Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.25 – 01 november 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Hoorzitting Groenplein op 4 november

Zoals reeds in vorig nummer vermeld gaat er op donderdag 4 november 2004 een hoorzitting door omtrent de nieuwe verkeerssituatie rond het Groenplein.

Naast het éénrichtingsverkeer rond het Groenplein en in de naburige straten zal ongetwijfeld ook de aanpak van het kruispunt Assenedesteenweg met Veldbrugstraat ter sprake komen. Het door het schepencollege voorgestelde nieuw ontwerp werd door de oppositie afgewezen omdat het ten koste ging van heel wat parkeerplaatsen en het uitzicht van de gemeente door een mengelmoes van groen-witte plastieken paaltjes en rode fietsstroken absoluut niet verfraaide.

     >>> meer informatie

     Afspraak om 19u00 in het dienstencentrum "De Kastanje".
 

Politieraad op 08 november 2004

Openbare Zitting :

1. Eedafleggingen : Mees Caroline (inp LRD), Lut De Poortere (Calog C OD Zelzate), Liesbeth De Keyser (inp Zonaal Onthaal Wijk Lo), Koen Van Poucke (inp OD Lochristi), hulpagenten Kathleen De Decker en Duncan De Ridder (DVM)
2. Jaarrekening 2002
3. Begrotingswijziging 2004
4. Kennisgeving Zonaal Veiligheidsplan
5. Kennisgeving Verkeersboetefonds en toekenning van fondsen
6. Goedkeuring van aankopen materialen met de toegekende gelden uit het Verkeersboetefonds
7. Kennisname schrijven van Regie der Gebouwen inzake afstand gebouw Wachtebeke + beslissing op korte termijn rond huisvesting van het personeel van Wachtebeke
8. Levering van aardgas aan gebouwen van gemeente Moerbeke
9. Nieuw retributiereglement voor opsluitingen in het stedelijk bewaarhuis van PZ Gent
10. In aanmerking te nemen burgerdiensten van hulpagente Kathleen De Decker
11. Aankoop computermateriaal : kennisname en goedkeuring bestek
12. Openstellen in volgende mobiliteit (2004/03) van de plaats van hoofdinspecteur (n.a.v. pensioneringsaanvraag op 1 juni 2005 van hinp Claeys Antoine/Wijk Lo)

Geheime Zitting :

1. Mededeling van Benoeming door College van een Gesco – Calog C Dienst Verkeer en Mobiliteit : Johanna Van Mol
2. Benoeming Calog C Wijk Zelzate : Gerlinde De Wilde
3. Benoeming Calog A Beleid : Kelly Van Avermaet
4. Benoeming hulpagenten Kathleen De Decker en Duncan De Ridder
5. Goedkeuring aanvraag tot pensionering van hinp Antoine Claeys
6. Aanvraag vrijwillige vierdagenweek door inp. Inge Meersschaut/Wijk Lo
7. Baremische bevordering : aanpassing data in politieraadsbesluit van 30 juni 2004 (Ivo Vervaet op 01/01/2005 ipv. 01/11/2004 en Geert Noë op 01/10/2004 ipv 01/11/2004)
8. Aanpassing Personeelsformatie : cfr. Raad van 18 mei 2004 inzake betrekkingen niveau D die in uitdovend kader worden geplaatst : goedkeuring door bevoegde overheden.
 

Retributie op werken aan nutsvoorzieningen

De gemeenteraad voerde op 4 september 2003 een gemeentelijk reglement voor werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein in. De bedoeling hiervan was de hinder van dergelijke werken te beperken tot het absolute minimum.

Gelijktijdig stemde de gemeenteraad een retributiereglement dat met ingang van 01 oktober 2003 een belasting aanrekent op de gemeentelijke dienstverlening en het gebruik van het gemeentelijk openbaar domein naar aanleiding van dergelijke werken. De belasting is echter niet verschuldigd indien de werken worden uitgevoerd samen met of onmiddellijk voorafgaand aan wegen- of rioleringswerken uitgevoerd door de gemeente Zelzate, of indien het werken zijn die worden uitgevoerd op verzoek van de gemeente.

     >>> zie tekst reglement op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein

     >>> zie tekst retributiereglement

Het reglement op werken aan nutsvoorzieningen kwam er als gevolg van een tussenkomst van CD&V-fractieleider Martin Acke op de schandalige toestand van de voetpaden in de wijk Vogelzang na de aanleg van het gasnet door IVEG. De belasting kwam er op initiatief van het schepencollege om de toenmalige kritieke noden van de gemeentekas te helpen leningen.

Niettegenstaande de goede bedoelingen van reglement en retributie, werd hiervoor nog geen frank geïncasseerd. Al spoedig bleek dat VEM (nu IVEG) niet kon belast worden. Bij de invoering van het retributiereglement had het gemeentebestuur over het hoofd gezien dat de statuten van de nutsbedrijven vermelden dat de vennoten zich ertoe verbinden om het gebruik van het openbaar domein voor de installaties van de intercommunale aan geen enkele rechtstreekse of onrechtstreekse taks te onderwerpen.

Toen de CD&V-fractie bij de begrotingsbespreking begin 2004 de burgemeester vragen stelde omtrent de haalbaarheid van de 25.000 euro voorziene belastingen stelde hij dat dit bedrag wel haalbaar was en verwees naar al 10.000 euro ingevorderde werken bij TMVW. TMVW pruttelde tegen om de belasting te betalen en het schepencollege gaf toe. Gezien TMVW een zuivere intercommunale is waarvan de gemeente vennoot is, ging het college van burgemeester en schepenen akkoord om TMVW vrij te stellen van betaling van de retributie op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein. De invorderingsstaat voor een bedrag van 10 000 euro werd oninbaar verklaard.

Het is duidelijk dat dit retributiereglement een maat voor niets is.
 

Vakantie en verlof gemeentelijk onderwijs

De gemeenteraad stelde, veel te laat omwille van het in bijna vier maanden niet organiseren van een gemeenteraadszitting, volgende vakantie en verlofdagen in het gemeentelijk onderwijs voor het schooljaar 2004 2005 vast:

- Hervatting van de lessen: woensdag 01 september 2004
- Herfstvakantie: vanaf maandag 01 november 2004 t.e.m. zondag 07 november 2004
- Wapenstilstand: donderdag 11 november 2004
- Kerstvakantie: vanaf maandag 27 december 2004 t.e.m. zondag 09 januari 2005
- Krokusvakantie: vanaf maandag 07 februari 2005 t.e.m. zondag 13 februari 2005
- Paasvakantie: vanaf maandag 28 maart 2005 t.e.m. zondag 10 april 2005
- Hemelvaart: donderdag 05 mei 2005 t.e.m. zondag 08 mei 2005
- Pinkstermaandag: maandag 16 mei 2005
- Facultatieve dagen: woensdag 04 mei 2005, dinsdag 17 mei 2005, woensdag 18 mei 2005
- Begin zomervakantie: vrijdag 01 juli 2005.
 

Reglement gemeentelijke begraafplaats

De Vlaamse overheid voerde via het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging en het uitvoeringsbesluit van 16 mei 2004 tot de organisatie, inrichting en beheer van de begraafplaatsen en crematoria een aantal nieuwe regels in. Als gevolg daarvan moest het politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen grondig worden aangepast.

Zo moet voortaan elk graf minimum tien jaar bewaard blijven en mogen ontgravingen niet binnen de tien jaar gebeuren, tenzij op gerechtelijk bevel. De procedure voor bekendmaking van de ontruiming van graven wordt eveneens bijgestuurd. De vroegere altijddurende concessies, afgeschaft in 1971, worden in ere hersteld. Deze werden bij wet omgezet tot concessies die om de vijftig jaar zonder kosten door de belanghebbenden kunnen worden hernieuwd. Naast een aantal technische voorschriften bevat het reglement ook diverse aanpassingen aan een aantal recentere gebruiken inzake begrafenissen.

De gemeentelijke begraafplaats zal voortaan op de volgende uren geopend zijn:

- zomerperiode (van 01 april tot en met 31 oktober): van 08 tot 19 uur;
- winterperiode (van 01 november tot en met 31 maart): van 08 tot 17 uur;
- weekend en feestdagen: van 09 tot 17 uur.

     >>> voor meer informatie en de volledige tekst van het nieuwe reglement
 

Recht op Diftar-toelage en vrijstelling milieubelasting worden eenvoudiger

Bankrekeninguittreksels met duidelijke omschrijving van de herkomst en karakter van de storting worden voortaan aanvaard als bewijsstuk met het oog op het verkrijgen van belastingvrijstelling als gerechtigde aan wie een tegemoetkoming aan gehandicapten wordt verleend.

Normaal wordt de vrijstelling ambtshalve toegepast door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, maar hier durft het wel eens mislopen. Ook voor het bekomen van de Diftar-toelage geldt dergelijk uittreksel als bewijsstuk.
Het belastingreglement en toelagereglement worden bij de eerstvolgende vernieuwing in die zin aangepast.

 

Afbakening van het zeehavengebied

Tot zaterdag 30 oktober liep het openbaar onderzoek rond het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west" te Evergem, Gent en Zelzate.

De gemeenteraad formuleerde op 28 oktober zijn advies na een twee uur durend debat. Daardoor geraakte de agenda van de gemeenteraad niet afgewerkt en bleven de punten van de oppositiepartijen en de benoemingsbesluiten van het onderwijzend personeel onbehandeld. Om die reden drong de CD&V-fractie aan dat dergelijke zware dossiers eerst vooraf in een gemeenteraadscommissie worden besproken.

De CD&V-fractie vroeg bij de afbakening aandacht voor zes specifieke zones op Zelzaats grondgebied:

1) De kade ten noorden van het dok van de Zelzaatse Scheepswerf
Het zeehavengebied palmt hier een strook van 15 meter langs het kanaal op de terreinen van De Nul in.

2) De terreinen van de chemische fabriek VFT
De CD&V-fractie steunde het bezwaar van de gemeenteraad tegen opname van de volledige bedrijfsterreinen van VFT in het zeehavengebied.

3) De zone rond de woningen in het stuk Suikerkaai ten zuiden van de N49
De CD&V vroeg correctie van de grillige vorm van de afbakening achter die woningen. Door het buiten de afbakening houden van een stuk landbouwgrond kan meer woonkwaliteit worden gegarandeerd. Er moet ook snel werk worden gemaakt van de regularisatie van de zonevreemdheid van de woningen die in buffergebied en deels in reservatiezone naast de N49 liggen. De burgemeester verzekerde dat dit in orde komt via het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

4) De westelijke afbakening van de wijk Klein Rusland
Het havengebied omvat volgens het verordenend plan ook een deel van de huidige ongeveer drie meter brede ontsluitingsweg achter de woningen van het Kardinaal Mercierplein. De CD&V-fractie wou dat deze aardeweg buiten de afbakening zou blijven om de ontsluitingsfunctie te kunnen waarborgen. De burgemeester weigerde hierop in te gaan en beweerde om onduidelijke redenen dat de voorziene afbakeningsgrens juist voordelig zou zijn voor een oplossing voor dit probleem en dat hieromtrent al afspraken zijn gemaakt.

5) De terreinen van de betoncentrale De Meyer
Enkel het watergedeelte valt in het zeehavengebied. Waarom het onderscheid wordt gemaakt met de zone van "De Nul"is niet duidelijk. CD&V wenst dezelfde regeling voor de terreinen van "De Nul".

6) De kleiduifschietstand Parret
De schietstand Parret achter Sint-Jan-Baptist komt binnen zeehavengebied te liggen. Wat dit betekent voor de vergunbaarheid wist de burgemeester niet te vertellen. Hij had het niet eens opgemerkt.

De CD&V-fractie steunde het bezwaar van de gemeenteraad tegen de oude plannen voor de reservatiezone waarbij eigendommen in de Wachtebekestraat, Rozenlaan en Heidelaan gedeeltelijk zouden worden onteigend.

Helaas wou de burgemeester niet ingaan op een amendement van de CD&V-fractie waarbij werd verwezen naar een antwoord van minister Gilbert Bossuyt op een parlementaire vraag van Vlaams parlementslid Erik Matthijs omtrent deze situatie. Op 12 december 2003 stelde de minister duidelijk dat er een alternatief voorstel was uitgewerkt om de onteigeningen van woningen zoals voorzien in het initieel ontwerp te voorkomen. Het feit dat Erik Matthijs een CD&V-parlementslid is was er blijkbaar te veel aan. De meerderheid stemde op voorstel van John Schenkels het voorstel om dit toe te voegen aan de tekst van het gemeenteraasbesluit weg. Het belang van de gemeente moest hier wijken voor een partijpolitiek bezwaar van onze rode vrienden.

     >>> tussenkomst CD&V-fractie in de gemeenteraad van 28-10-2004

     >>> impact van die afbakening op het Zelzaats grondgebied

    

Kosten opening klaverblad Zelzate-West (2)

Het artikeltje in vorige nieuwsbrief over de onkosten van de openingsreceptie is blijkbaar door een aantal lezers verkeerd begrepen. Noch aannemers, Unizo of AWV hoefden zich hierbij geviseerd te voelen. Zij wisten immers van niet beter dat de zaak financieel in orde zou komen. Bovendien droegen zij ruim hun steentje bij in de organisaties op vrijdag en de zaterdag.
Dat de uiteindelijke onkosten het gemeentebestuur meer hebben gekost dan wat op de gemeenteraad werd beslist ligt louter aan het feit dat het schepencollege (de burgemeester?) zich vooraf financieel heeft geëngageerd zonder voldoende zicht te hebben op de zaak.

De gemeenteraad van 06 juli 2004 stelde de burgemeester letterlijk dat 25% van de kosten van de manifestaties op zondag (gepréfinancierd door Unizo Meetjesland) door de gemeente ten laste zouden worden genomen en dat de kosten van de manifestaties op vrijdag en zaterdag door de andere partners (aannemers, AWV en Unizo) zouden worden betaald. Er werd hiervoor 8.000 euro budgetruimte goedgekeurd.

Uiteindelijk werden voor de zondagactiviteiten twee rekeningen aangeboden: 18.000 euro voor diverse organisatiekosten en 2.250 euro voor de pendelbussen. Het schepencollege besliste uiteindelijk het volledige budget van 8.000 euro op te gebruiken, zijnde 44 % van de 18.000 euro, of zelfs 51 % van de onkosten met bussen inbegrepen, zonder hiervoor toelating te hebben van de gemeenteraad.

Deze gang van zaken toont aan dat onze bestuurders toch wel zeer lichtzinnig omspringen met het belastinggeld van de burger. Daar bestaat een duidelijke term voor: onbehoorlijk bestuur.
 

Sportcentrum tussen Sint-Stevenstraat en Kennedylaan nog niet voor morgen!

Tijdens de debatten op de gemeenteraad nam burgemeester Schenkels flink gas terug in verband met de aangekondigde plannen voor nieuwe sportinfrastructuur in het woonuitbreidingsgebied tussen de Sint-Stevenstraat en de Kennedylaan.
Hij moest toegeven dat er nog geen concrete plannen zijn. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, waarvan de startnota volgende week wordt voorgelegd aan een gemeenteraadscommissie, gaat men er inderdaad van uit dat in de toekomst de huidige sportterreinen tussen Verbroederingslaan, Cesenaticolaan en Burg. Camille Leynlaan kunnen worden aangesneden voor woningbouw. In dat geval is een verhuis van de clubs FC Zelzate, Kanaaljongens, Petanque Club Zelzate en duikclub De Murene inderdaad niet te vermijden.

Maar als dit er ooit zou komen, dan is dit een zaak van middellange termijn. De eerste vijf jaar kan daar volgens de burgemeester absoluut nog geen sprake van zijn.
 

Solidariteitsmaaltijd 11.11.11

Het 11.11.11-Comité van Zelzate heeft beslist om het dit jaar eens over een andere boeg te gooien.

Op zaterdag 13 november 2004 vanaf 19 uur, organiseert het comité, in samenwerking met de Culturele Raad, een “Solidariteits”maaltijd in de refter van de Gemeentelijke Lagere School aan de E. Caluslaan te Zelzate West.
U kunt er genieten van een lekkere Filippijnse maaltijd voor de prijs van 10 € (kinderen beneden de 12 jaar: 5 €). Tot 21 uur kan u aanschuiven voor de maaltijd.

Uw steun is een investering voor een betere Wereld.

Kaarten zijn in voorverkoop te verkrijgen op diverse adressen.

Uiteraard kan u ook nog steeds overschrijven via de bekende formulieren of uw steun onder gesloten omslag afgeven op één van de vermelde adressen.
 

Website met info Sporthal en Zwembad

Zelzatenaar Patrick Dedapper maakte een leuke site voor cafetaria Tropical te Zelzate (EUROHAL). Deze site is om meerdere redenen interessant voor de sportminnende Zelzatenaar. Zo kan u er ondermeer de openingsuren, prijzen en speciale activiteiten van het zwembad Eurohal in vinden, naast de openingsuren en zaalbezetting van de sporthal.

     >>> breng gerust een bezoekje aan www.tropicaleurohal.be.
 

Activiteiten van de Zelzaatse verenigingen

                >>> zie Martin Acke's Activiteitenkalender
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.