Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.12 – 27 april 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Jaarbeurs KSLV

Komend weekend organiseert het jaarbeurscomité van voetbalploeg KSLV-Zelzate opnieuw zijn traditionele jaarbeurs.

In de sporthal Eurohal kan u kennismaken met een brede waaier van produkten en diensten van neringdoenden en organisaties uit Zelzate en omgeving. In een ruime tent voor de sporthal werd door een aantal Zelzaatse verenigingen een horecadorp uit de grond gestampt. Van vrijdag 30 april tot en met zondag 2 mei gaan er tal van activiteiten door. Hoeft het gezegd dat ook aan de dorstige kelen en de hongerige magen wordt gedacht?

Allen daarheen!
 

Verkeersdrempels en –plateau's voor de omgeving van het Koninklijk Atheneum

Op 18 november 2003 keurde de gemeenteraad het bestek voor de aanleg van verkeersdrempels en –plateaus in de Onteigeningsstraat, Schepen Napoleon De Meyerstraat en Verbindingsstraat goed. Aangezien men de kosten inschatte op € 62.000,00 werd op 16 december 2003 beslist om deze opdracht via een openbare aanbesteding uit te schrijven.

Dit bleek een wijze beslissing want de opdracht werd inmiddels gegund aan de firma VMB NV uit Verrebroek (Beveren) voor een bedrag van € 35.942,36, dus ongeveer 40% lager dan geraamd. Het is nu wachten op de effectieve start van de werken.
 

Renovatie Groenplein gestart

Half april zijn de renovatiewerken op het Groenplein van start gegaan.

Met het oog op de geplande renovatie van het Groenplein voerde het ACW van Zelzate gedurende 2002 een buurtonderzoek in de omgeving van het Groenplein. Op de gemeenteraad van 7 januari 2003 overhandigde ACW-Zelzate het eindrapport "De toekomst van het Groenplein en omgeving" officieel aan schepencollege en gemeenteraad. De burgemeester beloofde rekening te houden met de inbreng van ACW-Zelzate bij het verder uitwerken van het renovatiedossier van het Groenplein.

Ook de CD&V-fractie bracht op de gemeenteraad tal van praktische ideeën aan waarmee de burgemeester beloofde rekening te houden.

     >>> zie verslag gemeenteraad 07-01-2003

Helaas is aan deze engagementen, op een aantal bijsturingen na, weinig gevolg gegeven. Onze burgemeester doet zijn bijnaam "John de belover" daarmee alle eer aan.

Laat ons hopen dat de renovatie een vlot verloop kent zonder al te veel hinder voor de omwonenden. CD&V zal ook blijven aandringen dat het gemeentebestuur zich niet alleen beperkt tot de uitvoering van de geplande werken maar nadien ook aandacht schenkt aan de andere noden van de wijk zoals weergegeven in het eindrapport van het ACW-buurtonderzoek.

     >>> zie eindrapport "De toekomst van het Groenplein en omgeving" van ACV-Zelzate
 

Kleiduifschieting naast Matexiwijk

Vorig jaar deden verschillende inwoners van de Matexiwijk (Charles Andriesstraat, Raoul Van den Heedestraat en Joannes Stobbaertstraat) na een kleiduifschieting op 28 en 29 juni 2003 op de voetbalterreinen van de GSI hun beklag over de zware geluidshinder.

Uit informatie die CD&V-fractieleider Martin Acke toen van het gemeentebestuur bekwam, leerde hij dat dergelijke evenementen onder de wapenwet vallen en dat hiervoor een vergunning is vereist die kan worden afgeleverd door de Provinciegouverneur na gunstig advies van de Burgemeester en de Procureur des Konings. Uit de bekomen informatie van het gemeentebestuur bleek dat de organisatoren toen vermoedelijk zonder geldige vergunning zouden hebben gehandeld.
Binnenkort wordt op dezelfde plaats terug een kleiduifschieting georganiseerd. Om die reden vroeg de CD&V aan het schepencollege nu vooraf duidelijkheid omtrent de vergunning en vroeg tevens welke correctieve maatregelen men gaat nemen om de hinder naar de omgeving (lawaaihinder, veiligheid,...) te beperken.

Voor alle duidelijkheid: CD&V staat niet negatief tegenover dergelijke initiatieven ter kennismaking en promotie van sport. We vrezen echter dat men inzake hinder aan de omgeving geen lessen heeft geleerd uit vorig jaar en geen mogelijke alternatieven, zoals bijvoorbeeld de vergunde schietstand van J. Parret tussen Sint-Jan-Baptist en Sidmar, heeft onderzocht. Ook de buurtbewoners van de Matexiwijk hebben rechten!

     >>> zie brief aan schepencollege hieromtrent
 

GECORO vergadert op 5 mei

Op 5 mei 2004 vergadert de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) om 19u30 in de bovenzaal van het gemeentehuis.

Op de agenda:

1) Goedkeuring verslag van de vorige vergadering (18 december 2003);
2) Advies op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen inzake het ontwerp gemeenteraadsbesluit "Bouwverordening d.d. 14/07/1980 m.b.t. het vellen van hoogstammige bomen – intrekking";
3) Advies op verzoek van het College van Burgemeester en Schepenen inzake het ontwerp gemeenteraadsbesluit "Bouwverordening d.d. 26/06/1974 m.b.t. het vellen van hoogstammige bomen – intrekking";
4) Stand van zaken dossier opmaak Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan;
5) Varia.
 

Mutualistische verkiezingen CM

Van 17 tot 31 mei 2004 houden de Christelijke Mutualiteiten verkiezingen. Daarbij kiezen alle leden van de mutualiteit wie de volgende zes jaar in de Algemene Vergadering van CM-Midden-Vlaanderen zal zetelen.

Uit democratische overwegingen houdt de CM er als enige aan om deze verkiezingen (een wettelijke verplichting) ook daadwerkelijk te organiseren. Andere mutualiteiten zorgen er immers voor dat er slechts evenveel kandidaten zijn dan plaatsen, waardoor verkiezingen overbodig zijn en zij zelf kunnen bepalen wie er zetelt in de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur van de CM keurde op 31 maart 2004 de definitieve kandidatenlijsten goed. Voor de regio Gent, waartoe Zelzate behoort, dienen er 41 plaatsen worden verkozen. Deze kandidatenlijsten verschijnen in de Visie van 30 april 2004 en in Straal van 5 mei 2004.

Van de 60 kandidaten zijn er drie uit Zelzate:

- plaats nr. 07: Annie GAREY – 1946 – huisvrouw
- plaats nr. 30: Noël VAN HEESVELDE – 1939 – gepensioneerde
- plaats nr. 37: Martin ACKE – 1954 – meet- en regeltechnicus

Op 28 juni komt voor de eerste keer de vernieuwde Algemene Vergadering samen. Wilt u als Zelzatenaar een goede vertegenwoordiging in CM Midden-Vlaanderen? Dan verdienen minstens deze drie kandidaten uw stem.

     >>> meer info
 

Provinciale prijs Vormgeving 2004

In 1998 werd voor de eerste maal de provinciale prijs Vormgeving in een nieuwe vorm uitgeschreven.

De prijzen plastische kunsten, fotografie en kunstambachten werden herleid tot enerzijds een prijs beeldende kunst (verruimd tot alle disciplines) en anderzijds een prijs vormgeving, die een hedendaagse interpretatie toelaat van de vroegere kunstambachten en openstaat voor industriële, grafische en ambachtelijke vormgeving. Deze twee prijzen worden jaar na jaar afwisselend uitgeschreven.

Dit jaar is opnieuw (vierde maal) de tweejaarlijkse prijs voor vormgeving aan de beurt. Aan de prijs zelf is een bedrag verbonden van 5.000 EUR, terwijl een som van maximum 2.500 EUR kan verdeeld worden onder eventuele genomineerden.
De uiterste datum voor het indienen van een dossier werd bepaald op 15 september 2004.
De provinciale prijs vormgeving staat open voor iedereen die:

– ofwel in Oost-Vlaanderen is geboren
– ofwel er op de datum van inzending 5 jaar woont of 5 jaar heeft gestudeerd of een combinatie van beide.
(Art. 4 van het algemeen reglement provinciale prijzen.)

Het algemeen en bijzonder reglement (met het bijbehorend inschrijvingsformulier) voor deze prijs, zijn op aanvraag te bekomen bij dienst 91 - Kunst en Cultuur, Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent (tel. 09 267 72 51 of 09 267 72 55, fax: 09 267 72 99, e-mail: kunst.en.cultuur@oost-vlaanderen.be).

Voor 2005 zal opnieuw de provinciale prijs voor Beeldende Kunst worden uitgeschreven.
 

Trees Van Eykeren: vierde opvolger Europa

Vorig jaar greep Trees de koe bij de horens en haalde ze bij de senaatsverkiezingen een mooie score van 26.044 voorkeurstemmen. Deze keer is zij kandidate op de vierde opvolgersplaats van de Europese lijst voor het kartel CD&V / N-VA. Trees trekt met Dehaene naar Europa: een combinatie van ervaring en jeugdig enthousiasme! Politiek houdt Trees bezig: als gemeenteraadslid in Assenede en als nationaal ondervoorzitter van JONG-CD&V.

Haar politieke inspiratie haalt ze uit haar werk in een vluchtelingenorganisatie en uit haar vrijwilligerswerk in de Brusselse Marollen. Daarnaast heeft Trees een passie voor Afrika en trekt ze er graag op uit voor een avontuurlijke reis.

Wil je meer over Trees weten? Vanaf mei is haar site www.treesvaneykeren.be online.

Trees Van Eykeren
Met Dehaene naar Europa
4de opvolger Europese lijst CD&V / N-VA
Graafjanstraat 12a
9961 Boekhoute
0496/ 28 40 56

trees.vaneykeren@jong-cdenv.be

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.