Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.08 – 06 mei 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Gemeenteraad op 09 mei 2006

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 09 mei 2006 met aanvang om 18.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Intercommunale Veneco - jaarvergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
4. Intercommunale lDM - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
5. Intercommunale IVEG - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
6. Intercommunale TEVEOOST - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
7. Intercommunale Westlede - algemene vergadering/agenda/mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
8. Jaarrekening 2005
9. PV Kasnazicht 1ste kwartaal 2006
10. Kerkfabriek Sint-Laurentius - rekening 2005
11. Kerkfabriek Sint-Antonius - rekening 2005
12. Bekrachtiging van de politieverordening van de burgemeester d.d. 24 maart 2006
13. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer aanpassingen
14. Gemeentelijke sportdienst - werkingsverslag 2005
15. Herinrichting verlichtingsinstallatie sporthal
16. Vernieuwing top laag asfaltverharding wijk Vogelzang
17. Werken sanitair gemeentehuis - meerwerken
18. BPA nr. 4 uitbreiding Wittouck - beslissing over de definitieve aanneming van het ontwerpplan
19. Grondreglement brandweer - aanpassingen
20. Vernieuwen straatnaamborden
21. Silaba - éénmalige toelage
22. Maaltijdcheques - aanpassing besluit d.d. 20 december 2005
23. Openbare verlichting - investeringen
24. TMVW - statutenwijziging
25. Sectoraal akkoord 2005-2007
26. Toestemming tot openbare verkoping perceel bouwgrond op het Groenplein
27. E-mailadres voor elke Zelzatenaar
28. Centrum voor Leerlingbegeleiding - afsluiten beleidscontract
29. Convenant voor korte vervangingen scholengemeenschap Meetjesland voor de schooljaren 2005-2006 en 2006-2007 - aanpassingen
30. Verkeersregeling in de Denderdreve - bespreking (op verzoek van de CD&V-fractie)
31. Afschaffing voorbehouden parkeerplaats voor mindervalide ter hoogte van Europaprijslaan 6 omwille van het daar niet meer wonen van betrokken persoon en ter bevordering van de verkeersveiligheid aan het kruispunt Europaprijslaan - Hoogbouwplein (op verzoek van de CD&V-fractie)
32. Goedkoper zwemmen voor dagcentrum De Boei (verzoek van de PVDA-fractie)
33. Vraag tot opmaak van een samenhangend beleidsplan voor de bestrijding van ‘fijn stof’ in de gemeente (verzoek van de PVDA-fractie)

GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken
2. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen
3. Bibliothecaris - uitbreiding opdracht
4. Brandweerpersoneel - vrijwillig ontslag
5. Lokale economische adviesraad - wijziging samenstelling.

De komende dagen worden de agendapunten op de website aangevuld

 

Verkeerscontroles in mei

Dit zijn de aangekondigde politiecontroles in onze politiezone:

Datum Tijdstip Soort Controle
donderdag 04/0505.00 tot 13.30 uurSnelheid
vrijdag 05/0505.00 tot 13.00 uurSnelheid met interceptie
dinsdag 09/0508.00 tot 16.30 uurSnelheid
zaterdag 13/0508.00 tot 13.00 uurZwaar Vervoer /ADR
zaterdag 13/0521.00 tot 05.00 uurAlcohol + gordel
zondag 14/0505.00 tot 12.00 uurAlcohol + gordel
donderdag 18/0510.00 tot 18.00 uurZwaar Vervoer /ADR
vrijdag 19/0506.00 tot 16.30 uurSnelheid
woensdag 24/0509.00 tot 18.00 uurZwaar Vervoer /ADR
woensdag 31/0507.00 tot 15.30 uurSnelheid

Het spreekt vanzelf dat er ten alle tijde ook nog onaangekondigde controles kunnen gebeuren.

