Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.19 – 04 augustus 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Mijn groot verlof is achter de rug. Sorry dat u een tijd op nieuws diende te wachten. In deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de voornaamste gemeentelijke nieuwtjes van de voorbije maand, aangevuld met een aantal actuele punten.

Herstellingswerken aan Zelzatebrug ! 

Begin juli ging Zelzatebrug nog maar eens dicht voor alle wegverkeer. Men kiest voor de zomerperiode voor dergelijke werken omdat er dan minst verkeer is. In de zomer van 2002 was de brug al voor lange tijd onderbroken, ondermeer voor vernieuwing van het wegdek. Dit laatste werd een complete mislukking. Reeds na korte tijd loste de nieuwe wegbekleding. Dit delicate werk werd inmiddels opnieuw uitgevoerd. Bovendien werd de metalen structuren van de brug gereviseerd.

Het Vlaams Gewest zette een veerdienst in ten behoeve van voetgangers, fietsers en bromfietsers. Deze lovenswaardige poging strandde echter op een hoop onbegrip omdat het ingezette schip te klein en helemaal niet geschikt bleek voor dergelijk werk, met soms grote wachttijden tot gevolg. Bovendien waren de uren van de overzetdienst onvoldoende aangepast aan het woon-werkverkeer. Ook de uitgaande Zelzatenaar zonder auto bleef 's avonds op zijn honger zitten.

Er komt gelukkig verbetering in de situatie. Begin augustus worden de voetpaden en de wegbekleding van de vaste brugopritten vernieuwd. Vanaf 1 augustus kunnen voetgangers, fietsers en bromfietsers terug over de brug. Op dat moment stopt ook de veerdienst. Pas vanaf 11 augustus zou dan het autoverkeer afwisselend op één brughelft worden toegelaten. Eind augustus komt er dan hopelijk een einde aan alle miserie.

Als gevolg van dit alles lijdt de Zelzaatse middenstand niet te onderschatten financiële verliezen. En dit al voor het tweede jaar op rij. In de zomer van volgend gaat de brug opnieuw dicht voor schilderwerken. Ook daarvoor blijkt volledig afsluiten van de brug noodzakelijk.

Sidmar wil eigen elektriciteitscentrale 

Sidmar overweegt om op eigen terrein een elektriciteitscentrale te bouwen. Er is sprake van een investering van 900 miljoen euro. Sidmar verbruikt momenteel zowat 60 miljoen euro elektriciteit per jaar en dat zal naar de toekomst wellicht nog toenemen. De directie denkt immers aan een productieverhoging van vier naar vijf miljoen ton staal per jaar. Aangezien dergelijk project heel wat studie vergt is een realisatie van een elektriciteitscentrale ten vroegste mogelijk tegen 2009-2010.

Kleiduifschieting Matexiwijk 

Eind juni ging voor de tweede maal een kleiduifschieting door op de GSI-voetbalterreinen langsheen de Westkade. Vorig jaar rees hiertegen heel wat protest omwille van de grote lawaaihinder.

Niettegenstaande voorafgaand overleg op het gemeentehuis waarbij tussen de inwoners, het gemeentebestuur en de organisator een aantal afspraken werden gemaakt, is de ontevredenheid van de inwoners na de schieting zeer groot. Blijkbaar hebben de organisatoren zich niet aan sommige afspraken gehouden. Ook de burgemeester erkende dat hij op die plaats geen derde schieting meer zag zitten en dat hij een volgende aanvraag negatief zal adviseren.

Willen de organisatoren volgend jaar nog dergelijk initiatief organiseren dan zullen ze moeten uitkijken naar een andere locatie.

          >>> zie verslag verslag evaluatievergadering van 22 juli 2004

Foutieve verkeerssignalisatie in de Franz Wittoucklaan houdt al twee maanden aan 

Begin juni uitte ik reeds mijn ongenoegen over de invoering van éénrichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan ter hoogte van taverne 't Kelderken:

          >>> zie artikel in zelzate@rem N° 4-17

Inmiddels heeft de gemeenteraad het politiereglement bekrachtigd. CD&V heeft zich echter onthouden.

Los van de vraag of het wel nodig is om dergelijke ingrijpende maatregel te nemen, blijft burgemeester Schenkels immers halstarrig weigeren om de verkeerssignalisatie in overeenstemming te brengen met de wettelijke voorschriften. Hij gaat er blijkbaar van uit dat de oppositie geen verstand heeft van verkeerszaken. Als verantwoordelijke voor de veiligheid in de gemeente zou hij nochtans zorgvuldiger moeten handelen.

Komende vanuit de Leegstraat ontmoet men eerst een nadarafsluiting met roodomrand wit verkeersbord C3 "verboden toegang voor iedere bestuurder in beide richtingen", nadien een verbodsbord C1 met onderbord "verboden richting voor iedere bestuurder, behalve voor fietsers en bromfietsers", vergezeld van een rechthoekig blauwe bord met rode en zwarte pijl B21 " smalle doorgang - voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen".

Komende vanaf de Grote Markt mag men wel in de Franz Wittoucklaan rijden. Men krijgt een blauw bord met witte pijl F19 "openbare weg met éénrichtingsverkeer", maar daarnaast krijgt men een tegenstrijdig roodomrand wit bord met rode en zwarte pijl B19 " smalle doorgang - gebod doorgang te verlenen aan de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen".

          >>> zie foto's van de situatie

Besluit: de voorrangsregeling is volledig fout: de borden B19 en B21 zijn omgewisseld en het bord B21 hangt op zijn kop. Daarnaast geven de borden C1 en C3 langs de kant Leegstraat foutieve, tegenstrijdige informatie. Ook de parkeersignalisaties zijn niet in overeenstemming met elkaar.

Deze totaal foutieve verkeerssignalisatie verhindert de politie nochtans niet om op die plaats bekeuringen uit te schrijven. Ronduit schandalig! Als men van een burger een correct gedrag eist, dan moet de overheid daar minstens zelf aan voldoen! Wanneer de burgemeester volhardt in zijn weigering om de zaak te regulariseren, dan zien wij ons verplicht om hiervoor het ministerie in te schakelen.

De Zelzaatse kindergemeenteraad 

Voor de vakantie viel in een lokale krant te lezen dat de kindergemeenteraad terugblikt op een succesvol jaar. We twijfelen er niet aan dat onze jeugdconsulente Sophie Acke achter de schermen haar werk meer dan naar behoren uitvoert. Maar behalve dat ene artikel in de pers was er een gans jaar niets te horen over de werking van dit orgaan. Is het nieuwe er wat vanaf?

Wanneer onze kinderen "au sérieux" worden genomen dan mag er door onze schepen van jeugd minstens regelmatig verslag worden uitgebracht bij de “volwassen” gemeenteraad over de activiteiten en bekommernissen die aan bod komen in de kinderraad. Ook in de verslagen van het schepencollege valt hierover nooit iets te lezen. De realisaties of successen van de kindergemeenteraad hangen m.a.w. hangen af van de al of niet goedkeuring van één persoon: de schepen van jeugd. En dit is geen gezonde toestand.

De CD&V-fractie steunt 100% het initiatief van een kindergemeenteraad… op voorwaarde dat onze kinderen ook ernstig genomen worden.

Verbod voor vrachtwagens in De Katte 

De gemeenteraad besliste reeds anderhalf jaar terug om het zwaar vervoer te bannen uit de Assenedesteenweg ter hoogte van de wijk De Katte. Toch diende te worden gewacht tot de openstelling van het klaverblad Callemansputte om deze maatregel effectief uit te voeren. Tot zolang waren vrachtwagens immers aangewezen op deze weg om de N49 te kunnen op- en afrijden ter hoogte van ECA.

Vorige week kwam gelukkig een einde aan deze onveilige en hinderlijke toestand en voerde het schepencollege de beslissing van de gemeenteraad van 4 februari 2003 uit.

Oud politiekantoor krijgt nieuwe bestemming 

Het vroegere politiekantoor aan de Westkade zal worden verkocht aan de bouwmaatschappij "Wonen". De prijs is geschat op 110.000 euro. De maatschappij zal het gebouw afbreken om er vier nieuwe seniorenappartementen op te richten.

Gemeente betaalt schulden Kiepietiezie 

Het gemeentelijk jeugdhuis Kiepietiezie kende in 2000 een slechte start als verkiezingsstunt van voormalig schepen van jeugd Hubert Stuyvaert. In zeven haasten werd toen het vroegere clubhuis van Silaba, een oud café in de Kortestraat, opgekalefaterd. Zowel de staat van het gebouw als de ligging maakten toen al duidelijk dat dit slechts een tijdelijke oplossing kon zijn. Bovendien had het schepencollege geen enkele visie op de uitbating van het geheel. De werking werd ondergebracht in een vzw waarbij de gemeente zich enkel engageerde tot het ter beschikking stellen van het gebouw en een deeltijds personeelslid.

Na de verkiezingen kwam de bevoegdheid over jeugd bij SP.A-schepen Paul Tollenaere terecht. Hij bekommerde zich amper over de werking van het jeugdhuis, waardoor de jongeren nagenoeg volledig op zichzelf aangewezen waren. Eén van de duidelijke bewijzen hiervan is dat hij in de raad van beheer van de VZW Kiepietiezie nooit de plaats heeft ingenomen van zijn voorganger, schepen van jeugd Hubert Stuyvaert.

De lovenswaardige pogingen van een aantal jongeren om tot een heuse jeugdhuiswerking te komen strandden na enige tijd, wellicht door gebrek aan leiding, ervaring en financiële armslag. De door de gemeente aangestelde begeleider bleek helemaal niet in staat om de zaak behoorlijk in de hand te houden. In de zomer van 2001 werd het jeugdhuis door de burgemeester zelfs een week gesloten om veiligheidsredenen. Sedertdien ging het steeds verder bergaf.

In 2002 klaagde de voorzitter van de jeugdraad tijdens het vregenuurtje van de burger op de gemeenteraad dat meldingen aan het schepencollege van diverse ernstige gebreken aan het gebouw zonder gevolg bleven. Een jaar later diende de gemeenteraad via de kranten te vernemen dat het voortbestaan van het jeugdhuis werd bedreigd door een schuldenberg. Het schepencollege had intussen reeds het contract van de deeltijdse begeleider opgezegd zonder toelating of inspraak van de gemeenteraad. Opmerkelijk was ook dat de jeugdraad zich distantieerde van het jeugdhuis.

Wat was er aan de hand? De CD&V-fractie moest het punt zelf op de agenda van de gemeenteraad zetten (op 18 november 2003) teneinde informatie te kunnen afdwingen van het schepencollege. En die informatie werd amper en met veel tegenzin door schepen Paul Tollenaere verstrekt. Blijkbaar mogen in Zelzate alleen succesverhalen naar buiten komen.

Uiteindelijk werd begin van dit jaar de huur van het gebouw opgezegd, de vzw ontbonden en de zaak in handen van een vereffenaar gegeven. De 8.600 euro nog openstaande schulden en zowat 5.500 euro aan vereffeningskosten werden door het gemeentebestuur opgehoest teneinde de verantwoordelijke beheerders, een aantal jongeren en een schepen, uit de wind te zetten. Hopelijk betekent deze onverkwikkelijke historie een les voor het schepencollege en in het bijzonder voor de verantwoordelijke schepen Tollenaere. Een schepen trekt een behoorlijke wedde om verantwoordelijkheid te nemen… niet om de problemen hun beloop te laten tot de zaak volledig ontspoort.

Onze Zelzaatse jeugd verdient beter. En dat het ook anders kan wordt ondermeer bewezen in buurgemeente Wachtebeke. Daar haalt jeugdhuis 't Kasseiken het beste rapport van onze regio in een recent door de krant "Het Volk" gevoerde enquête. Vooral het grote aantal activiteiten, het hoge bezoekersaantal in verhouding tot het kleine aantal inwoners (iets meer dan de helft van het aantal inwoners van Zelzate) en de behoorlijke infrastructuur springen daar in het oog.

Jeugddienst is nu gehuisvest in Suikerkaai 

Sedert 1 juni is de jeugddienst ondergebracht in de gebouwen van de technische dienst in de Suikerkaai. De opvolging van de jeugduitleendienst vormt al geruime tijd een probleempunt. Men rekent erop dat de opvolging beter zal gebeuren door de jeugddienst dan door de technische dienst.

Sluiting openbare bibliotheek 

De bibliotheek zal van maandag 16 augustus tot en met zondag 22 augustus 2004 gesloten zijn wegens opmaak van de inventaris.

Reglement gemeentelijke speelpleinwerking 

De gemeentelijke speelpleinwerking kan voortaan beschikken over een aantal reglementen. De gemeenteraad van 6 juli 2004 keurde hiertoe een aantal documenten goed: een deontologische code waaraan de medewerkers zich dienen te houden, een taak- en functieomschrijving van de medewerkers en een werkingsreglement.

Dit is een stap in de goede richting om de speelpleinwerking gestructureerder te laten verlopen.

          >>> zie volledige tekst reglement

Strenge eisen voor brandpreventie 

De gemeenteraad keurde een nieuw reglement goed dat tot doel heeft de brandveiligheid van de voor het publiek toegankelijke inrichtingen sterk te verhogen. Op voorstel van de brandweerzone Centrum, waartoe Zelzate behoort, komen er ondermeer duidelijke normen voor het maximum toegelaten aantal bezoekers, vluchtwegen, brandbestendigheid, verlichting en signalisatie, brandmeldingsinstallatie, enz… Ook kantines van sportverenigingen vallen onder dit reglement.
De uitbaters dienen zich in regel te stellen tegen 1 januari 2005. Ongetwijfeld zal dit voor een aantal inrichtingen gepaard gaan met zware kosten. Veiligheid heeft geen prijs, al kan men zich de vraag stellen of deze krappe timing voor betrokken handelszaken en verenigingen zowel inzake tijd als spreiding van kosten haalbaar is. De gemeente zelf heeft er vele jaren over gedaan om haar lokalen in orde te brengen. Nu geeft zijzelf anderen hiervoor slechts zes maanden de tijd.

          >>> zie integrale tekst nieuw politiereglement

Gemeente betaalt vernietigde vennootschapsbelasting slechts een deel terug 

Op 16 maart 2004 vernietigde de Raad van State het gemeenteraadsbesluit van 17 april 1997 tot heffing van een gemeentebelasting op bepaalde categorieën van vennootschappen. Deze vernietiging heeft tot gevolg dat de betaling door de belastingplichtige vanaf die datum het karakter heeft van een onverschuldigde betaling en dat (slechts) vanaf dat moment de teruggaveplicht van de gemeente ontstaat.

De gemeente gaat er dus van uit dat slechts moratoriumintresten verschuldigd zijn vanaf het moment van aanmaning voor terugbetaling. Volgens de gemeente hebben die vennootschappen die niet in beroep zijn gegaan slechts recht op de terugbetaling van enkel de voor het aanslagjaar 1997 geïnde belasting. De belastingplichtigen die wel hebben aangemaand vóór het Arrest van de Raad van State, zouden slechts recht kunnen laten gelden op betaling van moratoriumintresten vanaf de datum van het Arrest van de Raad van State.

De gemeente zal dus enkel overgaan tot de integrale terugbetaling van de vennootschapsbelasting 1997 te verhogen met moratoriumintresten vanaf ten vroegste 16 maart 2004, zijnde de datum van het Arrest van de Raad van State.

De CD&V heeft zich jarenlang tegen de invoering van het belastingreglement verzet omdat het onwettelijke elementen bevatte. Deze stelling werd dus bevestigd door de Raad van State. De CD&V-fractie staat uiteraard achter de terugbetaling van de onterecht geïnde belasting van 1997, maar vindt dit ruim onvoldoende. De CD&V onthield zich op de stemming op de gemeenteraad van 6 juli 2004 omdat zij ervan uitgaat dat de vennootschappen geen nadeel mogen ondervinden van een foutieve beslissing van de gemeenteraad. Onze stelling is en blijft dat de gemeente alles spontaan moet terugbetalen, zonder de bedrijven nog eens met gerechtskosten op te zadelen.

Alle andere partijen zien het dus anders. Sterker nog: de PvdA wilde zelfs de belasting van 1997 niet terugbetalen!

Enquête bedrijven 

Naar aanleiding van de opmaak van het gemeentelijk structuurplan wordt momenteel een informatief deel (startnota) opgemaakt met de bedoeling een duidelijk inzicht te verwerven in de plaatselijke ruimtelijke problematiek en in de thema’s die een hoofdrol zullen spelen. Hierbij komen diverse maatschappelijke activiteiten aan bod, zoals:

- Leven en werken in Zelzate;
- Economische activiteit;
- Verkeersleefbaarheid;
- Milieu en omgeving;
- Sport en recreatie;
- …

De analyse van deze thema’s leidt tot een duidelijk beeld van enerzijds de knelpunten en anderzijds de kwaliteiten van het betrokken gebied.

In het kader van deze analyse wensen wij onder meer van de Zelzaatse bedrijven een aantal gegevens te inventariseren.

Indien u als bedrijf geïnteresseerd bent, kunt u onderstaande bedrijfsenquête invullen. Mogen wij u vragen de ingevulde enquête tegen uiterlijk vrijdag 06 augustus a.s. (per post: Grote Markt 1 te 9060 Zelzate of via fax (09)342 20 21) terug te bezorgen?

          >>> zie enquêteformulier

De bedrijven, met uitzondering van de zonevreemde bedrijven, worden niet persoonlijk aangeschreven. Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Nieuwe websites in Zelzate 

D'Ouwe Gloriën: http://users.belgacom.net/d.ouwe.glorien/

De Gantoisetippers: http://www.gantoisetippers.be/

De Sportvisser: http://www.desportvisser.be


          >>> meer info over de Zelzaatse verenigingen
          >>> meer info over de Zelzaatse bedrijven
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.