Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.23 – 10 oktober 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Registreer gratis uw fiets

Al op de gemeenteraad van 7 december 1999 stelde de CD&V-fractie voor om fietregistratie in Zelzate mogelijk te maken. Na vijf jaar is het eindelijk zover. De gemeente investeerde 5.000 euro in een graveertoestel, waarmee behalve fietsregistratie ook ander werk kan worden uitgevoerd. Een positieve zaak.

Het gemeentebestuur biedt de inwoners van Zelzate voortaan de mogelijkheid om gratis hun fiets te laten registreren. Met een graveermachine wordt uw rijksregisternummer in het kader van uw fiets gegraveerd, zodat uw fiets steeds kan worden geïdentificeerd. Het rijksregisternummer vindt u op uw identiteitskaart of SIS-kaart.

Een geregistreerde fiets geeft de fietser een aantal interessante voordelen:

- Een persoonlijke fietspas in de vorm van een bankkaart. Hierdoor kan de fietser bewijzen dat de fiets hem toebehoort. De fiets wordt aan één persoon toegewezen waardoor ongecontroleerd doorverkopen van een fiets niet meer mogelijk is;
- Bij een eventuele diefstal kan de Federale Politie een gedetailleerde PV opstellen aan de hand van het fietspas;
- Als de gestolen fiets wordt teruggevonden, kan iedere politiedienst via dit nummer in luttele seconden de eigenaar opsporen. Dit vermijdt dat de fiets terechtkomt in één of andere openbare fietsenverkoop.

De fietsregistratie vindt gedurende de hele maand oktober plaats iedere maandag en woensdag van 08.30 tot 16 uur doorlopend in de gebouwen van de gemeentelijke technische dienst, Suikerkaai 4 te Zelzate. Vanaf november zal de registratie iedere eerste en derde woensdagnamiddag van de maand van 13.30 tot 16 uur plaatsvinden. Het spreekt voor zich dat u bij aanbieding voor de fietsregistratie de betreffende fiets en uw identiteitskaart en/of SIS-kaart meebrengt! Voor kinderen jonger dan 12 jaar die nog geen identiteitskaart hebben, kunt u bij de dienst bevolking (loket 1) op het gemeentehuis het rijksregisternummer aanvragen.
Na het graveren brengt u best een bescherming aan om roesten op die plaats te voorkomen.

Parkeren in Schepen De Deckerlaan

Er werd aan de politie gevraagd om een onderzoek in te stellen naar de parkeersituatie in de Schepen René De Deckerlaan. Vooral 's avonds stonden daar de wagens kriskras door elkaar links en rechts geparkeerd waardoor men doorgangsproblemen voor de veiligheidsdiensten kreeg.

De politie organiseerde een schriftelijke bevraging bij de 33 gezinnen in de straat op basis van drie mogelijkheden: een gele onderbroken streep aan de pare nummers, een gele onderbroken streep aan de onpare nummers of beurtelings parkeren. Er kwamen 15 reacties binnen, waarvan er 12 kozen voor beurtelings parkeren. Negatieve berichten kwamen er niet binnen.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft daarom eind juni beslist om beurtelings parkeren in te voeren in de Schepen René De Deckerlaan. Een goede maatregel, ware het niet dat het schepencollege hiervoor niet bevoegd is. Het is de gemeenteraad die deze beslissing moet nemen en dat is tot op heden nog niet gebeurd.
 

Opheffing van het éénrichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan gevraagd

Half april introduceerde burgemeester Schenkels éénrichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan. Hij vergat dit echter wettelijk te regelen. Het is maar de vraag hoeveel automobilisten een boete hebben gekregen voor het overtreden van een verbod dat wettelijk niet bestond. Pas na aandringen van de CD&V-fractie stelde de burgemeester op 15 juni een politiereglement op en liet hij dit op 6 juli door de gemeenteraad bekrachtigen. De foutieve signalisaties werden slechts gedeeltelijk in orde gebracht. Gevolg geven aan een opmerking van de oppositie staat niet in het woordenboek van onze burgervader.

De burgemeester verantwoordde de invoering van het éénrichtingsverkeer omdat in de Franz Wittoucklaan werken waren aangevat waarbij een mobiele torenkraan op de rijbaan diende te worden geplaatst en omdat de straat door de plaatsing van deze torenkraan en werf een minimale doorgang zou bieden voor het doorgaand verkeer en hierdoor problemen kunnen ontstaan bij het handhaven van beide rijrichtingen.

     >>> zie behandeling op gemeenteraad 4 juli 2004

We zijn intussen drie maanden verder en de torenkraan is al een tijdje verdwenen. Waarom het éénrichtingsverkeer gehandhaafd blijft is ons echter een raadsel. De lange omleiding via de Kerkstraat veroorzaakt immers niet alleen ongenoegen bij de weggebruikers, maar zorgt ook voor onveilige toestanden in de Kerkstraat, een schoolomgeving met veel zwakke weggebruikers. Het is volgens ons dan ook hoog tijd om het éénrichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan op te heffen.
 

Schaf het betalend parkeren in Zelzate af !

Begin van dit jaar zwichtte de meerderheid onder de aanhoudende druk van oppositie en bevolking en besloot om het betalend parkeren sterk in te krimpen. Op de gemeenteraad van 16 maart trachtte de CD&V-fractie tevergeefs de gemeenteraad te overtuigen dat het sop de kool niet meer waard zou zijn en stelde voor het betalend parkeren in Zelzate volledig af te schaffen en enkel een blauwe zone in te voeren op de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein. Uit ramingen bleek immers dat de exploitatierekening aan de ingeperkte parkeersituatie jaarlijks nooit meer dan 44.000 euro kon overhouden, maar meer dan waarschijnlijk minimaal 20.000 euro verlies zou hebben, waarvan 97% voor de gemeentekas. Helaas volgde de meerderheid dit voorstel niet.

     >>> zie uiteenzetting op de gemeenteraad van 16-03-2004

We beschikken inmiddels over de resultaten van de eerste drie maanden van beperkt betalend parkeren. Daarbij laten we april als overgangsmaand buiten beschouwing.

De structurele parkeerinkomsten (parkeergeld, -boetes en aandeel in de jaarabonnementen) van mei en juni zijn met 56% gedaald t.o.v. vorig jaar. In mei en juni 2003 was er gemiddeld € 24.635,75 ontvangst per maand, terwijl dit in mei en juni 2004 per maand terugviel naar € 10.794,78. Wegens het schrappen van betalend parkeren tussen Oost- en Westkade is er van jaarabonnementen geen sprake meer.

Deze evolutie komt dus nagenoeg overeen met de slechtste prognose die de CD&V in maart had vooropgesteld.

De huidige maandelijkse onkosten van APCOA zijn ons nog niet gekend (vorig jaar bedroegen die € 16.400,00). Maar het is nu al duidelijk dat het handhaven van het betalend parkeren in het centrum de gemeentekas VERLIES i.p.v. winst zal opleveren. Daar kan zelfs volledige terugbetaling van het gecumuleerd totaal van meer dan 16.000 euro nog onbetaalde parkeerbonnen van de voorbije 13 maanden niets aan veranderen.

De conclusie voor de CD&V is dan ook duidelijk: SCHAF HET BETALEND PARKEREN IN ZELZATE VOLLEDIG AF voordat we er als gemeente helemaal ons broek aan scheuren.
 

Zelzatebrug volgend jaar 4 maanden open!

We wisten al dat de brug in Zelzate volgende zomer nog een aantal ingrepen moest ondergaan, met een (beperkte) periode van onbeschikbaarheid voor het wegverkeer tot gevolg. Deze week kwamen we echter via de pers te weten dat de brug maar liefst voor vier maanden, van juli tot en met oktober, voor alle verkeer zou buiten gebruik worden gesteld.

Een gemeente voor dergelijke lange periode in twee snijden is onaanvaardbaar. Een tijdelijke veerpont of lijnbussen voor fietsers en voetgangers kunnen de pil enigszins verzachten, maar geven geen afdoende oplossing aan de zware economische gevolgen voor de Zelzaatse handelscentra aan beide kanaaloevers. Na twee onderbrekingen de vorige jaren weten onze middenstanders maar al te goed wat dit concreet betekent.

Het is dan ook noodzakelijk dat er een degelijk overleg komt tussen de overheid en de economische sector vooraleer men de werken effectief inplant. Het kan gewoon niet dat deze onderbreking door een overheidsdienst als een vaststaand feit aan een gemeente wordt opgedrongen!
 

Onderzoek voor afbakening zeehavengebied Gent en inrichting R4-Oost en R4-West

De Vlaamse regering heeft op 11 juni 2004 het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west" te Evergem, Gent en Zelzate voorlopig vastgesteld. De voorlopige vaststelling van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is één van de fases in de volledige goedkeuringsprocedure die doorlopen moet worden. Dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is dan ook nog niet van kracht.

Tot zaterdag 30 oktober loopt hierover een openbaar onderzoek. In die periode kunnen de Zelzatenaren de plannen inzien in het gemeentehuis (of op het internet) en inspraak hebben. Bezwaren of opmerkingen moeten schriftelijk gebeuren. U kan ze tegen afgiftebewijs afgeven op het gemeentehuis of aangetekend opsturen naar de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, Koning Albert II-laan 20 bus 12 in 1000 Brussel.

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heeft een behoorlijk impact op de ruimtelijke ordening in onze gemeente.

1) De afbakening van het zeehavengebied:

Opvallend voor Zelzate-Oost is dat de insteekhaven aan de betoncentrale De Meyer, het industriegebied van VFT-Rutgers, de jachthaven en de noordelijke kanaalkade tot aan de Nederlandse grens (Scheepswerf van Zelzate en De Nul) zullen opgenomen worden binnen de afbakening van het Zeehavengebied, evenals het buffergebied tussen de terreinen van Sidmar en Sint-Jan-Baptist en de N49. In Zelzate-West omspant het zeehavengebied volledig de wijk Klein Rusland. Callemansputte valt samen met het slibstort en de gipsberg van Rhodia eveneens binnen de grenslijn.

Van groot belang is de vraag welke gevolgen de opname van een flinke oppervlakte van Zelzate binnen het zeehavengebied zal hebben. Onze gemeente verliest hierbij immers een stuk van haar autonomie en hangt voor de inrichting sterker af van andere overheden. Anderzijds kan dit ook financiële opportuniteiten inhouden voor de gemeente, zoals inrichting van buffer- en koppelgebieden met overheidsgeld en inkomsten via havenrechten.

2) De inrichting van de R4-Oost en R4-West:

Bij dit RUP wordt ook het ruimtegebruik voor de toekomstige inrichting van de Kennedylaan/R4-Oost en de R4-West voorzien. Bij gebrek aan gedetailleerde plannen werden in de laatste gewestplanherziening in 2001 voor beide wegen te brede reservatiestroken vastgelegd. Men stelt dat vandaag, op basis van de resultaten van de rooilijnstudie, de uitgewerkte technische plannen en project-MER’s, het wel mogelijk is voor het gedeelte gelegen in de Gentse zeehaven, een gedetailleerde rooilijn aan te geven voor de ruimte nodig voor de inrichting van de N423 en R4-west als primaire wegen I en de R4-oost als primaire weg II.

Ook wordt waar wenselijk een bouwvrije strook langs de primaire wegen voorzien (30 meter uit de gracht voor de primaire weg I en 30 meter uit de as van de weg voor de primaire weg II). Vermits de bestaande reservatiestroken op het gewestplan een te groot ruimtebeslag leggen op de omgeving, is er voor geopteerd om voor de betrokken gedeelten de bestaande reservatiestrook op te heffen en de zone nodig voor de inrichting van deze primaire wegen via dit ruimtelijk uitvoeringsplan vast te leggen.

Opmerkelijk is dat men hierbij uitgaat van een ontwerp raamplan van december 1999 en de studie "R4-west en oost: omvorming tot primaire wegen I en II" van 2000-2001, die nog geen rekening hielden met een alternatieve oprit van de N49 om onteigening van 17 woningen in de Wachtebekestraat, Rozenlaan en Heidelaan te voorkomen. Nochtans werd dit alternatieve voorstel aan de bevolking toegelicht op een informatievergadering op 28 januari 2004, dus vóór de voorlopige vaststelling van dit RUP door de vorige paarse Vlaamse Regering.

Het is van groot belang dat Zelzate hieromtrent de nodige garanties afdwingt. Goedkeuring van dit plan impliceert immers dat men akkoord gaat met plannen waarmee men nadien verplicht rekening moet houden. Zo kunnen we ons de vraag stellen hoe het zit met de reservatiezones voor de knooppunten die buiten het zeehavengebied liggen (zoals de zone voor de toekomstige oprit van de N49)? Komt er nog een wijziging nadat de lopende studies zijn afgewerkt? Of heeft men al die tijd de mensen van de Heidelaan een rad voor de ogen gedraaid?

Dit punt zal ongetwijfeld ter sprake worden gebracht op de eerstvolgende gemeenteraad die pas verwacht wordt op 26 oktober.

     >>> verslag hoorzitting 28-01-04 te Zelzate
     >>> impact op Zelzaats grondgebied
   

Gepensioneerde ambtenaren mogen meer bijverdienen

Gepensioneerde werknemers en zelfstandigen die de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar voor mannen, 63 voor vrouwen) hebben bereikt, kunnen sedert januari 2004 meer verdienen. Werknemers mogen nu tot 13.556,68 euro bruto per jaar bijverdienen, zelfstandigen tot 10.845,34 euro netto per jaar. Dit is een stijging met 25%. Als de betrokkenen nog kinderen ten laste hebben, worden deze bedragen opgetrokken tot 17.267,48 bruto per jaar bij de werknemers en 13.813,97 netto per jaar voor de zelfstandigen. De KB’s voor gepensioneerde werknemers en zelfstandigen hieromtrent verschenen in maart 2004.

Op 10 september werd nu ook het KB van 31 juli 2004 gepubliceerd waarbij dezelfde grenzen voor gepensioneerde ambtenaren en mandatarissen werden ingevoerd.
 

Aanpassing wedden, lonen, pensioenen en sociale uitkeringen

De overschrijding van de spilindex afgelopen maand brengt een aanpassing van de lonen, wedden, pensioenen en sociale uitkeringen met zich mee. Het nieuw toe te passen indexcijfer is 134,59%. Sociale uitkeringen worden aangepast vanaf oktober, lonen, wedden en pensioenen pas in november 2004. De nieuw te overschrijden spilindex is 116,15.

Wie een leefloon krijgt, ontvangt vanaf 1 oktober een paar euro’s meer. Door de principiële verhoging van de bedragen met 1% en de overschrijding van de spilindex krijgen samenwonenden 4.906,62 euro per jaar of 408,89 euro per maand, alleenstaanden 7.359,93 euro per jaar of 613,33 euro per maand, alleenstaande personen met recht op een verhoogd bedrag 8.586,59 euro per jaar of 715,55 euro per maand en éénoudergezinnen met kinderlast 9.813,24 euro per jaar of 817,77 euro per maand.
 

Energie: veel gestelde vragen over verhuizen

Omdat er heel wat onduidelijkheid heerst over de praktische aspecten van verhuizen m.b.t. de contracten tussen afnemers en energieleveranciers, heeft de VREG een reeks “veel gestelde vragen” over dit onderwerp op de website geplaatst. De inhoud is gebaseerd op een bevraging van de energieleveranciers en een analyse van hun algemene voorwaarden.

Deze vragen kunnen ook heel nuttig blijken voor ambtenaren van steden en gemeenten, en andere personen die vragen krijgen van mensen die verhuizen.

U vindt de veel gestelde vragen over verhuizen via volgende link: veel gestelde vragen over verhuizen
 

CM-Midden-Vlaanderen zoekt 100 nieuwe vrijwilligers

Zieken en bejaarden kiezen er meer en meer voor om thuis in hun vertrouwde omgeving verzorgd te worden. Hun partner, kinderen of andere familieleden of zelfs buren nemen dan de verzorging op zich. Deze personen noemen we mantelzorgers. Hun taak is niet altijd even eenvoudig. Ze hebben immers nauwelijks tijd voor zichzelf indien de zieke permanent toezicht nodig heeft.

Precies om deze zware taak te verlichten, richtte de CM de 'Dienst voor Oppashulp' op. Oppassers nemen tijdelijk de zorg voor deze zieke of bejaarde over. Zo kunnen de mantelzorgers met een gerust hart hun hobby beoefenen, een boodschap doen of gewoon even op adem komen.

CM Midden-Vlaanderen is op zoek naar 100 nieuwe, gemotiveerde oppassers om de dienst verder te doen groeien. Vooral in de regio Zelzate -Wachtebeke – Moerbeke is er een sterke vraag naar een aantal nieuwe vrijwilligers omdat een aantal mensen om leeftijdsredenen hebben afgehaakt.

De vrijwilligers bepalen zelf waar, wanneer en hoe vaak zij beschikbaar zijn. De CM biedt hen vorming, ondersteuning, verzekering en een kostenvergoeding.

De CM zoekt eveneens 15 telefoonvrwijwilligers. Zij zijn de plaatselijke contactpersonen voor hun gemeente of stad. Ze ontvangen de aanvragen en contacteren mogelijke oppassers. Ook zij krijgen vorming en begeleiding. Zij ontvangen een GSM om de oppas in hun gemeente te organiseren.

Kandidaten worden uitgenodigd op een kennismakingsgesprek. Daarna volgt een basiscursus waarin ze nuttige bagage meekrijgen om als oppasser aan de slag te gaan. Deze basiscursussen worden door het Thuiszorgcentrum georganiseerd op diverse tijdstippen en op verschillende plaatsen in CM Midden-Vlaanderen.

Wie kandidaat is of meer informatie wil vernemen kan terecht bij:

     Thuiszorgcentrum Gent – Poel 8 – 9000 Gent      09-224 77 35      zorg.gent.mvl@cm.be.

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.