Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.10 – 21 mei 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Actieplan Grote Markt

Begin november, toen CD&V-Zelzate een debatavond organiseerde over de rol van ons centrum, was er bij onze politie sprake van de opmaak van een “Actieplan Grote Markt”. De politie kreeg toen van burgemeester Schenkels verbod om aan het debat deel te nemen omdat het actieplan nog te "prematuur" was om al openbaar te maken. We zijn nu zes maanden verder, hoog tijd voor CD&V-fractieleider Martin Acke om eens te informeren hoever het vandaag met dit plan staat en in welke mate dit al wordt toegepast.

Politiecommissaris Mario De Witte bezorgde hem inmiddels antwoord. Maandelijks word er minimum twee gerichte nachtpatrouilles verricht tijdens het weekend op de Grote Markt. Deze patrouilles zijn gericht op overlast en sluitingsuren van de café's. Bijkomend wordt gevraagd aan de interventiediensten en versterkte wijkdiensten om regelmatig te patrouilleren hetzij overdag, hetzij 's nachts. Onregelmatigheden die zij vaststellen worden gemeld. De politie tracht kort op de bal te springen door kleinere zaken door te verwijzen naar de wijkinspekteur. Van hem wordt verwacht dat hij binnen de twee dagen tussenkomt. De nachtvergunningen aan de café's worden door de burgemeester slechts na advies van de politie uitgereikt. Aanvragen tot plaatsen van reclameborden, etc. door handelaars wordt na advies van de politie al dan niet door het schepencollege toegekend. Er is telkens een voorafgaand gesprek met nieuwe uitbaters van café's.

Commissaris Mario De Witte vindt dat, nu het actieplan al diverse maanden loopt, de politie mag stellen dat hun tussenkomsten met betrekking tot overlast en lawaai een dalende tendens vertonen.

 

Sluikstorters zijn gezien!

De CD&V-fractie vroeg op de gemeenteraad van 8 mei laatsleden meer uitleg bij de anti-sluikstortcampagne die dit jaar door IDM en de aangesloten gemeenten wordt gevoerd. De communicatieverantwoordelijke van IDM bezorgde inmiddels de nodige informatie.

Sluikstorters zijn gezien! Die boodschap wil IDM samen met haar gemeenten meegeven aan iedereen die illegaal afval achterlaat. Er is duidelijk geen discussie over, sluikstorten is niet te tolereren en moet met alle middelen worden bestreden. Mensen moeten ervan overtuigd worden dat sluikstorten onaanvaardbaar is en dat het zeer negatieve gevolgen kan hebben, denken we maar aan de milieu-impact, het onveiligheidsgevoel,… Preventie en bewustmaking zijn daarbij van essentieel belang.

Sluikstorters gooien hun afval op openbare plaatsen, omdat ze niet willen betalen voor het afval dat ze veroorzaken of niet de moeite willen doen om het op een reglementaire wijze aan te bieden. Het gevolg is dat de hele maatschappij en het milieu moeten opdraaien voor het asociale gedrag van deze individuen die weigeren hun verantwoordelijkheid op te nemen. Het is van het grootste belang dat burgers dat inzien en dat sluikstorten niet wordt getolereerd. Daarom organiseert IDM samen met haar gemeenten opnieuw een sensibiliserende campagne waarbij vier specifieke sluikstortproblemen in het vizier worden genomen!

4 campagnebeelden

Het zijn niet alleen de grote sluikstorten op verlaten plaatsen die voor heel wat verontreiniging zorgen, maar ook de goed gevulde zakjes die uit de wagen worden geslingerd verloederen ons straatbeeld. Vanaf nu worden er op probleemplaatsen panelen geplaatst met deze beelden zodat potentiële sluikstorters gewaarschuwd zijn! Daarenboven wordt de automobilist nog eens extra aangemaand door grote baanaffiches in onze gemeenten. Ook de omgeving rond de glasbollen blijft een favoriete plek voor de sluikstorter. Wat meestal begint met een lege doos eindigt vaak in een ware stortplaats! Een grote sticker op de glasbollen moet hen twee keer doen nadenken voordat ze achteloos van alles laten rondslingeren. Tot slot wil IDM ook de aandacht vestigen op het sluikstorten in publieke vuilbakjes. Deze vuilbakjes dienen om afval in te gooien dat op dat moment ontstaat. Ze staan er niet om uw afval van thuis in te deponeren! Deze boodschap maakt IDM vanaf deze week kenbaar door stickers op de vuilbakjes.

Samen komen we verder

Sluikstorten is echter niet alleen een probleem van de gemeente, maar van elke inwoner. Net zoals in vorige campagnes kiest IDM er dan ook voor om iedere burger een stukje verantwoordelijkheid te geven. Dit doen ze door hen op te roepen om de ogen open te houden en sluikstorten te melden op het gratis groene nummer:

0800/16636.

Wie niet luisteren wil, moet voelen

Wie hardleers blijft, is gewaarschuwd. Sluikstorters die worden betrapt, krijgen de rekening gepresenteerd voor het weghalen van het afval, en voor het verwerken ervan. Dat loopt al gauw in de honderden euro's. Daarenboven worden alle sluikstorten grondig onderzocht op aanwijzingen! Wie verstandig is zal het dus wel laten om her en der afval te storten waar het niet mag.

De vier affiches die deze campagne zullen ondersteunen

 

Recuperatie van afvalcontainers

Op de vorige gemeenteraad vroeg CD&V-fractieleider Martin Acke aandacht voor een probleem inzake afvalverwijdering. Het blijkt namelijk dat veel grijze en groene afvalcontainers nooit gebruikt worden. Men kan zich terecht afvragen waar die gezinnen dan met hun afval blijven. Anderzijds kosten de DIFTAR-containers behoorlijk wat geld bij aankoop. Het is dus aangewezen om nooit gebruikte containers te recupereren.

Ook in Zelzate worden tal van afvalcontainers nooit aangeboden. In 2004 ging het over 187 grijze containers voor restafval, maar in 2005 waren het er al 332. De totale hoeveelheid restafval die ingezameld werd via de DIFTAR- containers vertoont nochtans een stijgende tendens. Het is een raadsel waar die mensen met hun restafval blijven. Verhuist dit naar andere gemeenten waar geen Diftar-systeem bestaat? Wordt het bij het afval op het werk gedumpt? Verdwijnt het in openbare afvalbakjes of doet men aan sluikstorten?

Voor GFT-afval liggen de aantallen ongebruikte containers in Zelzate nog veel hoger: 1.111 in 2004 en 1.505 in 2005. Dit is echter al beter te verklaren. Thuiscomposteren vindt meer en meer doorgang en dat is een goede zaak. De hoeveelheid ingezamelde GFT daalt elk jaar verder.

IDM zal de inwoners waarvan de containers niet worden gebruikt individueel benaderen. De prioritaire bedoeling daarbij is de niet gebruikte GFT-containers te recupereren.

 

Politieke praatcafé’s CD&V-Zelzate

Intussen kan CD&V-Zelzate terugblikken op twee geslaagde politieke praatcafé’s. Deze praatcafé's hebben vooral de bedoeling om te luisteren naar wat de Zelzatenaar vindt van zijn wijk en wat hij graag wil zien veranderen. De wijkbewoner staat dus bovenal centraal. CD&V hoopt hieruit heel wat informatie te halen voor latere verbeterings-maatregelen.

Het vorig praatcafé ging door in de wijk Klein Rusland op dinsdag 16 mei. Een 25-tal personen namen er aan deel, van oorspronkelijke wijkbewoners tot nieuwelingen. Ook al verliepen de discussies al eens geanimeerd, toch bleef de sfeer aangenaam en constructief. Tal van onderwerpen kwamen aan bod. Het hoeft ons niet te verwonderen dat vooral de kwaliteit van de huisvesting het zorgenkind is van de wijk.

De volgende praatcafé’s van CD&V-Zelzate :

Op dinsdag 23 mei 2006 om 19u30 in de Eetfabriek Erasmus, Stationsstraat 28 te Zelzate.

Alhoewel op elk praatcafé iedereen welkom is, verwachten wij hier vooral de inwoners van de wijk TOEN (Tussen Oud En Nieuw). Zij kunnen hun gedacht kwijt over de leegstand en kwaliteit van de woningen, het onderhoud van het groot Park en de groenzones, de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit, de toestand van wegen en voetpaden, de dienstverlening en tal van andere onderwerpen in de zone tussen Vredekaai – Westkade - Suikerkaai en het kanaal Gent-Terneuzen.

Op woensdag 31 mei 2006 om 19u30 in het praatcafé De Groote Markt, Grote Markt 38 te Zelzate.

In het bijzonder gericht op de inwoners van het Centrum. Daar zal het wellicht gaan over de verschillende functies van het centrum: over de maandagmarkt, het uitgangsleven, de terrassen, de verkeersdoorstroming, het parkeerbeleid, het al of niet afsluiten van de Markt van de R4, het winkelaanbod, de organisatie van evenementen, de gemeentelijke belastingdruk op de handelszaken, enz...

Meer info over de praatcafé's op de website van CD&V-Zelzate

 

ACW-Zelzate viert Rerum Novarum

In mei 1891 schreef paus Leo XIII zijn encycliek Rerum Novarum (Over nieuwe dingen). Voor het eerst in de geschiedenis stond het arbeidersvraagstuk centraal. Het betekende de aanzet voor de Christelijke Arbeidersbeweging.

Op donderdag 25 mei herdenken we ook in Zelzate de publicatie van deze pauselijke encycliek. Wij willen op Rerum Novarum in de eerste plaats onze waardering uitdrukken voor de vele vrijwilligers die zich inzetten voor een betere samenleving. In de vele verenigingen binnen de ACW-koepel, op diverse domeinen, zetten zij nog elke dag van het jaar de sociale strijd om in de praktijk. Of het nu binnen de vakbond, binnen de mutualiteit, binnen ziekenzorg of een andere geleding is, het uitgangspunt blijft hetzelfde: zich belangeloos inzetten voor een betere en sociale wereld. En daar heeft onze maatschappij vandaag meer dan nood aan.

ACW-Zelzate wil ook de Zelzaatse bevolking bij dit feest betrekken. Na de misviering die om 10u00 doorgaat in de Sint-Antoniuskerk in Debbautshoek, worden alle inwoners van de gemeente om 11u00 uitgenodigd op de feestzitting met gratis aperitiefconcert op het Groenplein. Na de voorstelling van de accentennota van ACW-Zelzate geeft de Koninklijke Katholieke Harmonie Vredekring er het beste van zichzelf. Iedereen is welkom.

Zie affiche viering Rerum Novarum

 

Zondag 28 mei: Dag van het Park

Het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Zelzate nodigen alle inwoners van Zelzate uit in het park ‘Opgevuld Kanaal' (aan de visvijver) op zondag 28 mei van 14 tot 16 uur. Op die dag zetten we het park extra in de kijker met tal van activiteiten.

Zie flyer met activiteitenprogramma

 

Politieraad op 30 mei 2006

Op dinsdag 30 mei 2006 gaat om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Lochristi de volgende politieraad van onze zone door.

Agenda :

Geheime Zitting :

1. Selectie en aanstelling (contractueel) van Hans De Weerd als aspirant-hulpagent bij de Dienst Verkeer en Mobiliteit per 1 mei 2006.

Openbare Zitting :

1. Goedkeuring van de notulen van de politieraad van 23 januari 2006 en van 21 maart 2006.

2. Eedafleggingen: Hans De Weerd als aspirant-hulpagent bij de Dienst Verkeer en Mobiliteit en Kristof Van Den Berghe als inspecteur bij de Operationele Dienst te Zelzate.

3. Beslissing betreffende opzegging overeenkomst levering van elektriciteit door SPE.

4. Voorstel tot openbare verkoop van een politiecombi.

5. Voorstel tot verkoop van 12 oude dienstwapens Smith & Wesson.

6. Goedkeuring protocols politiezorgregio: onthaal, piekploegen en snelheidsmetingstoestel.

7. Kennisgeving beslissing van de ministerraad inzake de overdracht van de gebouwen van de ex-rijkswacht aan de lokale politie – betaling van het correctiemechanisme en de weerslag op de begroting 2003, 2004 en 2005.

8. Voorstelling jaarboek 2005 (exemplaren ter inzage bij de respectievelijke burgemeesters en de secretaris van de zone en consulteerbaar op website :www.pz5416.be).

Geheime Zitting :

2. Formuleren van een gemotiveerd advies wat betreft het evaluatieverslag inzake de evaluatie van het mandaat van de korpschef.

3. Kennisgeving opmerking van de gouverneur inzake de aanwerving van een contractueel personeelslid.

4. Aanvraag baremische bevorderingen.

5. Voorstel tot het openstellen van de vacante plaats niveau B. 6. Problematiek rond een contractueel personeelslid onderhoud.

 

KBG wordt OKRA, trefpunt 55+

Op 20 april 2006 kreeg KBG (Kristelijke Beweging van Gepensioneerden), de grootste ouderenbeweging van Vlaanderen, een nieuwe naam: OKRA, trefpunt 55+.

