Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.05 – 06 maart 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

Zelzate heeft nieuwe jeugdconsulente

Zelzate heeft een nieuwe jeugdconsulente. Haar naam is Daphne Neetesonne. De jeugddienst verhuisde naar de Sporthal Eurohal aan de Oostkade. Haar bureel bevindt zich tussen de kassa en cafetaria. We wensen Daphne alle succes toe in haar nieuwe opdracht.

U kan bij de jeugdconsulente steeds terecht op de volgende openingsuren :

Maandag : 13-16 uur
Woensdag : 08-12 uur 13-17 uur
Donderdag : 13-16 uur
Vrijdag : 13-16 uur

Bovendien is zij bereikbaar via tel./fax (09)342 75 44 - GSM 0498/48 90 99 - jeugddienst.zelzate@skynet.be

Deze verhuis kadert ongetwijfeld in de geplande integratie van de sport- en jeugddienst na de opheffing van de vzw Zelzaatse Sportinstellingen en de overname van de activiteiten hiervan door de gemeentelijke sportdienst. Wat de concrete herstructurering betreft hebben we momenteel nog onvoldoende zicht op de zaak. Maar we durven de hoop uitspreken dat er vanuit het gemeentebestuur meer belang wordt gehecht aan het jeugdbeleid. Een duidelijke structuur en stabiliteit in de functie van jeugdconsulent is hiervoor noodzakelijk. Dat was tot op heden niet het geval. Sedert 2000 passeerden tal van jeugdconsulentes de revue: Christiane Van Hecke, Sophie Lohier, Barbara Lakhal, Sophie Acke en nu Daphne Neetesonne. Die stoelendans is uiteraard niet bevorderlijk voor een degelijk jeugdbeleid.

Martin Acke uitte deze bekommernis reeds op de gemeenteraad van 6 mei 2003. Toch blijkt er geen wijziging te komen in de aanpak van het schepencollege. Onze jeugd verdient meer aandacht.

Tussenkomst van Martin Acke op de gemeenteraad van 6 mei 2003

 

Voetpaden voor Vogelzang - drempels en plateau's voor Klein Rusland

Half januari startte men met de aanleg van de verkeersdrempels in de wijk Klein Rusland, meer bepaald in de Schoolstraat, Dimitri Peniakofflaan, Strijderslaan, Verminktenlaan, Vrijwilligerslaan, Kardinaal Mercierplein en Achille De Clercqlaan. Omwille van regen, sneeuw en vorst hebben de werken in februari flink wat vertraging opgelopen.

Half januari startte de heraanleg van de voetpaden van een aantal straten van de wijk Vogelzang. Niettegenstaande een overgrote meerderheid van de inwoners pleit voor behoud van het groen in de wijk, besliste het schepencollege om geen laanbeplanting meer te voorzien in de residentiële wijken. Een onbegrijpelijke houding. Door haar ligging in industriegebied heeft onze gemeente behoefte aan extra groen.

Meer informatie en enkele foto's

 

Fietspad Groenen Briel eindelijk hersteld.

Het fietspad tussen de Groene Briel en de Denderdreve verkeerde lange tijd in slechte staat. De wortels van een rij canadapopulieren langsheen de wijk Vogelzang hadden het wegdek op verschillende plaatsen sterk beschadigd. De bulten en scheuren in het wegdek hinderden het tweewielerverkeer en waren reeds oorzaak van valpartijen.

Foto's van de vroegere toestand

De CD&V-fractie kaarte dit probleem reeds aan in de gemeenteraad van 3 juni 2003 maar de burgemeester en SP.A-raadslid Margot Colpaert beweerden toen dat de schade de moeite niet waard was. Recent stelde ik vast dat men uiteindelijk toch de zaak heeft hersteld. Een goede zaak... alleen spijtig dat dit anderhalf jaar moest duren.

Meer info en enkele foto's van de nieuwe toestand

 

Nog een zwarte vlek minder in Zelzate

Het gemeentebestuur verleende onlangs een stedenbouwkundige vergunning aan de huisvestingsmaatschappij "cvba Wonen" voor de afbraak van 4 bouwvallige woningen in het deel Lappersfort dat uitmondt in de Westkade (huisnummers 22-24-26-28).  In de plaats komen er 2 nieuwe sociale koopwoningen met een gevelbreedte van 8,5 meter.

Dit project zal ongetwijfeld een ernstige opwaardering betekenen van het straatbeeld van dit oude Zelzaatse straatje in de wijk TOEN (Tussen Oud En Nieuw). Het is een goede zaak dat werk wordt gemaakt van dergelijke kankervlekken in onze gemeente.

 

Woningen Klein Rusland nog te redden?

Op 2 februari had trok een Zelzaatse VLD-delegatie naar Vlaams minister Marino Keulen voor een onderhoud over de toekomst van de wijk Klein Rusland. Daarbij was ook een afgevaardigde van de sociale huisvestingsmaatschappij "Wonen" aanwezig. Opmerkelijk was de uitspraak van de minister dat hij enkel subsidies kon verlenen als de huisvestingsmaatschappij "Wonen" ook daadwerkelijk met een plan voor renovatie naar buiten komt.

Deze uitspraak betekent dat het uitblijven van de renovatie van de woningen van Klein Rusland, in tegenspraak van wat in het verleden werd beweerd, niet zozeer ligt aan het gebrek aan Vlaamse overheidssubsidies, maar veeleer aan het ontbreken van een concreet renovatiedossier voor de wijk. Onze socialistische bestuurders beweerden nochtans volop bezig te zijn met een masterplan hieromtrent. Blijkbaar is er ook in dit dossier veel geblaat maar weinig wol.

In de mediashow die Freddy De Vilder recent hieromtrent voerde stelt hij nu onomwonden dat de 140 woningen in de wijk niet meer te redden zijn en dat nieuwbouw onvermijdelijk is. Ik hoop dat deze beslissing door de maatschappij weloverwogen is genomen en gebaseerd is op een degelijke studie van deskundigen. Gezien de snelheid waarmee men nu het geweer van schouder heeft veranderd vrees ik echter improvisatie. De juiste toedracht zal wellicht aan het licht komen op een gemeenteraadscommissie die hierover doorgaat op 15 maart. De CD&V-fractie heeft in elke geval de intentie om de betrokkenen hierover flink aan de tand te voelen.

 

Nieuw reglement op het gebruik van de gemeentelijke zalen

Alle verenigingen die gebruik maken van het cultureel ontmoetingscentrum (COC) ‘De Brug’, de voormalige parochiezaal van Debbautshoek, worden uitgenodigd tot een vergadering om het nieuwe reglement op het gebruik van de gemeentelijke zalen en in het bijzonder van het COC ‘De Brug’ toe te lichten.

Deze vergadering zal doorgaan op donderdag 17 maart e.k. om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Alle aanwezige verenigingen zullen dan ook een exemplaar van het reglement ontvangen.

Wil u het reglement al op voorhand eens bestuderen om eventuele vragen voor te bereiden:

Raadpleeg of download hier het nieuwe reglement

 

Schepen Stuyvaert naar Raad van State

De Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen oordeelde dat Hubert Stuyvaert niet meer in Zelzate woont en daardoor ontslag krijgt als gemeenteraadslid en schepen. Het typeert ons schepencollege dat de gemeenteraadsleden nog steeds niet door het gemeentebestuur werden op de hoogte gebracht van deze beslissing en het nieuws via de kranten moesten vernemen. De gemeenteraad, nochtans het hoogste bestuursorgaan van de gemeente, wordt hierbij manifest genegeerd.

Terug volgens de kranten legt eerste schepen Hubert Stuyvaert zich niet neer bij de uitspraak van het provinciebestuur. Allerlei speculaties deden de ronde wie zijn opvolger zou worden in het schepencollege. Door deze tactische zet zijn de SP.A-ZOW en de VLD van Zelzate er echter aan voor hun moeite. Een procedure bij de Raad van State kan immers lang duren. Zo is het best mogelijk dat Stuyvaert tot eind 2006 als schepen kan aanblijven.

Is dit een goede zaak voor de gemeente? Zeer zeker niet. Het is niet correct dat de gemeente een schepenwedde moet blijven uitbetalen aan iemand die zijn taak als schepen niet volop waarneemt. Dat geldt evenzeer voor Frederik Uyttendaele. Toch moet worden beseft dat het afnemen van hun bevoegdheden geen eigen keuze was maar gebeurde door hun collega's, of veeleer rivalen, schepenen. Vanuit het standpunt van betrokkenen is dus volledig te begrijpen dat zij zich niet zomaar aan de kant willen laten zetten door politieke tegenstanders. Dat zou maar al te gemakkelijk zijn. Anderzijds is de twijfel over de effectieve woonplaats van Stuyvaert al jaren een publiek geheim. Het schepencollege maakte hier nooit een probleem van tot op het moment Stuyvaert binnen zijn eigen partij (VLD) aan de kant werd gezet.

De meerderheid oogst wat zij jaren geleden zelf heeft gezaaid. De door Gent opgedrongen paarse coalitie heeft in Zelzate nooit goed gewerkt. Daarvoor ontbreken het noodzakelijke wederzijdse vertrouwen en respect. Meer nog. De partners gunnen elkaar het licht in de ogen niet. Persoonlijk scoren en de media halen is in Zelzate belangrijker geworden dan degelijke, weloverwogen beslissingen nemen. De Zelzaatse politiek worstelt met een fundamenteel probleem. Men wil de grootste blijven door de andere naar onder te duwen. Om die reden worden ook vaak waardevolle voorstellen van de oppositiepartijen in de gemeenteraad gecounterd. Dit is geen goede zaak voor de bevolking.

 

Afwijkingen op de wekelijkse rustdag

Voor activiteiten van voorbijgaande aard (braderij, jaarmarkt, avondmarkt, ...) kan het college van burgemeester en schepenen een afwijking verlenen op de verplichte wekelijkse rustdag of avondsluiting. Voor 2005 wordt er op volgende dagen voor het hele grondgebied van Zelzate een afwijking op de wekelijkse rustdag toegestaan:

zondag 13 maart - zondag 23 april - zondag 01 mei - zondag 26 juni - zondag 07, 14, 21 en 28 augustus - zondag 11 september - zondag 11 en 18 december -  dinsdag 20 december - zondag 25 december - dinsdag 27 december.

 

Een vlotte oversteek van de brug

Op 15 februari zaten verschillende betrokken partijen rond tafel teneinde mogelijke oplossingen te bepalen om de langdurige onderbreking van de brug de komende zomer zo goed mogelijk op te vangen. Er was immers in eerste instantie sprake van een onderbreking van de brug van begin juli tot eind oktober 2005.

De scholen onderzochten de mogelijkheid om de aanvangs- en eindtijden van de lessen in september en oktober te spreiden teneinde overbelasting van het tijdelijke veer te vermijden. Om diverse redenen bleek dit voorstel moeilijk haalbaar. Aangezien tijdens de examenperiode het schoolverkeer automatisch gespreider verloopt werd voorgesteld om de werken al vanaf 13 juni te starten. Dit bleek zowel haalbaar voor het schildersbedrijf als voor de overheidsdienst EMG (Elektriciteit en Mechanica Gent) die zal instaan voor het vervangen van de vijzels van de brug.  

Intussen werden de schilderwerken toegewezen aan het schildersbedrijf AIS uit Herentals. het bedrijf maakte een planning op en engageerde zich voor uitvoering van de werken in amper 2,5 maanden, namelijk van 13 juni tot 31 augustus 2005. De zaterdagen en de feestdagen 21 juli en 15 augustus worden als reservedagen voorzien om mogelijke vertragingen te compenseren. De beperkte meerkost voor overuren wordt ruimschoots gecompenseerd door het uitsparen van uren voor de veerpont. De vervroeging kan wel de tijdige installatie van de tijdelijke verkeerslichten aan OCAS in gedrang brengen. Extra politietoezicht zal in dat geval noodzakelijk zijn. De realisatie van de definitieve rotondeop die plaats werd uitgesteld naar 2006.

Naast het inzetten van de veerpont wordt ook gedacht aan het inzetten van pendelbussen van De Lijn op bepaalde momenten. Ook de CD&V volgt deze problematiek van dichtbij op.

 

Kinderopvang in Zelzate

In bijna elke gemeente is er een 'Lokaal Overleg Kinderopvang'. Deze overleggroepen waren vroeger vooral gericht op buitenschoolse opvang, maar dit is veranderd. Meer en meer overleggroepen bekijken alle kinderopvangmogelijkheden binnen de gemeente. Iedereen die bij de opvang van kinderen betrokken is, kan deelnemen aan dit overleg: de opvanginitiatieven (onthaalouders, kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang), de scholen, het jeugdwerk, ouders, het gemeentebestuur en het OCMW.

Het Lokaal Overleg heeft niet alleen de opdracht om een overzicht te maken van de opvangmogelijkheden binnen je gemeente. Het bekijkt alle kinderopvang: niet alleen de opvang die onder toezicht staat van of erkend is door Kind en Gezin, maar ook andere, zoals opvang door scholen, grabbelpas, speelpleinwerking,... Het overleg zoekt oplossingen voor tekorten aan opvang en men zorgt voor een betere afstemming van de verschillende opvangsoorten op elkaar. Ook de kwaliteit van het opvangaanbod wordt besproken.

In Zelzate werd al jaren geleden beslist dat het OCMW zou instaan voor het initiatief buitenschoolse opvang. In maart 1999 keurde de gemeenteraad het beleidsplan 1999-2002 hieromtrent goed. Het lokaal overleg verbond zich er toen toe om tweemaal per jaar samen te komen teneinde de verdere taken uit te werken. Helaas is daar niet veel van in huis gekomen. Vanaf 2001 viel het overleg stil om pas op 3 mei 2004 terug te starten. Ook naar de gemeenteraad toe was er weinig of geen terugkoppeling. Men zou nu volop bezig zijn met de opmaak van een beleidsplan 2005-2008 dat in april 2005 aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd.

Overzicht van de kinderopvangmogelijkheden in Zelzate onder toezicht van Kind en Gezin

 

Waarheen de komende week ?

Er is terug overschot van keuze van activiteiten in eigen gemeente. Een speciale vermelding verdient de benefietfuif ‘The Wave of Solidarity’ die doorgaat op zaterdag 12 maart 2005 om 21u00 in de Eurohal ten voordele van de slachtoffers van de Tsunami in Zuid-Oost-Azië. Er treden enkele plaatselijke dj’s op evenals de Streetdancegroep ‘Most Wanted’. Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen bij de Gemeentelijke Jeugddienst, l’Obcédé, ’t Ateljeeke
en Toys. 

Deze activiteit is een gezamenlijke organisatie van Chiro Samjolé, FOS De Kievit, Jeugdbrandweer, Gemeentelijke Jeugddienst, Jeugdverbroedering, Jongeren Geneeskunde voor het Volk, theater Triangel, VVKSM Vuurtorengroep, ZRO en 11-11-11 Zelzate.

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven