Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.26 – 26 november 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

OCMW-Raad op 29 november 2004

Openbare Zitting :

ALGEMEEN

ALLERLEI

1. Notulen openbare raadszitting van 18 oktober 2004 en 27 oktober 2004
2. Mededeling(en) van de voorzitter
3. Mededeling: verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg
4. Mededeling: verslag aankopen
5. Mededeling: verslag IDPB oktober 2004
6. Kwijting aan ontvanger over afgelegde rekening 2002
7. VVSG - cel kinderopvang: verzoek tot betaling bijdrage
8. Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland: aanbod om toe te treden tot intergemeentelijk Wooncentrum Meetjesland
9. Welzijnsband Meetjesland: verslag oprichtingsvergaderingen
10. Arbeidsreglement algemene diensten
11. Arbeidsreglement ROB-RVT Home Bloemenbos
12. Onderhandelingsprocedure voor levering van maaltijdcheques 2005 - 2007: gunning
13. Aankoop van verfwaren: bespreking beslissing dd. 5 juli 2004
14. Bijdragen reinigen septische putten bejaardenwoningen + 10 studio's: bespreking
15. Aanwerving statutair stafmedewerk(st)er A1 - A3: openverklaring, functieomschrijving, aanwervingsvoorwaarden, examenjury
16. Omzetting kredietopeningen in lening: vastleggen van de rentevoet-modaliteiten
17. Budgetwijziging 2004 - n° 1

IBO
18. Mededeling: werkingsverslag

PRIVAAT PATRIMONIUM
19. Renovatie Leegstraat 18 - bijkomende werken
 

Geheime Zitting :

ALGEMEEN

ALLERLEI
20. Notulen geheime raadszitting van 18 oktober 2004 en 27 oktober 2004
21. Mededeling: notulen Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 25 oktober 2004
22. Mededeling: notulen Bijzonder Comité Ouderenzorg 2 juli 2004
23. Proces-verbaal vastgelegde uitgaven
24. Mededeling: inbraak LDC De Kastanje

PERSONEEL

Personeel - algemeen
25. Eindejaarstoelage personeel OCMW - individuele toekenning
Centrale keuken
26. Technisch beambte - ontslag

IBO
27. Aanstellen begeleidster van kinderen ter vervanging van afwezigheden wegens opleiding + weddenvaststelling
28. Begeleidster van kinderen - ziek - aanstellen vervang(st)er + weddenvaststelling
Kinderdagverblijf
29. Kinderverzorgster - aanvraag verlenging loopbaanvermindering wegens medische bijstand

ROB-RVT - onderhoud
30. Technisch beambte schoonmaak - aanvraag loopbaanhalvering
31. Aanstellen technisch beambte schoonmaak ter vervanging van loopbaanhalvering +verlof
32. Technisch beambte - deeltijds ziek - aanstellen vervangster + weddenvaststelling

ROB-RVT -verzorging
33 Verzorgende - verlengen contract
34. Verzorgende - ziek en aansluitend zwangerschapsverlof - aanstellen vervangster + weddenvaststelling

Technische dienst
35. Technisch medewerker - aanvraag verlenging loopbaanonderbreking
36. Aanstellen technisch beambte + weddenvaststelling

Thuiszorg
37. Gezins- en bejaardenhelpster - einde HT verlof familiale en sociale redenen - ziek - verlengen contract vervangster
 

Toekomst van de Zelzaatse watertoren

Na herhaalde klachten door omwonenden omwille van vallende dakpannen werd de gemeente door haar verzekeraar aangemaand om dringend maatregelen te nemen gelet op de slechte staat van de watertoren. Om die reden besliste het schepencollege om de zone rond de watertoren ontoegankelijk te maken. Onlangs werd als gevolg daarvan aan NV Proximus toelating geweigerd voor de plaatsing van nieuwe gsm-antennes.

Enkele jaren terug liet de Zelzaatse bouwmaatschappij Wonen CVBA haar oog vallen op de watertoren voor een ambitieus sociaal woningproject. Om dit mogelijk te maken besliste het gemeentebestuur om de bestemming van de watertoren te wijzigen van zone voor openbaar nut naar zone voor sociale woningbouw. Deze procedure kostte de gemeente 7.500 euro. Dit waren helaas kosten op het sterfhuis, want nadien werd het project afgevoerd wegens te duur.

Door de inkleuring als zone voor sociale woningbouw bleef de gemeente echter met een onverkoopbare watertoren zitten, terwijl er vanuit de privé blijkbaar belangstelling bestaat om de watertoren een nieuwe bestemming te geven. Zo konden we reeds in de pers lezen dat een klimtoren met cafétaria tot de mogelijkheden behoort.

De gemeenteraad besliste noodgedwongen terug tot een herziening van de bestemming van het perceel van de watertoren. De bedoeling is de bestemming van de watertoren zo ruim mogelijk te houden, maar in overeenstemming met de woonomgeving en met de planologische voorschriften van het gewestplan. Volgens de burgemeester zou deze tweede bestemmingswijziging niet zo duur zijn dan de eerste.

     >>> meer info over de watertoren
     >>> meer info over het afgevoerde project
 

Renovatie Leegstraat laat op zich wachten

De renovatiewerken aan de Leegstraat-Oost laten nog steeds op zich wachten. De gemeenteraad besloot al begin 1998 om dit werk te laten opnemen in het subsidiëringsprogramma van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM). Studiebureau Lesaffre werd belast met het ontwerp.

In november 2000 besliste de gemeenteraad principieel tot uitvoering van de werken. Vier jaar later is er helaas nog geen steen verlegd, niettegenstaande de onaanvaardbaar slechte toestand van de weg en de destijds gevraagde prioriteit, niet alleen door de CD&V-fractie maar ook door voormalig provinciegouverneur Balthazar. Al van april 2002 geldt daar immers een tijdelijk (?) politiereglement met invoering van zone 30 en doorrijverbod voor fietsers die sedertdien langs de vaak glibberige, onverlichte en vooral in de winter onveilige Sint-Franciesdijk worden gestuurd.

De gemeenteraad keurde het eerste voorontwerp goed op 5 juni 2001, maar dit stuitte op een aantal bezwaren van de VMM. Het duurde een vol jaar vooraleer het voorontwerp goedgekeurd werd. Intussen was men, rijkelijk laat, bezig met bodemonderzoeken. De nieuwe wet op het grondverzet maakt de situatie er immers niet gemakkelijker op. Alle uit te graven grond moet eerst op vervuiling worden gecontroleerd teneinde hem te kunnen hergebruiken. Het resultaat hiervan is dat de voorbereiding van de werken stagneert en de kosten oplopen. De controlelabo's doen gouden zaken maar de vraag is of het leefmilieu hier daadwerkelijk baat bij heeft.

Na een hoorzitting voor de bevolking keurde de gemeenteraad in september 2003 het definitieve bestek goed. Als aanvang van de uitvoering werd Pasen 2004 vooropgesteld. Dit is duidelijk niet gelukt. Men worstelde nog met een aantal problemen van inname van het openbaar domein door bewoners.

Laat ons hopen dat men de werken kan starten met Pasen 2005. De uitvoeringstermijn wordt op 120 werkdagen geschat… ongeveer 6 maanden dus.
 

Busje komt zo…zo…zo… ???

Burgemeester Schenkels lanceerde in het voorjaar een persoonlijke stunt voor een gratis "stadsbus". Op die manier wilde hij de CD&V-fractie, die een aantal verbeteringsvoorstellen inzake openbaar vervoer op de gemeenteraad had geagendeerd, voor zijn. Zijn stunt bleek absoluut niet onderbouwd te zijn. De voorstellen van de CD&V-fractie weigerde hij door de gemeentediensten te laten onderzoeken op hun haalbaarheid.

Intussen weten we dat het idee van onze burgemeester een losse flodder was zonder enige inhoud. Na onderhandelingen met De Lijn bezorgde de openbare vervoermaatschappij een concreet voorstel met traject en de uurregeling voor een gratis pendelbus in Zelzate. Het schepencollege legde dit eind vorige maand ter kennisgeving voor aan de raadsleden. Op 3 november werd het besproken in de gemeenteraadscommissie "Openbare Werken, Gebouwen en Verkeer".

Het voorstel van traject, waarbij tussen 09u00 en 16u00 zes "rondes" van een uur door de gemeente worden gereden, kreeg een onvoldoende van de commissie. De bussen van De Lijn rijden niet in straten waar verkeersdrempels liggen. Bovendien kan een lijnbus geen rechtsomkeer maken. Het traject beperkt zich tot de toegankelijke straten waar voldoende woondichtheid is. Omwille van al die beperkingen blijft het grootste deel van Zelzate onbereikbaar voor de pendelbus. Bovendien zullen hier en daar verkeersdrempels of andere obstakels moeten verwijderd worden. Aangezien een groot deel Zelzatenaars van de diensten verstoken zullen blijven, is de geschatte jaarlijkse kost van 100.000 euro onverantwoord.

Het ontwerp werd teruggetrokken en er zal een alternatief worden onderzocht dat voldoet aan de basisbehoefte. Zo wordt bijvoorbeeld gedacht om als gemeente zelf een kleinere pendelbus in te zetten. Het is maar de vraag of dit inzake investering en personeel financieel haalbaar is. De burgemeester zou tegen volgende gemeenteraad een voorstel formuleren. We zijn benieuwd.

     >>> zie voorgesteld traject en uurregeling
 

Aanpassingswerken aan het kruispunt van de R4 met de Assenedesteenweg

Vanaf 29 november 2004 tot 16 december 2004 worden er aanpassingswerken uitgevoerd aan het kruispunt R4-Assenedesteenweg door de BVBA SCHEIRLINCK Johan, Oude Heerbaan 34, 9230 Wetteren.

Fase 1: aanpassingswerken noordzijde kruispunt kant wijk DE KATTE:
     duurtijd: ongeveer 4 dagen - omlegging via wijk Vogelzang, Ooievaarslaan - K. Albertlaan en omgekeerd.

Fase 2: aanpassingswerken zuidzijde kant wijk Debbautshoek:
     duurtijd: ongeveer 4 dagen - omlegging via Emiel Caluslaan
     ook de busdiensten DE LIJN dienen de wegomlegging te volgen.

Fase 3: vervangen betonplaten R4 tussen Assenedesteenweg en Emiel Caluslaan:
     duurtijd: ongeveer 5 dagen
     de linkerrijstrook wordt afgebakend,
     het doorgaand verkeer moet op rechterrijstrook rijrichting brug kanaal Gent Terneuzen.
 

Spoorlijn Axelse Vlakte

Begin oktober vroeg Vlaams Volksvertegenwoordiger Erik Matthijs aan de bevoegde ministers Dirk Van Mechelen en Kris Peeters hoe het momenteel staat met de plannen voor de spoorlijn Axelse Vlakte – Zelzate – Gent.

Eerder dit jaar drong de Terneuzense liberale VVD-fractie immers aan op een spoedige ontwikkeling van de plannen en pleegde hierover overleg met de VLD. Uit het antwoord van de minister blijkt dat men vasthoudt aan het tracé ten oosten van Tractaatweg en Kennedylaan en dat het Gents Havenbedrijf de plannen voor de eventuele doortrekking van spoorlijn 204 steunt.

     >>> zie vragen van Erik Matthijs en antwoorden van de ministers Van Mechelen en Peeters
 

Nautische toegang kanaal Gent-Terneuzen

De Kanaalzone Gent-Terneuzen kent zowel aan Vlaamse als aan Nederlandse zijde omvangrijke haven- en industriecomplexen met aanzienlijke economische potenties. De havens van Gent en Terneuzen zijn, gezien de hoge toegevoegde waarde en omvangrijke werkgelegenheid, belangrijke havens vanuit sociaal-economisch perspectief. Beide landen hebben daarom een groot belang bij een gezonde economische ontwikkeling van dit gebied.

De nautische toegang van de Kanaalzone is echter al lange tijd onderwerp van zorg. De schaalvergroting in de scheepvaart vraagt om grotere afmetingen van het sluizencomplex bij Terneuzen en van het kanaal, terwijl de enige zeesluis van het sluizencomplex, de Westsluis, die reeds 35 jaar oud is en steeds onderhoudsgevoeliger wordt, de nautische toegang kwetsbaar maakt. De capaciteit van deze sluis kent bovendien een hoge belasting wat een snelle en betrouwbare doorvoer belemmert. De capaciteit is dan ook onvoldoende om een verdere groei van maritieme trafieken op te vangen.

Al jaren wordt door diverse overheden en het bedrijfsleven in de Kanaalzone Gent-Terneuzen gesproken over de verbetering van deze nautische toegang, echter altijd vanuit een louter Vlaamse of Nederlandse invalshoek. Begin dit jaar kregen de Commissaris van de Koningin van Zeeland en de Gouverneur van Oost-Vlaanderen van de bevoegde Nederlandse en Vlaamse ministers de opdracht om een grensoverschrijdend overleg te starten. Maanden van intensief overleg met vele betrokkenen en intensieve analyse van de eerder uitgevoerde studies hebben nu geresulteerd in een gezamenlijke Vlaams-Nederlandse visie voor verbetering van de nautische toegang.

Het eindadvies van deze commissie Balthazar – van Gelder werd op 15 november 2004 aan de pers voorgesteld, niet toevallig vooraleer onze provinciegouverneur Herman Balthazar met pensioen ging.

     >>> voor de volledige tekst van het eindadvies
 

Hernieuwing belasting op de bedrijven

Met stille trom voerde de SP.A-ZOW-meerderheid op de vorige gemeenteraad een vernieuwde bedrijvenbelasting in voor het lopende jaar 2004. Het is opmerkelijk hoe dit stilgehouden werd voor de pers.

De CD&V-fractie is niet a priori tegen een belasting op bedrijven. Wij zijn immers van oordeel dat iedereen zijn steentje moet bijdragen in de financiering van de gemeentelijke diensten. Toch heeft de CD&V-fractie zich onthouden bij de stemming over deze belasting om volgende redenen:

- Wegens de overdreven zware agenda heeft de CD&V-fractie onvoldoende tijd gehad om dit compleet nieuwe belastingreglement te bestuderen.
- Er is hierover geen enkel overleg geweest met de betrokken partijen. Noch de middenstandsorganisaties, noch de lokale economische adviesraad werden hieromtrent om advies gevraagd. Nochtans zou het schepencollege uit het verleden beter een aantal lessen hebben getrokken. Voorafgaand overleg kan wellicht een aantal problemen voorkomen en de weerstand tegen de belasting verlagen.
- Het impact van deze belasting op de individuele belastingplichtigen is onduidelijk. Er was geen enkele simulatie of raming ter beschikking van de gemeenteraadsleden.

Hoeveel deze belasting de gemeente uiteindelijk zal opbrengen is voor u en voor mij, maar ook voor het schepencollege, een raadsel.

     >>> zie volledige tekst van het nieuwe belastingreglement

 

Gemeentebestuur Zelzate werft aan

Het gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de aanwerving van:

3 ADMINISTRATIEF MEDEWERKERS - NIVEAU C1-C3 - (m/v) .

Het betreft voltijdse betrekkingen in statutair dienstverband.

VOORWAARDEN :

- burger zijn van de Europese Unie;
- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking;
- de burgerlijke en politieke rechten genieten;
- aan de dienstplichtwetten voldoen;
- lichamelijk geschikt zijn;
- de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt op 01 december 2004;
- houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs;
- slagen voor een niet-vergelijkend aanwervingexamen.

De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae EN een kopie van het diploma hoger secundair onderwijs dienen uiterlijk op 01 december 2004 (datum poststempel is bepalend) aangetekend verstuurd te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 

Enquête voor Zelzaatse bedrijven

Naar aanleiding van de opmaak van het gemeentelijk structuurplan wordt momenteel een informatief deel (startnota) opgemaakt met de bedoeling een duidelijk inzicht te verwerven in de plaatselijke ruimtelijke problematiek en in de thema’s die een hoofdrol zullen spelen. Hierbij komen diverse maatschappelijke activiteiten aan bod, zoals:

- Leven en werken in Zelzate;
- Economische activiteit ;
- Verkeersleefbaarheid;
- Milieu en omgeving;
- Sport en recreatie;

De analyse van deze thema’s leidt tot een duidelijk beeld van enerzijds de knelpunten en anderzijds de kwaliteiten van het betrokken gebied.

In het kader van deze analyse wenst het gemeentebestuur van de Zelzaatse bedrijven een aantal gegevens te vernemen. Teneinde deze gegevens te kunnen inventariseren, wordt aan de Zelzaatse bedrijven gevraagd om onderstaande bedrijfsenquête in te vullen en ons zo spoedig mogelijk terug te bezorgen.
(per post: Grote Markt 1 te 9060 Zelzate of via fax (09)342 20 21).

     >>> zie bedrijfsenquête

Er is tot nu toe weinig respons vanwege de bedrijven op deze oproep. Wij menen dat het nochtans belangrijk is dat zoveel mogelijk bedrijven hun inbreng kunnen hebben in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Bovendien is het van belang dat het gemeentebestuur op de hoogte is van eventuele plannen of knelpunten van uw bedrijf inzake eventuele toekomstige uitbreiding. Om die reden publiceren we voor de tweede keer in deze nieuwsbrief een oproep tot deelname.

Spijtig dat de gemeente de oproep tot deelname aan de enquête enkel via algemene kanalen zoals de gemeentelijke website en het reclameblad bekend maakt. CD&V-fractieleider Martin Acke drong bij de burgemeester aan om alle gekende Zelzaatse bedrijven hiervoor individueel aan te schrijven.
 

Activiteiten van de Zelzaatse verenigingen

                >>> zie Martin Acke's Activiteitenkalender
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.