Okra?

Allereerst is de okra een pittige, kruidige vrucht. Een mooi symbool!

O? Open… Openheid en ontmoeting!
K? Kristelijk… bron van inspiratie en motivatie.
R? Respectvol… Voor alle ouderen en andere generaties.
A? Actief… Actief in het leven staan. Actie voeren voor rechtmatige ouderenbelangen.

OKRA krijgt ook een stevige ondertitel mee: trefpunt 55+.

Trefpunt?

OKRA is zowel plaatselijk, regionaal als nationaal dé plaats waar 55+ elkaar vindt, elkaar ontmoet. OKRA is ook het trefpunt dat de belangenbehartiging van ouderen trefzeker aanpakt.

OKRA telt 1.218 plaatselijke afdelingen, 225.000 leden en 16.000 bestuursleden. De nieuwe naam en huisstijl zijn het begin van een vernieuwde beweging. Kwestie van aanbod en manier van werken nog beter af te stemmen op de nieuwe generaties ouderen, onder andere op de babyboomers.

Het sociaal-cultureel aanbod werd in zeven deelwerkingen ingebed: OKRA-ACADEMIE, OKRA-BEDEVAARTEN, OKRA-CREA, OKRA-REIZEN, OKRA-SPORT, OKRA-ZINGEVING, OKRA-ZORG.

In Zelzate ?

In onze gemeente zijn er twee afdelingen actief: Afdeling Centrum met als voorzitter Jozef Peirens, Charles Andriesstraat 9 te 9060 Zelzate. Afdeling Debbautshoek met als voorzitter Margriet De Vos, Groenplein 9 te 9060 Zelzate.

Bij beide personen kan u ongetwijfeld terecht met vragen over meer informatie over de lokale werking.

 

Vacatures voor sportcomplex Eurohal

Het gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de contractuele aanwerving van:

1 HALFTIJDS REDDER (m/v) (tweede oproep)

niveau C1-C3
contract bepaalde duur (1 jaar)

Functiebeschrijving :

- uitvoeren van diverse opdrachten in ploegverband (avond- en weekend werk);
- verzekeren van de reddingsdienst;
- schoonmaak en onderhoud van de zwemhal en –baden;
- toedienen van EHBO;
- zwemtraining in functie van efficiënte en snelle interventie;
- meehelpen bij sport- en andere manifestaties;
- het geven van zwemlessen;

Aanwervingsvoorwaarden :

- burger zijn van de Europese Unie;
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
- burgerlijke en politieke rechten genieten;
- aan de dienstplichtwetten voldoen;
- lichamelijk geschikt zijn;
- de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt bij het afsluiten van de inschrijvingsperiode;
- uiterlijk de dag van de aanstelling houder zijn van een diploma of een getuigschrift van geaggregeerde in de lichamelijke opvoeding voor het lager secundair onderwijs of licentiaat in de lichamelijke opvoeding;
- in het bezit zijn van een erkend hoger reddersdiploma;
- jaarlijks een erkend Bloso-bijscholingsattest inzake reddings- en reanimatietechnieken kunnen voorleggen.

De kandidaturen vergezeld van een curriculum vitae en een kopie van de vereiste diploma's dienen uiterlijk op 01 juni 2006 (datum poststempel is bepalend) aangetekend te worden verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

1 TECHNISCH BEAMBTE – kassier(ster) (m/v)

niveau E1-E3
Het betreft een deeltijdse betrekking in het Sportcomplex Eurohal voor 20 u./week in statutair dienstverband.

Taakomschrijving :

- kassabeheer (verkoop toegangstickets zwembad, sportactiviteiten, …);
- balie en telefoonafhandeling (informatie verstrekken, telefonische reservaties);
- verrichten van eenvoudig administratief werk;
- opvolgen van planningstructuren;
- onderhoud van lokalen.

Aanwervingsvoorwaarden :

- burger zijn van de Europese Unie;
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- aan de dienstplichtwetten voldoen;
- lichamelijk geschikt zijn;
- de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt op 02.06.2006;
- basiskennis informatica (Word, Excel);
- flexibiliteit in avond- en weekendwerk;
- slagen in een niet-vergelijkend aanwervingexamen.

De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, dienen uiterlijk op 02 juni 2006 (datum poststempel is bepalend) aangetekend te worden verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 

Waarheen in Zelzate?

Ook de komende weken is er in Zelzate terug van alles te beleven !

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven