Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.03– 26 februari 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Gemeenteraad gevraagd !  

Het is intussen van 22 december geleden dat er een gemeenteraad doorging. Het schepencollege veegt vierkant zijn voeten aan het gemeentelijk reglement dat stelt dat er, behoudens de vakantiemaanden, maandelijks op de eerste dinsdag wordt vergaderd.

Het schepencollege misbruikt zijn bevoegdheid om de gemeenteraad op te roepen om het de oppositiepartijen zo moeilijk mogelijk te maken. Wettelijk moet de uitnodiging voor een gemeenteraad 7 vrije dagen voor de zitting toekomen bij de raadsleden. Vanaf dat moment moeten ook alle dossiers ter inzage liggen. De raadsleden hebben dus amper 7 dagen om de dossiers in te studeren. Door twee zittingen te organiseren met één of twee dagen verschil krijgen de raadsleden maar één of twee dagen extra tijd voor de tweede zitting en wordt het al veel moeilijker om alles grondig voor te bereiden.

Aangezien de gemeenteraad voor vele beslissingen bevoegd is kan het niet anders dan dat deze manier van werken de goede werking van het gemeentebestuur belemmert en de vooruitgang van diverse werken vertraagt.

Volgens de laatste berichten zou de gemeenteraad op 8 en 9 maart worden samengeroepen. Maar ook dat is geen zekerheid!

Verkeersveilige dag in Oost-Vlaanderen

Op 27 februari 1996 gebeurde op de E17 ter hoogte van Nazareth een dramatische kettingbotsing met 10 doden en 56 zwaargewonden. Meer dan 200 wagens waren in de kettingbotsing betrokken. Ter nagedachtenis aan deze ramp werd op initiatief van gouverneur Herman Balthazar in 1997 een 'verkeersveilige dag' georganiseerd. Op maandag 27 februari is die aan zijn 10de uitgave toe.

Tijdens de verkeersveilige dag worden door de lokale en federale politie in de hele provincie op grote schaal snelheidscontroles gehouden, zowel op de autosnelwegen als op de gewest-, provincie- en gemeentewegen. Snelheidsovertreders worden zoveel mogelijk onderschept en met hun snelheidsgedrag geconfronteerd. Zij krijgen - afgezien van de gerechtelijke gevolgen - een kaart met de tarieven van enkele onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen die op 31 maart 2006 van kracht worden.

Ter gelegenheid van deze 10de verkeersveilige dag worden een aantal voorbeeldige chauffeurs - letterlijk - in de bloemetjes gezet: wie zich aan de snelheid houdt en staande wordt gehouden krijgt een krokus aangeboden.

Algemene ophok- en afschermplicht !

Vanaf 1 maart worden terug maatregelen ingevoerd die de verspreiding van de vogelgriep in ons land moeten tegengaan. De voorjaarstrek staat immers voor de deur en er is in verschillende West-Europese landen vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels.

Minister Demotte heeft beslist om de ophok- of afschermplicht voor pluimvee vanaf 1 maart uit te breiden tot het hele land en dus niet langer te beperken tot de zogenaamde ‘gevoelige natuurgebieden’. Iedereen moet pluimvee ophokken of afschermen van wilde vogels en het voederen en drinken geven van pluimvee en andere vogels moet binnen gebeuren. Dit laatste moet het aantrekken van wilde vogels vermijden.

Ter herinnering: vogelgriep is een dierlijke ziekte die vooral gevaarlijk is voor vogels en meer bepaald voor grotere vogels zoals eenden, ganzen, zwanen,… Mensen raakten enkel besmet met het vogelgriepvirus na nauw contact met besmet gevogelte. Een eventuele uitbraak van vogelgriep in ons land is dus in hoofdzaak een veterinair probleem.

Meer info op www.influenza.be

Oproep voor kandidaat deskundige GECORO

In navolging van het decreet d.d. 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening heeft Zelzate een commissie ruimtelijke ordening (= Gecoro ) opgericht. In deze commissie zetelen o.a. deskundigen op het vlak van ruimtelijke ordening.

Het gemeentebestuur wenst dan ook een oproep te doen aan alle geïnteresseerden die bewijs kunnen leveren van deskundigheid om zich kandidaat te stellen als deskundige in de GECORO. Alle kandidaturen dienen te worden vergezeld van een motivatienota en/of opgave van ‘titels en verdiensten'.

Let wel: leden van de gemeenteraad of van het college van burgemeester en schepenen kunnen geen stemgerechtigd lid zijn van de GECORO.

Kandidaturen worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen – Grote Markt 1 – 9060 Zelzate en dit vóór 01 maart 2006.

Encarga kan voorlopig blijven werken

Het zag er lange tijd niet goed uit voor het voortbestaan van het proefproject Encarga in Sint-Jan-Baptist. Door besparingsmaatregelen van minister van Justitie Onkelinx werden de subsidies van drie instellingen voor opvang en psychische behandeling van gevangenen dermate verlaagd dat de haalbaarheid van de projecten in het gedrang kwam. Ik berichtte hier reeds over in mijn vorige nieuwsbrief.

Zie artikel "Encarga...." in mijn nieuwsbrief Zelzate@rem N° 6.02

Het personeel van de instellingen protesteerde herhaaldelijk tegen die maatregelen. De onverzettelijkheid van de Waalse minister in dit Vlaamse dossier bezorgde dit dossier echter een communautaire dimensie.

CD&V-volksvertegenwoordigers Luc Goutry en Tony Van Parys probeerden door het indienen van enkele moties in de Kamer de toekenning van voldoende subsidies te forceren. Alhoewel de paarse meerderheid via een administratieve truc deze poging torpedeerde, kwam men uiteindelijk binnen de federale regering toch tot een compromis om voor 2006 nog subsidies toe te kennen. Blijkbaar heeft minister Van den Bossche ergens nog wat geld gevonden.

De instellingen in Rekkem, Bierbeek en Zelzate kunnen daardoor blijven werken in afwachting van een structurele financiering, gepland voor de begrotingsopmaak 2007. De ministerraad keurde vorige week het compromis goed. Het zou de bedoeling zijn dat in 2007 Volksgezondheid de projecten overneemt van Justitie. Er vallen dus gelukkig geen ontslagen en de geïnterneerden moeten ook niet overgeplaatst worden naar de gevangenis.

Drugs-Preventie-Project

Hoofdinspecteur van politie Gert De Smet van het Wijkteam Zelzate was de voorbije weken opnieuw druk in de weer met het bezoeken van de Zelzaatse scholen. Naar jaarlijkse gewoonte levert hij een bijdrage tot de weerbaarheid van jongeren tegen verdovende middelen. Hij doet dit in het kader van het Drugs-Preventie-Project.

Dit initiatief richt zich naar leerlingen van het zesde leerjaar van de basisschool. Het blijft niet bij louter theoretische beschouwingen want de politie gaat ondermeer samen met de jongeren luisteren naar het relaas van een gewezen drugsverslaafde die verblijft in de psychiatrische instelling Sint-Jan-Baptist te Zelzate.

Details over dit project vindt u op de website van onze politiezone

Alle statistieken per gemeente verzameld

Wie op zoek is naar cijfers over zijn gemeente of provincie kan voortaan terecht op de portaalsite www.lokalestatistieken.be. De website is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeenten, provincies en het Vlaams Gewest.

Het aantal gegevens op gemeentelijk niveau is zowat onuitputtelijk. Probleem is echter dat ze weinig bekendheid genieten, onvoldoende worden ontsloten en niet centraal worden aangeboden. "De samenwerking moet ervoor zorgen dat op relatief korte termijn die ene algemene toegang tot lokale statistieken wordt gerealiseerd", aldus Vlaams minister-president Yves Leterme. "Voor de lokale besturen biedt het een schat aan informatie om hun beleid nog beter gedocumenteerd aan te bieden."

Zie website www.lokalestatistieken.be

Nieuw modelattest voor fiscale aftrek van kinderopvang

Ouders kunnen de kosten voor de opvang van hun kinderen beneden de 12 jaar inbrengen als vermindering van hun belastbaar inkomen. Sinds 2005 is kinderopvang door het jeugdwerk, de sportsector en scholen eveneens aftrekbaar.

De voorwaarden zijn geformuleerd in artikel 113, §1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. Dit artikel 113 werd op 27 december 2005 gewijzigd (B.S. 30/12/2005). Een belangrijke wijziging - zeker voor wat de jeugdwerk- en sportinitiatieven betreft - is dat voortaan ook onkosten voor kinderoppas betaald aan instellingen of opvangvoorzieningen die rechtstreeks erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd zijn door een openbaar bestuur, in aanmerking komen voor fiscale aftrek.

De federale overheidsdienst Financiën ontwikkelde een nieuw modelattest. Op de circulaire blijft het wachten. De oude modelattesten zullen nog tijdelijk aanvaard worden, ook al komen de gegevens niet volledig overeen.

Meer info over het gewijzigde attest en het attest zelf

Uitlening van gemeentelijke feestmaterialen

Met het naderende voorjaar start ook de periode van activiteiten wat voor de gemeentelijke diensten betekent dat er veel materialen dienen geleverd en opgehaald worden. Aangezien er vorig jaar enkele problemen waren met de uitleningen en dan vooral wat betreft het aanvragen en het terug ophalen van materialen, vraagt het gemeentebestuur u om met het volgende rekening te houden:

- erkende verenigingen dienen ten laatste 1 maand voor hun activiteit hun aanvraag in te dienen;
- niet-erkende verenigingen dienen ten laatste 2 maand voor hun activiteit hun aanvraag in te dienen;
- zorg dat er meerdere personen van de vereniging aanwezig zijn voor het helpen met laden en lossen van de materialen;
- indien er niemand aanwezig kan zijn verzoekt het gemeentebestuur u om hen binnen 24 uur na levering te verwittigen van schade aan de materialen. Dit kan via het e-mail adres
greet.persoon@zelzate.be of via sms naar het nummer 0495-28 10 38;
- de gebruikte materialen stapelen zoals ze geleverd werden;
- de vermelde waarborg en eventuele gebruikersvergoeding betalen vóór de activiteit zoniet zullen er geen materialen geleverd worden.


Wegen- en rioleringswerken Havenlaan

De renovatie van de Havenlaan is een lijdensweg geweest. De gemeenteraad besliste al in september 2001 om dit werk uit te voeren. De laatste informatievergadering dateert intussen al van 26 april 2005.

Op 29 september 2005 keurde de gemeenteraad het uiteindelijke bestek goed voor de wegen- en rioleringswerken. Het schepencollege heeft intussen de aannemer aangesteld en er is afgesproken dat de werken op 3 april starten. Met de uitvoering van dit werk wordt tevens een belangrijk punt uit het CD&V-verkiezingsprogramma 2000-2006 gerealiseerd.

De kosten voor het uitvoeren van de wegen- en rioleringswerken werden geraamd op 1,25 miljoen euro zonder erelonen. Het gemeentelijk aandeel (de wegenis en voetpaden) bedraagt 584.482,01 euro. De rest dient voor bekostiging van de rioleringswerkenen en valt ten laste van het investeringsbudget Aquario. Daar bovenop kosten de aanpassingen aan de openbare verlichting de gemeente nog eens 23.380,84 euro.

Op 22 februari ging hieromtrent een informatievergadering door op het gemeentehuis. De ontwerper lichtte nog eens bondig het ontwerp toe terwijl aannemer Dirk Van den Berghe de verschillende fases van de werkzaamheden verduidelijkte.

Voorafgaand aan de werken wordt er van de woningen een staat van bevinding opgemaakt, teneinde duidelijkheid te hebben bij eventuele schade. Intussen zijn de werken aan de nutsleiding al volop aan de gang. Op maandag 3 april wordt gestart met de aanleg van het gescheiden rioleringstelsel langs de zijde van het Tolkantoor om dan stelselmatig op te schuiven richting gemeentehuis. Er wordt in vakken van ongeveer 100 meter gewerkt zodat de eigendommen maximaal bereikbaar blijven. Zonder noemenswaardige tegenslagen zouden riolering en huisaansluitingen moeten afgewerkt zijn tegen het bouwverlof (7 juli). Op 1 augustus begint men dan met het plaatsen van de rioolkolken en het gieten van de betongoten. Daarna volgen de wegfundering en de onderlaag voor het asfalt. Op dat moment is het grootste leed achter de rug en zullen de eigendommen terug vlot bereikbaar zijn. De afwerking van voetpaden en het gieten van de toplaag zullen wellicht tot half september uitlopen. In totaal schat men de duur van de werken in op 100 werkdagen of 20 weken.

Hoofdinspecteur Mario De Witte, wijkverantwoordelijke van de politie, toonde aan dat het bereikbaar houden van de eigendommen in de Havenlaan niet eenvoudig zal zijn. Hij verzekerde echter dat aannemer en politie hiervoor grote inspanningen zullen doen. De voornaamste toegangswegen zijn de Vredekaai en de Polderstraat. Tegen begin april zullen de lopende werken aan het overstort in de omgeving van de jachthaven af zijn waardoor de verbinding tussen Vredekaai en Havenlaan langsheen de jachthaven terug beschikbaar zal zijn. In de Polderstraat zal er wellicht op momenten tweerichtingsverkeer worden toegelaten. De inwoners van de Havenlaan zullen tijdens de werken gebruik mogen maken van de parking van de politie.

Het schepencollege is er nog niet uit of er na de werken éénrichtingsverkeer zal worden ingevoerd in de Havenlaan. Uit een bewonersenquête uitgevoerd in het voorjaar van 2005 sprak een meerderheid zich uit vóór eenrichtingsverkeer.

Voor meer informatie over het project: zie mijn nieuwsbrief Zelzate@rem N° 5.06

Voor meer informatie over het project: zie mijn nieuwsbrief Zelzate@rem N° 5.08

Gemeente moet Belgacom terugbetalen

Vroeger genoot het autonoom overheidsbedrijf RTT, later Belgacom, algehele vrijstelling van de onroerende voorheffing en van alle taksen ten gunste van provincies en gemeenten. Door de liberalisering van de telecommunicatiemarkt verviel vanaf 1998 weliswaar deze algehele vrijstelling van de onroerende voorheffing (ten gunste van de staat), maar bleef de onvoorwaardelijke vrijstelling van taksen ten gunste van de provincies en gemeenten bestaan. Pas vanaf 2002 werd deze situatie wettelijk rechtgezet.

Van 1998 tot 2002 bleef de federale belastingdienst echter onterecht de provinciale en gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing innen bij Belgacom. Na veel discussies besliste het Arbitragehof dat dit geld aan Belgacom moet worden terugbetaald. Voor Zelzate betekent dit dat € 5.686,54 rechten worden geannuleerd en dat er € 19.419,60 ondertussen aan de gemeente doorgestorte ontvangsten moeten worden terugbetaald. Concreet betrekent dit dat Zelzate in februari 2006 ongeveer 25.000 euro minder belastingen zal doorgestort krijgen van de staat. Dit is een ferme snee in onze portemonnee !

Snelheidscontroles op de Kennedylaan

Op 16 december 2005 voerde de politie tussen 09u00 en 15u00 snelheidscontroles uit langsheen de Kennedylaan. In dat tijdsbestek werden 1.475 voertuigen gecontroleerd. Wanneer we geen foutmarge in rekening brengen dan reed ongeveer één op 20 voertuigen te snel. 17 bestuurders (1,15 %) reden zelfs meer dan 10 km/u te snel.

snelheid

aantal

aandeel

t.e.m. 90 km/u

1.396

94,6%

91 à 100 km/u

62

4,20 %

101 à 110 km/u

12

0,81 %

111 à 120 km/u

4

0,27 %

121 à 130 km/u

1

0,07 %

totaal

1.475

100 %


Verlichting Kasteelstraat wordt uitgebreid

Op de gemeenteraad van 16 maart 2004 vroeg CD&V-fractieleider Martin Acke om geld vrij te maken voor een aantal uitbreidingen van de openbare verlichting. Meer concreet vroeg hij toen het aanbrengen van openbare verlichting aan het viaduct en aan de trappen van het viaduct aan de Tweede Gidsenlaan, het aanbrengen van openbare verlichting aan de Jachthaven en het doortrekken van de openbare verlichting van de Kasteelstraat tot aan de fietserstunnel onder de N49/A11.

Het duurde bijna twee jaar, maar onlangs besliste de raad tot bijplaatsen van 3 verlichtingspalen in de Kasteelstraat. Inmiddels kreeg de elektriciteitsmaatschappij opdracht tot uitvoering van dit werk voor een prijs van € 1.645,21. Een goede zaak: dit zal zowel de veiligheid van de zwakke weggebruikers als van de auto’s verhogen. Op de uitvoering van andere voorstellen blijft het wachten. Het schepencollege zit hier blijkbaar niet achter omdat het stelt dat dit een opdracht is voor het Vlaams Gewest en voor de Jachthaven.

Waarheen komend weekend?

Ook de komende weken zorgen onze verenigingen voor een ruime keuze van activiteiten in onze gemeente.

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven