Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.15 – 27 september 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36


De vakantie is voorbij

 
Het doet deugd vast te stellen dat sommige mensen zich al ongerust maakten omdat mijn volgende nieuwsbrief zolang op zich liet wachten. De vorige dateert immers van 24 augustus. Er was echter geen enkele reden tot ongerustheid. Ook politiekers zoals ik hebben al eens nood aan vakantie. De boog kan niet altijd gespannen staan.

Vanaf nu ga ik er echter met volle moed terug tegenaan. Het komende jaar wordt politiek zeer belangrijk. Op 8 oktober 2006 zijn er immers provincie- en gemeenteraadsverkiezingen. Op die dag kan u als inwoner meebeslissen wie van 1 januari 2007 tot 31 december 2013 uw gemeente zal besturen.

Tal van politici waarvan u vijf jaar lang weinig of niets hebt gehoord zullen zich binnenkort ongetwijfeld beginnen roeren en naar uw gunsten dingen. Wees op uw hoede en laat u hierbij niet misleiden. Het gemeentelijk stemrecht is immers een belangrijk inspraakmiddel waarvan u maar om de zes jaar gebruik kunt maken en waarmee u als inwoner best zorgvuldig omspringt.
 

Gemeenteraad op 04 en 06 oktober 2004

Het Zelzaatse schepencollege munt uit in de onregelmatigheid. Zo is het reeds van 16 juni geleden dat de gemeenteraad vergaderde. Intussen nam het schepencollege diverse onwettelijke beslissingen die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren. Zo dienen de gemeenteraadsleden op de komende zittingen tal van agendapunten goed te keuren van zaken die al door het schepencollege uitgevoerd zijn. Dit is een daad van onbehoorlijk bestuur en gebrek aan respect voor de gemeenteraad.

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt de raadsleden en geïnteresseerde inwoners uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 04 oktober 2005 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 06 oktober 2005 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Op dinsdag 04 oktober 2005 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Ontslag gemeenteraadslid Margriet Colpaert - aktename
2. Aanstelling en beëdiging van een opvolgend gemeenteraadslid / wijziging rangorde gemeenteraad
3. Goedkeuring notulen
4. Mededelingen / Kennisgevingen
5. Fijn stof (PM10) wel een probleem voor onze gemeente (op verzoek van de PVDA-fractie)
6. Swastika's en SS-insignes op rommelmarkt (op verzoek van de PVDA-fractie)
7. Verkeersituatie in en rond Zelzate (op verzoek van de PVDA-fractie)
8. Voorzien van aansluitpunten voor water en elektriciteit voor organisatie van evenementen op het Groenplein (verzoek van de CD&V-fractie)
9. Bespreking stand van zaken en planning van de door de gemeenteraad reeds goedgekeurde gemeentelijke openbare werken (Sint-Stevenstraat, Havenlaan, Sint-Sebastiaanstraat, Leegstraat-Oost, Kleine Landeigendomlaan, fietspad Denderdreve) (verzoek van de CD&V-fractie)
10. Opvolging van diverse afspraken en beloften uit vroegere gemeenteraden (verzoek van de CD&V-fractie)
11. Ontslag van OCMW-raadslid Kurt Reynhout / opvolging
12. OCMW - budgetwijziging
13. Gemeentelijke vertegenwoordigers in diverse organen - wijzigingen
14. Wijziging samenstelling gemeenteraadscommissies Algemene Zaken, Financiën en Openbare Werken, Gebouwen en Verkeer
15. Huishoudelijk reglement GECORO - goedkeuring aanpassing
16. Kerstverlichting
17. Doelstellingennota van het Duurzaam Lokaal Waterplan voor het deelbekken Krekenland - goedkeuring
18. Subsidiereglement met betrekking tot de aankoop en gebruik van traaggroeiende grasmengsels
19. Reglement op het gebruik van de gemeentelijke zalen en materialen - aanpassing
20. Begrotingswijziging nr. 1 en 2
21. Brandweer - buitengewone uitgaven
22. Herstelling dak brandweer - meerwerken
23. Afbraak woning Assenedesteenweg/Denderdreve - goedkeuring bestek
24. Wegen en rioleringswerken Havenlaan - goedkeuring bestek
25. Parking Cultureel Ontmoetingscentrum "De Brug" - goedkeuring bestek
26. Wegen- en rioleringswerken Sint-Stevenstraat - meerwerken
27. Hospitalisatieverzekering - goedkeuring bestek
28. Openbare verlichting - investeringen
29. Zebrapadverlichting E. Caluslaan
30. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begrotingswijziging nr. 1
31. Kerkfabriek Sint-Laurentius - begroting 2006
32. Wegen- en rioleringswerken Leegstraat - provinciale toelage voor de aanleg van een fietspad
33. Aanleg fietspad Leegstraat (deel tussen Zeestraat en Oudenburgse Sluis) - voorlopige goedkeuring grondinnemingen
34. Bijzonder plan van aanleg nr. 4 uitbreiding Wittouck – Beslissing over de voorlopige aanneming van het ontwerpplan
35. Private verkaveling - beslissing betreffende de zaak der wegen en de voorwaarden en lasten voor een verkaveling aan de Joannes Stobbaertstraat
36. TMVW - onderschrijving F(inancierings)-aandelen
37. Retributie op het parkeren - aanpassing
38. Buitenschoolse kinderopvang - beleidsplan
39. Schoolraad - goedkeuring overeenkomst tussen het schoolbestuur en de schoolraad - goedkeuring huishoudelijk reglement
40. Onderwijs - lestijdenpakket schooljaar 2005-2006
41. Onderwijs - administratieve hulp - openstelling
42. Onderwijs - verlofregeling schooljaar 2005-2006
43. Onderwijs - schoolreglement
44. Huishoudelijk reglement reaffectatiecommissie scholengemeenschap Meetjesland - goedkeuring
45. Protocol van de reaffectatiecommissie scholengemeenschap Meetjesland - goedkeuring
46. Aankoop woning Sint-Sebastiaanstraat


II. GEHEIME ZITTING

1. Stand van het gerechtelijk onderzoek inzake vandalisme aan de parkeermeters (verzoek van de PVDA-fractie)
2. Machtiging rechtszaken
3. Lokale economische adviesraad - wijziging samenstelling
4. Gecoro - wijziging samenstelling
5. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen
6. Brandweerpersoneel - ontslagen
7. Brandweerpersoneel - stagiair ambulanciers
8. onderwijzend personeel - loopbaanhalveringen
9. onderwijzend personeel - verloven voor verminderde prestaties
10. Onderwijzend personeel - verlof voor het tijdelijk uitoefenen van een andere opdracht
11. Onderwijzend personeel - aanstelling administratieve hulp
12. Onderwijs - tijdelijke aanstellingen schooljaar 2005-2006
13. Lokaal overleg buitenschoolse opvang - voordracht voorzitter
14. Reaffectatiecommissie scholengemeenschap Meetjesland - aanduiding plaatsvervangend lid.

  De komende dagen worden de punten op de website van commentaar voorzien

 

Nieuwe kindergemeenteraad geïnstalleerd

Op maandag 26 september 2005 vergaderde de nieuwe kindergemeenteraad van het nieuwe schooljaar voor de eerste keer. De leden werden vooraf in de vier Zelzaatse basisscholen verkozen.

Er waren maar liefst vijf kandidaten voor kinderburgemeester. Nadat deze vijf kort hun kandidaatstelling hadden toegelicht, ging de kindergemeenteraad over tot verkiezing van de burgemeester en 1ste schepen. Hierbij haalde Kevin Bruggeman het met één stem van Laura Strybol, die 1ste schepen wordt. De overige schepenen zullen later binnen de vier scholen worden aangeduid (één per school).

De leden van de nieuwe kindergemeenteraad zijn:

Kinderburgemeester:

Bruggeman Kevin - Gemeentelijke Basisschool De Krekel

1ste Schepen:

Strybol Laura - Vrije Basisschool Sint­Laurens

Raadsleden:

Boujnane Yassine - Wachtebekestraat 39 9060 Zelzate - Basisschool Gemeenschapsonderwijs De Reigers
Camps Lennert - Denderdreve 23 9060 Zelzate - Gemeentelijke Basisschool De Krekel
Carron Marjolein - Havenlaan 82 9060 Zelzate – Vrije Basisschool Sint­Laurens
Cassier Matthias - Margr. Ottestraat 13 9060 Zelzate - Basisschool Gemeenschapsonderwijs De Reigers
D'Haenens An­Sofie - St­Stevenstraat 50C 9060 Zelzate - Vrije Basisschool Sint­Laurens
Declippeleir llleke - Petunialaan 4 9185 Wachtebeke - Basisschool Gemeenschapsonderwijs De Reigers
Fernandez Sofie - Marcel Mollelaan 34 9060 Zelzate - Gemeentelijke Basisschool De Krekel
Lambrecht Quinten - Verbindingsstraat 41 9060 Zelzate - Vrije Basisschool Sint­Laurens
Lanckrock Shari - Vlasstraat 7 9060 Zelzate - Basisschool Gemeenschapsonderwijs De Reigers
Loof Goedele - Assenedesteenweg 118 9060 Zelzate - Gemeentelijke Basisschool De Krekel
Martens Rani – 0mer De Bruyckerstraat 45 9060 Zelzate - Vrije basisschool Sint-Laurens Zelzate-West
Reynhout Charlotte - Onteigeningsstraat 47 9060 Zelzate - Vrije basisschool Sint-Laurens Zelzate-West
Reynhout Seppe - Onteigeningsstraat 47 9060 Zelzate - Vrije basisschool Sint-Laurens Zelzate-West
Strybol Tim - Livien Danschutterstraat 11 9060 Zelzate - Vrije Basisschool Sint­Laurens
Vaerewijck Kjell - St.­Sebastiaanstr. 32 9060 Zelzate - Basisschool Gemeenschapsonderwijs De Reigers
Van Der Jeugd Gianni - Leegstraat 40 9060 Zelzate - Vrije Basisschool Sint­Laurens
Van Wijmeersch Finlay - Ooievaarslaan 13 9940 Ertvelde - Vrije basisschool Sint-Laurens Zelzate-West
Vermandel Kevin - Eikelstraat 11 9060 Zelzate - Gemeentelijke Basisschool De Krekel
Verschraegen Emma - Merellaan 25 9060 Zelzate - Vrije basisschool Sint-Laurens Zelzate-West
Verstichel Quiandro - Kraaienbos 4 9960 Assenede - Basisschool Gemeenschapsonderwijs De Reigers
Vogeleer Shari - Koningin Fabiolalaan 7 9060 Zelzate - Gemeentelijke Basisschool De Krekel

  Voor foto's en meer gegevens van de nieuwe kindergemeenteraad

 

Griep, wie niet geprikt is, is gezien !

Tekstvak:  Eén prikje voor uw gezondheid!Elk jaar maakt het griepvirus slachtoffers in ons land. 65-plussers en mensen die lijden aan een chronische ziekte, doen er dan ook goed aan zich jaarlijks te laten inenten tegen influenza, griep door het griepvirus. Een vaccin kost maximaal tien euro en wordt in vele gevallen voor de helft terugbetaald.

Elke winter heeft twintig procent van de Belgen af te rekenen met griep. Voor de meeste van hen volstaat het om een weekje uit te zieken. Mensen die tot de risicogroep behoren, nemen beter het zekere voor het onzekere en laten zich best vaccineren. Naast 65-plussers, mensen met hart- of longziekten en diabetes, behoort ook iedereen die in nauw contact leeft met deze mensen tot de doelgroep. Personen die samenwonen met risicopersonen, of er beroepshalve dikwijls mee omgaan, doen er daarom ook goed aan zich te laten inenten.

Met een voorschrift van de huisarts kan u een vaccin kopen bij de apotheker. Bewaar het vaccin in de deur van uw koelkast, of het is waardeloos. Het griepvaccin kost maximaal tien euro, maar wordt voor de helft terugbetaald aan 65-plussers en aan wie lijdt aan een chronische aandoening.

Een griepvaccinatie betekent niet dat u onmogelijk ziek kan worden, maar de kans op influenza is aanzienlijk kleiner en ook de kans op complicaties neemt drastisch af. Een griepvaccin werkt pas na twee weken. Als u dus kort na uw inenting toch ziek wordt, betekent dit dat u besmet was nog voor de inspuiting.

Behoort u tot de doelgroep, speel dan zeker en haal tijdig uw griepvaccin. U bespaart er uzelf en uw omgeving heel wat last mee.
 

Gratis verkeerslessen "rijbewijs B"

Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de politiezone Regio Puyenbroeck op woensdag 19 en 22 oktober 2005 telkens van 14 tot 17 uur gratis verkeerslessen ‘rijbewijs B’. De lessen worden gegeven door een lesgever van "Touring Rijscholen" en zullen doorgaan in de vergaderzaal op het gelijkvloers in de brughuizen.

Deze verkeerslessen zijn enkel toegankelijk voor Zelzaatse inwoners vanaf de leeftijd van 17 jaar en worden opgesplitst in twee sessies:

* Woensdag 19 oktober 2005 van 14 tot 17 uur: basisles voor kandidaten die nog een rijexamen moeten behalen.
* Zaterdag 22 oktober 2005 van 14 tot 17 uur: vervolmakingsles voor personen die reeds over een rijbewijs beschikken maar de laatste verkeersnieuwtjes willen oppikken.

Inschrijven kan u doen bij Hoofdinspecteur Alex De Graeve van de Politiezone Regio Puyenbroeck
Dienst Verkeer & Mobiliteit - Dr. J. Persynplein 3 te 9185 WACHTEBEKE
telefoon 09-345 01 08 - fax 09-342 86 94 -
verkeer@pandora.be .

 

Zones 30 en kinderen achterin de auto !

Vanaf 01 september 2005 moeten ook aan de schoolomgevingen in onze politieregio de Zone 30-borden gerespecteerd worden. Let hiervoor extra op.

Wil ook aandacht hebben voor een andere nieuwigheid. Tot op heden werden kinderen van minder dan 12 jaar steeds voor 2/3 geteld voor de berekening van het aantal zitplaatsen in personenauto ‘s, auto ’s voor dubbel gebruik, minibussen, autobussen en autocars gebruikt voor schoolvervoer. Hierdoor konden op achterbanken met bijvoorbeeld 3 zitplaatsen 5 kinderen vervoerd worden. Om veiligheidsredenen werd deze regel vanaf 1 september 2005 afgeschaft. Dit betekent dat er per zitplaats nog slechts één persoon mag plaatsnemen (die dan ook de veiligheidsgordel moet dragen).


  Meer informatie hierover op www.wegcode.be

 

Grenscontrole Étoile

Op donderdagavond 22 september 2005, tussen 18u00 en 01u00 uur, hield de politie een grootschalige controle op de Traktaatweg te Zelzate. De grens met Nederland werd hermetisch afgesloten door politiecontroles in de verschillende zones van het arrondissement Gent.

Aan de grensovergang aan de Traktaatweg werd gecontroleerd op chauffeurs en inzittenden die in het bezit waren van verdovende middelen en ook op chauffeurs die mogelijk onder invloed reden van alcohol of drugs. Voor deze actie zette onze politiezone 12 personeelsleden in, versterkt met 3 leden van de zone Vlaamse Ardennen en 9 leden van de Politiezone Gent. Er werden ook twee drughonden ingezet die 19 auto's doorzochten.

Er werden in totaal 35 voertuigen gecontroleerd, waaronder 16 Belgische en 17 Franse. Zes chauffeurs werden gecontroleerd op drugs en alcohol. Twee Belgen en drie Fransen dienden hun rijbewijs voor 12 uur af te geven en ondergingen urine- en bloedproeven met het oog op de bepaling van het drugsgehalte in hun lichaam. Van één Belg werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken wegens het rijden onder invloed van alcohol.

Van de 100 op bezit van drugs gecontroleerde inzittenden (waaronder 44 Belgen en 50 Fransen) waren er 51 in het bezit van drugs (waaronder 13 Belgen en 36 Fransen). De politie ging over tot in beslagneming van 263 gram marihuana, 15 porties hasj, 11 joints, 8 space cakes en twee verboden wapens (knuppels).

Niemand werd administratief of gerechtelijk aangehouden.

  Zie resultaten op de website van de politiezone Regio Puyenbroeck

 

Schepencollege lag bijna lam

Om een aantal beslissingen te kunnen nemen wrong het schepencollege zich op 10 juni van dit jaar toch wel in een aantal ferme bochten. Dergelijke trucs heb ik nog nooit meegemaakt in Zelzate. Ik twijfel dan ook sterk aan de rechtsgeldigheid van de genomen beslissingen.

Sedert het lopend bezwaar bij de Raad van State tegen zijn afzetting als schepen (omdat hij niet meer in Zelzate zou wonen) neemt ex-VLD-Schepen Hubert Stuyvaert al geruime tijd niet meer deel aan de vergaderingen van schepencollege en gemeenteraad. Op 10 juni was ook schepen Nelly De Beule om één of andere reden verontschuldigd. Er waren dus 4 van de 6 leden van het schepencollege aanwezig. Meer dan de helft en dus juist voldoende om rechtsgeldig te beslissen. Dat dacht u maar !

Er waren slechts 4 agendapunten. Bij punt 1 wenste het college een opdracht te gunnen aan een naast familielid van de burgemeester, waardoor de burgemeester niet mocht meestemmen omwille van mogelijke belangenvermenging. Bij agendapunt 2 keurde men een meerwerk van meer dan 60% van de aannemingsprijs goed, een beslissing die de gemeenteraad en niet het college wettelijk moet nemen. Voor agendapunt 3 wou men een advocatenkantoor aanstellen om de gemeente te verdedigen in een rechtszaak. Schepen Tollenaere mocht daarbij niet meestemmen, omwille van mogelijke belangenvermenging, omdat een nauw familielid van hem vennoot is in deze advocatenassociatie. Voor agendapunt 4 moest men tenslotte beslissen over de toekenning van de reis-, verblijfs- en verplaatsingskosten voor een dienstreis van schepen Rony Schatteman in het kader van de verbroedering, waardoor deze laatste niet mocht meestemmen omwille van mogelijke belangenvermenging.

Bij drie beslissingen zou het schepencollege dus niet in aantal zijn geweest om een rechtsgeldige beslissing te nemen. Men heeft er dan maar niets beters op gevonden om gebruik te maken van een artikel 17§1 van de gemeentewet dat stelt dat bij ontstentenis of verhindering van een schepen deze mag worden vervangen door het gemeenteraadslid dat de eerste plaats bekleedt op de ranglijst. Dat was nu toch toevallig raadslid Erick De Wispelaere van de ZOW zeker! De burgemeester riep hem op ter vervanging van schepen Hubert Stuyvaert om de door de wet opgelegde beperkingen te omzeilen. Een zeer bedenkelijk maneuver als u het mij vraagt en zeker niet met dit doel in de gemeentewet opgenomen.
 

Werken Sint-Stevenstraat in het slop!

Bij de uitvoering van de werken in de Sint-Stevenstraat is gebleken dat de staat van de rioleringen dermate slecht is, dat ze dan naar alle waarschijnlijkheid toch volledig zullen moeten vervangen worden. Uit een vroegere televisieinspectie had het schepencollege nochtans afgeleid dat de buizen slechts op een aantal plaatsen moesten vervangen worden. Deze misplaatste zuinigheid breekt het gemeentebestuur nu zuur op.

De totale vervanging van de rioleringsbuizen betekent niet alleen een langere uitvoeringsduur maar tevens een veel hoger prijskaartje dan gepland. Met de winter voor de deur is dit geen lachertje. De zaak staat op de agenda van volgende gemeenteraad. Het dossier Sint-Stevenstraat bewijst nog maar eens dat ons schepencollege niet in staat is om haar openbare werken fatsoenlijk te beheren.
 

Inbraakcijfers in onze politieregio

De politiediensten gaven onlangs cijfermateriaal vrij over de inbraken in woningen en voertuigen. Daaruit blijkt ondermeer dat de preventieve acties tot beveiliging van de woningen positieve resultaten geven.

  Zie tendensen inbraken op de website van de politiezone Regio Puyenbroeck

 

Op de valreep: informatievergadering voor de zelfstandigen van Zelzate

Alle zelfstandigen van Zelzate worden uitgenodigd tot een informatievergadering over de inname van het openbaar domein en het sluitingsuur van de openbare drankgelegenheden.

Om iedereen de mogelijkheid te bieden deze vergadering bij te wonen zal de informatievergadering op twee verschillende data plaatsvinden:

Op dinsdag 27 september 2005
Op donderdag 29 september 2005

telkens om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

 

Springdag

Spring je dagje vol in de supertoffe springkastelen op zaterdag 01 oktober 2005 (vanaf 13 uur).
Voor de kinderen vanaf 4 jaar – Gratis en voor niks.

Waar dit evenement juist doorgaat kan u wellicht op het gemeentehuis te weten komen.

 

Waarheen komend weekend?

Zelzate heeft het ! Dit blijkt uit een aantal opmerkelijke en uiteenlopende activiteiten die komend weekend in onze gemeente worden georganiseerd. Van een afwisselend aanbod gesproken !

  Zie Martin Acke's Activiteitenkalender


 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven