Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.05 – 29 maart 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Gemeentelijke diensten dicht op 31 maart

Wegens een personeelstreffen zullen de gemeentelijke diensten, met uitzondering van het containerpark, op vrijdag 31 maart 2006 gesloten zijn voor het publiek.

 

Culturele Raad biedt voortaan ook kaarten aan in dienstencentrum De Kastanje.

Tot nu toe konden inwoners van Zelzate-West die zich kaarten voor evenementen van de Culturele Raad willen aanschaffen enkel terecht op een aantal verkooppunten in Zelzate-Centrum of bij aangesloten culturele verenigingen. Niet iedereen is echter lid van een vereniging die dergelijke kaarten verkoopt. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een geïnteresseerde inwoner voor dergelijke kaart de brug over moet.

CD&V-fractieleider Martin Acke stelde de cultuurraad voor om hieromtrent afspraken te maken met één of een paar winkels in Zelzate-West of de kaarten te verkopen in het dienstencentrum “De Kastanje”. Op de bestuursvergadering van de Culturele Raad eind februari werd beslist dat voortaan, bij activiteiten waar de Culturele Raad organisator of medwerker is, kaarten kunnen gekocht worden in het Dienstencentrum "De Kastanje". Een goede zaak: alle Zelzatenaren gelijk voor de wet.

 

Gemeente houdt grote lenteschoonmaak

De winter is achter de rug en de zomer begint te lonken. Het wordt tijd voor de grote lenteschoonmaak! Niet alleen uw eigen woning en tuin maar ook de gemeente verdienen een extra schoonmaakbeurt.

Niettegenstaande Zelzate een goede leerling is binnen de IDM-regio in het sorteren van afval worden we geconfronteerd met nogal wat zwerfvuil. Dit is voor veel bewoners een terechte bron van ergernis. Omdat door een grotere betrokkenheid de bewustwording van de problematiek wordt vergroot, organiseert de milieuraad Zelzate op 08 april 2006 een opruimactie. Ook CD&V-Zelzate zal hieraan meewerken. Ook u kunt als Zelzatenaar uw steentje bijdragen in dit initiatief. Vele handen maken het werk licht !

Om alles vlot te laten verlopen wordt op 30 maart a.s. om 19.30 uur een coördinatievergadering gehouden in c.o.c. “De Brug”, Assenedesteenweg 119 te Zelzate. Op deze avond zullen de praktische afspraken worden gemaakt.

Wanneer u besluit om deel te nemen aan de opruimactie, maar u kan niet aanwezig zijn op de vergadering, dan kan u altijd contact opnemen met de milieudienst van de gemeente Zelzate op het nummer 09-340 20 20.

 

Gemeente zoekt vrijwilligers

De jeugddienst gaat van start met het inrichten van creanamiddagen voor kinderen. Hiervoor zoekt men nog jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar die graag knutselen en goed met kinderen kunnen omgaan.

Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen met de jeugdconsulente van Zelzate, Daphne Neetesonne, Eurohal, Oostkade (bureel tussen kassa en cafetaria): telefoon 09-342 75 44 - e-mail: jeugddienst.zelzate@skynet.be

 

Overleg CD&V en CDA-mandatarissen

De CD&V- en CDA-afdelingen uit de Kanaalzone Gent-Terneuzen hebben regelmatig overleg met elkaar. De voornaamste bedoeling hiervan is de verspreiding van kennis inzake de ruimtelijke, economische, verkeerstechnische, ecologische en maatschappelijke ontwikkeling van het havengebied, het opvolgen en bijsturen van de lopende dossiers en het contact houden met elkaar. Op 11 maart was CD&V-Zelzate gastheer voor deze ontmoeting die doorging op het Zelzaatse gemeentehuis.

Een twintigtal mandatarissen van Gent, Evergem, Zelzate en Terneuzen namen deel aan dit overleg. Opvallende aanwezigen waren Joke Schauvliege (Vlaams Parlement), Antoine Poppelaars (Dedeputeerde Staten Zeeland), Willy Audenaert (lid Provinciale Staten Zeeland), Adhémar Van Waes (wethouder Terneuzen), Erik De Wispelaere (schepen Evergem) en Raf Suys, de kabinetchef van minister Kris Peeters. Zelzaats CD&V-fractieleider Martin Acke zat de vergadering voor. Hoofdthema van het overleg in Zelzate was de ontsluiting van het havengebied via de weg. Niet onlogisch omdat deze problematiek een enorm impact heeft op onze gemeente.

De 10-jarenplanning voor de omvorming van de R4-Oost en -West die de vorige Vlaamse Regering in 2001 vooropstelde was zeer ambitieus maar financieel niet realistisch. Budgettaire beperkingen noopten minister Peeters tot een aantal keuzes die werden opgenomen in het driejarenplan 2005-2007.

Omvorming R4-Oost

De realisatie van de rotonde aan OCAS werd uitgesteld naar 2008. De veiligheid is daar immers gevoelig verbeterd met de tijdelijke lichtenregeling. Voor 2006 werd prioriteit gegeven aan de realisatie van een Hollands complex en een brug over de Kennedylaan aan de Skaldenstraat. Hiervoor werd een bedrag van 8,6 miljoen euro uitgetrokken. De aanbesteding gebeurt nog dit jaar zodat de werken misschien reeds kunnen starten eind van dit jaar.

Daarnaast worden in Zelzate via de tijdelijke vennootschap "Veilig Verkeer Vlaanderen" in 2006 drie probleempunten van de R4 veiliger gemaakt. De voorbereiding hiervan is volop bezig.: - Het kruispunt R4 / Stationsstraat / Kolonel Oscar Boultonstraat wordt op korte termijn veiliger gemaakt. - Het ingewikkelde kruispunt van de R4 met de Leegstraat en Tractaatweg wordt gedeeltelijk hertekend en er komt een betere lichtenregeling. De werkelijke uitvoering is wellicht pas voor 2007. - Op het kruispunt met de op- en afrit van de N49 (Texaco) komt er een conflictenvrije lichtenregeling, iets waar CD&V-Zelzate al lang voor ijvert.

Uit het overleg bleek dat er op korte termijn geen sprake kan zijn van overdracht van de R4 tussen Tractaatweg en Assenedesteenweg aan de gemeente Zelzate. Nochtans lanceerde burgemeester John Schenkels dit bericht enige tijd geleden via de pers. Dergelijke overdracht is slechts mogelijk als de weg geen functie meer heeft voor het doorgaand verkeer. Dit is momenteel nog absoluut niet het geval. Intussen heeft de burgemeester al flink wat gas terug genomen.

Meer informatie over de omvorming van de R4-Oost

Omvorming R4-West

In 2006 wordt 2 miljoen euro extra voorzien voor afwerking van het ovaal van Wippelgem. Vorig jaar werd hiervoor al 8 miljoen euro aanbesteed. De ondertunneling van de R4-West ter hoogte van de Riemsesteenweg is voor het gewest niet prioritair maar het kruispunt wordt dit jaar heringericht met conflictvrije lichten. De CD&V-fractie van Evergem drong aan op spoedige realisatie van het toekomstige kruispunt Rieme-Noord ter ontsluiting van het te ontwikkelen bedrijventerrein. Dit is heel belangrijk is voor het vermijden van vrachtverkeer door de dorpskern van Rieme.

De Zelzaatse fractie bracht ook de problemen van het stuk R4-Oost tussen Zelzatebrug en de Assenedesteenweg ter sprake. Het wegdek is er op verschillende plaatsen sterk beschadigd en zorgt voor geluidsoverlast en trillingen. De problemen zorgen voor zeer veel ongenoegen in de wijk. Het bewonerscomité van de Ooievaarslaan en Emiel Caluslaan voert hierover al geruime tijd actie. De burgemeester van Zelzate creëerde bij de bewoners zeer hoge verwachtingen door te stellen dat het wegdek nog voor het bouwverlof zal worden vernieuwd. CD&V-fractieleider Martin Acke vroeg zich af of deze belofte realistisch is. De kabinetschef van minister Peeters beaamde dat men voor gans Oost-Vlaanderen kan beschikken over 2,5 miljoen euro onderhoudsbudgetten, maar bij zijn weten behoorde vernieuwing van het betonnen wegdek op de westelijke brugafrit niet tot de goedgekeurde projecten. Ook hier zwakte John Schenkels inmiddels zijn beloftes al heel wat af.

Meer informatie over de omvorming van de R4-West

Verdere ontsluiting Westerscheldetunnel

De kanaalkruising in Sluiskil wordt een tunnel. Alleen de diepte is nog een element van discussie: Nederland denkt aan 13,5 m, Gent wil 16 m. Nederland wil dat Vlaanderen tussenkomt in de meerkost. Tegen 1 juli 2006 wordt de definitieve keuze gemaakt. De bestaande draaibrug in Sluiskil zal blijven voor het spoorverkeer en het langzaam verkeer. Deze brug stelt slechts op lange termijn een probleem bij verbreding en verdieping van het kanaal.

Er zijn reeds middelen vrijgemaakt om de Tractaatweg te ontdubbelen naar 2 x 2 rijvakken. De vraag is echter hoe de aansluiting in Zelzate zal gebeuren? De plannen voor de knooppunten in Zelzate zijn nog niet klaar zijn en er is bovendien slechts sprake van een ondertunneling van 2 x 1 rijvakken aan Leegstraat en Rijkswachtlaan. Ook de CD&V-afdeling van Zelzate stelde zich hierbij vragen. Zal dit bij een verdere toename van het verkeer via de Westerscheldetunnel niet leiden tot ernstige verkeersopstoppingen? Moet men niet ijveren naar een zo vlot mogelijke doorstroming van het verkeer van en naar Nederland.

Op het kabinet Peeters verwacht men dat alles niet zo’n vaart zal verlopen. Als men in Nederland klaar is, zal men zorgen dat de aansluiting in Zelzate prioritair wordt aangepakt. De lengte die moet worden afgewerkt is immers vrij beperkt. Ook voor Raf Suys lijkt het logisch dat er een 2 x 2 aansluiting komt. Na realisatie van het Skaldencomplex verwacht men niet veel doorstromingsproblemen meer op de R4-Oost. De vroegere visie uit het ROM-project dat de R4-Oost ten zuiden van Sidmar slechts voor ontsluiting van bedrijven mag dienen en dat zoveel mogelijk doorgaand verkeer via de R4-West moet worden gestuurd, wordt wellicht verlaten. Het verkeer zal zich toch spontaan opdelen volgens de uiteindelijke bestemming.

De Zelzaatse CD&V-fractie informeerde bij de gelegenheid naar de plannen omtrent de aanleg van de spoorweg Axelse Vlakte – Gent langsheen de Tractaatweg en oostelijke kant van de R4. Dit dossier ligt momenteel in de ijskast. En daar is Zelzate niet rouwig om.

SP.a-burgemeester John Schenkels maakt loze beloften

Een laatste zaak moet me toch van het hart. Het is niet correct dat burgemeester Schenkels te pas en te onpas berichten naar de pers toe berichten lanceert die, hetzij op vage en verre plannen zijn gebaseerd, ofwel ontspruiten aan zijn persoonlijke fantasie of ideeën. Zijn ondoordachte uitspraken creëren immers onterechte verwachtingen of veroorzaken nodeloze onrust bij verschillende groepen Zelzatenaren. Wij denken daarbij aan de vernieuwing van het wegdek van de westelijke brugafrit, maar ook aan het afsluiten van de verbinding van de Grote Markt met de R4.

Dit is geen manier van politiek voeren. De mensen van de pers die de informatie overnemen kunnen we hierin weinig verwijten. Als men een burgemeester al op zijn woord niet mag geloven ! Helaas blijkt dit in Zelzate meer en meer het geval te zijn. Waarom? Wij hebben er het raden naar. Wellicht wil Schenkels juist voor de gemeenteraadsverkiezingen de zwarte piet doorschuiven naar CD&V-minister Kris Peeters.

Meer informatie over toekomstige ontwikkeling van de kanaalzone

 

Let op voor de verkeerscontroles

Hierbij vindt u een overzicht van de door de Dienst Verkeer en Mobiliteit van onze politiezone geplande verkeersacties gedurende de maand april 2006.

Uiteraard kunnen op andere momenten nog spontane controles plaatsvinden door de interventieploegen.

Datum

Tijdstip

Soort Controle

maandag 03/04

05.00 tot 13.00 uur

Snelheid

vrijdag 07/04

10.00 tot 18.00 uur

Snelheid met interceptie

maandag 09/04

04.00 tot 12.00 uur

Snelheid

vrijdag 14/04

08.00 tot 16.00 uur

Zwaar Vervoer/ADR

maandag 19/04

10.00 tot 18.00 uur

Zwaar Vervoer/ADR

dinsdag 25/04

05.00 tot 13.00 uur

Snelheid met interceptie

woensdag 26/04

gans de dag

Vervoer-milieutransporten

woensdag 26/04

14.00 tot 23.00 uur

Snelheid

zaterdag 29/04

21.00 tot 05.00 uur

Gordel en alcohol

zondag 30/04

05.00 tot 12.00 uur

Gordel en alcohol

 

Automatisch hek aan begraafplaats

De toegang van de begraafplaats van Zelzate langs het Koeiken (langsheen de R4) krijgt een automatisch toegangssysteem. Via een automatisch vergrendelsysteem zal de poort ’s morgens automatisch openen en 's avonds terug dicht gaan. Wie toevallig nog op de begraafplaats aanwezig is op het moment dat deze poort al gesloten is kan uiteraard nog buiten. Deze investering van 4.000 euro vermijdt dat er telkens een gemeentelijk personeelslid op pad moet worden gestuurd.

 

Voortaan nog enkel plaatselijk verkeer in de Denderdreve ?

Tot onze verwondering is er in de Denderdreve voortaan alleen plaatselijk verkeer toegelaten (met uitzondering van fietsers). SP.a-fractievoorzitter Patricia De Meyer lanceerde dit ideetje tijdens de vorige gemeenteraad bij de bespreking van de wijziging van het concept van het fietspad Kasteelstraat-Denderdreve. En zonder boe of bah voert het schepencollege deze maatregel uit. De gemeenteraad, nochtans hét beslissende orgaan voor dit soort zaken, heeft hieromtrent echter geen enkel besluit genomen.

Dit mag dan nog op het eerste zicht een interessante maatregel lijken voor de bewoners van de Denderdreve, maar de meeste inwoners van de Katte en Vogelzang zijn daar absoluut niet blij mee. Wanneer zij met de auto naar het Sas van Gent of naar de Staak willen rijden, dan moeten zij voortaan twee gevaarlijke kruispunten en de drukke brugoprit passeren. En dan spreken we nog niet van de vertraging omwille van de file wanneer de brug open staat. De inwoners van de Ooievaarslaan en Emiel Caluslaan die nu al klagen van geluidshinder krijgen er nog wat extra hinder bij. Meer nog... de inwoners van Vogelzang mogen zich verwachten aan meer sluipverkeer door hun wijk wanneer de brug open staat.

Deze gang van zaken bewijst nogmaals dat de heren op het gemeentehuis beslissingen nemen vanuit de buik, zonder grondig te overwegen wat de gevolgen hiervan zijn. Als CD&V kunnen wij niet akkoord gaan met deze manier van werken. Wij willen dat er meer respect wordt opgebracht voor de inwoners. Vooraleer dergelijke verkeersingrepen te overwegen moet er duidelijk zicht zijn op de mogelijke gevolgen. Tot zolang wij dit niet krijgen zeggen we neen tegen deze maatregel. Wordt ongetwijfeld vervolgd op de volgende gemeenteraad !

 

Hulpactie voor Roemeense kinderen

Eric De Loof, leerkracht aan het Technisch Instituut Sint-Laurens – Maria Middelares, en zijn oud-collega Daniël Criel vertrekken tijdens de paasvakantie naar Roemenië voor een liefdadigheidsactie. Zo wil het Roemenië-comité iets bijzonder doen voor de 150 kleuters van een plaatselijke school. Er werd gedacht aan een paas- en fruitmandje want voor veel van die kinderen is fruit een onbetaalbare luxe.

Wie een financiële bijdrage wil overmaken, kan dat via rekening: 001-3042093-55 of via het leerlingensecretariaat van de school.

Meer informatie over dit project

 

Wegen- en rioleringswerken in de Verbindingsstraat

Terwijl in de Sint-Stevenstraat wordt gewacht op hogere temperaturen om de toplaag van het asfalt te gieten, zal men eerstdaags van start gaan met de renovatiewerken van de Havenlaan. In de Leegstraat-Oost vorderen de werken vrij goed.

De wegen- en rioleringswerken in de Verbindingsstraat werden op 15 februari gegund aan de firma NV De Waele Gebroeders uit Eernegem. Dit project zal in totaal 533.416,53 euro kosten, waarvan 329.603,13 euro voor de gemeente zelf (wegenis) en 203.813,40 euro ten laste van het gemeentelijk investeringskrediet bij AquaRio (de kosten voor de riolering).

Laat ons hopen dat ook deze werken spoedig kunnen aanvangen.

 

Gratis kilowattuur niet zo gratis

In 2002 voerde Steve Stevaert de sociale maatregel van de “gratis elektriciteit” in. Elk gezin krijgt hiermee 100 kilowattuur elektriciteit “gratis” vermeerderd met 100 kilowattuur per gezinslid.

Die maatregel is echter helemaal niet zo gratis en sociaal. De kostprijs wordt namelijk volledig doorgeschoven naar de elektriciteitsbedrijven die op hun beurt het kostenplaatje doorschuiven naar de distributeurs die de gezinnen vervolgens hogere tarieven aanrekenen. Bovendien is er sprake van een omgekeerde sociale herverdeling want armere gezinnen wonen doorgaans in slechter geïsoleerde woningen, verwarmen vaak elektrisch, beschikken meestal over oudere elektriciteitsverslindende huishoudtoestellen en hebben niet de middelen om te investeren in energiebesparende maatregelen. Dus ze verbruiken meer dan welstellende gezinnen. In die zin komt het er op neer dat de armere gezinnen de grotere welstellende gezinnen subsidiëren via een omgekeerde sociale herverdeling van de toegekende gratis kilowattuur.

De bevoegde minister Peeters bevestigde deze problematiek en zal op vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Carl Decaluwé (CD&V) hierover een onderzoek laten uitvoeren.

 

Waarheen komend weekend?

Ook de komende weken is er in Zelzate terug van alles te beleven !

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven