Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.17 – 10 juni 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Eénrichtingsverkeer Franz Wittoucklaan is een foute maatregel 

Meer dan een maand geleden voerde burgemeester John Schenkels in het stuk Franz Wittoucklaan kant Leegstraat éénrichtingsverkeer in. De huisvestingsmaatschappij "Wonen" bouwt daar momenteel een nieuw appartementsgebouw. Op het gelijkvloers komt er een nieuw kantoor van de Bond Moyson.

Vele inwoners begrijpen niet waarom op deze plaats éénrichtingsverkeer werd ingevoerd. De omleiding via de Kerkstraat betekent immers een onnodige belasting van deze straat en heeft geen enkele toegevoegde waarde inzake veiligheid. Integendeel. In de Kerkstraat staan aan de linkse kant permanent auto's geparkeerd waardoor de volledige straat nagenoeg even smal is dan de 25 meter Franz-Wittoucklaan ter hoogte van de werken, met dit grote verschil dat er in de Kerkstraat regelmatig veel fietsverkeer is van schoolgaande kinderen. Bovendien stuurt men auto's via een onbewaakt kruispunt op de R4.

Dit is een onzinnige situatie want in de Franz Wittoucklaan is er voldoende zicht op het verkeer uit tegengestelde richting, waardoor de omleiding niet noodzakelijk is.

Ook op technisch vlak is de verkeerssignalisatie absoluut niet in overeenstemming met de wetgeving. Door totaal verkeerd gebruik van verkeersborden suggereert men immers dat het verkeer komende uit de Leegstraat voorrang van doorgang heeft t.o.v. het verkeer komende van de Grote Markt, terwijl doorgang eigenlijk verboden is. Daarnaast staan er soms dranghekkens met roodomrande wittte circel "verboden richting" naast de borden voor éénrichtingsverkeer. M.a.w. deze verwarrende situatie neemt niet alleen een loopje met de wet, maar creëert bovendien een pak rechtsonzekerheid indien op die plaats ooit een ongeval zou gebeuren.

          >>> zie foto's

Tot slot is deze verkeersregeling op onwettige manier ingevoerd. De gemeenteraad is bevoegd voor dergelijke tijdelijke verkeersregelingen. De burgemeester kan enkel tijdelijke politieverordeningen uitvaardigen in hoogdringende gevallen, onder de verplichting ze te laten bekrachtiging door de eerstvolgende gemeenteraad. Aangezien de regeling al dateert van voor 11 mei, de datum van de laatste gemeenteraad, overtreedt John Schenkels ook hier de wet. De verwarrende wijze van signalisatie bewijst trouwens dat onze burgemeester terzake onvoldoende deskundig is en dat de controle door de gemeenteraad noodzakelijk is.

De CD&V vraagt ogenblikkelijke rechtzetting van deze situatie, zoniet zien wij ons verplicht om dit te agenderen op de volgende gemeenteraad. Wij zouden het echter betreuren dat deze onveilige toestand nog tot aan de volgende gemeenteraad (wellicht pas begin juli) zou aanhouden.
 

Vellen van hoogstammige bomen 

De Vlaamse overheid voerde in 2000 een vrijstelling in voor aanvraag voor het rooien van bomen gelegen in woongebied of industriegebied op de huiskavel van een vergunde woon- of industriegebouw binnen een straal van 15 meter van dit gebouw.
De gemeente Zelzate heeft haar reglementering hieraan echter nooit aangepast. Meer nog, er bestaan zelfs twee gemeentelijke bouwverordeningen voor het vellen van hoogstammige bomen. De gemeenteraad vaardigde op 26 juni 1974 en op 14 juli 1980 overlappende verordeningen uit die nog steeds rechtsgeldig zijn.

          >>> zie reglement van 26-06-1974
          >>> zie reglement van 14-07-1980

Door deze twee gemeentereglementen moeten de inwoners eigenlijk nog steeds een stedenbouwkundige vergunning aanvragen en kunnen geen gebruik maken van de vrijstellingen zoals voorzien door de Vlaamse overheid. Dergelijke aanvragen betekenen een zware administratieve rompslomp: aanvraagformulieren, een plan, een begeleidende nota en 24 kleurenfoto’s, dit alles in viervoud.

Eindelijk ziet het schepencollege in dat dit geen werk is. Dit zadelt de inwoner en de gemeentelijke administratie met nutteloze kosten op. Eventuele voorwaarden tot heraanplant van bomen kunnen immers nog steeds worden opgelegd in de 'klassieke' stedenbouwkundige vergunningen.

De afschaffing van de overbodige reglementen is een goede zaak en zal wellicht op de volgende gemeenteraad komen. Dit maakt nog eens duidelijk dat de herhaalde vraag van de CD&V-fractie om de gemeentereglementen grondig te actualiseren en te vereenvoudigen meer dan terecht is.
 

Trein Axelse Vlakte nog niet voor morgen 

De kans dat de oostelijke spoorlijn op de Axelse vlakte wordt doorgetrokken naar Zelzate is voorlopig bijzonder klein. Deze materie kwam vorige maand aan bod in de Terneuzense gemeenteraadscommissie "Economie en Beheer".

Vooral de liberale VVD-fractie drong aan op de aanleg. CDA-Wethouder Van Waes van economische zaken en ruimtelijke ordening wees er echter op dat dit project niet rendabel is. Als na de realisering van de kanaaltunnel de brug bij Sluiskil blijft liggen, blijft ook de spoorlijn over de brug intact. En dan is er ook geen oostelijke spoorweg nodig.

De wethouder wees er bovendien op dat het stuk spoorlijn niet op het investeringsprogramma staat van het ministerie. Dus de eerste zes zeven jaar zou er van die spoorlijn zeker geen sprake zijn.

De CD&V-fractie is daar eerlijk gezegd niet rouwig om, want deze spoorlijn zou zorgen voor een bijkomende belasting van de leefkwaliteit van tal van Zelzatenaren.
 

Meer vrachtwagenverkeer op Tractaatweg 

Uit onderzoek van de provincie Zeeland en Rijkswaterstaat Zeeland blijkt dat het op de wegen naar de Westerscheldetunnel veel drukker is geworden. De Westerscheldetunnel verwerkt vijftig procent meer voertuigen dan de PSD-boten deden. Op een werkdag maken nu 13.000 voertuigen gebruik van de tunnel: 10.500 personenwagens en 2.500 vrachtwagens.

Op de Tractaatweg richting Belgische grens is het vrachtverkeer met 390 extra vrachtwagens per dag toegenomen, zijnde 22 %. Over de personenwagens werden in de pers geen gegevens gepubliceerd.
 

Zelzaatse CM-kandidaten alle drie verkozen 

Sinds 1 januari 2004 vormen vier Oost-Vlaamse CM-ziekenfondsen (Meetjesland, Aalst, Gent en Oudenaarde) één nieuw geheel: CM Midden-Vlaanderen. Met dit samengaan geven zij een toekomstgericht antwoord op een aantal nieuwe uitdagingen.

CM Midden-Vlaanderen is vandaag het grootste ziekenfonds in Vlaanderen en kiest voor een efficiënt en kwaliteitsvol beheer, een optimale en up-to-date relatie met de zorg- en verzorgingssector en haar 490.000 leden.
Bij de mutualistische verkiezingen van de Christelijke Mutualiteiten vroegen wij ondermeer via deze weg uw steun voor de drie kandidaten uit Zelzate. Voor de regio Gent, waartoe Zelzate behoort, waren er immers 60 kandidaten voor 41 mandaten. Onze oproep bleef niet onbeantwoord. Annie Garey, Noël Van Heesvelde en Martin Acke werden alle drie verkozen. Zij danken de Zelzaatse CM-leden voor dit vertrouwen.

Met 3 op 146 leden heeft onze gemeente voortaan een bijzonder sterke vertegenwoordiging in de Algemene Vergadering van CM Midden-Vlaanderen. Dit zal de dienstverlening in Zelzate ongetwijfeld ten goede komen. Op 28 juni 2004 heeft de installatievergadering plaats.

          >>> voor meer info
 

Joke Schauvliege: uw positief alternatief ! 

Joke is afkomstig van de Evergemse deelgemeente Ertvelde. Samen met haar man, Peter Colpaert, is zij de trotse ouder van dochtertje, Kato (3).

Na haar studies rechten kon Joke, de afgelopen 10 jaar nuttige ervaring opdoen als advocate aan de Gentse balie.

Haar politiek engagement is gegroeid vanuit het verenigingsleven. In de jeugdbeweging (KAJ – VKAJ) ondervond ze hoe de politiek al ons doen en laten mee bepaalt. Ze wou niet aan de zijlijn blijven toekijken, maar echt meewerken aan het beleid.

Ondertussen kijkt zij reeds terug op heel wat politieke ervaring als gemeenteraadslid in Evergem, en als federaal parlementslid van 1999 tot 2003. Bij de verkiezingen op 18 mei 2003 haalde ze in Oost-Vlaanderen maar liefst 30.037 voorkeurstemmen.

Bij de komende verkiezingen voor het Vlaams Parlement op 13 juni "trekt" Joke opnieuw ten strijde als lijsttrekker op de Oost-Vlaamse CD&V-lijst. Voor hen die in het paars-groene politieke landschap van loze beloftes en lege ballonnetjes 'de weg kwijt' zijn, wil zij 'het positief alternatief' bieden. Een gezinsvriendelijk beleid, een gezonde leefomgeving, betere zorgverlening en meer ruimte voor verenigingen en vrijwilligers, zijn de aandachtspunten die zij in het Vlaams Parlement wil verdedigen. Gegroeid uit het verenigingsleven blijft zij geboeid door alles wat mensen samenbrengt. Luisteren, overleggen en doen, dát is voor haar respect tonen.

Joke Schauvliege
1ste plaats Vlaamse lijst CD&V/N-VA

Karel Ledeganckstraat 12   9940 Evergem   tel 09-344 25 57

www.jokeschauvliege.be     jokeschauvliege@skynet.be

 

De top-10 van CD&V  

Komende zondag bepaalt u mee wie Vlaanderen de komende jaren zal besturen. CD&V/N-VA biedt u een positief alternatief voor het kwakkelbeleid van paarsgroen van de voorbije jaren.

1. Werk en ondernemen: onze belangrijkste job

Meer mensen aan de slag, door lagere lasten op arbeid, lagere vennootschapsbelastingen en meer investeringen in onderzoek en innovatie. Zo trekken we meer investeerders aan.
Vorming en begeleiding op maat helpen werkzoekenden aan een job. De zondagsrust behouden we. We geven zelfstandigen en landbouwers meer zekerheid.

2. Een thuis voor iedereen

We maken bouwgronden en huizen terug betaalbaar: er komt een koop-, bouw- en verbouwpremie tot 12.500 euro, de registratierechten verlagen we. We boren de voorraad bouwgronden aan en maken aanpassingswerken fiscaal aftrekbaar. Met meer geld voor sociale woningen pakken we de wachtlijsten aan.

3. Respect voor alle gezinnen

De combinatie van werk en gezin verloopt vlotter dankzij gezinsondersteunende diensten zoals poets- en klusjeshulp, extra plaatsen in de kinderopvang, meer zorgverlof en 20 weken bevallingsrust. Voor alle kinderen: gelijke en kostendekkende kinderbijslag, te beginnen met een 13de maand kinderbijslag in de dure maand september. We maken een eind aan het gedoogbeleid voor drugs.

4. Leerkrachten, leerlingen en ouders verdienen meer respect

CD&V strijdt voor een gelijke financiering van alle kinderen, in welke school ze ook zitten. Lager en middelbaar onderwijs maken we echt kosteloos. Leerkrachten en scholen geven we ruimte voor hun eigen project, zonder betutteling. De wachtlijsten voor betere en nieuwe schoolgebouwen werken we weg.

5. Zeker van hulp en zorg

Meer thuiszorg, gezins– en poetshulp, zodat meer zorgbehoevende mensen langer thuis kunnen wonen. Wachtlijsten wegwerken voor ouderen, mensen met een handicap, chronisch zieken of mensen in de geestelijke gezondheidszorg. Een loonlastverlaging in de zorgsector zorgt voor extra jobs, minder werkdruk en meer aanbod.

6. Minder regels, meer milieu

Doelgebonden vergunningen: de overheid bepaalt de milieudoelstellingen en controleert de resultaten. Ondernemers en landbouwers bepalen zelf hoe ze deze resultaten halen. Boseigenaars krijgen een financiële ondersteuning voor het goed beheer van hun bos.

7. Meer veiligheid

Ieder misdrijf opvolgen, reageren op elke klacht, straffen echt uitvoeren. Er komt meer wijkpolitie, een doeltreffend jeugdstrafrecht en gerechtelijke uitspraken binnen het jaar. We versterken de strijd tegen terrorisme en georganiseerde criminaliteit door een optimale samenwerking tussen besturen en veiligheidsdiensten in eigen land en in Europa. Meer verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers: geen superboetes, maar een grotere pakkans.

8. Vlotter verkeer

Met het openbaar vervoer vlot in en uit de stad: we realiseren voorstadsnetten rond de grote steden. De ontbrekende schakels in het wegennet werken we af. Arbeid maken we flexibeler. Meer bedrijfsterreinen, vooral in de buurt van spoor- of waterwegen. Winkels kunnen uitbreiden binnen de steden en niet langs uitvalswegen. Openbare werken worden beter gepland.

9. De samenleving versterken

De verenigingen krijgen meer ondersteuning en minder regeltjes. Er komt een betaalbare verzekering en een goed statuut voor vrijwilligers en hun organisaties. Verenigingen en organisaties betrekken we bij het beleid. Een Vrije Tijds+kaart vervangt alle kortingssystemen voor cultuur, sport en toerisme. De overheid betaalt Sabam en de billijke vergoeding voor verenigingen.

10. Integratie: een recht én een plicht

Integratie wordt opnieuw een voorwaarde voor de Belgische nationaliteit. Nieuwkomers krijgen het recht èn de plicht om een inburgeringtraject op maat te volgen, onder meer om de taal te leren. We pakken de samenlevingsproblemen en de sociale overlast kordaat aan. We ondersteunen positieve initiatieven in het onderwijs, in het verenigingsleven, in de vrijetijdssector en op de werkvloer.

    >>> voor meer info in verband met het CD&V-kiesprogramma: www.cdenv.be  en pagina verkiezingen 2004
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.