaf volgend jaar reeds vrijwillig zijn eigendom verkopen aan het Vlaams Gewest. Het is een goede zaak dat hierbij dezelfde prijzen zullen worden gehanteerd dan bij verplichte onteigening. Hij kan daarbij eveneens rekenen op sociale begeleiding en hulp bij de herhuisvesting. Bij CD&V-Zelzate volgen we de zaak op de voet en zullen we erover waken dat de overheidsbeloftes worden nagekomen.

Op 13 juli 2006 ging er op het Zelzaatse gemeentehuis een openbare informatiezitting door in verband met de toekomstige ontwikkelingen in het gebied Rieme Noord. Bedoeling was de stand van zaken van het dossier toe te lichten. Hierbij bezorg ik u een eigen beknopt verslag van deze zitting.

Het gebied ten noorden van Rieme zal door vier verschillende instanties worden ontwikkeld. Het zal worden ontsloten via een nieuw aan te leggen weg die aansluit op een nieuwe aftakking op de R4-West in de vorm van een Hollands complex: het zogenaamde knooppunt Rieme-Noord. In het gebied komen ook voorzieningen voor een mogelijk spoorwegtracé.

1. Buffergebied ten noorden van de woonkern Rieme

Het buffergebied direct ten noorden van de woonkernen van Rieme zal door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) worden ingericht. Veel details werden hierover niet verstrekt.

2. Ontwikkeling RO-gebied door het Havenbedrijf van Gent

De ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein van ongeveer 64 ha zal gerealiseerd worden door het Havenbedrijf van Gent. Het bewuste gebied is voor ongeveer 4,4 ha bebouwd met 31 woningen, 5 landbouwhoeven, 1 magazijn en drie grote bedrijven. De drie bedrijven kunnen blijven. De overige functies moeten verdwijnen.

Van 17 juli tot 31 augustus loopt een openbaar onderzoek voor de onteigeningsprocedure. Men hoopt dat de onteigeningen uitvoerbaar worden na verlening van machtiging door de minister tegen januari 2007. De realisatie van de onteigeningen plant men in de periode februari 2007 tot juni 2008 om dan in 2009 met de effectieve werken voor nivellering en de aanleg van de wegen te starten.

3. Ontwikkeling Regionaal Bedrijventerrein door de gemeente Evergem

Marc De Bleeckere presenteerde namens de gemeente Evergem de plannen voor de ontwikkeling van een lokaal bedrijventerrein van 10 à 11 hectare.

Dit gebied omvat momenteel landbouwgronden, een aantal woningen en boerderijen. In totaal zijn hierbij ongeveer 15 eignaars en/of bewoners betrokken. Het terrein zal worden ontsloten via het knooppunt Rieme-Noord. Er moet een RUP moeten worden opgemaakt met een bestemmingswijziging naar lokaal bedrijventerrein.Dit kan pas wanneer het Gemeentelijk Structuurplan van Evergem is gerealiseerd. Men hoopt dit plan rond de jaarwisseling te kunnen goedkeuren. Pas dan kan men starten met de onteigeningsprocedure. Op de duur daarvan heeft men momenteel nog onvoldoende zicht.

4. Ontwikkeling omgeving slibstort Callemansputte

De zone van 19,9 ha rond het slibstort van Callemansputte op Zelzaats grondgebied zal door de afdeling Maritime Toegang van de Vlaamse Overheid aangepakt worden. Het omvat momenteel landbouwgronden, 14 woningen en 2 boerderijen.

Het slibstort van Callemansputte heeft een inhoud van ongeveer 3 miljoen kubieke meter en heeft een oppervlakte van ongeveer 13 hectare. Het werd aangelegd begin de jaren ’80. Aangezien het stort vol is, wil men in de eerste plaats nieuwe bergingscapaciteit creëren door ontwatering, zandscheiding en maximaal hergebruik van de reeds aanwezige baggerspecie. Via die weg zou men zich nog 10 à 15 jaar kunnen behelpen. Nadien zal men moeten denken aan uitbreiding van de slibdeponie teneinde de baggerspecie van het kanaal Gent-Terneuzen en andere bevaarbare waterlopen uit de regio te kunnen storten.

Er is dus momenteel geen hoogdringendheid inzake onteigeningen. Toch is men bereid om de aanwezige woningen te verwerven. De inwoners kunnen hun eigendom op vrijwillige basis aan dezelfde voorwaarden dan een verplichte onteigening verkopen aan de overheid. Pas binnen een tiental jaren volgt er wellicht een onteigeningsprocedure om de dan nog niet vrijwillig verkochte eigendommen aan te kopen.

De aldus verworven woningen zullen direct worden afgebroken om toestanden met krakers zoals in Doel te vermijden. De landbouwgronden zullen tot hun aanwending door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) via éénjarige contracten in pacht worden gegeven.

Sociale begeleiding

In juni 2004 werd het sociaal begeleidingsplan voor de realisatie van het havengebied goedgekeurd. Eén van de onderdelen daarvan is de oprichting van compenserende sociale woningen in de regio om de ontheemde inwoners te huisvesten. Voor zover men recht heeft op een sociale woning, kan men daarvoor voorrang genieten zowel bij verplichte onteigening als bij vrijwillige verkoop zoals hierboven beschreven.

Vragen en opmerking van inwoners en de beknopte antwoorden

Meer info en een overzicht van de gestelde vragen en verleende antwoorden op Martin Acke's Website

 

Woonpremies via de Vlaamse premiezoeker

Wonen is een basisbehoefte, maar wel een dure. De aankoop of huur van een woning is voor sommige mensen een probleem. Ook voor het onderhoud en de renovatie van een woning moeten ze vaak diep in de buidel tasten. De federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden bieden gelukkig een rist aan premies en subsidies. Maar er zijn er zoveel dat het overzicht zoek raakt. De Vlaamse premiezoeker biedt de oplossing.

Met de Vlaamse premiezoeker kan iedereen via het internet in een overzicht per gemeente de verschillende woongerelateerde premies en subsidies vinden. Dank zij de premiezoeker is het mogelijk om van thuis uit te bekijken welke premies er allemaal in de gemeente bestaan. U kan er ook aan de weet komen of u voor een premie in aanmerking komt, als u een aantal gegevens over bijvoorbeeld inkomen en gezinssamenstelling invult. De premiezoeker vervangt de uiteindelijke aanvraag niet. Hij geeft wel duidelijk aan waar u welke premie moet aanvragen.

Door dit initiatief bekend te maken wil ik de Zelzatenaar helpen te weten komen op welke woonpremies hij recht heeft.

Zie website www.premiezoeker.be

U kan ook aantal andere gemeentelijke premies terugvinden op de pagina “Gemeentereglementen” van mijn website.

Zie pagina "Gemeentereglementen"

 

Sociale voordelen en tegemoetkomingen overzichtelijk op het net

Kan ik verlof krijgen om mijn partner palliatief te verzorgen? Elk gezin heeft recht op gratis elektriciteit, maar hoeveel is dit? Welke kosten voor kinderopvang kan ik fiscaal aftrekken? Ik wil verbouwen. Op welke premies kan ik een beroep doen? Ik heb een handicap en wil een parkeerkaart aanvragen.

Er zijn al heel wat maatregelen van de verschillende overheden om het recht op arbeid, sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, juridische en geneeskundige bijstand, een behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, culturele en maatschappelijke ontplooiing en kosteloos en vrij leerplichtonderwijs te waarborgen. Toch kennen vele mensen hun rechten niet of weten niet hoe ze er aanspraak op kunnen maken.

Vlaams minister van Welzijn Vervotte gaf het HIVA de opdracht een instrument uit te werken, waar gebruikers kunnen nagaan welke sociale voordelen en tegemoetkomingen zij kunnen aanvragen.

Dat instrument is er nu: www.rechtenverkenner.be. Deze website bundelt informatie over sociale voordelen en tegemoetkomingen op federaal, Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau. Er kan gezocht worden per doelgroep, per thema, op basis van persoonlijke gegevens, of in de totale lijst met voordelen en tegemoetkomingen.

CD&V-Zelzate heeft aan het schepencollege gevraagd om de gemeentelijke gegevens zo snel mogelijk aan te laten vullen zodat ook de Zelzatenaar maximaal gebruik kan maken van dit interessante instrument.

 

Schepencollege weigert te werken aan een bedrijfsvriendelijker beleid en imago

Vorig jaar kreeg het gemeentebestuur van de Kamer van Koophandel een zeer slecht rapport inzake bedrijfsvriendelijkheid op basis van de resultaten van een grote enquête. CD&V-Zelzate had gehoopt dat onze socialistisch-liberale meerderheid daar lessen zou uit trekken. Het tegendeel is waar. Het schepencollege weigerde onlangs om deel te nemen aan een vanuit Vlaanderen gestuurd coachingproject met als doel een bedrijfsvriendelijker beleid en imago voor Zelzate te creëren. CD&V-Zelzate vindt de weigering van deze uitgestoken hand een gemiste kans. De huidige coalitie blijft de kop in het zand steken en doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Zelzate heeft nood aan een dynamisch economisch beleid. CD&V-Zelzate biedt hiertoe een goed alternatief.

Eind 2004 kreeg de Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen de beschikking over de resultaten van de enquête "Bedrijfsvriendelijke gemeente". Deze enquête bevroeg alle steden en gemeenten in onze provincie. Ruim 2.200 bedrijven werkten eraan mee waarvan 48 bedrijven uit Zelzate. De bevraging peilde naar het gehalte aan bedrijfsvriendelijkheid in het lokale beleid. Onderzochte materies waren: milieu, ruimtelijke ordening, communicatie & dienstverlening, openbare werken, zonevreemdheid, industriegrond, mobiliteit.

De resultaten van deze bevraging werden inmiddels op wetenschappelijke wijze verwerkt tot een uitgebreid verslag dat in juli van vorig jaar overgemaakt aan ons gemeentebestuur. Onze gemeente kreeg een bijzonder slecht rapport. De algemene tevredenheidsscore over het lokale beleid in Zelzate bedroeg slechts 44,2%, terwijl het Oost-Vlaams gemiddelde 62% bedraagt en het Vlaams gemiddelde zelfs 63%. Erger nog: slechts 34,6% van de deelnemende Zelzaatse ondernemingen vond het beleid in 2004 bedrijfsvriendelijker dan in 1999 ! Twee derden van de bedrijven vindt dus dat we er op achteruit gegaan zijn binnen deze legislatuur.

Wat voor Zelzate bijzonder in het oog springt is:

- Geringste percentage ondernemers onder de inwoners van heel de provincie (4,14%);
- Er zijn weinig milieuvergunningsaanvragen (19.6% t.o.v. 28.4% in Oost-Vlaanderen) en weinig stedenbouwkundige vergunningsaanvragen ingediend in de periode 2000-2004;
- De kennis bij de bedrijfsleiders over de aanwezigheid (23.4% t.o.v. 35.3%) van gespecialiseerde ambtenaren is matig en men beoordeelt globaal de communicatie van de gemeente naar de bedrijven toe als niet voldoende (20.5% t.o.v. 35%);
- 6 op 10 van de bedrijven werd de afgelopen 4 jaar geconfronteerd met openbare werken;
- De kennis van de bewegwijzering naar de bedrijventerreinen is heel groot (93.5% t.o.v. 62.2%);
- De tevredenheidscore over het gemeentebeleid is redelijk laag, namelijk 44.2% t.o.v. 62%).

We verwachtten dat ons socialistisch-liberaal gemeentebestuur uit dit slechte rapport lessen zou trekken. Niets is echter minder waar. Men blijft de kop in het zand steken en doen alsof er geen vuiltje aan de lucht is.

Eind maart 2006 werd Zelzate uitgenodigd om deel te nemen aan een Vlaams coachingproject. Op basis van de slechte resultaten van de enquête 'Bedrijfsvriendelijke Gemeente' werd onze gemeente geselecteerd om gecoacht en begeleid te worden met de bedoeling een bedrijfsvriendelijker beleid en imago te creëren. Daarbij zou onze gemeente gekoppeld worden aan een goed scorende gemeente van het zelfde type, teneinde aan ervaringsuitwisseling te doen. Aan dit engagement zijn zelfs geen kosten verbonden.

Het college van burgemeester en schepenen besliste echter op 2 mei 2006, zonder de gemeenteraad hierover te raadplegen, om niet deel te nemen aan dit project. CD&V-Zelzate vindt de weigering van deze uitgestoken hand een gemiste kans. Zelzate verdient beter.

Wie interesse heeft in meer details van dit rapport kan die steeds bekomen

 

Open tuindagen op 12 en 13 augustus

Eind juni kon u al genieten van de bloemenpracht in de tuin van Gerard en Marleen Stals – Van de Velde. Wie er toen niet bij kon zijn krijgt een nieuwe kans. Op 12 en 13 augustus 2006 houden zij terug open tuindagen en presenteren u een bloemencollage als bijzonder evenement.

U bent van harte welkom in de Burgemeester Camille Leynlaan 23. Gratis toegang.

 

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag

Voor de tweede helft van 2006 staat het college van burgemeester en schepenen een afwijking toe op de wekelijkse rustdag voor het hele grondgebied van de gemeente Zelzate op de volgende dagen:

- zondag 2 juli
-zondag 15 augustus
-zondag 3 september
-zondag 10 september
-zondag 29 oktober
-zondag 10 december
-zondag 17 december
-dinsdag 19 december
-zondag 24 december
-dinsdag 26 december
-zondag 31 december

 

Aantal kiezers in Zelzate

Volgens het Rijksregister waren er op 1 juli 2006 9.407 Zelzatenaars kiesgerechtigd waarvan:

- 9.300 Belgen
- 107 ingeschreven kiezers afkomstig uit landen van de Europses Unie (op een potentieel van 415)
- 0 ingeschreven kiezers afkomstig uit landen buiten de Europese Unie (op een potentieel van 48)

Dat zijn er 120 minder dan in september vorig jaar.

 

Zomersluiting zwembad en bibliotheek

Wegens jaarlijks onderhoud is het Zelzaatse zwembad Eurohal gesloten van 17 juli 2006 tot en met 15 augustus 2006. De bibliotheek zal gesloten zijn van maandag 14 augustus tot en met zaterdag 19 augustus 2006.

 

Waarheen komend weekend?

Ook de komende weken is er in Zelzate terug van alles te beleven ! Zo vieren we het eerste weekend van augustus naar jaarlijkse traditie Katte Kermis. In mijn activiteitenkalender vindt u het programma.

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

Nog een bijzondere aanrader is de gezinsfietstocht van de Christelijke Arbeidersbeweging op 15 augustus 2006.

                         Meer inlichtingen en inschrijvingsformulier

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven