Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.15 – 16 mei 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Rik Laureys nieuw CD&V-gemeenteraadslid

CD&V-gemeenteraadslid Marleen Van den Abbeele nam om familiale redenen ontslag als gemeenteraadslid.

Rik Laureys, eerste opvolger, legde op de zitting van dinsdag 11 mei 2004 de eed af als gemeenteraadslid. Rik werd aan het begin van de legislatuur door de CD&V-fractie voorgedragen als OCMW-raadslid en in die functie door de gemeenteraad verkozen. Naast 'gewoon' OCMW-raadslid is hij daar ook lid van het Bijzonder Comité voor Ouderenzorg en van het Overlegcomité tussen gemeente en OCMW.

CD&V-Zelzate zal zich op een later tijdstip beraden over de opvolging van Rik Laureys in de raad van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.
 

De vernietigde vennootschapsbelasting

Op 16 maart 2004 vernietigde de Raad van State de beslissing van de gemeenteraad van 17-04-1997 tot invoering van de vennootschapsbelasting. De gemeente werd hiervan reeds op 29 maart op de hoogte gebracht door haar advocaat. Toch verzweeg het schepencollege dit slechte nieuws angstvallig tot CD&V-fractieleider Martin Acke er achter kwam en hierover in zijn vorige nieuwsbrief berichtte.

          >>> zie Zelzate@rem N° 4.14

Burgemeester Schenkels was er toen als de kippen bij om zijn versie over de feiten via de regionale televisie AVS te verspreiden. Hij relativeerde de zaak door te stellen dat het maar over 250.000 euro terug te betalen vennootschapsbelasting gaat, terwijl het over de zes jaar in totaal over een bedrag van meer dan 1 miljoen euro gaat.

Op de gemeenteraad van 11 mei werd de burgemeester door Martin Acke ondervraagd over dit dossier. De CD&V-fractie drong erop aan dat de gemeente spontaan de onterecht geïnde belasting diende terug te betalen zonder dat de gedupeerden hiervoor naar de rechtbank moeten stappen.

Toen Martin Acke de burgemeester naar het standpunt van het schepencollege vroeg verwees hij op arrogante wijze naar de nieuwsuizending op AVS van diezelfde avond, waarin hij het blijkbaar op een akkoordje had gegooid met het bedrijf VFT.

De burgemeester stelde dat er voor de jaren 1997 en 1998 geen discussie is. De Raad van State vernietigde het belastingreglement en het schepencollege zal geen juridische stappen meer nemen om de uitspraak te betwisten. Door de vernietiging van het belastingreglement zal iedereen het betaalde geld terugkrijgen.

Het consortium van zowat 40 bedrijven dat met belastingconsulent Paul Van Rompu gelijk haalde bij de Raad van State heeft nadien voor de vennootschapsbelasting voor de jaren 1999 tot 2002 ook bij de burgerlijke rechtbank een procedure ingespannen. Doordat nu kan worden verwezen naar de uitspraak van de Raad van State is het nagenoeg zeker dat die vennootschappen de in die periode betaalde belastingen ook zullen kunnen recupereren.

Burgemeester Schenkels maakte echter duidelijk dat de gemeente in geen geval van plan is de overige vennootschappen zo maar terug te betalen. Integendeel. Hij redeneerde dat ze geen recht hebben op terugbetaling omdat ze niet naar de rechtbank zijn gestapt. Opmerkelijk is dat John Schenkels ervan uitgaat dat een groot deel van de vennootschappen niet meer naar de rechtbank zal stappen om hun gelijk te halen. Hij kondigde aan dat het schepencollege later een volledige verklaring zal afleggen. Waarschijnlijk zullen de gemeenteraadsleden dit in de pers moeten lezen.

Het moge duidelijk zijn dat door deze houding onze meerderheid de financiële gezondheid van het gemeentebestuur (hun eigen rode KMO) boven die van de Zelzaatse vennootschappen stelt. Hopelijk trekken de Zelzaatse kiezers hier ooit eens de nodige lessen uit.
 

OCMW-Raad op 17 mei 2004

De eerstvolgende zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gaat door op maandag 17 mei 2004 om 19u00 in de vergaderzaal van het OCMW-Zelzate, Burg. Jos. Chalmetlaan 80 te Zelzate.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

ALGEMEEN

ALLERLEI

01. Notulen openbare raadszitting van 29 maart 2004
02. Mededeling(en) van de voorzitter
03. Mededeling: verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg
04. Mededeling: verslag aankopen
05. Mededeling: verslag algemene vergadering LOGO Meetjesland
06. Aanvraag OCMW Brakel tot partnerschap met het oog op het beheer en de exploitatie van het RVT / Rusthuis "Najaarszon" in het kader van een vereniging van het OCMW volgens Hoofdstuk XII OCMW-wet
07. Openbare aanbesteding verbouwingswerken voormalige winkelruimte en magazijn tot kantoorruimte: verslag openingszitting + toewijzing
08. Aanstellen veiligheidscoördinator verbouwingswerken voormalige winkelruimte en magazijn tot kantoorruimte
09. Huur woningen Leegstraat 20 en E. Caluslaan 4
10. Personeelssportdag burensportdienst Meetjesland: dienstvrijstelling
11. Vernieuwen antivirusabonnement

HOME BLOEMENBOS

12. Bekrachtiging toewijzing schilderwerken wintertuin en plafonds kamers verzorgingsafdeling
13. Bekrachtiging aankoop tafels en stoelen voor de kamers van de verzorgingsafdeling
14. Nieuwe animatienormen: gevolgen voor Home Bloemenbos

IBO

15. Opleidingsvereisten in erkende initiatieven voor buitenschoolse opvang in het kader van de aanpassing van het erkenningsbesluit voor IBO

KINDERDAGVERBLIJF

16. Mededeling: tevredenheidsmeting
17. Aankoop nieuwe houten bedjes + matrassen
18. Aankoop babyzitjes kit "de cocon"
19. Aankoop loopfietsjes, peuterdriewielers en zandbakset
20. Aankoop van een compacte schoonmaakkar (met toebehoren)

PRIVAAT PATRIMONIUM

21. Terugvordering subsidie voor verbouwing van Leegstraat 72

SOCIALE DIENST

22. IVEG: overeenkomst tussen netbeheerder en OCMW voor de installatie van oplaadterminals in de locaties van het OCMW
23. Kind en Gezin: gratis ter beschikking stellen van volledige zuigelingenvoeding (startvoeding) via systeem van de gezondheidszorg

THUISZORGDIENSTEN

24. Samenwerking diensten gezinszorg: aanvraag verlenging project

II. GEHEIME ZITTING

ALGEMEEN

ALLERLEI

25. Notulen geheime raadszitting van 29 maart 2004
26. Notulen zitting Bijzonder Comité Ouderenzorg 30 januari 2004
27. Mededeling: notulen Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst 29 maart 2004
28. Proces-verbaal vastgelegde uitgaven
29. Begeleidster van kinderen IBO – bespreking niet aanvaarding tussenkomst door fonds voor beroepszaken
30. Technisch beambte schoonmaak – aanvraag tussenkomst fonds voor beroepsziekten

PERSONEEL

ADMINISTRATIE

31. Stafmedewerkster – verlengen contract

KINDERDAGVERBLIJF

32. Kinderverzorgster – ziek – bekrachtiging aanstelling vervangster
33. Kinderverzorgster – ziek – aanstellen vervang(st)er

INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG

34. Aanstelling jobstudenten

ROB-RVT – ONDERHOUD

35. Aanstelling jobstudenten

SOCIALE DIENST

36. Maatschappelijk assistente – aanvraag verlenging loopbaanonderbreking
 

Is Zelzate weldra 8 monumenten rijker? 

Zelzate maakt een grote kans op 8 nieuwe beschermde monumenten. Vlaams minister van Cultuur Paul Van Grembergen ondertekende hiervoor een voorlopige beschermingswet. Vroeger telde Zelzate maar twee beschermde monumenten, bed-and-breakfast Tolkantoor Zelzate en het orgel van de kerk van Sint-Antonius van Padua.

De afdeling Monumenten en Landschappen inventariseerde in het najaar van 2003 het bouwkundig erfgoed van de gemeente. Op basis daarvan werd een selectie gemaakt van 8 monumenten: de 18de eeuwse "notariswoning Colpaert" op de hoek van Polderstraat en Karel Wagenaerstraat, de vroegere rijksschool in de Leegstraat, het modernistische gemeentehuis, de hoeve van het voormalige ‘Goed ter Looveren’, café Regina met authentieke gelagzaal, de pastorie van Sint-Laurentius, een neoclassistisch herenhuis uit 1840 op de Markt en een ijzeren hangbrug over de vijver van de vroegere tuin van apotheker Billiet in de Leegstraat.

Deze vooropige bescherming leidt niet noodzakelijk tot definitieve bescherming. Eerst volgt er nog overleg met gemeente, eigenaars en omwonenden. Opmerkelijk is wel dat de eigenaars van deze monumenten-in-spe niet vooraf op de hoogte werden gebracht en het nieuws in de gazet moesten lezen. Niet iedereen is dan ook onverdeeld gelukkig met deze maatregel.
 

Zitpenningen voor "Het Slakkenhuisje" 

De Zelzaatse CD&V-, PvdA- en VLD-fracties hebben zich vorig jaar tot op het laatste verzet tegen de sociaal onrechtvaardige gezinsbelasting van 150 euro. Op de gemeenteraad van 16 december 2003 weigerde de de burgemeester het door de oppositie toegevoegde punt tot schrapping van de gezinsbelasting door de gemeenteraad te laten behandelen en liet het van de agenda stemmen. Om die reden riepen de oppositieraadsleden gezamenlijk een nieuwe gemeenteraad samen op Kerstdag, met als doel de meerderheid te verplichten van dit punt in behandeling te nemen en duidelijk kleur te bekennen.
Aangezien de gemeente verplicht is zitpenningen uit te betalen bij het doorgaan van een gemeenteraad, besloten de drie partijen die opbrengst te schenken aan een goed doel in Zelzate. Na onderling overleg hebben CD&V, PVDA en VLD gekozen om met de zitpenningen de werking van "Het Slakkenhuisje" te ondersteunen.

Dit sociaal restaurant is gelegen aan de Oostkade 24 te Zelzate. Het wordt gerund als een zelfstandige vzw en kwam er op initiatief van de Broeders van Liefde van Sint-Jan-Baptist. Niet alleen zorgt deze organisatie voor sociale tewerkstelling, maar ze geeft ook aan minderbedeelden de kans om aan zeer betaalbare prijs een warme maaltijd te nuttigen. Ook andere klanten zijn welkom, maar die betalen een iets hoger bedrag. Een gemengd publiek is nodig om financieel de eindjes aan elkaar te kunnen knopen en is zeer positief voor integratie.

Op 11 mei overhandigden de raadsleden van de drie partijen een cheque van 750,00 euro aan de verantwoordelijken van "Het Slakkenhuisje". Afgesproken werd dat het geld van de zitpenningen uiteindelijk terecht komt bij minderbedeelden uit Zelzate onder vorm van maaltijdtoelagen. Daarnaast werd aan de pers toelichting verstrekt over het ontstaan en de werking van het sociaal restaurant.

Het Slakkenhuisje - Oostkade 24 te 9060 Zelzate tel. 09-342 28 64.

          >>> voor meer info over Het Slakkenhuisje
 

Milieuklachtenmeldpunt

Sinds 8 november 2002 is een milieuklachtenmeldpunt opgericht voor alle bewoners in of nabij de Gentse Kanaalzone. Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad Gent, de gemeente Zelzate, de gemeente Evergem, de Provincie Oost-Vlaanderen, het Havenbedrijf Gent en de Vlaamse Overheid.

Per maand worden momenteel een 50-tal oproepen geregistreerd.

Heeft u klachten die veroorzaakt worden door de hanven- en industriële activiteiten en die te maken hebben met stof-, geluids- en geurhinder of luchtverontreiniging bel dan (24 uur op 24) één nummer: 0800 92 999.
 

Graag uw hulp bij een academisch onderzoek

Zelzatenaar Emanuel Vynck studeert Communicatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit van Brussel. Momenteel schrijft hij een thesis over MP3-files, de populaire muziekfiles die op het hele internet terug te vinden zijn.

In het kader van zijn onderzoek stelde hij een online enquête op om het MP3-gebruik te evalueren. De vragenlijst bestaat uit 3 delen: een aantal vragen die het computergebruik en muziekgebruik peilen, een aantal vragen over het eventuele MP3-gebruik en een aantal stellingen waar men een oordeel over moet geven. De vragenlijst zelf is volkomen anoniem.

Via deze weg een warme oproep aan de mensen om deze enquête in te vullen.
 

Werking stedenbouwkundige dienst

Begin maart 2004 jaar nam de stedenbouwkundige ambtenaar van Zelzate ontslag. De aanwervingsprocedure voor een vervanger loopt niet vlot. In afwachting van de afhandeling van deze procedure, was het voor de goede werking van de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening noodzakelijk om tijdelijke bijstand te zoeken bij de beoordeling van de bouw- en verkaveling-en vergunningsaanvragen.

De gemeente sloot met de stedenbouwkundig ambtenaar en een beambte bij de stedendbouwkundige dienst van de gemeente Evergem een tijdelijke arbeidsovereenkomst van elk 7,6/38 uren af. Vanuit hun functie beschikken die personen over de noodzakelijke kennis en ervaring inzake stedenbouw en kunnen zo het gemeentebestuur van Zelzate depanneren.
 

Genevieve De Geyter uit Lochristi: 22e plaats op de Vlaamse CD&V/N-VA-lijst

Genevieve gelooft in een politiek "dichtbij de mensen" en in een partij die "de mens" centraal stelt. Zij wil haar handen uit de mouwen steken om mee te werken aan een wereld waar elke "mens" belangrijk is.

Genevieve is de oudste van een gezin van vijf kinderen en zelf mama van vijf kinderen (Stephanie 1976, Isabelle 1978, Caroline 1983, Marc 1996 en Charlotte 1999), én al twee keer oma. Ze is notarisbediende en schept daarnaast plezier in tuinieren en sporten zoals tennis, fitness, of bergwandelen én organiseert dolgraag feesten!

Maar de belangrijkste hobby van dit OCMW-raadslid uit Lochristi blijft onder de mensen zijn en zich inzetten om voor anderen het leven aangenamer te maken.

Genevieve DE GEYTER
22ste kandidaat Vlaams Parlement - lijst nr. 8 CD&V/N-VA
Tomboslaan 27 - 9080 Lochristi -
genevieve.de.geyter@pandora.be

>>> voor meer info over de CD&V/N-VA-kandidaten voor Europa en Vlaams Parlement
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.