 

Ophokplicht afgeschaft

Vanaf 1 mei moeten particulieren in België hun pluimvee niet langer ophokken of afschermen. Omdat de voorjaarstrek van de vogels bijna voorbij is, is ook het risico dat het vogelgriepvirus in ons land zou opduiken, fel afgenomen.

Voortaan is de afschermregeling enkel nog verplicht voor het professioneel gehouden pluimvee in gevoelige natuurgebieden.

Freddy De Vilder schiet met scherp

In zijn recente nieuwsbrief haalt OCMW-voorzitter Freddy De Vilder zeer zwaar uit naar de CD&V. Een stevige opstoot van verkiezingskoorts? Aanleiding van zijn scherpe uithaal was vooral mijn artikel “Wat is er aan de hand in Zelzate” in een vorige nieuwsbrief.

Ik citeer één paragraaf uit zijn nieuwsbrief van 2 mei, omdat die onmiskenbaar aan mijzelf gericht is.

“Intussen blijft de grote leider van CD&V–Zelzate, Martin Acke, schaamteloos alle mogelijkheden aangrijpen om zijn frustraties, wegens het politiek niets betekenen in onze gemeente, te verwerken. Hij kon niet eens wachten op de begrafenis van de kleuter die onlangs in dramatische omstandigheden om het leven kwam, om van het voorval een politiek spelletje te maken. Natuurlijk was het overlijden de schuld van het OCMW. Hij laat in zijn nieuwsbrief noteren dat ‘het sterk uitgebreide en zeer toegankelijke aanbod van financiële, logistieke en sociale voorzieningen maakt dat ons OCMW gekend is tot ver buiten Zelzate en daardoor hulpbehoevende mensen aantrekt van de ganse regio’. In combinatie met de vele sociale woningen in onze gemeente heeft Acke daarmee meteen de oorzaak gevonden voor de moorden waarmee Zelzate de afgelopen jaren werd geconfronteerd. Daarbij kan hij het natuurlijk niet nalaten om de namen van de burgemeester en de OCMW–voorzitter uitdrukkelijk in zijn ‘wetenschappelijke studie’ te vermelden.”

Wie De Vilder kent zal er ongetwijfeld de auteur in herkennen: agressief, grof, intimiderend en vooral misleidend ! Op mijzelf maakte deze vuilbekkerij echter allerminst indruk. In mijn artikel schetste ik op basis van feiten een maatschappelijke trend die in Zelzate al jaren bezig is, peilde naar mogelijke oorzaken hiervan en vroeg me af op welke manier onze gemeente uit die neerwaartse spiraal kan geraken. Is dit niet de houding die elk rechtschapen politicus moet hebben ten aanzien van problemen in zijn gemeente? Of wil de socialistische kandidaat-burgemeester misschien pretenderen dat er géén problemen zijn in Zelzate?

Ik weiger in elk geval mee te doen aan een spelletje modder gooien en laat de beoordeling van zijn commentaar over aan de wijsheid van de lezer van mijn nieuwsbrief.

Zie artikel “Wat is er aan de hand in Zelzate” in Zelzate@rem N° 6.06

 

Politieactie GROS

Nogal wat politiemensen namen op 26 april 2006 deel aan een grootscheepse controle op het vervoer van (illegale) afvalstoffen. 21 politiemensen van vier politiezones (Regio Puyenbroeck, Assenede-Evergem, Meetjesland-Centrum en Lowazone) kregen assistentie van externe diensten van de Douane en Accijnzen, het Federaal Voedselagentschap, de Mestbank, de federale overheidsdienst “Mobiliteit en Vervoer”. Ook de Federale Autosnelwegpolitie en de Nederlandse politie waren betrokken bij deze actie.

De ploegen stonden opgesteld aan de grensovergang met Nederland op de Traktaatweg en Beneluxlaan, aan de weegbrug op de E34/Expressweg en aan de afrit van die autostrade ter hoogte van het tankstation Texaco. Van 09.00 tot 16.00 uur werden statische en mobiele controles uitgevoerd in de vier gemeenten van onze zone met het oog op vaststellen van illegale afval- en mesttransporten. In totaal werden 152 transporten gecontroleerd.

Volgende overtredingen werden vastgesteld :

- in het kader van mesttransporten : 2 Pv’s en 8 waarschuwingen
- op het bijhebben van CMR (vrachtbrief) : 2 Pv’s
- wetgeving op de tachograaf : 8 Pv’s
- niet kunnen vertonen van Eurovignet : 2 Pv’s
- wegens overlading : 2 Pv’s - wetgeving op het vervoer van voeding : 1 Pv
- ontduiking accijnzen (rijden met stookolie of rode mazout) : 2 Pv’s
- wegcode en technische eisen : 4 Pv’s.

 

Politie Puyenbroeck pakt R4 aan

Uit de ongevallenanalyses van 2005 blijkt dat ruim de helft van de ongevallen met lichamelijk letsel in Zelzate zich voordoen op de R4 (Kenndeylaan en Kanaalstraat). Bij maar liefst 42,3 % van deze ongevallen zijn vrachtwagens betrokken. Daarom heeft de Politiezone Puyenbroeck met het gemeentebestuur van Zelzate afgesproken om dit probleem extra aan te pakken. Op maandag 20/03/06 startte het offensief.

In totaal werden 38 voertuigen gecontroleerd waarvan 9 ADR transporten. Dit resulteerde in 3 onmiddellijke inningen inzake gordeldracht en 1 proces-verbaal van waarschuwing inzake verzekering. Verder werden nog 4 personen aangetroffen die gekend stonden in de gerechtelijke bestanden. Inzake de rij- en rusttijden en de ADR-wetgeving werd een totaal aan 5.750 euro aan boetes geďnd.

De bedoeling is om, naast gewone snelheidscontroles, bijna wekelijks een controle uit te voeren specifiek gericht naar zwaar vervoer en ADR. Het niet naleven van de rij-en rusttijden leidt tot oververmoeidheid en verhoogt de kans op ongevallen zeer sterk. Het niet naleven van de ADR-wetgeving verhoogt de gevolgen van een ongeval. Voorbeeldige chauffeurs zullen worden bedacht met een kleine attentie onder de vorm van een fluovestje welke de Politiezone Puyenbroeck heeft aangekocht met het budget van het verkeersveiligheidsfonds.

Een daling van het aantal ongevallen met lichamelijk letsel is de hoofdbedoeling van deze acties. Maar daarnaast kunnen we ook verwachten dat de frekwente controles doorgaand vrachtwagenverkeer door het centrum van Zelzate zullen ontmoedigen, met minder hinder voor de omwonenden van de R4 tot gevolg.

 

Concert Muziekkapel van de Gidsen

Op 11 mei 2006 vindt in de Eurohal te Zelzate een concert plaats van het Groot Harmonieorkest van de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen. Het Groot Harmonieorkest bestaat uit streng geselecteerde musici, allen afgestudeerd aan één van de Koninklijke Conservatoria van het land en een trompettenkorps. Dit elitekorps heeft talloze prestigieuze concerten verzorgd in binnen- en buitenland. Met een indrukwekkende reeks cd's bewijst het orkest tot de absolute wereldtop van harmonieorkesten te behoren.

Het is voor ons een eer de Koninklijke Muziekkapel opnieuw bij ons te kunnen verwelkomen. De opbrengst van deze cultureel hoogstaande avond, wordt nog dezelfde avond uitgekeerd aan twee sociale projecten: de sociale werken van het OCMW van Zelzate en van het jeugdhuis Ter Reie te Brugge.

Toegangskaarten zijn te koop aan de prijs van 12€ of 20€ (receptie inbegrepen) op het gemeentehuis van Zelzate aan de receptie.

 

Waarheen in Zelzate?

Het goede weer komt eraan. Er is in Zelzate de komende weken terug van alles te beleven !

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website en Website CD&V-Zelzate
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven