Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.13 – 29 juli 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36


Werken aan de brug zijn op schema

De werken aan Zelzatebrug verlopen naar wens. Men spreekt zelfs van een voorsprong van twee dagen op de planning. Inmiddels is de verpakking van de oostelijke brughelft al terug verwijderd. Laat ons hopen dat de aannemer zonder onvoorziene tegenslagen de zaak snel tot een goed einde kan brengen. En laat ons vooral hopen dat we de komende 20 jaar van dergelijke zware ingrepen gespaard blijven.

De tijdelijke veerpont kan op algemene goedkeuring van de bevolking rekenen. De overtocht gebeurt nu veel veiliger, confortabeler en sneller dan vorig jaar. Ook op het sociale vlak scoort het veer goed: de overtocht biedt immers prima gelegenheid voor een korte babbel. Meerdere inwoners maakten me duidelijk dat ze er niet mee zouden inzitten dat de pont ook na de herstelling van de brug bleef. Omwille van de kostprijs voor de uitbating is dit uiteraard ondenkbaar.

Toch ook een negatief punt. Sommige inwoners van Debbautshoek zien er blijkbaar tegenop om te voet of met de fiets een omweg via het viaduct van Klein Rusland of de brugoprit te maken. Er werd dan ook meermaals opgemerkt dat de spoorweg tussen de Beneluxlaan naar de Tweede Gidsenlaan wordt overgestoken. Een plots aankomende trein en bewegende spoorwissels kunnen daarbij tot gevaarlijke toestanden leiden! Het is trouwens verboden om zich op de sporen te begeven.

Zie foto's van brug en veerpont

 

Werken Leegstraat-Oost

Na vele jaren wachten is het eindelijk zover. De wegen- en rioleringswerken aan de Leegstraat-Oost, meer bepaald aan het gedeelte tussen de Sint-Stevenstraat en de Oudenburgse Sluis, werden op 10 mei gegund aan de firma Aclagro uit Zomergem voor een bedrag van 1.132.041,78 euro. De werken zullen gefinancierd worden met een lening, een gewesttoelage van 495.296,18 euro en een provinciale toelage van 36.850,61 euro voor de aanleg van een fietspad.

De nutsmaatschappijen zullen van het opengooien van de straat gebruik maken om hun voorzieningen te optimaliseren. De elektriciteitskabels komen ondergronds en de openbare verlichting wordt vernieuwd. Gas-, water-, televisiedistributie- en telefoonleidingen worden aangepast.

De aanvang van de werken is gepland op 7 november. De uitvoeringstermijn wordt geschat op 126 werkdagen, wat overeenkomt met ongeveer 6 maanden.

Daarmee zal hopelijk vlug een einde komen aan de gevaarlijke situatie voor het tweewielerverkeer. Al jaren dringt CD&V-fractieleider Martin Acke aan om van dit werk een prioriteit te maken, gezien de enorm slechte toestand van het wegdek en de omstreden omleiding voor het fietsverkeer via de Sint-Fransiscuspolder.


Zie pagina Zwarte Vlekken

 

Onderzoek relatie milieu en gezondheid bij pasgeborenen

Recent werden de eerste resultaten voorgesteld van het Vlaams Humaan Biomonitoringprogramma Milieu & Gezondheid (2001-2006). Het betreft de resultaten van de pasgeborenencampagne waarbij het navelstrengbloed van 1.196 pasgeborenen in 8 gebieden in Vlaanderen, waaronder de Gentse kanaalzone, werd onderzocht op de aanwezigheid van vervuilende stoffen. De biomonitoringstudie werd uitgevoerd door het Steunpunt Milieu en Gezondheid, in opdracht van de Vlaamse Gemeenschap.

De belangrijkste bevindingen zijn:

- Het gebied waar men gedurende minstens vijf jaar voor de bevalling woont, heeft een invloed op de gehaltes moeilijk afbreekbare vervuilende stoffen die in het navelstrengbloed worden teruggevonden.
- Er zijn in haast alle onderzochte gebieden één of meer vervuilende stoffen verhoogd t.o.v. berekende referentiewaarden voor alle gebieden samen.
- Uit de navelstrengbloedwaarden werden de bloedgehalten van de moeder geschat. Voor sommige vervuilende stoffen liggen deze gehalten in de buurt van richtwaarden waarboven de Wereldgezondheids-organisatie risico’s voor de gezondheid aangeeft.
- Astma wordt meer gerapporteerd door moeders in de stedelijke agglomeraties.

Meer informatie over onderzoek en resultaten op de website Milieu & Gezondheid

Uit de reactie van minister Peeters en Vervotte blijkt dat bijkomende passende maatregelen moeten worden overwogen, gericht op welbepaalde gezondheidsrisico’s.

Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege (CD&V) nam alvast het initiatief om samen met enkele collega's bij de Vlaamse regering aan te dringen om spoedige acties te ondernemen.

 

De agrarische sector in Zelzate

Uit de voorlopige resultaten van de landbouwtelling van mei 2005 van de Afdeling Statistiek van de federale overheidsdienst Economie blijkt dat er in België nog 51.477 actieve landbouwbedrijven zijn. Dat is een vermindering van 1.744 ten opzichte van het voorgaande jaar.

De daling in Vlaanderen (-3,2 %) en in Wallonië (-3,3 %) is van dezelfde omvang. Ook het aantal rundveehouders daalde (-4,0 %), net als het aantal varkenshouders (-4,3 %). De oppervlakte nijverheidsgewassen ging achteruit (-3,2 %), net als de oppervlakte aardappelen (-3,6 %) en de oppervlakte groenten in openlucht (-2,4 %).

Onze gemeente Zelzate telt nog 24 actieve agrarische bedrijven: 20 gemengde landbouwbedrijven, 2 varkensbedrijven en 2 sierteeltbedrijven. Daarvan situeren er zich 11 in Zelzate-West en 13 in Zelzate-Oost. Dit aantal is eerder klein te noemen. Door hun zinvol gebruik van het grootste deel van de vrije oppervlakte bepalen onze landbouwers echter in niet onbelangrijke mate het uitzicht van onze gemeente. Naast het productieve aspect hebben deze zones immers ook een waardevolle functie als buffer en als groene long in onze sterk geïndustrialiseerde omgeving.

CD&V-Zelzate wil om die reden onze landbouwgronden blijven koesteren en onze open ruimten zoveel als mogelijk onaangetast laten. En die open ruimten zijn er nog. We hebben het niet alleen over de (althans voor Zelzate) grote gebieden zoals de Sint-Fransiscuspolder en het gebied tussen de Denderdreve en de grens met Assenede, maar ook over de bescheidener landbouwzones in Zelzate-Oost (de Heide tussen de Expressweg en Sidmar, de Battardeau, de Akker, het Vette Gras, de Karnemelkpolder tussen Kennedybaan en Sint-Stevenstraat, het gebied tussen Sint-Stevenstraat en de Nederlandse grens,…) en Zelzate-West ('t Kasteelken, tussen Molenstraat en Kasteelstraat, de driehoek Denderdreve - Groene Briel - kanaal Gent-Terneuzen,…).

Laat ons in de eerste plaats de bestaande woonuitbreidingsgebieden in Zelzate vrijwaren en voorrang geven aan renovatie van de bestaande – en vooral van de verkrotte – bebouwing. De rest… daar is nog alle tijd voor.

 

Gemiddeld belastbaar inkomen Zelzatenaar iets boven Vlaams gemiddelde

Vorige week publiceerde het NIS de statistische gegevens met betrekking tot de inkomens 2002. Toch wel laat wanneer we uitgaan van de huidige beschikbare informatiemiddelen, want het gaat hier om belangrijke beleidsinformatie voor gemeenten.

Van alle Vlaamse gemeenten heeft Tervuren met 36.541 euro het hoogste gemiddelde belastbare inkomen per aangifte. In België scoort alleen in het Waals-Brabantse Lasne met 39.735 euro nog hoger. In de armste Vlaamse gemeente, Mesen, bedraagt het inkomen per aangifte gemiddeld 19.462 euro, net iets meer dan de helft dus van het Vlaamse maximum. Andere gemeenten met lage inkomens zijn Blankenberge, Spiere-Helkijn en Alveringem.

Het gemiddelde belastbare inkomen per aangifte was in 2002 voor Zelzate 24.725 euro. Dit is duidelijk onder het Vlaams gemiddelde van 25.620 euro.

Ook het mediaaninkomen biedt vaak interessante informatie. Dat krijg je door alle belastbare inkomens in een gemeente van groot naar klein te rangschikken en de waarde te nemen die net in het midden ligt. Het mediaaninkomen is een goede indicator van het algemene inkomenspeil in een gemeente en ondergaat geen invloed van een klein aantal zeer hoge inkomenstrekkers. Hier spant Oud-Heverlee de kroon met 25.870 euro, met daarna De Pinte, Lubbeek en Zemst. Blankenberge scoort hier het laagst met 14.842 euro, gevolgd door Spiere-Helkijn, Herstappe en Alveringem.

Het mediaaninkomen bedroeg in 2002 in Vlaanderen 19.764 euro. Voor Zelzate bedroeg dit 19.993 euro, dus iets daarboven.

 

Totaal netto
belastbaar
inkomen

Totale
belasting

Gemiddeld
inkomen per aangifte

Mediaan
inkomen per aangifte

   Vlaams Gewest

77.804.395.812

20.781.527.077

25.620

19.764

 

 

 

 

 

   Assenede

166.516.996

43.347.178

25.961

20.832

   Zelzate

151.961.189

39.110.251

24.725

19.993

   Evergem

414.873.237

113.044.942

27.264

21.650

   Gent

3.013.617.908

787.085.544

22.445

17.247

   Lochristi

256.800.225

73.983.816

28.899

22.531

   Moerbeke

72.279.971

19.013.909

26.790

21.451

   Wachtebeke

91.662.810

25.346.702

27.444

21.782

  Zie volledige statistieken

Vergelijken we deze gegevens met de ons omringende steden en gemeenten, dan stellen we vast dat enkel de grootstad Gent lager scoort.

Deze cijfers maken duidelijk dat de socialistische politiek in Zelzate al jaren op een verkeerd spoor zit. Door het gemeentebeleid bijna exclusief af te stemmen op de verdere uitbouw van de sociale voorzieningen en weinig of geen aandacht te hebben voor de noden van de inwoners met gemiddeld en hoger inkomen, creëert men al vele jaren een aanzuigeffect voor mensen zonder inkomen of met zeer beperkt inkomen. Hierdoor wordt niet alleen het sociaal maar ook het financieel evenwicht van onze gemeente zwaar verstoord, met alle gevolgen vandien.

Zo heeft de socialistisch-liberale meerderheid de voorbije jaren haar toevlucht moeten nemen tot torenhoge gemeentelijke belastingen teneinde het steeds maar stijgend OCMW-tekort te kunnen financieren. De gezinsbelasting van 150 euro in 2003 was daar een schrijnend voorbeeld van dat gelukkig, mede dank zij druk vanuit CD&V, is afgevoerd. De onroerende voorheffing blijft echter van de hoogste uit onze omgeving. Een vergelijking tussen uw belasting op het kadastraal inkomen van dit jaar en 5 jaar terug toont dit duidelijk aan. Dergelijke politiek is op termijn onhoudbaar. Het wordt tijd dat de Zelzatenaar andere mensen de kans geeft om zich op dit vlak te bewijzen.

 

Sluiting zwembad en bibliotheek tijdens de zomermaanden

Wegens onderhoudswerken is het zwembad van Zelzate gesloten voor het publiek van 25 juli tot en met 21 augustus 2005.

Voor meer info over de openingsuren

De bibliotheek sluit van maandag 15 augustus tot en met zondag 21 augustus 2005 zijn deuren voor opmaak van de inventaris.

Gedurende de werken aan de brug kunt u uw boeken en cd’s telefonisch verlengen. U kan hiervoor bellen naar de bibliotheek TIJDENS de openingsuren (09-342 38 30) met vermelding van uw lidnummer (zie onderaan lidkaart). De bibliotheekmedewerker zal u uw nieuwe vervaldatum meedelen. Wanneer u cd’s, dvd’s of andere betalende materialen verlengt, vertellen ze ook hoeveel u bij uw volgend bezoek nog zal moeten betalen.

Voor meer info over de openingsuren

 

Zorgeloos het huis uit

Bent u minimum 2 dagen en maximaal 1 maand afwezig door vakantie, ziekenhuisopname,… dan kan u gebruik maken van het gratis afwezigheidtoezicht door de lokale politiediensten.

U kan gebruik maken van deze service door eenvoudig een aanvraagformulier in te vullen. Uw woning wordt dan opgenomen in een routeschema. Overdag zullen de wijkagenten een kijkje komen nemen. ‘s Nachts en in het weekend zal de interventiedienst op onregelmatige tijdstippen uw woning controleren.

Voor het aanvragen van het toezicht heeft u verschillende mogelijkheden:


Zie rubriek "Afwezigheidstoezicht" op de website van onze politiezone Regio Puyenbroeck

Download hier een interessante brochure van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken met tips voor een veilige vakantie : Checklist Vakantie.

Download hier ook een infofolder van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) met tips voor een veilige reis : Veilig en vlot op reis.

 

Opgelet met 1 euro-muntstukken!

De Turkse munt van 50 Kurus is even groot als onze stukken van 1 euro en wordt ook in België meer en meer aangetroffen. Controleer daarom zorgvuldig uw wisselgeld bij ontvangst.

De Turkse munt is slechts 25 eurocent waard en niet geldig als betaalmiddel in de Europese unie.

 

 

Katte Kermis

De Zelzaatse wijk De Katte maakt zich op voor een nieuwe editie van Katte Kermis die doorgaat van 5 tot 11 augustus. Wie dit evenement reeds meemaakte weet dat deze kermis garant staat voor een ruime waaier van activiteiten. Het feestcomité De Katte én de scoutsgroep VVKSM Vuurtorengroep vullen elkaar hierin perfect aan.

Kermisprogramma Feestcomiteit De Katte


Het programma van de kermis kan u eveneens van dag tot dag bekijken op Martin Acke's Activiteitenkalender.

 

Is er augustuskermis in Zelzate-centrum?

Het wordt hoog tijd dat het programma van de augustuskermis in Zelzate-Centrum wordt gepubliceerd. Die volgt immers vlak na Katte Kermis, van zaterdag 13 tot maandag 22 augustus. Is het niet de bedoeling dat ook deze kermis bijdraagt tot het verhogen van de aantrekkelijkheid van de Grote Markt?

De advertentie-actie "Zelzate Trakteert" mag dan wel succes hebben, maar dit betekent niet dat men de andere bestaande initiatieven mag verwaarlozen. Op de gemeentelijke website is nog geen spoor van programma van de kermis te vinden. Er is dus dringend werk aan de winkel: zowel in het gemeentehuis als in het bestuur van Dekenij Centrum!

 

9de Terrasrit voor motoren

Op zaterdag 6 en zondag 7 augustus 2005 organiseert MVC De Terrasrijders zijn

9e TERRASRIT voor motoren.

De Zelzaatse club nodigt alle motorrijd(st)ers uit voor een mooie toeristische rondrit van 150km. De rondrit is volledig bepijld en voor alle types motoren. Er zijn 4 stopplaatsen voorzien met een mooi terras.

Voor de grootste club of groep is er dit jaar een pracht van een trofee voorzien, maar er zijn ook bekers voor het dagklassement en voor de jongste en de oudste deelnemer.

Meer details hierover op Martin Acke's Activiteitenkalender

 

Snelheidswaarschuwingen

Overdreven snelheid blijft op diverse plaatsen een probleem in Zelzate. De politiediensten kunnen uiteraard niet overal tegelijk zijn. Momenteel loopt echter een actie waarbij de automobilisten direct worden geconfronteerd met hun snelheid. U merkte wellicht reeds hier en daar het aanhangwagentje met signalisatiepaneel op. Hopelijk zet deze preventieve maatregel de mensen beter aan het denken.

Daarnaast beschikt onze politiezone sedert enige maanden ook over een verkeersanalysesysteem. Dit toestel werd gekocht met geld uit het verkeersboetefond. Deze "black-box" registreert verkeer in beide rijrichtingen en kan een onderscheid maken tussen de verschillende soorten voertuigen. Het toestel meet zowel de snelheden van fietsers als van zware vrachtwagens. Het registreert 7 dagen op 7, 24 uur op 24 en hangt normaal gezien gedurende een ganse week op eenzelfde plaats. Het is van heel groot nut om een duidelijk zicht te krijgen op de verkeersflux in een aantal straten van de zone. Bedoeling is hiermee later het verkeersbeleid bij te sturen. Toch de moeite om te weten: het apparaat neemt geen foto's en dient dus niet om het boetefonds te spijzen.


 

Etalagewedstrijd verbroederingsfeesten

Van donderdag 18 tot en met maandag 22 augustus 2005 gaan in Zelzate de verbroederingsfeesten door. Het wordt een bijzondere jubileumviering want Zelzate is reeds 50 jaar verbonden met Cesenatico, Aubenas, Sierre, Schwarzenbek en Delfzijl.

Eén van de vele activiteiten is de organisatie van een etalagewedstrijd waar alle Zelzaatse winkeliers kunnen aan deelnemen. Het is de bedoeling dat zij hun uitstalraam tussen donderdag 18 en maandag 22 augustus inrichten met verwijzing naar de verbroedering of naar één of meerdere verbroederingsgemeenten.

Een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse verbroederingsgemeenten, zal de etalages uiteindelijk beoordelen. Aan de wedstrijd zijn 5 mooie geldprijzen verbonden: 500, 400, 300, 200 en 100 euro.

Wil u als handelaar deelnemen aan deze wedstrijd en een kans maken op één van de prijzen, dan moet u voor 08 augustus 2005 uw deelname schriftelijk bevestigen bij het Gemeentebestuur van Zelzate, t.a.v. Schenkels Kelly, Grote markt 1, 9060 Zelzate. Vermeldt hierbij duidelijk de naam en het adres van uw zaak.

 

Open Tuindagen bij Gerard Stals

Op 25 en 26 juni kon u al genieten van de heerlijke tuin van Gerard Stals in de Burg. Camille Leynlaan 23 te Zelzate. Samen met 323 andere tuinen in Vlaanderen en Nederland werd deze verzameltuin-rotstuin voor het publiek opengesteld in het kader van "Open Tuinen 2005", een initiatief van Landelijke Gilden.

Wegens de grote belangstelling komen er twee bijkomende openingsdagen bij Gerard Stals, namelijk op:

zaterdag 13 en zondag 14 augustus 2005 (van 10-19u).

De inkom is gratis. U krijgt er zelfs een gratis tas koffie bij. Voor meer info: 09-345 70 48.
 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven