Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.11 – 29 juni 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Verkeersacties politie

Hierbij vindt u een overzicht van de door de Dienst Verkeer en Mobiliteit van onze politiezone geplande verkeersacties gedurende de maand juli 2006. Uiteraard kunnen op andere momenten nog spontane controles plaatsvinden door de interventieploegen.

DatumTijdstip

Soort Controle

02-jul-0604.00 tot 12.00 uur  Snelheid
03-jul-0621.00 tot 01.00 uur  Alcoholcontroles
08-jul-0604.00 tot 12.00 uur  Snelheid
09-jul-0604.00 tot 12.00 uur  Snelheid
10-jul-0604.00 tot 12.00 uur  Snelheid
12-jul-0608.00 tot 17.00 uur  Controle gordeldracht (met tuimelwagen)
13-jul-0623.00 tot 05.00 uur  Alcoholcontroles
16-jul-0604.00 tot 12.00 uur  Snelheid

De aandachtige lezer zal opmerken dat de politie nogal wat snelheidscontroles houdt in de weekends. Een paar ongevallen met zwaargewonden en doden in de afgelopen weken liggen aan de basis van deze ingreep.

 

Belastingen in Zelzate stegen veel sterker en zijn hoger dan het Vlaams gemiddelde

Uit een onderzoek van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten blijkt dat de meeste Vlaamse gemeenten deze bestuursperiode afsluiten met hogere belastingen. Daarvoor zijn talrijke verklaringen te vinden.

Uit onderstaande analyse blijkt echter overduidelijk dat deze beide belastingen in Zelzate abnormaal veel zijn verhoogd. En dan spreken we nog niet over de andere gemeentelijke belastingen zoals de gezinsbelasting van 150 euro die we in 2003 moesten ophoesten.

De onroerende voorheffing

Bijna 80% van de Vlaamse gemeenten (244 om precies te zijn) heeft vandaag een hoger tarief van de opcentiemen op de onroerende voorheffing dan in 2000, het laatste jaar van de vorige legislatuur. De gemiddelde aanslagvoet in Vlaanderen bedraagt dit jaar 1.297 opcentiemen tegenover 1.074 in 2000. Dat betekent dat het gemiddelde tarief de voorbije zes jaar met 20,8% is gestegen.

De situatie in Zelzate evolueerde echter van 850 opcentiemen in 2000 tot 1.450 opcentiemen vandaag, wat overeenkomt met een stijging van maar liefst 70,6%. Vandaag betalen we in Zelzate 11,8% meer onroerende voorheffing dan het Vlaamse gemiddelde.

De aanvullende personenbelasting

Bij de aanvullende personenbelasting (APB) zien we een gelijkaardige tendens, maar wat minder uitgesproken. Het aantal gemeenten dat deze bestuursperiode afsluit met een hoger APB-tarief dan in 2000 ligt op 184 (59,7%). De gemiddelde APB in Vlaanderen bedraagt vandaag 7,13%, tegenover 6,59% in 2000, wat betekent dat die de voorbije zes jaar met gemiddeld 8,2% gestegen is.

De situatie in Zelzate evolueerde van 6 % in 2000 tot 8% vandaag. Dit is een stijging van 33,3%! Het tarief in Zelzate is vandaag 12,3% meer dan het Vlaams gemiddelde.

Conclusie

De meerderheidspartijen SP.a, VLD en gedurende 4 jaar ook de ZOW hebben wel erg diep in de zakken van de Zelzaatse inwoner gezeten. We zijn benieuwd hoe ze dat de komende maanden aan de kiezer zullen uitleggen!

 

Coffeeshop net over de grens??? Neen bedankt !

De Nederlandse coffeeshops blijven voor nieuws zorgen. Niet alleen in Maastricht zijn er plannen om de coffeeshops van het centrum naar de rand (en bijgevolg dichter bij de Belgisch-Nederlandse grens) te verplaatsen. Ook Terneuzen onderzoekt welk effect dit zou hebben.

Terneuzen kampt namelijk met tal van randproblemen gecreëerd door de 2 coffeeshops Checkpoint en Miami in het centrum. Parkeeroverlast, lawaaihinder, drugsdealen, overlast door halfverdoofde druggebruikers en wildplassen zijn maar enkele problemen waar de Terneuzenaren dagelijks met geconfronteerd worden. Daarom onderzoekt men of het openen van een coffeeshop op de as Gent-Terneuzen een oplossing is.

CD&V-Zelzate kan voor een stuk begrip opbrengen voor de overlastproblemen van Terneuzen. CD&V-fractieleider Martin Acke sprak hierover een paar maanden terug nog met burgemeester Jan Lonink. Wanneer Terneuzen kiest voor een nieuwe coffeeshop buiten het stadcentrum, maar op behoorlijke afstand van de grens, dan kunnen we daar weinig tegen inbrengen. Het drugstoerisme van Belgen en Fransen dat er nu al is zal daardoor wellicht niet heel veel wijzigen. Het politiek bestuursakkoord van Terneuzen stelt trouwens dat vestiging van een nieuwe coffeeshop pas daadwerkelijk wordt overwogen als uit het onderzoek blijkt dat de omvang van het drugstoerisme daardoor niet toeneemt.

Maar een coffeeshop neerpoten net over de grens is voor ons onaanvaardbaar. Het gaat niet op dat de eerder genoemde randproblemen rond de coffeeshops zich naar Zelzate zouden verplaatsen. Dergelijke inplanting op korte afstand zou ook de drempel voor Zelzaatse jongeren verlagen om zich daar te gaan "bevoorraden". Dat willen wij niet. Het zou van slecht nabuurschap getuigen dat Terneuzen uit drugsverkoop economisch voordeel haalt en de lasten naar Zelzate verschuift.

De Nederlandse regering is tegen de vestiging van coffeeshops in de grensstreek. Minister van Justitie Piet Hein Donner (CDA) bevestigde nog onlangs dit standpunt bij de Terneuzense burgemeester Jan Lonink. De burgemeester van Maastricht heeft onder druk van de minster gelukkig al wat gas teruggenomen. Laat ons hopen dat dit men ook in Terneuzen zijn verstand gebruikt.

CD&V-Zelzate blijft de ontwikkelingen hieromtrent op de voet volgen en pleit voor een goede dialoog tussen Zelzate en Terneuzen over deze problematiek.

 

Kippenproject in de koelkast

Onze afvalintercommunale IDM deed enige tijd geleden een oproep naar de kippenhandelaars om samen een kippenproject op poten te zetten. Door de problematiek die de vogelgriep en de ophokplicht echter met zich meebracht, heeft IDM deze plannen voorlopig moeten annuleren. Toch schuiven ze deze afvalverwerkers niet zomaar opzij. Het idee blijft in hun achterhoofd zitten en de campagne zal zeker gelanceerd worden, zodra de situatie wordt opgehelderd.

Voorlopig blijven de kippen echter nog even op stok...

 

Wat te doen bij occasioneel veel vuil?

Wanneer u door omstandigheden (feestje, grondige schoonmaak, ... ) meer afval hebt dan u in uw grijze afvalcontainer kwijt kan, dan kan u uitzonderlijk aan lDM vragen om bij de volgende ophaling een extra zak restafval mee te nemen. Aanvragen doet u telefonisch op tel. 09/340.60.39 met duidelijke vermelding van uw naam en uw adres en dit minstens 2 dagen op voorhand. Na deze afspraak brengt u op de zak een duidelijk label aan met uw naam, adres en handtekening. Zorg er wel voor dat de zak in uw container past! Dit extra afval wordt namelijk via de container gewogen en wordt uiteraard gefactureerd (aan het gewone tarief).

Deze maatregel geldt enkel voor occasioneel veel vuil. Wanneer dit regelmatig voorvalt, dient u een grotere container aan te vragen via de gratis groene lijn 0800/16636.

 

R4-Oost kreeg facelift

Het wegdek van de R4-Oost tussen het kruispunt aan OCAS en de Nederlandse grens vertoonde op veel plaatsen spoorvorming. Dit zorgde bij regenweer voor gevaarlijke toestanden. Vooral aan de kruispunten aan Texaco en aan de Leegstraat was dit sterk merkbaar.

Het Vlaamse gewest, de beheerder van de weg, gaf opdracht tot het aanleggen van nieuw asfalt. De werken startten maandag 12 juni. Niettegenstaande werd aangekondigd dat de werken tot 7 juli 2006 zouden duren werd de opdracht in recordtempo afgewerkt. Deze snelle afwerking is een opsteker, ook al was er tijdens de spitsuren regelmatig sprake van filevorming en was de oostelijke kant van de R4 niet altijd goed bereikbaar.

De zeer zware spoorvorming aan de lichten aan de afrit van de N49 (Texaco) werd helaas nog niet meegenomen met dit werk. Nochtans is herstelling hier dringend nodig.

 

Bedrijventerrein Rieme-Noord

Het projectbureau "Gentse Kanaalzone" is bezig met de ontwikkeling van een bedrijventerrein Rieme-Noord met een grootte van circa 85 hectare. Dat gebied wordt in het noorden begrensd door de N49-E34, in het oosten door het kanaal Gent-Terneuzen, in het zuiden door de Riemsesteenweg (Ertvelde) en in het westen door de R4-west (Van Parijslaan).

Het gebied tussen de gemeentegrens tussen Zelzate en Evergem en de Callemansputtestraat, circa 20 hectare groot, zal worden ontwikkeld door de Administratie Waterwegen en Zeewezen als een uitbreiding voor het bestaande slibstort van Callemansputte. Op deze uitbreidingszone zal een slibverwerkingsinstallatie gebouwd worden.

De gemeente Evergem zal een lokaal bedrijventerrein ontwikkelen langs de R4 en de Callemansputtewegel op een terrein van 5 ha. De rest wordt gereserveerd voor koppelingsgebied.

 

Joke Schauvliege en CD&V staan vierkant achter de jeugdbewegingen

Het jaarlijks zomerkamp is één van de hoogtepunten binnen de werking van de diverse landelijke jeugdwerkorganisaties die we in Vlaanderen rijk zijn. CD&V pleit voor een passende ondersteuning van het middenveld en kiest voor een beleid dat de organisatie van zomerkampen ook in de toekomst mogelijk blijft maken. In dat dossier blijkt echter werk aan de winkel.

Allerlei reglementen en plannen bedreigen immers tal van kampplaatsen in hun voortbestaan. Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege ligt met haar twee CD&V-collega’s Tinne Rombouts en Sabine Poleyn aan de basis van een resolutie omtrent het voortbestaan van kampplaatsen. Vorige maand werd die gestemd in het Vlaams Parlement. Ter gelegenheid van de stemming, vonden bovenstaande Vlaamse volksvertegenwoordigers het wenselijk om de gemeentelijke jeugdraden mee te engageren omtrent deze problematiek.

Die resolutie heeft ook haar belang voor de Zelzaatse jeugdbewegingen Chirogroepen Samjolé en Brug en onze scouts Vuurtorengroep en De Kievit.

Zie tekst van de resolutie

 

Veel belangstelling voor website van CD&V-Zelzate

De nieuwe website van CD&V-Zelzate kan rekenen op behoorlijk wat belangstelling vanwege de bevolking. Ook het gemeentebestuur van Zelzate blijkt een regelmatige bezoeker te zijn. Wellicht om goede ideeën op te doen?

Op de website kan u trouwens regelmatig nieuwe informatie vinden en houden wij u op de hoogte van de activiteiten en standpunten van CD&V-Zelzate.

Ga gerust eens kijken naar zelzate.cdenv.be

 

Waarheen komend weekend?

Ook de komende weken is er in Zelzate terug van alles te beleven !

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven