Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.18 – 01 juli 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Gemeenteraad op 6 (en 8?) juli 2004 

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 06 juli 2004 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 08 juli 2004 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

op dinsdag 06 juli 2004 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.

1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. Ontslag van OCMW raadslid / opvolging
4. Jaarrekening 2003
5. PV kasnazicht 2de kwartaal 2003
6. Overeenkomst met Kruispuntbank
7. Politiereglement naar aanleiding van Kattekermis
8. Aanleg parkeerstrook Verbroederingslaan - principebeslissing - goedkeuring ontwerpdossier
9. Uitvoeren van wegen en rioleringswerken Verbindingsstraat - principebeslissing
10. Vernieuwing van voetpaden en opritten op het Zelzaats grondgebied - principebeslissing - goedkeuring bestek
11. Aquafin-project aansluiting Suikerkaai - gemeentelijk aandeel - goedkeuring voorontwerp
12. Vervangen vloerbedekking overig gedeelte kleutergebouw Debbautshoek - principebeslissing - goedkeuring bestek
13. VZW Watersportvereniging Zelzate - statutenwijziging
14. Verkoop uitbraakmateriaal - prijsaanpassing
15. Bouwverordening d.d. 26 juni 1974 met betrekking tot het vellen van hoogstammige bomen - opheffing
16. Bouwverordening d.d. 14 juli 1980 met betrekking tot het vellen van hoogstammige bomen - opheffing
17. Zelzaats ondernemend speelplein - intern reglement
18. Vestiging erfdienstbaarheid op perceel grond gelegen te Zelzate, Maisstraat
19. Vennootschapsbelasting - terugbetaling
20. Verkoop voormalig politiekantoor - goedkeuring akte
21. Verbouwing brandweerkazerne - goedkeuring meerwerken
22. Vaststelling van de minimumnormen inzake brandpreventie met betrekking tot publiektoegankelijke inrichtingen
23. Aanpassingen aan speeltuigen ingevolge risicoanalyse fase II - principebeslissing - goedkeuring bestek
24. Aanpassingswerken feestzaal Debbautshoek - principebeslissing
25. VZW Kiepietiezie - toekenning eenmalige toelage
26. Jeugdwerkbeleidsplan - werkingsverslag 2003
27. Vervanging dakbedekking gemeentehuis - goedkeuring bestek
28. Onderschrijving A aandelen bij IVEG
29. Politiereglement van de burgemeester d.d. 15 juni 2004 i.v.m. éénrichtingsverkeer in de Franz Wittoucklaan - bekrachtiging
30. Openbare verlichting - investeringen
31. Vakantiegeld contractueel personeel
32. Wijziging administratief statuut en reglement der contractuelen - vaderschapsverlof (omstandigheidsverlof)
33. Arbeidsreglement - kennisname schorsing / wijziging
34. Formatie statutair personeel en administratief statuut - wijziging
35. Brandweer - wijziging grondreglement
36. Gratis grondafstand - goedkeuring akte
37. Openingsceremonie verkeerswisselaar R4 * N49 - participatie in onkosten van manifestaties
38. Geluidsmuur ter hoogte van Hans Kochlaan en Kasteelstraat. Wanneer uitvoering voorzien? Hoe? (op verzoek van de VLD-VVD-fractie)
39. Zwaar vervoer op de Assenedesteenweg (op verzoek van de VLD-VVD-fractie)
40. Protest bij de bewoners naar aanleiding van de organisatie kleiduifschieten - bespreking (op verzoek van de SP.a-fractie)
41. Gevaarlijke situatie op Kennedybaan voor fietsers en omwonenden wegens geparkeerde vrachtwagens: voorstel tot uitbreiden van de "bebouwde kom" (op verzoek van de PVDA-fractie)
42. Geparkeerde vrachtwagens met ADR-lading op Vredekaai (op verzoek van de PVDA-fractie)

II. GEHEIME ZITTING

1. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstellingen
2. Machtiging rechtszaken

De komende weken wordt het verslag van deze gemeenteraadszitting op de website aangevuld:
          >>> zie verslag gemeenteraad 06 juli 2004

 

Carine Van Belleghem volgt Rik Laureys op in OCMW-raad

Op 11 mei 2004 deed Rik Laureys als eerste opvolger zijn intrede in de gemeenteraad nadat Marleen Van den Abbeele om familiale redenen ontslag nam. Binnen CD&V bestaat de afspraak om dubbelmandaten in OCMW- en gemeenteraad maximaal te vermijden. Rik nam bijgevolg ontslag als lid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. CD&V-Zelzate heeft Carine Van Belleghem aangeduid om hem op te volgen.

Carine Van Belleghem is 37 jaar jong, gehuwd met Jean Marie Staelens en moeder van een flinke zoon. Ze woont in De Keyserstraat 6 in Zelzate-West. Als voorzitster van KAV-Debbautshoek toonde zij al meermaals over een grote sociale bewogenheid en een goed organisatietalent te beschikkenen. Met die eigenschappen zal ze ongetwijfeld een waardige opvolgster betekenen voor Rik Laureys, die toch wel met wat spijt in het hart de OCMW-raad verlaat.

Door de keuze voor Carine benadrukt CD&V niet alleen de wens om ook vrouwen volop kansen te geven om zich politiek te engageren, maar wil gelijktijdig ook de inspraak van Zelzate-West bij het gemeentelijk beleid bevorderen.

 

Herstellingswerken aan Zelzatebrug !  

Tussen 1 juli en 31 augustus 2004 zullen er nog maar eens ingrijpende herstellingswerken gebeuren aan de brug van Zelzate. Het asfalt op de vaste brugoverspanningen, de wegdekbekleding op de beweegbare brughelften en de metalen structuren van het brugdek worden vernieuwd.

De brug wordt onderbroken voor het wegverkeer vanaf 01 juli 2004 ’s morgens tot 31 juli 2004 (eventueel iets langer in geval van slecht weer omdat het plaatsen van de brugdekbekleding droog weer vereist). Er is een omleidingsweg voorzien via de tunnel.

Gedurende de hele periode van de onderbreking wordt ter hoogte van de Groenstraat een veerdienst voor de voetgangers en de fietsers ingezet. Het veer zal continu tussen 5.30 en 22.30 uur varen, ook op zon- en feestdagen.
In de week van 21 juli wordt de brugdekbekleding vernieuwd. Dit gaat gepaard met tweemaal 3 dagen onderbreking van het scheepvaartverkeer, nl. van 19 t.e.m 21 juli en van 26 t.e.m. 28 juli 2004.

De eerste week van augustus worden de voetpaden en het asfalt van de vaste overspanningen vernieuwd. Het verkeer zal afwisselend op één brughelft toegelaten worden. De veerdienst wordt dan stopgezet.

Niet iedereen is onverdeeld gelukkig met de manier waarop de veerdienst wordt uitgebaat. De werknemers van Sidmar vragen, gesteund door de vakbonden ACV, ACLVB en ABVV, dat de veerdienst 's morgens een half uurtje vroeger van start zou gaan zodat de nachtploeg tijdig kan worden afgelost. Daarenboven zijn er ook inwoners die vinden dat 22u30 's avonds te vroeg is. Vooral in de zomer stopt het uitgangsleven niet om dat uur! Het is tot slot niet voor iedereen vanzelfsprekend om zijn of haar fiets, laat staan bromfiets, voldoende hoog te tillen teneinde in of uit de boot te stappen. Vooral kinderen en ouderen hebben hiermee nogal eens problemen.

Wellicht kan er uitgekeken worden naar een aantal verbeteringsmaatregelen.
 

Feesten klaverblad Callemansputte  

De festiviteiten ter gelegenheid van de opening van het klaverblad R4-West waren een voltreffer. De verkeerswisselaar werd afgesloten voor het autoverkeer. De driedaagse happening met KMO-Contactdrink, jongerenfuif, praatcafé, aperitiefconcert en familiedag kon rekenen op grote belangstelling. Vooral zondagnamiddag kon je in en om de tunnel onder het klaverblad op de koppen lopen. Een behoorlijk zomerweertje was daar wellicht niet vreemd aan.

Zondagnamiddag zakte wielervedette Eddy Planckaert met zijn familie af naar Zelzate. In een klaverbladrace met oldtimer-fietsen namen Eddy en zoon Junior het op tegen enkele Zelzaatse politici. Junior klopte Eddy nipt in de sprint voor de zege, gevolgd door Martin Acke, Charles Reynhout, Ronnie Colpaert en tenslotte burgemeester John Schenkels. Onze burgemeester moest duidelijk de duimen leggen voor de oppositie… een voorbode voor de verkiezingen van oktober 2006?
Een dikke proficiat aan hoofdorganisator Unizo en de diverse Zelzaatse verenigingen die hun medewerking verleenden aan dit prachtig initiatief. Ook de diensten van het Vlaamse Gewest, politie en brandweer spaarden geen moeite om alles in goede banen te leiden.

Maandag 28 juni werd het klaverblad in dienst genomen voor het verkeer.

          >>> meer info
 

Cross Border Lease  

Het gemeentebestuur is niet meer geïnteresseerd in deelname aan het project voor herfinanciering van het rioolsysteem. Enerzijds is de gemeentelijke kaspositie verbeterd door de verkoop van het elektriciteitsnet. Anderzijds zorgden een aantal recente initiatieven in de Commissie Financiën van de Amerikaanse Senaat voor een toegenomen juridische onzekerheid. De gemeenteraad besliste af te zien van verder onderzoek
 

Verlaagd weekendtarief elektriciteit  

Recent werd in de pers bericht over een verlaagd weekendtarief. Dit was echter niet meer dan een verkiezingsstunt van de paarse meerderheid. De Vlaamse regering heeft enkel een principebeslissing genomen over de toepassing van het nachttarief voor het verbruik tijdens het weekend. Het besluit is echter nog niet definitief goedgekeurd en dus nog niet in werking. Het besluit ging uit van een inwerkingtreding op 1 januari 2005.

Enkel gezinnen die beschikken over aparte tellers voor de meting van het dagverbruik en het nachtverbruik zouden, na invoering van deze maatregel, automatisch kunnen genieten van de toepassing van het (lagere) nachttarief voor hun verbruik in het weekend, in plaats van het (hogere) dagtarief dat zij hiervoor op dit moment moeten betalen.

Gezinnen die enkel beschikken over één teller voor dagverbruik, zouden niet kunnen genieten van een goedkoper nachttarief in het weekend. Om wel te kunnen genieten van dit tarief, zouden zij immers een extra meter moeten laten installeren door hun netbeheerder/intercommunale. Zij moeten dan wel zelf instaan voor de kosten voor de plaatsing van deze extra meter. Een discriminerende maatregel dus die het voordeel al vlug voor enkele jaren teniet zou doen.
 

CD&V dankt zijn kiezers !  

De verkiezingen van 13 juni 2004 hebben ervoor gezorgd dat het kartel CD&V/N-VA terug de grootste politieke formatie van Vlaanderen wordt. Hieronder vindt u de verdeling van de 124 zetels in het Vlaams Parlement:

CD&V/N-VA: 35   Vlaams Blok: 32   VLD-Vivant : 25   sp.a-Spirit: 25   Groen! : 6   Union Francophone : 1

Als gevolg van deze uitslag werd CD&V-voorzitter Yves Leterme aangeduid als informateur. Zijn informatieronde resulteerde in een overzichtelijke nota:   >>> zie nota Leterme

Uitgaande van die nota is Yves Leterme intussen gestart met de eigenlijke onderhandelingen teneinde een stabiele en werkbare Vlaamse regering op de been te brengen.

De verkozenen op de CD&V/N-VA-lijsten:

Vlaamse lijst - kieskring Oost-Vlaanderen:

CD&V/N-VA en VLD-Vivant halen in Oost-Vlaanderen elk 7 zetels, Vlaams Blok 6, sp.a-Spirit 5 en Groen! 2.

Joke Schauvliege: 61.491 voorkeurstemmen
Etienne Schouppe: 44.373 voorkeurstemmen
Miet Smet: 37.105 voorkeurstemmen
Monica Van Kerrebroeck: 19.843 voorkeurstemmen
Helga Stevens (N-VA): 17.870 voorkeurstemmen
Jos De Meyer: 17.500 voorkeurstemmen
Erik Matthijs: 16.908 voorkeurstemmen

Europese lijst:

CD&V/N-VA haalt 4 zetels, VLD-Vivant, sp.a-Spirit en Vlaams Blok halen er elk 3 en Groen! ziet zijn hoop werkelijkheid worden en haalt 1 zetel.

Jean-Luc Dehaene: 651.345 voorkeurstemmen
Ivo Belet: 142.554 voorkeurstemmen
Geert Bourgois (N-VA): 133.430 voorkeurstemmen
Marianne Thyssen: 116.418 voorkeurstemmen

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.