Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 5.04 – 18 februari 2005
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

OCMW-raad op 21 februari 2005

De Zelzaatse OCMW-raad vergadert op maandag 21 februari om 19.30 uur in Home Bloemenbos. De openbare zitting is vrij toegankelijk voor geïnteresseerde inwoners.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

ALGEMEEN

Allerlei

1. Notulen openbare raadszitting van 31 januari 2005
2. Mededeling(en) van de voorzitter
3. Mededeling: verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg
4. Mededeling: verslag aankopen
5. Mededeling: verslag IDPB januari 2005
6. Betekent goedkeuring zorgstrategisch plan ook dat de financiering voor de nieuwbouw van het zorgcentrum is goedgekeurd? (op vraag van raadslid Van Acker)
7. Kostenraming nieuwbouw (op vraag van raadslid Van Acker)
8. Bekrachtiging verkoopakte woning gelegen Wachtebekestraat 97
9. Legionellapreventie: mededeling stand van zaken
10. Klein Rusland: verbouwing voormalige school tot buurt- en ontmoetingscentrum - uitslag openbare aanbesteding + gunning
11. Samenwerkingsovereenkomst OCMW - PWA/dienstenchequeonderneming
12. Welzijnsband Meetjesland: vaststelling gebruik diensten
13. Sociale en culturele participatie en ontplooiing van OCMW-cliënten: toepassingen
14. Organisatie vorming inzake brandbestrijding, EHBO, evacuatietechnieken, e.a.
15. Arbeidsreglement algemene diensten

Home Bloemenbos

16. Arbeidsreglement ROB-RVT
17. Kwaliteitsplanning 2005

IBO

18. VCOK - overeenkomst ondersteuning buitenschoolse kinderopvang

Kinderdagverblijf

19. Aanvraag goedkeuring tot sluiting kinderdagverblijf ingevolge vormingsdag personeel

Lokale dienstencentra

20. Deelname regionale ondersteuningspunten (ROP) voor kwaliteitszorg 2005

II. GEHEIME ZITTING

ALGEMEEN

Allerlei

21. Notulen geheime raadszitting van 31 januari 2005
22. Mededeling: verslag Bijzonder Comité voor de Sociale dienst van 31 januari 2005
23. Proces-verbaal vastgelegde uitgaven
24. Mededeling: werkingsverslag kinderdagverblijf
25. Kinderdagverblijf - vervanging kinderarts

PERSONEEL

Personeel - algemeen
26. Verpleegkundige - definitieve beslissing Fonds voor Beroepsziekten
27. Aanstellen technisch beambte in het kader van Art. 60 § 7
28. Aanstellen technisch beambte in het kader van Art. 60 § 7
29. Gezins- en bejaardenhelpster - verhoging weddenschaal in kader van functionele loopbaan
30. Gezins- en bejaardenhelpster - verhoging weddenschaal in kader van functionele loopbaan
31. Gezins- en bejaardenhelpster - verhoging weddenschaal in kader van functionele loopbaan
32. Begeleider van kinderen - verhoging weddenschaal in kader van functionele loopbaan
33. Maatschappelijk werkster - verhoging weddenschaal in kader van functionele loopbaan

Kinderdagverblijf
34. Kinderverzorgster - verlengen contract
35. Kinderverzorgster - verlengen contract

ROB-RVT -verzorging
36. Verzorgende - verlengen contract

Technische dienst
37. Technisch beambte - ziek - aanstellen vervang(st)er

Thuiszorg
38. Gezins- en bejaardenhelpster - aanvraag 1/5 loopbaanonderbreking

 

28 februari: verkeersveilige dag !

Op 27 februari 1996 gebeurde op de E17 ter hoogte van Nazareth een dramatische kettingbotsing. Er vielen 10 doden en 56 zwaargewonden. Meer dan 200 wagens waren in de kettingbotsing betrokken. Ter nagedachtenis aan deze ramp werd op initiatief van toenmalig gouverneur Herman Balthazar in 1997 een 'verkeersveilige dag' georganiseerd. Sindsdien is dit een jaarlijks terugkerend initiatief. De verkeersveilige dag is op maandag 28 februari 2005 aan zijn 9de uitgave toe.

Tijdens de verkeersveilige dag worden door de lokale en federale politie in de hele provincie op grote schaal snelheidscontroles gehouden, zowel op de autosnelwegen als op de gewest-, provincie- en gemeentewegen. Snelheidsovertreders worden zoveel mogelijk onderschept en met hun snelheidsgedrag geconfronteerd. Vermits de verkeersveilige dag in de gordelcampagne van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid valt, zal naast
snelheid ook extra gecontroleerd worden op het dragen van de gordel.

Zie persbericht kabinet van de Provinciegouverneur

 

Provincie wil sporten voor personen met een handicap bevorderen.

Om zoveel mogelijk mensen, vooral deze met een fysische beperking, aan het sporten te krijgen, keurde de Oost-Vlaamse provincieraad recent twee nieuwe subsidiereglementen goed.

Het eerste is het provinciaal reglement ter subsidiëring van aanpassingswerken en uitrusting aan openbare sportaccommodaties ter bevordering van de toegankelijkheid, waarbij elke Oost-Vlaamse gemeente tot 1 april een aanvraag kan indienen voor een subsidie voor aanpassingswerken of aankopen die specifiek bedoeld zijn voor het toegankelijker maken van de sportaccommodatie voor personen met een handicap.

Het tweede is het provinciaal reglement tot subsidiëring van projecten ter bevordering van het sporten door personen met een handicap. Zowel sportprojecten (regelmatige sportactiviteiten, vormingen,...) van de private- als de overheidssector komen in aanmerking voor deze subsidie. Het initiatief moet plaatsvinden in Oost-Vlaanderen en bedoeld zijn voor het bevorderen van het sporten door de Oost-Vlaamse personen met een handicap. De aanvragen moeten, bij wijze van overgangsmaatregel, ingediend worden voor 15 april 2005. Daarna kunnen aanvragen voor deze projectsubsidie ingediend worden voor 15 november van het jaar voorafgaand aan de aanvang van het project.

De CD&V-fractie zal het gemeentebestuur voorstellen om hierop in te gaan. Het lijkt ons een prima idee dat de gemeentelijke sportdienst een aangepaste activiteit zou organiseren. Het is een ideale gelegenheid voor het Zelzaats gemeentebestuur om te tonen dat het ook een hart heeft voor de inwoners met een handicap.

Meer informatie over deze subsidiereglementen

 

Last van zwerfkatten?

Indien uw buurt wordt geplaagd door de aanwezigheid van zwerfkatten, dan kan u hiervan melding maken bij de gemeentelijke milieudienst op het telefoonnummer 09-342 20 20.

Het gemeentebestuur zal dan de nodige stappen ondernemen om de zwerfkatten te laten vangen. Voorafgaandelijk aan het vangen van zwerfkatten in een buurt worden de bewoners schriftelijk via een persoonlijke brief geïnformeerd zodat ze hun huiskatten kunnen binnenhouden om te voorkomen dat die worden meegenomen.

 

Terug een café in Klein Rusland ?

Eind december sloot het café 't Klein Rusland. Uit goede bron vernamen we dat de huisvestingsmaatschappij niet van plan was om er terug een café te voorzien. In mijn laatste nieuwsbrief van 2004 pleitte ik ervoor dat het OCMW het schooltje snel terug geschikt zou maken voor publiek gebruik en dat de bouwmaatschappij "cvba Wonen" de café-functie in de toekomst zou blijven voorzien.

Zie artikel "Adieu café 't Klein Rusland ?" in Zelzate@rem N° 4.30

Mijn oproep viel blijkbaar niet in dovemansoren. Inmiddels konden we in de pers lezen dat er verbouwingswerken zijn gestart om er terug een café in te richten. Een wijze beslissing, want Klein Rusland heeft nood aan publieke ontmoetingsplaats. Het café en het toekomstige ontmoetingscentrum in het schooltje kunnen elkaar hiervoor perfect aanvullen.

Laat ons hopen dat er vlug een uitbater wordt gevonden die met een gunstige overeenkomst kan starten. Laat ons eveneens hopen dat het lokaal feestcomité goede relaties aanknoopt met de toekomstige caféhouder. We mogen immers niet vergeten dat diegene die hiervoor zijn nek uitsteekt ook zijn boterham moet kunnen verdienen.

 

Meer aandacht voor parkeerplaatsen voor personen met een handicap

Parkeerplaatsen voor personen met een handicap worden, bewust én onbewust, nogal eens gebruikt door niet gerechtigden. Daarnaast zijn heel wat van deze parkeerplaatsen te smal om vlot uitstappen mogelijk te maken. Ook wordt niet overal de wettelijke signalisatie gevolgd.

De CD&V-fractie deed tijdens vorige gemeenteraad een aantal praktische voorstellen om de situatie hieromtrent te verbeteren. Martin Acke stelde de gemeenteraad voor om de 2 voorbehouden parkeerplaatsen langs de R4 tussen gemeentehuis en bruggewachtershuizen voldoende breed te maken met voldoende tussenruimte. Bij de parkeerplaats aan de ingang van het voetbalterrein KSLV vroeg hij een signalisatiebord aan te brengen. Hij stelde tevens voor dat het gemeentebestuur een controle zou doen van alle parkeervoorzieningen voor personen met een handicap om ze te confronteren met de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Die beveelt ondermeer ook het in blauw markeren van parkeerplaatsen aan, zodat ze meer opvallen en onbewust misbruik beter wordt voorkomen en controle vergemakkelijkt.

De gemeenteraad ging in op de suggestie om beide aangehaalde problemen te verhelpen en om het blauw markeren van parkeerplaatsen als mogelijke optie te voorzien. Wij zijn benieuwd wanneer hiervan werk wordt gemaakt.

Zie tussenkomst van Martin Acke op de gemeenteraad van 01 februari 2005

 

Laanbeplanting in de residentiële wijken: bevolking is pro - het schepencollege contra !

De uitslag van de poll in mijn vorige nieuwsbrief is overduidelijk. Tot op heden hebben 70 personen zich uitgeproken over de bomenkwestie. Maar liefst 90% gaat niet akkoord met de beslissing van het schepencollege om voortaan geen bomen meer te voorzien in de residentiële wijken van Zelzate.

Dit komt overeen met de inschatting van CD&V-fractie die dit onderwerp reeds aankaartte op vorige gemeenteraad. 

Zie tussenkomst van Martin Acke op de gemeenteraad van 01 februari 2005

Kan het schepencollege nog een duidelijker signaal verlangen ? Zelzate smacht naar meer groen ! Ik hoop dan ook ten stelligste dat het schepencollege terugkomt op zijn beslissing en bij de in uitvoering zijnde renovatie van de voetpaden in de wijk Vogelzang alvast de nodige voorzieningen neemt voor nieuwe beplanting met aangepaste bomen. Dit wil zeggen bomen waarvan het wortelgestel de paden in de toekomst niet zal beschadigen en waarvan geen overdreven vuil, zoals vallende vruchten, is te verwachten. Het spreekt vanzelf dat daarbij te allen tijde de vlotte doorgang van voetgangers moet voorrang krijgen.

De lezers die hun stem nog niet uitbrachten kunnen dit alsnog doen. Let wel... u kan slechts één keer stemmen.

Voor of tegen laanbeplanting in de Zelzaatse wijken ?

Hoe staat u tegenover de beslissing van het schepencollege om in de toekomst geen laanbeplanting meer te voorzien in de Zelzaatse residentiële wijken ?

Akkoord - de bestaande bomen moeten zo snel mogelijk verdwijnen
Akkoord - de bestaande bomen mogen blijven tot ze versleten zijn of ze in de weg staan voor openbare werken
Niet akkoord - de gemeente moet de bestaande laanbeplanting in stand houden en aanvullen waar nodig
Niet akkoord - de gemeente moet de bomen vervangen door een nieuwe aangepaste soort (die voetpaden niet beschadigt of vervuilt)
Het is mij om het even
Huidig resultaat

 

Activiteiten in de komende weken ?

Er is terug overschot van keuze van activiteiten in eigen gemeente. Voor wie zich iets verder wil verplaatsen: u kan via een link bovenaan mijn activiteitenkalender ook doorlopend de activiteiten ingericht door het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen bekijken.

Voor de verenigingen: aarzel niet om uw activiteiten te melden. Zij krijgen gratis een plaatsje in de kalender. De enige voorwaarde: het moet gaan over een Zelzaatse vereniging of het moet een activiteit zijn op Zelzaats grondgebied.

Zie Martin Acke's Activiteitenkalender

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.
Ook nieuwtjes, reacties of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen.
Indien u personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door.
Via onderstaande knoppen kan u zich te allen tijde in- of uitschrijven. Uw e-mailadres wordt aan niemand doorgegeven. Uw gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Gelieve me voor de nieuwsbrief Zelzate@rem in te schrijven uit te schrijven