Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.20 – 28 augustus 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

OCMW-Raad op 30 augustus 2004 

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert op maandag 30 augustus 2004 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het OCMW-Zelzate, Burg. J. Chalmetlaan 80 te 9060 Zelzate. Geïnteresseerde inwoners kunnen het openbaar gedeelte van deze zitting bijwonen.

Deze vergadering betekent meteen de vuurdoop voor CD&V-OCMW-raadslid Carine Van Belleghem die door de gemeenteraad van 6 juli 2004 werd aangesteld als vervangster voor Rik Laureys.

DAGORDE

OPENBARE ZITTING

ALGEMEEN

Allerlei
1. Akteneming van de installatie van een nieuw raadslid
2. Verkiezing van een lid van het Bijzonder Comité Ouderzorg
3. Samenstelling delegatie overlegcomité gemeente - OCMW, verkiezing van een lid
4. Notulen openbare zitting van 5 juli 2004
5. Mededeling(en) van de voorzitter
6. Mededeling: verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg
7. Mededeling: verslag aankopen
8. Mededeling: IPBW: verslag 2de kwartaal 2004
9. Mededeling omzendbrief Vlaamse Regering 2004/26 dd. 4 juni 2004 betreffende "Openbaarheid
van bestuur"
10. Mededeling: aanwijzing raadslid dat voorzitterschap waarneemt bij tijdelijke afwezigheid
11. Mededeling: notulen overlegcomité gemeente - OCMW dd. 28 juni 2004
12. Personeelscongres 2004: programma en algemene organisatie
13. Onderhoudscontract: elektriciteit laagspanning / brandmelding, waarschuwing en alarm / gasinstallatie (diverse locaties): toewijzing
14. Diverse dringende dakwerken: toewijzing (bekrachtiging)
15. Administratief handboek: procedure courante aankopen
Home Bloemenbos
16. Mededeling: verslag RVT-inspectie
17. Mededeling: gordijnen wastafels verzorgingsafdeling
18. Plaatsen van duivenwering – uitslag prijsvraag
19. Onderhoud en reiniging hoogspanningspost (reiniging onder spanning): toewijzing
20. Levering en en plaatsing toegangsdeuren: toewijzing (bekrachtiging)
21. Uitschrijven onderhandelingsprocedure aankoop passieve lift
22. Eindafrekening schilderwerken verzorgingsafdeling
23. Aanvraag vorming vervolmakingscursus palliatieve zorg
24. Aanvraag vorming pedicure
IBO
25. Kwaliteitshandboek
Kinderdagverblijf
26. Kwaliteitshandboek


GEHEIME ZITTING

ALGEMEEN

Allerlei
27. Notulen geheime raadszitting van 5 juli 2004
28. Notulen zitting Bijzonder Comité Ouderenzorg 14 mei 2004
29. Mededeling: notulen Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 5 juli 2004
30. Proces verbaal vastgelegde uitgaven
31. Verpleegkundige - voorontwerp van beslissing Fonds van Beroepsziekten
32. Verzorgende - voorontwerp van beslissing Fonds van Beroepsziekten

PERSONEEL

Administratie
33. Administratief assistente - verlengen contract
ROB-RVT - verzorging
34. Verzorgende - aanpassing contract
35. Invulling animatienorm: aanstelling voltijdse en halftijdse contractuele animator/animatrice
ROB-RVT - onderhoud
36. Technisch beambte schoonmaak – ziek - aanstellen vervang(st)er + weddenvaststelling
37. Technisch beambte schoonmaak - verlengen contract
Sociale dienst
38. Maatschappelijk assistente - verlengen contract
Technische dienst
39. Technische beambte groenddienst – ziek - aanstellen vervang(st)er + weddenvaststelling
Thuiszorg
40. Gezins- en bejaardenhelpster – aanvraag verlenging loopbaanonderbreking wegens medische bijstand.
 

Terug naar school ! 

Op woensdag 1 september gaan de scholen terug van start. We zullen het ongetwijfeld merken in Zelzate. Onze gemeente heeft immers een zeer ruim scholenaanbod over alle netten heen.

     >>> overzicht van de Zelzaatse scholen

Het begin van een nieuw schooljaar zorgt altijd voor wat chaos. Kinderen vertoeven nog helemaal in vakantiestemming. Ze zijn minder oplettend, want ze hebben een hele vakantie kunnen spelen. Ook automobilisten moeten hun rijgedrag opnieuw aanpassen. Nu het nieuwe schooljaar begonnen is, moet er dus extra aandacht op gevestigd worden dat er weer schoolgaande kinderen deelnemen aan het verkeer.

De inrichting van de zone 30 in de omgeving van het Koninklijk Atheneum is eindelijk afgewerkt, een jaar later dan aangekondigd. Op een hoorzitting van 27 maart 2003 verklaarde de burgemeester immers dat de werken zouden gerealiseerd worden vóór aanvang van het vorig schooljaar.

     >>> zie verslag hoorzitting van 27 maart 2003

Beter laat dan nooit, maar dit dossier bewijst nog eens dat ons schepencollege veel belooft aan de mensen, maar uiteindelijk weinig slagkracht vertoont inzake effectieve uitvoering van dossiers.
 

Blik op Zelzate vanuit de lucht 

Het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen heeft in samenwerking met GIS-Vlaanderen kleurenorthofoto's aangemaakt van de ganse provincie. De luchtfoto's werden genomen in maart 2002 en zijn de meest recente, gedetailleerde en nauwkeurige foto's die voor het volledige grondgebied van de provincie beschikbaar zijn. De foto's kunnen worden geraadpleegd op een schaal van 1/20.000 tot 1/500. Daarmee zijn de foto's voldoende gedetailleerd om een mooie blik te doen op uw gemeente en uw eigen woning vanuit de lucht.

     >>> zie pagina "Luchtfoto's"
 

Kerkfabriekraden Sint-Laurentius en Sint-Antonius van Padua 

Op 20 april 2004 werden een aantal nieuwe leden verkozen in de raad van de Kerkfabriek van de parochie Sint-Laurentius. Deze raad is voortaan samengesteld uit E.H. Willy Vernimmen (pastoor), John Schenkels (burgemeester), Wilfried de Bakker (voorzitter), Marilou Roegiers (secretaris), Paul Van Peteghem (schatbewaarder), Jozef Peirens, Jan Laureys, Piet Van Rompu, Valère Buysse, Lieve Monbaillui en Fernand Simoens.

Een week later, op 28 april 2004, werden de leden van de raad van de Kerkfabriek van de parochie Sint-Antonius van Padua herkozen. In die raad zetelen E.H. Willy Vernimmen (pastoor), John Schenkels (burgemeester), Stefaan Magerman (voorzitter), Guido Hoste (secretaris), Walter Van Hoecke (schatbewaarder), Oswald Burggraeve (erevoorzitter), Hedwiga Hulstaert, Agnes Gouwy, August Cattoir en Wilfried Onderdonck.

     >>> voor meer informatie over de parochies
 

Evolutie aantal inwoners in Zelzate 

Het Nationaal Instituut voor de Statistiek publiceerde onlangs de nieuwe gemeentelijke bevolkingscijfers. Vlaanderen telde per 1 januari 2004 meer dan 6 miljoen inwoners. Dat zijn er bijna 300.000 meer dan begin 1991 (+4,81%).

Uiteraard betekent dit niet dat elke gemeente een naar verhouding even grote toename kende, integendeel zelfs. Onze gemeente kende slechts een bescheiden toename van 0,61%.

In Zelzate daalt het bevolkingscijfer al vele jaren, niettegenstaande het woningenbestand sterk is toegenomen. Gelukkig lijkt de jarenlange dalende trend wat stil te vallen.

Op 1 januari van dit jaar telde Zelzate 23 inwoners meer dan op 1 januari van 2000 (+ 0,2%).

 

mannen

vrouwen

totaal

verschil

%

01-jan-2000

6.018

6.076

12.094

 

 

01-jan-2001

6.043

6.092

12.135

+41

+0,34%

01-jan-2002

6.055

6.058

12.113

-22

-0,18%

01-jan-2003

6.029

6.014

12.043

-70

-0,58%

01-jan-2004

6.089

6.028

12.117

+74

+0,61%

Wanneer we deze zeer bescheiden toename t.o.v. het Vlaams gemiddelde echter beschouwen in functie van de toename van het aantal woningen in Zelzate (neem nog maar de 22 nieuwe woningen in de Marguerite Ottestraat), dan moet het gemeentebestuur zich toch wel blijven ernstige vragen stellen over de aantrekkingskracht van onze gemeente voor nieuwe inwoners. Hier is dringend werk aan de winkel !
 

Uitbreiding woonwijk Molenstukken 

De gemeente heeft plannen om de braakliggende grond tussen de wijk Molenstukken en de R4-Oost/Kennedylaan als bouwgrond te verkavelen. Langsheen de Kennedylaan zal een bufferende groenstrook met aarden berm worden voorzien. De totale oppervlakte van de grond kan wellicht worden verkaveld in ongeveer 30 loten van 600 m².

Om dit project mogelijk te maken moet echter eerst het BPA (Beperkt Plan van Aanleg) Molenstukken in herziening worden gesteld. Dit is een tijdrovende procedure die gerust een paar jaar kan aanslepen.
 

Wegenwerken Sint-Stevenstraat 

Op 7 mei 2003 besliste de gemeenteraad om over te gaan tot een grondige renovatie van de Sint-Stevenstraat. Men voorzag hiervoor echter amper 100.000 euro. De CD&V-fractie voorspelde toen al dat het voorziene krediet ontoereikend zou zijn, maar deze opmerking werd als onterecht weggewuifd door de burgemeester.

Het college stelde IRTAS uit Beveren aan als ontwerper. Uit het ontwerp bleek al vlug dat de werken ongeveer 500.000 euro zouden kosten. Toen het bestek op de gemeenteraad van 18 november stond geagendeerd vroeg het college om het punt uit te stellen omdat de prijsopgaven veel hoger waren uitgevallen dan verwacht en het schepencollege de opdracht wou wijzigen naar een gedeeltelijke en dus goedkopere herstelling. De CD&V-fractie verzette zich tegen het op de lange baan schuiven van de herstelling en ging uiteindelijk slechts akkoord om de zaak één gemeenteraad uit te stellen.

Op de volgende gemeenteraad van 16 december 2003, keurde de gemeenteraad een aangepast bestek goed voor een degelijke renovatie van een gedeelte van de Sint-Stevenstraat, namelijk het stuk tussen de Karnemelkstraat en de Vissersverkorting. Het deel tussen de afslag naar de Vissersverkorting en de Tractaatweg werd uit het eerste bestek gelicht. Het bestek voor de wegen- en rioleringswerken omvatte in hoofdzaak de opbraakwerken van de verharding en de riolering, de aanleg van riolering met huisaansluiting en straatkolken, de aanleg van de rijweg met KWS-verharding, de aanleg van weggoten, kantstroken en trottoirbanden, de aanleg van stoepen in betontegels en opritten in betonstraatstenen.
Er werd een krediet voorzien van 120.000 euro en de uitvoeringstermijn werd vastgelegd op 60 werkdagen. Belangrijk om weten: deze wijziging van de visie van het schepencollege kostte de gemeente een kleine 5.000 euro verloren ontwerpkosten voor het stuk weg dat uit het bestek werd gelicht !

Het strafste is echter dat het schepencollege weigert om ook deze beslissing van de gemeenteraad uit te voeren. Wij stelden immers vast dat het college (nog maar eens) verzaakt aan grondige aanpak en deze zomer aan een aannemer opdracht heeft gegeven voor het gewoon herstellen van de grootste putten in het wegdek.

Het verleden heeft aangetoond dat dit in de Sint-Stevenstraat kosten op het sterfhuis zijn. Een camera-onderzoek van de riolering heeft immers aangetoond dat tal van rioolaansluitingen in het verleden slecht werden uitgevoerd en oorzaak zijn van talrijke verzakkingen. Bovendien is de fundering van de weg niet aangepast voor het vrachtverkeer van het industrieterrein Karnemelkpolder. Een degelijke aanpak is dus nodig. Ook de inwoners van de Sint-Stevenstraat betalen gemeentebelastingen !
 

Tasia Pleune: Vlaams en Belgisch Kampioen 

Op 14 augustus ging in Nijlen het Vlaams jeugdkampioenschap outdoor boogschieten door. Onze jonge Zelzaatse belofte Tasia Pleune plaatste zich vlot voor de kwalificaties door achtereenvolgens 325 en 339 op 360 te schieten. Na de middag haalde zij zonder problemen de finale en kwam uit tegen Lisa Melsens. Haar score van 112 op 120 was uiteindelijk goed voor de 1ste plaats, waarmee ze haar titel van vorig jaar verlengde.

Maar daar bleef het niet bij. Een week later, op zaterdag 21 augustus, werd Tasia terug Belgisch kampioen outdoor bij de pupillen recurve meisjes. Jammer genoeg kwam ze alleen uit in haar categorie waardoor ze eigenlijk niet hoefde te strijden om de titel. Niettegenstaande het gebrek aan tegenstand, verbeterde ze haar persoonlijk record en schoot ze 671 op 720 wat een gemiddelde betekent van 9.32 op 10 per pijl. Een meer dan verdiende titel dus.

De dag na het Belgisch kampioenschap ging in Esbeek een jeugdfita door. Ook daar haalde Tasia goud.

Voor wie enige interesse voor boogschieten zou hebben: in het weekend van 4 en 5 september gaat het Belgisch kampioenschap voor de volwassenen door in de Blaarmeersen in Gent. Een aanrader voor een bezoekje !!!

     >>> voor een uitgebreider artikel en foto's
 

Inventaris bouwkundig erfgoed van Zelzate 

Door de Afdeling Monumenten en Landschappen wordt een systematische overzichtsinventaris gemaakt van het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. In het najaar van 2003 en begin 2004 werd de systematische overzichtsinventaris van het nog bestaande bouwkundig cultureel erfgoed van Zelzate opgemaakt. Alle cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en erfgoedelementen op het grondgebied van de gemeente werden onderzocht. De inventaris kan beschouwd worden als een verantwoord instrumentarium in een effectief beschermingsbeleid. De inventaris biedt immers een overzichtsbeeld van de bebouwing in een bepaalde regio en vormt daardoor onmiskenbaar een objectieve en wetenschappelijke basis voor de beoordeling en waardering van beschermenswaardige goederen.

In Zelzate zijn momenteel slechts twee monumenten beschermd: het orgel in de Sint-Antonius van Paduakerk in de Koningin Astridlaan (sedert 4 maart 1980) en het voormalig tolkantoor in de Havenlaan (sedert 21 april 1993).

Uit de inventaris van Zelzate zijn er 8 bijkomende geselecteerd die in aanmerking komen voor bescherming:

- "'t Kasteelken", de hoeven van het voormalig "Goed ter Looveren", Ter Looverendreef 10 en 12;
- "notariswoning Colpaert", een 18de eeuws hoekhuis, Polderstraat 1;
- "huize Delmeire", een statig herenhuis, Grote Markt 86;
- de gebouwen van de Middenschool in de Leegstraat, voormalige gemeentelijke jongensschool;
- het ijzeren hangbrugje over de vijver in het park langs de Leegstraat, vroegere tuin van apotheker Billiet, nu behorende bij de Gemeenschapsschool;
- de pastorie van Sint-Laurentius, Grote Markt 43;
- café Regina, Grote Markt 15;
- het gemeentehuis (zonder lift), Grote Markt 1.

     >>> voor een uitvoerige beschrijving
 

De vrijgemaakte energiemarkt in Vlaanderen: hoe veranderen van leverancier? Wat bij verhuis? 

Sinds 1 juli 2003 is de energiemarkt in Vlaanderen vrijgemaakt. Vanaf die dag kan elke Vlaming zelf zijn elektriciteits- en aardgasleverancier kiezen. Het veranderen van leverancier is heel eenvoudig. Nochtans leven nog heel wat vragen bij de verbruikers.

Men kan het geen mens kwalijk nemen dat hij de vrijgemaakte gas- en elektriciteitsmarkt niet in al zijn finesses doorgrondt. Zeker particulieren worstelen al eens met het onderscheid tussen de leverancier van energie (Electrabel, Luminus,…) en de netbeheerder die voor de aansluiting zorgt (in Zelzate is dit IVEG). Daardoor dreigen sommige mensen ook de mogelijke voordelen van de vrije markt (eventuele lagere prijzen) te mislopen. Toch heeft iedereen met die nieuwe omstandigheden te maken, bijv. wanneer men verhuist. Wie moet dan verwittigd worden? Vervalt het oude contract, of blijft het bestaande geldig? En wat gebeurt er voor wie tot nu toe geen echt contract heeft afgesloten?

De Vlaamse Reguleringstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) maakte een interessante nota over de wisseling van leverancier op de vrije energiemarkt. Ook de gevolgen van een verhuizing door een particuliere klant komen aan bod. Er wordt dieper ingegaan op enkele van de meest gestelde vragen.

     >>> zie nota van de VREG
 

Vlaamse Liga tegen Kanker zoekt vrijwilligers 

De Vlaamse Liga tegen Kanker, de organisatie achter Kom op tegen Kanker, wil in het najaar van 2004 een inloophuis voor kankerpatiënten openen in Gent.

Het inloophuis is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten. Het inloophuis zal enkele halve dagen per week geopend zijn. Mensen kunnen er zonder afspraak binnenspringen voor een luisterend oor, een babbel met lotgenoten of meer informatie. Daarnaast worden er op geregelde tijdstippen themabijeenkomsten, infosessies en groepsgesprekken georganiseerd.

De Vlaamse Liga tegen Kanker is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen helpen bij de opstart en de werking van het inloophuis, maar ook voor de begeleiding van mensen thuis en in de ziekenhuizen.

     >>> zie oproep

Voor meer informatie kunnen kandidaat-vrijwilligers contact opnemen met de Vlaamse Liga tegen Kanker
op het nummer
070-225 525 of bij
VLK steunpunt Oost-Vlaanderen, Grauwpoort 9, 9000 Gent 09/223.40.40 ovlaanderen.vliga@tegenkanker.be.

 

Sociale huurwoning kopen is niet langer een recht 

Begin dit jaar gaf de Vlaamse regering aan een sociale huurder het recht om zijn sociale huurwoning te kopen. Voorheen was dit een gunst.

     >>> zie vroeger artikel op pagina wonen

De sociale huisvestingsmaatschappijen, die nooit voorstanders waren van dit kooprecht, hadden belangrijke bezwaren. Zo zou de toepassing van het kooprecht leiden tot een vermindering van het aantal sociale huurwoningen terwijl de wachtlijsten blijven aangroeien. Daarnaast leidt het kooprecht tot een vermindering van het aantal meer bemiddelde sociale huurders terwijl de huurinkomsten van deze groep huurders net noodzakelijk is om de lagere huren van minder bemiddelde huurders te compenseren.

Deze inhoudelijke argumenten konden de vorige Vlaamse regering echter niet overtuigen. De sociale huisvestingsmaatschappijen stapten dan ook met een aantal juridische argumenten naar het Arbitragehof met de vraag het kooprecht te vernietigen. Ze stelden dat een verkoop, tegen de wil van de sociale huisvestingsmaatschappij in, dient beschouwd te worden als een onteigening, hetgeen enkel kan voor het algemeen nut.

De sociale huisvestingsmaatschappijen hebben hun gelijk gehaald. Het Arbitragehof heeft het kooprecht vernietigd. Hierdoor is de vroegere regelgeving opnieuw in voege en dus kan een sociale huurder onder bepaalde voorwaarden een sociale huurwoning die ouder is dan 15 jaar kopen, mits de sociale huisvestingsmaatschappij bereid is om ze te verkopen.

De diverse verleggingen van het kanaal Gent-Terneuzen en de aanleg van belangrijke wegen zoals de R4-Kennedybaan en de A11-N49/Expresweg gaven in het verleden aanleiding tot massale onteigeningen in Zelzate. Als compensatie kwamen er zeer veel sociale huurwoningen in onze gemeente. De vernietiging van het kooprecht van een sociale woning waarin men woont is dan ook niet zonder belang voor veel inwoners.

     >>> meer info
 

Trein-Tram-Busdag op 19 september 

Op zondag 19 september komt er terug een Trein-Tram-Busdag, een dag waarop het openbaar vervoer gepromoot wordt aan de hand van voordelige tarieven. De Vlaamse Regering bereikte daarover een akkoord met de vervoersmaatschappijen.

Volwassenen betalen voor een all-in ticket 10 euro in voorverkoop. Twaalf- tot achttienjarigen betalen hiervoor slechts 7 euro. Op de dag zelf kosten de tickets 2 euro meer. Voor wie jonger is dan twaalf jaar is het openbaar vervoer op 19 september gratis.

Vorig jaar was er door een conflict over de financiering geen Trein-Tram-Busdag.
 

Verenigingsleven in onze gemeente 

De maand september wordt niet alleen gekenmerkt door de start van de scholen. Ook tal van verenigingen ontwaken uit hun zomerslaap. Er staan dan ook heel wat activiteiten op stapel… ook het komend weekend.

     >>> zie Martin Acke's Activiteitenkalender

Stuur gerust de activiteiten of het jaarprogramma van uw vereniging door voor publicatie. De enige criteria: het gaat over een activiteit op Zelzaats grondgebied of een activiteit (eventueel buiten onze gemeente) van een Zelzaatse vereniging.

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.