Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.18– 02 december 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36


Gemeenteraad op 08 december 2005

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt de raadsleden en geïnteresseerde inwoners uit tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 08 december 2005 om 18.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. OCMW - jaarrekening 2004 - kennisname
4. OCMW - budgetwijziging 2005 nr. 2
5. Recht van opstal aan OCMW voor oprichting kinderopvangcentra
6. Vervanging meubilair gemeenteraadzaal
7. Extra toelage aan harmonieën
8. Overeenkomst tussen Zelzate, Gent en Terneuzen inzake wederzijdse bijstandsverlening bij het bestrijden van calamiteiten en de hulpverlening bij ongevallen
9. Brandweer - openstelling van een betrekking van sergeant bij bevordering
10. Onderwijs - opzeg beleidscontract met het interstedelijk CLB
11. Subsidie infrastructuur sportverenigingen
12. Openbare verlichting - investeringen
13. Groenaanleg Pierets De Colvenaerplein / Suikerkaai (voorstel milieuraad)
14. Dotatie aan politiezone

II. GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken
2. Onderwijs - waarnemende aanstellingen

De komende dagen worden deze agendapunten op mijn website van commentaar voorzien
 

Toneel KWB-KAV: de laatste kans !

Het amateurtoneel scheerde in vroegere jaren hoge toppen in Zelzate. In de jaren ‘50 en ‘60 was vooral de toneelkring van de oud-leerlingenbond van Sint-Laurens actief. Vanuit KWB-Zelzate kwam er in de jaren tachtig terug een opflakkering. Remi Persoon en Georges Van Hyfte waren hiervan gedurende vele jaren de grote bezielers. Na een korte opflakkering op het einde van de jaren ‘90 wordt, in navolging van de lange traditie van Sint-Laurens en KWB, dit jaar terug een stuk op de planken gezet.

Een aantal oudgedienden brengen samen met enkele nieuwe toneelspelers het blijspel "DE AVOND VAN DE ZEVENDE JULI". Willy De Vos, Marleen Van den Abbeele, Bart Antheunis, An Vermeulen, Marina Baete, Linda Baecke, Jan Laureys, Els De Bruyne en Rik Laureys geven het beste van zichzelf in de Kring in de Kerkstraat te Zelzate.

Er zijn reeds twee voorstellingen achter de rug. Ik kan u verzekeren dat ik er heb van genoten. Komend weekend volgen er nog twee optredens: op zaterdag 3 december om 20 uur en op zondag 4 december om 15 uur. Warm aanbevolen.

 

OCMW kan 1 miljoen euro bezuinigen

In de OCMW-raad van begin november werd de jaarrekening 2004 en de 2de budgetwijziging van 2005 besproken. Daaruit bleek dat er zeer belangrijke budgetverschuivingen te verwachten zijn.

Nadien verklaarde OCMW-voorzitter Freddy De Vilder in een artikel in Het Volk van 5 november dat het OCMW van Zelzate niet zo duur is als boze tongen beweren. Het OCMW slaagt er volgens hem nu in om met veel minder geld een nog betere dienstverlening te verzekeren. In een vrijgevige geste, Sinterklaas waardig, stelt hij nog dit jaar ruim 208.000 euro terug te geven aan de gemeentekas. Maar daarmee houdt het niet op. In 2006 zal het OCMW blijkbaar 718.000 euro minder nodig hebben. De Vilder wil daarmee de steeds terugkerende kritiek van ondermeer de CD&V de kop indrukken. Op de website van het OCMW durft men zelf verder gaan en beweren dat het OCMW de gemeente een cadeau kan doen van 1 miljoen euro! Dikke zever. Het OCMW-bestuur heeft gewoon de voorbije jaren veel te veel geld gevraagd en dat bleek uiteindelijk niet nodig. Tot daar een staalje van onbeschaamde politieke misleiding.

Maar het doet goed vast te stellen dat het OCMW-bestuur eindelijk begint in te zien dat de kritiek van de CD&V van de voorbije jaren terecht was en dat de gemeentekas de elk jaar sterk stijgende OCMW-toelage niet aankan. Wij beweren al jaren dat besparingen niet noodzakelijk tot vermindering van dienstverlening moeten leiden. Ons OCMW-raadslid Rik Laureys drong in het verleden regelmatig aan op een betere organisatie en tot meer samenwerking met andere instellingen en diensten. Rik verhuisde inmiddels naar de gemeenteraad maar zijn opvolgster Carine Van Belleghem blijft op diezelfde nagel kloppen. Wij merken in de huidige aanpak dat onze voorstellen meer en meer au sérieux worden genomen. Onze commentaren en ideeën worden door Freddy De Vilder wel steevast als onterechte oppositiepraat afgeschilderd maar blijkbaar houdt men er wel rekening mee. De professionele aanpak van de OCMW-secretaris en zijn omkadering zitten hier ongetwijfeld voor iets tussen.

Wij zijn blij met deze positieve evolutie, alleen is het spijtig dat deze pas komt na een periode waarin de OCMW-uitgaven dermate zijn toegenomen dat zij de gemeentekas in slechte papieren heeft gebracht. Wie herinnert zich niet de 150 euro gezinsbelasting in 2003? Wel… die bracht de gemeente 707.565 euro op, nagenoeg evenveel dan de 718.000 euro die het OCMW volgend jaar zogezegd teruggeeft aan de gemeente.

Deze minuitgave schept nu gelukkig heel wat extra ruimte om de gemeentebegroting 2006 rond te krijgen en kan helpen voorkomen dat de gemeente binnen een paar jaren failliet gaat. Anderzijds moeten we ons vragen stellen bij de ernst waarmee de OCMW-begroting en financiële langetermijnplanning een paar jaar geleden werd opgemaakt. Het is immers niet normaal dat dergelijke grote bedragen zo opeens kunnen vrijkomen. Alles wijst erop dat het OCMW op kosten van het gemeentebestuur de voorbije jaren een spaarpot heeft aangelegd. De lastige beslissingen om dat geld bij de inwoners te gaan halen waren voor “den John” en zijn schepencollege, en nu probeert “den Freddy” zichzelf te verkopen als Sinterklaas. Erg ! Zelzate verdient beter.

Zie cijfers en grafieken
 

Gemeentelijke waterafvoerbijdrage wordt ook in Zelzate doorgerekend aan de inwoner

Reeds op 12 april 2005 vroeg AquaRio ons gemeentebestuur een beslissing te nemen in het al of niet doorrekenen van de gemeentelijke waterafvoerbijdrage aan de inwoner. Deze WAB is een retributie op de afvalwaterzuivering die rechtstreeks wordt geheven via de drinkwaterfactuur. Het schepencollege wist blijkbaar niet goed wat aanvangen daarmee. Het stelde op 19 april 2005 de beslissing uit om op 30 mei te beslissen dat voor de gezinnen geen waterafvalbijdrage zou worden gevraagd. Men zou informeren of er in dat geval wel een bijdrage mogelijk was voor niet-residentieel gebruik (voor industrie en handelaars dus).

Drie maanden later besliste het schepencollege om financiële redenen terug te komen op haar eerder genomen beslissing. Er zal dan toch een bijdrage van 0,6605 euro/m³ (exclusief BTW) worden doorgerekend aan de gebruikers zoals dit trouwens gebeurt bij alle TMVW-vennoten, op één uitzondering na. De begroting zal weldra duidelijk maken hoeveel geld dit in het laatje moet brengen.
 

Provincie gaf recyclagecentrum voor baggerspecie naast Klein Rusland vergunning

Op 30 augustus 2005 gaf het schepencollege een voorwaardelijk positief advies voor de milieuvergunningsaanvraag van DEME ENVIRONMENTAL CONTRACTORS uit Zwijndrecht voor de exploitatie van een recyclagecentrum voor bagger- en ruimingsspecie tussen de wijk Klein-Rusland en het kanaal Gent-Terneuzen. Intussen besliste het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen om het bedrijf een vergunning van 20 jaar toe te staan.

Tijdens het openbaar onderzoek dat het gemeentelijk advies voorafging werden twee bezwaren ingediend door Geneeskunde voor het Volk en Groen! omwille van de ligging van de inrichting in parkgebied van een voorlopig Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP), de te verwachten geluidshinder, de onduidelijkheid over de manier van het vervoer over de weg en omwille van een gevraagde afwijking op de lozingsnormen.

De Zelzaatse milieuadviesraad gaf op 11 augustus negatief advies omwille van volgende argumenten:

- De inplanting van een bedrijf voor de verwerking van baggerspecie in de nabijheid van een woonwijk is niet aangewezen en de voorgestelde parkzone in dit gebied wordt in het definitief RUP herleid tot een beperkte boszone.;
- In de milieuvergunningsaanvraag staan onvoldoende garanties opgenomen om eventuele geluidshinder voor de wijk te voorkomen;
- De afwijkingsaanvraag inzake de lozingsnormen voor Mn en PAK wordt bij voorkeur niet toegestaan;
- Het toekomstig transport richting gipsberg en/of slibstort. De eventuele afvoer van gedroogd materiaal richting gipsberg Rhodia zou bijkomende hinder veroorzaken voor de wijk Klein Rusland. Ook een eventuele sanering van het slibstort Callemansputte door de firma DEC zou bijkomende hinder door transport veroorzaken.

Ook de intergemeentelijke milieudienst gaf ongunstig advies op basis van volgende knelpunten in het dossier:

- Geluid: de aanleg van een bosbufferzone volstaat niet om de geluidshinder voor de woonwijk Klein Rusland te beperken. De afwijkingsaanvraag op de werktijden kan eveneens aanleiding geven tot bijkomende hinder;
- Afvoer van verwerkt materiaal: de bepalingen inzake afvoer van verwerkt materiaal zijn onvoldoende duidelijk. Het transport van een ‘beperkt deel’ van de verwerkte materie kan immers aanleiding geven tot hinder door wegtransport;
- Afdekking gipsberg en sanering slibstort: alhoewel de afdekking van de gipsberg van Rhodia en de sanering van het slibstort geen onderdeel uitmaken van de milieuvergunningsaanvraag dient in deze milieuvergunning reeds rekening te worden gehouden met de hinder die deze projecten kunnen veroorzaken voor de wijk Klein Rusland.

Het college van burgemeester en schepenen bracht toch een gunstig advies uit. Rekening houdend met de opmerkingen van de milieuraad en de intergemeentelijke milieudienst stelde het echter voor om een aantal bijkomende milieuvoorwaarden op te nemen in de vergunning:

- Om de geluidshinder voor de wijk Klein-Rusland te beperken dient een aarden wal met een minimale hoogte van 5 m te worden aangelegd tussen de bosbufferzone en de laguneringsvelden. Het lossen van schepen kan gebeuren van maandag 6 uur tot en met zaterdagavond 18 uur. Deze afwijking kan enkel worden toegestaan indien voor de losactiviteiten gebruik gemaakt wordt van de bestaande los- en laadkaaien van de firma Rhodia. Voor het laden van schepen en de andere normale bedrijfsactiviteiten op het terrein blijven de sectorale milieuvergunningsvoorwaarden inzake rustverstorende activiteiten van toepassing, d.w.z. rustverstorende activiteiten zijn verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen;
- De afwijking op de lozingsnormen kan worden toegestaan, echter op voorwaarde dat wordt voldaan aan de BBT-lozingsnormen (dit van zodra de BBT-studie ‘slibverwerking’ is afgewerkt);
- De afvoer van het verwerkt materiaal gebeurt bij voorkeur via het water. Indien er transport over de weg plaatsvindt dient dit te gebeuren via de nieuw aan te leggen ontsluiting voor het Kluizendok. Voor de afvoer van verwerkt materiaal via de weg kan geen gebruik gemaakt worden van de wegen op Zelzaats grondgebied. Dit omwille van de zware milieuhinder die momenteel reeds in de gemeente wordt veroorzaakt door het wegverkeer;
- Om bijkomende milieuhinder, veroorzaakt door toekomstige gerelateerde projecten (zoals het afdekken van de gipsberg) of aanzienlijke wijzigingen in de manier van aan- en afvoer, voor de wijk Klein Rusland te kunnen voorkomen dient in de milieuvergunning een bepaling te worden opgenomen dat het bedrijf telkens een dossier ter goedkeuring voorlegt aan de provinciale milieuvergunningscommissie. In dit aanvraagdossier dienen minstens volgende bepalingen te worden opgenomen: uitgebreide beschrijving van de uit te voeren activiteiten, beschrijving manier van aan- en afvoeren evenals de te gebruiken aan- en afvoerroutes, geluidsstudie. Het gemeentebestuur wenst te worden betrokken bij de beoordeling van deze dossiers.

De Bestendige Deputatie van de provincie heeft dit positief advies gevolgd want het bedrijf kreeg inmiddels een exploitatievergunning voor 20 jaar. Alhoewel we de vergunningsvoorwaarden nog niet hebben kunnen inzien, zou er in grote mate rekening zijn gehouden met de aanvullende voorwaarden van het Zelzaatse gemeentebestuur

 

Provinciale BLO-school blijft ook volgend schooljaar nog in Zelzate

 In juli 2000 werd onze gemeentelijke school voor Buitengewoon Lager Onderwijs overgenomen door het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen. De school fusioneerde met “de Zonnewijzer” in Eeklo. De provincie huurt hiertoe de gemeentelijke schoolgebouwen en betaalt hiervoor ongeveer 2.500 euro per maand.

De provincie kampt in Zelzate echter al een tijd met ernstig plaatsgebrek en heeft concrete plannen om in Assenede een nieuwe school te bouwen. Die plannen liepen blijkbaar vertraging op aangezien de provinciebegroting pas voor 2006 kredieten voor het aanstellen van een ontwerper voorziet. De nieuwbouw in Assenede kan dus onmogelijk rond zijn tegen het volgende schooljaar waardoor de huurovereenkomst met Zelzate ten vroegste in juni 2007 zal kunnen worden beëindigd. Deze situatie komt voor een stuk ongelegen voor de Zelzaatse lagere school die omwille van het toegenomen leerlingenaantal ook met plaatsgebrek kampt. Vanaf volgend schooljaar zal voor de lessen zedenleer op de bovenverdieping één klaslokaal gezamenlijk moeten worden gebruikt en zullen in de inkomhal de twee ruimtes van ± 15 m² voor het basisonderwijs moeten worden voorbehouden.

Dit uitstel van verhuis is meteen ook een excuus voor het schepencollege om de oprichting van de al lang beloofde gemeentelijke muziekacademie voor zich uit te blijven schuiven. Vorig jaar werd de oprichting met een jaar uitgesteld omdat er voorlopig geen leslokalen beschikbaar waren. Het schepencollege stelde in maart 2004 dat een mogelijke verhuis van het BLO een oplossing zou kunnen bieden. Niet dus! Dat wordt een werk voor het volgend schepencollege.

 

Europa verlengt ophokplicht pluimvee

De ophokplicht in kwetsbare gebieden in Europa blijft zeker behouden tot 31 mei 2006. Dat heeft een vergadering van nationale experts op voorstel van de Europese Commissie onlangs beslist. De lidstaten bepalen wel zelf welke gebieden worden aangeduid als "kwetsbaar", waardoor een versoepeling in België nog steeds kan.

Zo zal ook België een eigen risicoanalyse kunnen uitvoeren. De ophokplicht in België is een gevolg van maatregelen die door de expertenvergadering van de Europese Commissie werden voorgesteld. Ze werden in de loop van oktober voor België vertaald in onder meer een verzamelverbod voor pluimvee in heel België en een ophokplicht in risicogebieden voor professionele pluimveehouders en nadien ook voor particulieren. Die risicogebieden zijn momenteel omschreven als "een veiligheidscordon van 1 kilometer rond de gebieden waar veel watervogels en migrerende vogels verblijven". Voor Zelzate zijn dat het kanaal Gent-Terneuzen en de slibput van Callemansputte. Een vergelijking tussen de risicogebieden in België en Nederland maakt duidelijk dat er ernstige verschillen bestaan. Het natuurreservaat Canisvliet staat in Nederland niet eens als gebied met afschermplicht aangeduid. Anderzijds stelt de Nederlandse regelgeving dat de feitelijke situatie bepalend is en dat voor foerageergebieden buiten de op de kaarten aangeduide risicogebieden ook de afschermplicht in een straal van één kilometer geldt. Laat men daar dan de interpretatie bij de individuele burger? Een paraplu van formaat waarmee de duidelijkheid absoluut niet mee is gediend.

Voor een detailkaart van Zelzate

Zie website Nederlands ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit

 

Freddy De Vilder liegt dat hij rood ziet !

In het partijblad van Zelzaatse socialisten dat dezer dagen werd verspreid gaat Freddy De Vilder schaamteloos uit de bocht in het artikel “Klein Rusland in beweging”. Zo schrijft hij in zijn artikel ondermeer:

- “Jammer genoeg kunnen CD&V en PvdA niet toegeven dat wij goede zaken hebben verwezenlijkt, en werken zij ons zelfs tegen”
- “Jammer genoeg vonden CD&V en PvdA het nodig onrust te stoken en de wijk in een slecht daglicht te plaatsen. Het afbreken van de 6 woningen en de bouw van 8 nieuwe confortabele woningen ligt daardoor nu stil”
- “Zowel de CD&V als de PvdA roepen al jaren dat er niets gebeurt in deze wijk, dat het gemeente- en OCMW-bestuur niets doen. Maar eigenlijk zouden zij het liefst hebben dat deze wijk verder achteruit gaat”.

Zie artikel van Freddy De Vilder in sp.a-partijblad SPOTS 2005/3

Zijn beweringen zijn flagrante leugens. Dat diegene die zichzelf beschouwt als toekomstige burgemeester van Zelzate liegt mag ondermeer blijken uit onderstaande zaken:

- Artikel in het CD&V-partijblad Direct dat in november 2005 verscheen.
Zie artikel van Carine Van Belleghem in CD&V-partijblad Direct Jaargang 4 – Nummer 7

- Vraag van de CD&V-fractieleider op de gemeenteraad van 17 maart 2004 om in de begroting 2004 een bedrag van 50.000 euro extra middelen te voorzien ter verfraaiing van Klein Rusland.
Zie tussenkomst van Martin Acke in de gemeenteraad van 17 maart 2004


- Artikel in Zelzate@rem N° 5.12 van 4 juli 2005 over het park van Klein Rusland.
Artikel in Zelzate@rem N° 5.12 over het park van Klein Rusland

En dit zijn slechts een paar voorbeelden van de talrijke positieve voorstellen die de CD&V-fractie de voorbije jaren, niet alleen voor de wijk Klein Rusland, maar voor gans Zelzate heeft gedaan. En ook dat mag worden gezegd: diverse van ons voorstellen werden intussen gerealiseerd !
 

Schepen Uyttendaele is terug zijn bevoegdheden kwijt

Zoals aangekondigd in mijn vorige nieuwsbrief heeft het Zelzaatse college van burgemeester en schepenen terug de bevoegdheden afgenomen van schepen Frederik Uyttendaele. Zijn verantwoordelijkheden over openbare werken, ruimtelijke ordening en technische dienst worden overgenomen door burgemeester John Schenkels.

Zou de SP.A-VLD-meerderheid niet beter aan de service aan de inwoners denken dan zich met interne afrekeningen bezig te houden? Schepen Uyttendaele tegen zijn wil afzetten kan toch niet. Laat hem dan ook werken voor zijn schepenwedde.

Samenstelling gemeenteraad van Zelzate

 

Kartel CD&V/N-VA in de lift

In vergelijking met de Vlaamse verkiezingen van 2004 stijgt het kartel CD&V/N-VA met 3,2 procent tot 29,8 procent. Zo blijkt uit de opiniepeiling van de VRT en De Standaard. Minister-president Yves Leterme staat voor het eerst bovenaan de populariteitspoll, voor partijgenoot Jean-Luc Dehaene en sp.a-vicepremier Freya Van den Bossche.

Sp.a-Spirit zakt met 19,8 procent net onder de drempel van 20 procent, terwijl de VLD ongeveer ter plaatse trappelt op 18,3 procent, 0,2 pct minder dan bij de vorige peiling. Het Vlaams Belang stijgt een half procent tot 23,9 pct. Minister-president Yves Leterme is momenteel de populairste politicus. Federaal premier Guy Verhofstadt moet zich tevreden stellen met de zesde plaats.

Zie grafiek peiling VRT en De Standaard van 25 november 2005

Bij de peiling van De Stemmenkampioen scoort CD&V/N-VA met 31,4 procent nog beter.

Zie grafiek peiling De Stemmenkampioen 17 november 2005

Peilingen zijn maar peilingen, maar ze geven toch aan dat de Vlaming meer belang hecht aan een ernstig en degelijk bestuur dan aan show zonder resultaten.

 

Projectvereniging COMEET werft aan

De projectvereniging COMEET (Cultureel Overleg Meetjesland) gaat over tot de aanwerving van 2 voltijdse erfgoedcoördinatoren voor haar Erfgoedcel Meetjesland, in het kader van het Erfgoeddecreet van de Vlaamse Gemeenschap. Kandidaturen moeten binnen zijn tegen woensdagmorgen 14 december 2005.

Klik hier voor meer inlichtingen en voor kandidaatstelling

 

Zesde solidariteitskerstmarkt in Zelzate

Dit jaar wordt op zaterdag 10 december de zesde editie van de ACW-solidariteitskerstmarkt georganiseerd. Een initiatief van ACW-Zelzate in samenwerking met Unicef, Bond Zonder Naam, Welzijnszorg, vzw Centrum voor Arbeidszorg, Oxfam Wereldwinkel, Eurochildren, Sint-Jansvrienden en Mozaïek. De meisjes van Chiro Samjolé staan mee in voor de vlotte organisatie en bediening van de hopelijk vele aanwezigen. De kaap van 800 bezoekers van vorig jaar willen ze in elk geval evenaren.

Een andersoortige Kerstmarkt.

Met de solidariteitskerstmarkt beogen het ACW en de deelnemende verenigingen een boodschap mee te geven. Het gaat hen niet louter om het gegeven om een zo hoog mogelijke omzet te hebben. Weliswaar worden producten aangeboden en verkocht, maar de opbrengst daarvan gaat integraal naar de werking van de verenigingen. Elk op zich werken zij ten dienste van sociaal zwakkeren in de samenleving:

- Welzijnszorg werkt aan structurele oplossingen voor (kans)armen. Zij steunen meer dan 200 projecten die zich inzetten voor bestrijding van armoede en uitsluiting
-
Unicef zorgt voor de meest achtergestelde kinderen wereldwijd (projecten rond het recht van toegang tot gezondheidszorg, voeding, basisonderwijs,…)
-
VZW Centrum voor Arbeidszorg tracht onder begeleiding van gekwalificeerd personeel bepaalde attitudes en vaardigheden over te brengen op psychisch zieken en volwassen mentaal gehandicapten (o.a. via de winkel Kameleon en het sociaal restaurant het Slakkenhuisje op de Oostkade).
-
Bond zonder Naam zet zich in voor kansengroepen: gevangenisverlaters, mensen met psychische problemen, ontwrichte gezinnen, daklozen, woonwagenbewoners, eenzame medemensen.
-
Oxfam Wereldwinkel ijvert voor eerlijke wereldhandel met rechtstreekse steun aan landbouwers in ontwikkelingslanden
-
Mozaïek werkt voor personen met een handicap.
-
Eurochildren organiseert vakanties voor Europese kinderen in gastgezinnen
-
De St.-Jansvrienden steunen vrijwilligerswerking ten voordele van verlaten bewoners in de psychiatrie

In de komende Kersttijd wil ACW meteen ook meegeven dat deze periode voor heel wat mensen – en dan zeker die groepen waarvoor voornoemde verenigingen zich inspannen - géén tijd is van samen vieren, van gezellige avonden met familie en vrienden. Voor velen zijn het zeer gewone dagen vol sleur, kommer en kwel. Alle standhouders proberen op hun manier het leven voor hun medemens wat draaglijker, wat aangenamer te maken.

Gedragen door vrijwilligers

Het geheel wordt georganiseerd door vrijwilligers. Mensen die binnen hun verenigingen onbaatzuchtig veel werk verzetten ten bate van anderen. ACW, als brede sociale beweging en mee belangenverdediger van een sterk sociaal middenveld en van het vrije initiatief, wil dit extra benadrukken. In deze tijd van individualisme en egocentrisme, van ontwrichte gezinnen, van vereenzaming, het gejaagde leven,… is de inzet van vrijwilligers méér dan belangrijk. Het werk dat zij verzetten, elk binnen hun engagement en kunnen, verdient groot respect.

Zesde solidariteitskerstmarkt
Zaterdag 10 december 2005
De Kring, Kerkstraat, Zelzate
Doorlopend van 13-18 uur.

 

Waarheen komend weekend?

Zelzate heeft het! Dit blijkt uit een aantal opmerkelijke en uiteenlopende activiteiten die komend weekend in onze gemeente worden georganiseerd.

In het oog springt de Kerstmarkt op zaterdag 10 december met optredens van Sandrine en koor Ter Looveren met muzikale omlijsting door Rony Marino.

  Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven