Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 6.02– 27 januari 2006
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Resultaten politieactie “Klinken Lutsen”

Onder de ietwat illustere naam "Klinken Lutsen" ondernam onze politiezone voor de derde keer een eindejaarscampagne tegen diefstallen van en uit voertuigen.

Op de website van de politie kan u de voornaamste cijfers vinden in verband met deze actie die liep tussen 16 december 2005 en 8 januari 2006. Te onthouden valt alleszins dat er 5.064 controles werden uitgevoerd op 21 verschillende plaatsen. Bij 155 voertuigen werden onregelmatigheden vastgesteld, waaronder 61 niet-slotvaste deuren en 3 auto’s met de sleutels nog in het contact. In Zelzate ging het over 40 onregelmatigheden op 1.282 voertuigen (3,12%). Vooral in de zone tussen de Oost- en Westkade (omgeving Eurohal), op de parking Colruyt en in het koopcentrum E5 aan de Rijkswachtlaan blijken de mensen nogal onvoorzichtig te zijn.

Resultaten actie "Klinken Lutsen"

 

Encarga wordt verder gesubsidieerd

Al sedert 2001 loopt in Sint-Jan-Baptist een proefproject dat zich richt op de behandeling van geïnterneerden met psychische problemen. Dergelijke initiatieven bestaan ook in Bierbeek en Rekem.

De officiële oprichting van de forensisch psychiatrische afdeling in Zelzate startte op 1 juli 2001 met 32 bedden binnen een pilootproject van het ministerie van Justitie. Een maand later werd een pilootproject van het ministerie van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Welzijn gestart door de oprichting van een forensisch psychiatrische eenheid van 8 bedden. Deze twee pilootprojecten werden ondergebracht in eenzelfde gebouw op de campus van het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist en werden gedoopt met de naam ‘Encarga’. Er werden hiervoor 15 extra personeelsleden aangetrokken en er werd een extra beveiligde afdeling gebouwd.

De subsidiëring van deze proefprojecten werd tot en met 2005 telkens hernieuwd. Doordat er voor dit jaar geen middelen meer voorzien waren kwam het voortbestaan van de afdeling in het gedrang en dreigden bovendien 15 arbeidsplaatsen verloren te gaan. Na spoedoverleg tussen beide betrokken ministeries en de ziekteverzekering werd een oplossing beloofd om deze dure en arbeidsintensieve behandeling van patiënten toch te kunnen verderzetten.

 

Natuurpunt organiseert tuinvogelteldag op 4 en 5 februari

In het weekend van 4 en 5 februari is het weer tijd om in de tuin vogels te voeren en te beloeren. Samen met de Waalse zusterorganisatie Natagora organiseert Natuurpunt dan het derde nationale vogeltelweekend. Iedereen wordt uitgenodigd om te noteren welke vogels de voederplaats in de tuin of op het balkon bezoeken.

Op de website van Natuurpunt kan een document worden gedownload met daarop afbeeldingen van de 24 meest waargenomen vogelsoorten. Er staan ook tips over hoe je het best de gegevens noteert. Een half uurtje de vogels beloeren na het voeren volstaat. Vorig jaar werden tijdens de wintertelling, volgens cijfers van Natuurpunt, in Vlaanderen 150.000 vogels geteld en 99 soorten genoteerd, waaronder de zeldzame Noordse goudvink, de pestvogel en de middelste bonte specht. De drie meest talrijke vogels waren huismus, koolmees en merel.

Website van Natuurpunt

 

Overzicht interventies politie in 2005

De politie maakte een overzicht van de interventies die in de loop van dit jaar zijn geleverd op het terrein.

De twee koplopers zijn de vaststellingen van aanrijdingen met stoffelijke schade (490) en van moeilijkheden tussen personen (327). Opvallend zijn ook de 260 nutteloze oproepen waarheen de politie zich moest begeven.

Het meest van al diende te worden tussengekomen op de Grote Markt in Zelzate (207 keer) en op de Antwerpsesteenweg in Lochristi (203 keer).

Overzicht politie-interventies Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate in 2005

 

Gemeenteraadsverkiezingen: aantal potentiële kiezers in Zelzate

In oktober zijn er gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Niet iedereen heeft een idee van hoeveel Zelzatenaren daarbij hun stem kunnen uitbrengen.

Op 7 januari 2006 telde Zelzate 9.401 Belgische kiesgerechtigden. Ook inwoners van de andere landen van de Europese Unie kunnen kiezen voor gemeenteraad. Zij moeten zich hiervoor wel laten registreren. Van de 437 die hiervoor in aanmerking komen zijn er 114 (26,09%) reeds effectief geregistreerd als kiezer. Belangrijk om weten hierbij is dat de Europese kiezers die in 2000 reeds waren ingeschreven en nog steeds de kiesvoorwaarden vervullen, opgenomen blijven op de kiezerslijst. Momenteel zijn er dus voor onze gemeente 9.515 kiesgerechtigde inwoners.

Nieuw is dat vanaf de komende verkiezingen vreemdelingen van buiten de EU, die 5 jaar ononderbroken ingeschreven zijn in een Belgische gemeente, zich ook als kiezer kunnen laten registreren. In Zelzate gaat het over 51 mensen. Aan de provincieraadsverkiezingen kunnen alleen Belgische kiezers deelnemen.

Deze aantallen met potentiële kiezers zijn uiteraard slechts indicatief en kunnen nog variëren, omdat de officiële kiezerslijst door ieder College van burgemeester en schepenen in de gemeente pas wordt vastgesteld op 1 augustus 2006.

 

Inbraakcijfers in Zelzate

De politie bracht een overzicht van de inbraken in onze politiezone in kaart. Ik knipte er het overzichtje voor Zelzate uit. In Zelzate-West is vooral de wijk Debbautshoek inbraakgevoelig. In Zelzate-Oost scoorden in 2005 vooral de wijken TOEN, Centrum en Wittouck slechte cijfers. Ook de zone ten zuiden van de N49 had met meer dan 4 inbraken te maken. Daarbij denken we in hoofdzaak aan het indrustriepark Rostijne dat zeer gemakkelijk te bereiken is vanaf de R4 en de N49.

Kaart met overzichten inbraakgegevens 2005

 

Alle woonpremies voortaan overzichtelijk op een rijtje

Op verschillende overheidsniveaus bestaan er vandaag premies die betrekking hebben op wonen, gaande van renovatiepremies tot een verzekering gewaarborgd wonen. Deze maatregelen zijn bedoeld voor particulieren die een woning (willen) huren, kopen, bouwen of renoveren. Voor de burger is het echter niet eenvoudig om een overzicht te hebben welke premie wanneer van toepassing is.

Om die reden is er een website opgemaakt die per gemeente een overzicht geeft van de beschikbare ondersteuningsmogelijkheden. Veel lokale besturen gaven ook hun eigen premies reeds in. Zelzate deed dit helaas nog niet. In Zelzate bestaat er een gemeentelijke aanpassings- en verbeteringspremie.

CD&V-fractieleider Martin Acke zal het gemeentebestuur vragen om dit alsnog in orde te brengen.

Zie pagina “Wonen” van Martin Acke's Website

Zie reglement voor gemeentelijke verbeterings- en aanpassingspremie op pagina “Gemeentereglementen”

 

Politie gaat over tot versterkte wijkwerking

In maart 2002 ging de politiezone ‘Regio Puyenbroeck’ uit de startblokken. Zeven politiekorpsen smolten samen tot één nieuwe lokale politiezone. Zoals bij elke fusie was het zoeken om tot een homogeen geheel te komen. Uit de jaarlijkse analyses blijkt dat de lokale politiezone momenteel niet slecht scoort op gebied van criminaliteits-beheersing en verkeersveiligheid.

Naast de klassieke criminaliteitsbestrijding wil de politiezone echter evolueren naar een organisatie die nog meer rekening houdt met de verwachtingen van de bevolking. In samenspraak met de vier burgemeesters en de korpschef werd besloten om de huidige organisatievorm bij te sturen met als doel de service naar de bevolking te verbeteren. De verhoging van het aantal wijkinspecteurs is dan ook een eerste ingrijpende verandering.

Concreet betekent dit voor Zelzate een stijging van 5 naar 10 operationele medewerkers (en één bediende). Dit gebeurt zonder bijkomende aanwervingen doch door een interne heroriëntering. Hierdoor krijgen de wijkverantwoordelijken meer ruimte om te luisteren naar de bezorgheden en verwachtingen inzake veiligheid.

Op 01 februari 2006 gaat de politie van start met deze nieuwe werkvorm.

Meer informatie over het nieuw concept “Versterkte Wijkwerking” op de website van onze Politiezone

 

Infovergadering voor milieuvergunnings-aanvraag klasse 2 op 16 februari 2006

Het gemeentebestuur van de gemeente Zelzate brengt ter algemene kennis van het publiek dat door

Patrick Van Hecke, Eikelstraat 36 te 9060 Zelzate

een aanvraag is ingediend voor de percelen gelegen te Eikelstraat 36, 9060 ZELZATE, kadastraal gekend onder Afdeling 1, sectie D, 66/f/2,g/2, p/2, met als voorwerp: hernieuwing vergunning landbouwbedrijf en uitbreiding.

De milieuvergunningsaanvraag met bijlagen ligt van 19 januari tot en met 18 februari 2006 ter inzage bij de milieudienst van de gemeente Zelzate.

Omtrent dit dossier wordt een infovergadering georganiseerd die zal doorgaan op donderdag 16 februari 2006 om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

Gratis verkeerslessen ‘Rijbewijs B’

Woensdag 22 februari 2006 van 14 tot 17 uur in de raadzaal van het Gemeentehuis:
          Groep A : basisles voor kandidaten die nog een rijbewijs moeten behalen.

Zaterdag 25 februari 2006 van 14 tot 17 uur in de vergaderzaal Brughuizen (naast het Gemeentehuis):
         Groep B : vervolmakingsles voor personen die reeds over een rijbewijs beschikken, maar de laatste verkeersnieuwtjes willen oppikken.

Inschrijvingen:

schriftelijk: Politiezone Regio Puyenbroeck - Dienst Verkeer & Mobiliteit
                     De heer Alex De Graeve - Hoofdinspecteur - Dr. J. Persynplein 3 - 9185 Wachtebeke
telefonisch : 09-345 01 08 per fax : 09-342 86 94
per e-mail :
verkeer@pandora.be

De verkeerslessen zijn enkel toegankelijk voor Zelzaatse inwoners vanaf 17 jaar. De les wordt gegeven door een lesgever van Touring Rijscholen.

 

Verkeerscontroles in februari

De politie van onze zone Puyenbroeck maakte de geplande verkeerscontroles voor de maand februari bekend. Waar en wanneer de controles juist plaatsvinden blijft een verrassing. Uiteraard kunnen op andere momenten nog spontane controles plaatsvinden door de interventieploegen. U bent hierbij gewaarschuwd!

Datum

Tijdstip

Soort Controle

04/02

23.00 tot 07.00 uur

Gordel en alcohol

05/02

04.00 tot 12.00 uur

Snelheid

09/02

07.00 tot 15.00 uur

Snelheid

10/02

         gans de dag

Verkeersveilige Dag

15/02

13.00 tot 21.00 uur

Snelheid

16/02

10.00 tot 18.00 uur

Zwaar vervoer + ADR

17/02

13.00 tot 21.00 uur

Gordel en alcohol

17/02

17.00 tot 00.00 uur

Zwaar vervoer + ADR

18/02

21.00 tot 00.00 uur

Gordel en alcohol

19/02

00.00 tot 12.00 uur

Gordel en alcohol

20/02

15.00 tot 23.00 uur

Snelheid met interceptie

23/02

07.00 tot 15.00 uur

Snelheid

 

Optreden Willem Vermandere op 17 maart

De gemeentelijke Culturele Raad van Zelzate organiseert op vrijdag 17 maart 2006 in C.O.C. DE BRUG een optreden van Willem Vermandere.

De warmste bard van Vlaanderen verpakt levensfilosofie in prachtige liedjes en muziekjes. Bijna veertig jaar op het podium. Bijna veertig jaar métier. Willem Vermandere zweert bij het ambacht en blijft zo trouw aan de essentiële eenvoud dat het op de duur kunst wordt. Hij zingt liedjes over de kleine dingen van elke dag en over de wereld rondom ons . Willem is een bijzonder mens: zanger, filosoof, beeldhouwer, schilder, verteller. Een avond met Vlaanderens warmste theatermens die als goede wijn verbetert met het ouder worden.

Vrijdag 17 maart 2006 om 20 uur (deuren om 19 uur)
in c.o.c. De Brug, Assenedesteenweg 119 te 9060 Zelzate.

Entreeprijs € 15 (voorverkoop), € 16 (kassa).
Kaarten in de bibliotheek (Burg. J. Chalmetlaan 50), op het gemeentehuis (Grote Markt 1), bij de culturele verenigingen en bij Leonidas (Grote Markt 98).
Meer info op 09/345 77 21 of 09/344 05 50).

 

Mosselsouper Chiro op 11 februari

Voor de 36ste keer organiseren de Zelzaatse Chiro-afdelingen Samjolé (meisjes) en Brug (jongens) hun mosselsouper. Dit culinair festijn vindt plaats op zaterdag 11 februari 2006
in de refter van het
Technisch Instituut Sint-Laurens - Maria Middelares.

De mosselen worden opgediend van 18u tot 22u. Wie die avond liever geen mosselen eet, kan van vol-au-vent met kroketjes smullen. Voor de kindjes (-12 jaar) is er ook dit jaar een kinderbox vol verrassingen!

Als u die avond al andere eetplannen hebt, kan u na het eetfestijn nog genieten van de sfeer door een glaasje te gaan meedrinken.

Wilt u die avond voor geen geld van de wereld missen? Neem dan snel pen of telefoon en schrijf u in vóór dinsdag 7 februari 2006 bij één van de volgende personen:

Annemieke De Bock   Leegstraat 196B   9060 Zelzate   09/345.90.03   0478/68.85.50
Thomas Huygens   Langelede 147   9185 Wachtebeke   09/345.82.27   0479/90.18.90
Annelies Laureys   Tarwestraat 4   9060 Zelzate   09/345.50.12   0486/71.32.13

Meer info op het inschrijvingsformulier

 

Waarheen komend weekend?

De komende weken worden terug tal van uiteenlopende activiteiten in Zelzate georganiseerd. Tal van verenigingen zetten terug hun beste beentje voor. Maak gerust uw keuze op mijn activiteitenkalender.

Staan de geplande activiteiten van uw vereniging nog niet vermeld? Geef gerust een seintje.

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven