Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.07 – 09 april 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Politieraad op 11 april 2005

De eerstvolgende vergadering van de politieraad van de politiezone Puyenbroeck gaat door op maandag 11 april 2005 om 19u00 in de Raadszaal van het Gemeentehuis van Lochristi. Het publiek is hierop welkom.

Agenda:

Openbare zitting:

1. Eedaflegging inspecteur Belinda Blommaert (operationele steundienst)
2. Kennisgeving verloop evaluatie mandaat korpschef
3. Voorstel tot protocol politiezorgregio's
4. Investeringen 2005, deel 1
5. Automatisering toegangshekken Dekenijstraat, Lochristi
6. Onderhoudscontract Astrid-radio's
7. Stand van zaken boetefonds
8. Stand van zaken versterkte wijk

 

Gemeenteraad op 12 en 13 april 2005

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 12 april 2005 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op woensdag 13 april 2005 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Op dinsdag 12 april 2005 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Bespreking van de exploitatierekening van Apcoa voor het jaar 2004
4. Gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen aanpassing besluit van de gemeenteraad van 1 februari 2005
5. Opheffing participatieraad / inwerkingtreding schoolraad
6. Vervanging dakbedekking gemeentehuis - goedkeuring aangepast bestek
7. Milieujaarprogramma 2005
8. Samenwerkingsovereenkomst "Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling 2005-2007"
9. Kruispunt Veldbrugstraat / Groenstraat - heraanleg - goedkeuring bestek
10. Belasting op drijfkracht - aanpassing
11. Grensoverschrijdende koppeling van de veiligheidsplannen havengebied Gent-Zeeland - deelname aan InterregProject
12. Aanleg fietspad Denderdreve - goedkeuring ontwerp
13. Plaatsen afsluiting begraafplaats - principebeslissing
14. ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) - toetreding
15. Onderhoud groenzones - bestek 2005
16. Openbare verlichting - investeringen
17. Personeelsformatie - wijziging
18. Kerkfabriek Sint Laurentius - rekening 2004
19. Bestek huur kopieermachines en faxtoestellen
20. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - aanpassing
21. Jeugdwerkbeleidsplan 2005-2007 - jaarplan 2005
22. Jeugddienst - werkingsverslag 2004
23. Sportdienst - werkingsverslag 2004
24. Politiereglement houdende vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen - wijziging
25. Bestek leningen 2005
26. Bibliotheek - aanpassing van het gebruikersreglement
27. Straatnaamgeving - definitieve beslissing
28. ICT-samenwerkingsovereenkomst met de provincie Oost Vlaanderen - goedkeuring
29. Intercommunale Westlede algemene vergadering / agenda / mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
30. Intercommunale TEVEOOST algemene vergadering / agenda / mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
31. Intercommunale IVEG - jaarvergadering / agenda / mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
32. Intercommunale VENECO algemene vergadering / agenda / mandatering + aanduiding vertegenwoordiger
33. Contractuele aanwerving van jobstudenten
34. TMVW - voordracht van een vertegenwoordiger in het regionaal directiecomité voor zuiveringsaangelegenheden van de TMVW
35. Huis van het Nederlands:
          - toetreding
          - kennisname van de statuten
          - aanduiden vertegenwoordigers in de Algemene Vergadering
          - voordragen kandidaten voor de Raad van Bestuur
36. Invoeren van snelheidsbeperking tot 50 km/u op de R4-West (beide richtingen) in de bebouwde kom van Zelzate (verzoek van de PVDA-fractie)
37. Voorstel voor gemeentelijk verbod voor transport van gevaarlijke en explosieve stoffen (ADR-transporten) doorheen het grondgebied van de gemeente Zelzate (verzoek van de PVDA-fractie)
38. Parkeersituatie blauwe zone op Groenplein (verzoek van de PVDA-fractie)
39. Voorstel tot handhaving van de laanbeplanting in de residentiële wijken van Zelzate (verzoek van de CD&V-fractie)
40. Sporten voor personen met een handicap - voorstel tot deelname aan initiatief van provincie (verzoek van de CD&V-fractie)
41. Renovatie Havenlaan - organisatie van hoorzitting voor de inwoners (verzoek van de CD&V-fractie)
42. Keuze van advocatenkantoor / naleving wetgeving op de overheidsopdrachten (verzoek van de CD&V-fractie)

II. GEHEIME ZITTING

1. Personeel - benoeming 3 administratieve medewerkers
2. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen
3. Brandweerpersoneel - definitieve aanwerving / stageverlenging / afdanking
4. Ambulancepersoneel - definitieve aanwerving / stageverlenging / afdanking
5. Gecoro - wijziging samenstelling
6. Machtiging rechtszaken
7. Bespreking brief PVDA-fractie aan provinciegouverneur betreffende klacht over gang van zaken tijdens commissievergadering d.d. 15 maart 2005 (verzoek van de PVDA-fractie)

De komende dagen worden de punten op de website van commentaar voorzien

 

Kruispunt R4-Assenedesteenweg wordt weldra afgewerkt

Na de ingebruikneming van het nieuwe knooppunt N49/R4-West met een aparte fietstunnel onder de N49 en een fietsbrug over de R4, diende het kruispunt van de R4 met de Assenedesteenweg worden gewijzigd. Er moesten aanpassingen gebeuren aan de verkeersgeleiders en de inplanting van de palen van de driekleurige verkeerslichten. In het najaar startte men hiermee. De werken liggen echter al behoorlijke tijd stil. Het verplaatsen van de palen liep vertraging op, de winteromstandigheden in februari zorgden voor een periode van inactiviteit. en bovendien kreeg de aannemer de opdracht om prioritair enkele andere kruispunten met belangrijker verkeershinder aan te pakken.

Deze half afgewerkte situatie zorgt voor onveilige toestanden, vooral voor de talrijke fietsers en voetgangers die op die plaats de R4 moeten dwarsen. Niettegenstaande de aangebrachte signalisatie en afbakening van de werken gebeurde er recent een zwaar ongeval met een fietser. Na een seintje van een alerte inwoner kwam CD&V-fractieleider Martin Acke tussen bij de Vlaamse en gemeentelijke overheden om de nodige prioriteiten te vragen voor de afwerking van het kruispunt. De reactie bleef niet uit. Door zijn tussenkomst zullen de werken aan het kruispunt vanaf woensdag 13 april 2005 hervat worden. Het verkeer komende van Debbautshoek zal tijdelijk via de Emiel Caluslaan worden omgeleid. Het wordt dus enige tijd extra opletten aan de gemeentelijke basisschool De Krekel.

Men gaat ervan uit dat voor het herasfalteren van het kruispunt en de afwerking nog een 5-tal werkdagen nodig zijn. Normaal gezien zou tegen eind april alles afgewerkt moeten zijn. Helaas zal de bij het ongeval betrokken fietser hier geen baat meer bij hebben. De 94-jarige man overleed enkele dagen geleden.

 

Kruispunt R4-west Zelzate wordt veiliger

Het kruispunt R4-West Zelzate is bijzonder onveilig. De aanleg van een reuze-rotonde was in het strategisch plan voor de Gentse Kanaalzone voorzien voor 2005 maar werd naar 2006 verschoven. Dit bleek uit een vraag van Vlaams Parlementslid Joke Schauvliege (CD&V) aan minister Peeters.

Vanaf 13 juni tot 31 augustus 2005 zijn er opnieuw onderhoudswerken aan de brug van Zelzate gepland. Aangezien de brug voor lange tijd ontoegankelijk zal zijn, zullen veel meer auto's en vrachtwagens in die periode via de tunnel van Zelzate moeten omrijden. Daardoor zullen de nu al zware verkeersproblemen aan OCAS nog sterk toenemen.

Joke Schauvliege bleef aan de bel trekken en drong aan op een tussentijdse veilige oplossing. Het resultaat is dat er een tijdelijke lichtregeling zal geplaatst worden tot de heraanleg van de rotonde voltooid is. Deze lichten komen er nog vóór de start van de werken aan de brug.

 

Renovatie van de Havenlaan

Na aandringen van de CD&V-fractie organiseert het schepencollege eindelijk een informatievergadering en hoorzitting voor de inwoners omtrent de renovatie van de Havenlaan.

Zie artikel "Renovatie van de Havenlaan" in Zelzate@rem N° 5.06

Martin Acke voegde dit punt toe aan de agenda van de komende gemeenteraden van 12 en 13 april. Het gemeentebestuur reageerde direct met het vastleggen van een datum, waarvoor onze dank.

Deze vergadering, waarop alle inwoners met in het bijzonder de bewoners van de Havenlaan en aanpalende straten uitgenodigd worden, zal doorgaan op dinsdag 26 april 2005 om 19u00 in de raadszaal van het gemeentehuis.

Zie uitnodiging

 

België vergrijst razendsnel

België is in snel tempo aan het verouderen. Vandaag is 17 procent van de bevolking in ons land ouder dan 65 jaar. Over 25 jaar zal het aandeel van die groep gestegen zijn tot een kwart. In 2000 waren er 967 honderdjarigen, in 2050 zullen dat er meer dan 8.000 zijn.

De vergrijzing, het proces waarin het aandeel van de ouderen in de bevolking toeneemt, stelt ondermeer de betaalbaarheid van de pensioenen en van de gezondheidszorg op de proef, maar legt ook een grote druk op de nodige sociale voorzieningen zoals thuiszorgdiensten, verzorgingstehuizen, aangepaste woongelegenheden, enz...

In Zelzate is de vergrijzing nog groter dan het Belgisch gemiddelde. Op 1 januari 2004 woonden in onze gemeente 2.447 personen ouder dan 65 jaar. Op een totaal van 12.117 inwoners is dit 20,2%. Amper 10 jaar geleden waren dit 2.074 personen op 12.375 inwoners of 16,8%.

Het Zelzaatse OCMW werkt momenteel plannen uit voor een nieuw rusthuis, ter vervanging van het huidige Home Bloemenbos. De CD&V steunt deze beslissing maar wijst erop dat die niet zal volstaan aangezien de totale opvangcapaciteit slechts zal verhogen van 100 naar 120. Een creatieve oplossing voor hergebruik van Home Bloemenbos dringt zich in ieder geval op.

Laat ons hopen dat het Lokaal Sociaal beleid weldra van start kan gaan en dat het Zelzaatse middenveld en de diverse betrokken actoren hierin hun rol kunnen waarmaken.
 

Wapenbestand tussen SP.A en VLD

Het was de voorbije maanden al te merken dat er terug iets aan het bloeien was tussen de kemphanen SP.A en VLD. En ja... onze vermoedens bleken niet helemaal onterecht. Beide partijen beseffen maar al te goed dat zij zich geen gehakketak meer kunnen permitteren met de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar in zicht. De vraag is natuurlijk hoe lang het deze keer zal blijven duren. Niettegenstaande deze bedenkingen wens ik het nieuwe koppel alle geluk toe.

Mijn nieuwsbrief Zelzate@rem wordt blijkbaar ook in het gemeentehuis gretig gelezen. Amper een maand geleden formuleerde ik mijn bedenkingen omtrent de situatie van schepenen zonder bevoegdheden in Zelzate en daar komt al een (gedeeltelijke) oplossing. Schepen Stuyvaert blijft persona non grata maar onze liberale schepen Frederik Uyttendaele, die door de socialisten in januari 2003 al zijn bevoegdheden werd afgepakt, mag terug meespelen. Opvallend is wel dat hij zijn vroegere portefeuilles "lokale economie" en "financiën" niet terug opneemt maar de nieuwe bevoegdheid ruimtelijke ordening in de plaats krijgt.
Zie artikel "Schepen Stuyvaert naar Raad van State" in Zelzate@rem N° 5.05

Is dit een goede zaak voor de gemeente? Ja, want de gemeentelijke openbare werken werden de voorbije jaren onvoldoende opgevolgd. De burgemeester kan nu eenmaal niet alles zelf doen. Wij zijn ervan overtuigd dat de gemeente zeer veel geld kan uitsparen door een nauwere opvolging en controle van de openbare werken. Niet alle aannemers van openbare werken passen immers nauwgezet de voorschriften van de bestekken toe. Veelal wordt te haastig gewerkt met als resultaat een slordige afwerking, schade aan de nutsleidingen en openbare of privé-eigendommen of verzakkingen van voetpaden en wegen. Er zijn de voorbije jaren te veel van dergelijke voorbeelden aangetoond. We hopen dat schepen Uyttendaele werk maakt van zijn herwonnen bevoegdheden en zullen ook vanuit de oppositie niet nalaten om hem hierin bij te staan waar mogelijk.

Nieuwe bevoegdheidsverdeling schepencollege

- John Schenkels, burgemeester, bevoegd voor algemene zaken, brandweer, politie, informatie en openbaarheid van bestuur, begroting, verkeer en energie;
- Hubert Stuyvaert, eerste schepen, zonder bevoegdheden;
- Paul Tollenaere, tweede schepen, bevoegd voor onderwijs, cultuur, huisvesting, ontwikkelingssamenwerking, jeugd en financiën;
- Frederik Uyttendaele, derde schepen, bevoegd voor openbare werken, ruimtelijke ordening, technische dienst;
- Nelly De Beule, vierde schepen, bevoegd voor sociale zaken, burgerlijke stand, emancipatie, volksgezondheid, personeel;
- Rony Schatteman, vijfde schepen, bevoegd voor sport, feestelijkheden, ontvangsten, Europese zaken, leefmilieu en lokale economie.

 

Waarheen in de week of in het weekend ?

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven