Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.10 – 7 april 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Noodkreet vanuit Klein Rusland

Philip Dierick, voorzitter van het buurtcomité en vertegenwoordiger van de bewonersgroep van Klein Rusland in de ROM-stuurgroep Gentse Kanaalzone, vroeg op de gemeenteraad van 16 maart laatstleden tijdens het halfuurtje van de burger aandacht voor de problemen binnen zijn wijk. Hij stelde onomwonden dat de bewoners van de wijk zich volledig in de steek gelaten voelen. Niettegenstaande eerdere beloftes zijn er immers nauwelijks veranderingen te zien.

Hij haalde diverse problemen aan:

- Het eenzijdige toewijzingsbeleid van de sociale woningen met marginalisering tot gevolg. De wijk is stilaan geëvolueerd tot een getto met een te grote concentratie van sociaal zwakkeren met allerlei problemen tot gevolg: slecht onderhouden woningen en tuinen, drugsgebruik, criminaliteit,... Er is dus nood aan een betere spreiding en een strengere sociale controle in de wijk.
- De gemeentelijke overheid schiet ernstig tekort bij het onderhoud van wegen, voetpaden en groenvoorzieningen. De beloofde vernieuwing van de voetpaden blijft uit.
- Mensen begrijpen niet dat er een grote wachtlijst is voor de sociale huurwoningen maar dat toch diverse woningen lange tijd leegstaan. Zonder dan nog te spreken van de woningen die wel verhuurd zijn maar waarvan de bewoners elders verblijven. Er is nood aan controle op deze domiciliefraude
- De voorbije jaren zijn bijna alle faciliteiten van de wijk verdwenen. Er zijn geen winkels meer en binnenkort sluit wellicht het enige café. De enige ontmoetingsplaats daarbuiten was het schooltje van Klein Rusland en dit werd onlangs, zonder overleg, zogenaamd om veiligheidsredenen afgesloten. Hierdoor viel ook de werking van het feestcomité stil
- De voorzitter van het buurtcomité wees ook op andere 'kleinigheden' waaruit blijkt dat de wijk totaal aan zijn lot wordt overgelaten: de verwaarloosde gracht van de miljoenenpoten, de ontbrekende kerstverlichting en kerstbomen in de kerstperiode, geen strooiwagen tijdens de winterpieken, te weinig toezicht van de politie,...

Philip Dierick besloot door te stellen dat het gemeentebestuur eens goed de plannen van het Project Gentse Kanaalzone moest nalezen. Het blijft immers wachten op de acties die daarin worden beschreven.
     >>> meer details van deze tussenkomst

De CD&V-fractie ziet in deze tussenkomst bevestiging van tal van problemen waarvoor zij in het verleden al tevergeefs aandacht vroeg. Bij de begrotingswijziging op de gemeenteraad van 17 maart 2004 vroeg Martin Acke 50.000 euro extra middelen om deels aan deze toestand te verhelpen. De burgemeester weigerde dit.
     >>> zie tussenkomst in bespreking begroting

Toch hebben de tussenkomst van de wijkverantwoordelijke en de druk vanuit de CD&V-fractie blijkbaar hun effect niet gemist. Op 29 maart 2004 heeft de OCMW-raad het scenario van de verbouwingswerken van het toekomstige buurt- en ontmoetingscentrum in het schooltje van Klein Rusland goedgekeurd. Op 1 april 2004 ging er een tweede hoorzitting door omtrent de invoering van de zone 30 in de wijk. Toch wel opvallend dat onze socialistische bestuurders steeds opnieuw moeten wakker worden geschud voordat zij in actie schieten. Dit bewijst dat zij te veel met zichzelf bezig zijn i.p.v. met de bevolking.

De hoorzitting op 1 april kon helaas slechts op weinig belangstelling rekenen. We noteerden 22 aanwezigen waarvan 11 inwoners van Klein Rusland, 10 politiekers en de gemeentesecretaris. Was het omdat de inwoners een aprilvis verwachtten? Of omdat de vergadering niet doorging in Klein Rusland maar in dienstencentrum De Kastanje? Hebben de inwoners alle vertrouwen in het schepencollege verloren? Wie zal het zeggen?

Anderzijds was er weinig nieuws te rapen ten opzichte van de eerste hoorzitting van vorig jaar. Er komen een aantal verkeersplateaus, verkeersdrempels en wegversmallingen. Rond het Kardinaal Mercierplein komt éénrichtingsverkeer. Het voorstel om één zijde van de Dimitri Peniakofflaan af te sluiten voor het verkeer en als parkeervoorziening te laten gebruiken, werd op advies van de politie niet weerhouden. De reusachtige verkeersdrempel aan de ingang van de wijk wordt gefatsoeneerd. Niettegenstaande CD&V-gemeenteraadslid Martin Acke sterke twijfels uitte over de wettelijkheid van de huidge bult, bleef burgemeester Schenkels beweren dat dit gedrocht door de deskundigen werd goedgekeurd als zijnde conform met de wettelijke normen.

De burgemeester maakte zich sterk dat het bestek voor uitvoering van de werken tegen eind april op de gemeenteraad zal worden gebracht, zodat de werken nog voor de grote vakantie kunnen worden uitgevoerd. De uitvoeringstermijn wordt op 14 dagen geschat.
 

Betalend parkeren sterk ingeperkt

De 10 maanden betalend parkeren in 2003 brachten de gemeentekas uiteindelijk amper 60.000 euro op. Dit is iets meer dan één vijfde van de 290.000 euro waarop het schepencollege beweerde te kunnen rekenen. Een blunder van formaat. Wanneer men alle parkeermiserie in beschouwing neemt en rekening houdt met het ernstig omzetverlies van tal van handelszaken uit het centrum, dan is het wraakkroepend dat de meerderheid deze maatregel ooit heeft ingevoerd. Het zou er nogal aan mankeren mocht hun frank nu nog niet gevallen zijn.

Vanaf 1 april 2004, en gelukkig was dit geen aprilgrap, wijzigde de zone voor het betalend parkeren in het Zelzaatse centrum ingrijpend. Voortaan moet nog alleen betaald worden op de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein en de parking aan de Vredekaai.

Er werd ook een nieuwe regeling ingevoerd voor de zones laden en lossen (de rode steentjes) op de Grote Markt. Tot slot wordt het gratis kwartiertje voortaan toegevoegd aan de eventueel betaalde parkeertijd.

Door deze sterke inperking van het betalend parkeren is er veel minder inzet nodig van de parkeerwachters. Om het parkeerbedrijf APCOA tevreden te stellen (de gemeente heeft een overeenkomst voor 10 jaar lopen) moest er dus naar andere opdrachten worden uitgekeken. De parkeerwachters worden in de toekomst ook ingezet voor ondermeer het controleren van sluikstorten en hondepoep.

CD&V-fractieleider Martin Acke pleitte in de gemeenteraad van 16 maart 2004 voor het volledig afschaffen van het betalend parkeren: zie gemeenteraad 16-03-2004.

Zo toonde hij cijfermatig aan dat het ingeperkte betalend parkeren de gemeente eerder financieel verlies dan winst zal opleveren. Maar de burgemeester wilde van geen oppositievoorstellen weten en liet zijn ja-knikkers van SP.a en ZOW tegen volgende alternatieve voorstellen van de CD&V stemmen:

- afschaffing van het betalend parkeren over het volledige grondgebied van Zelzate;
- invoering van de blauwe zone op de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein;
- herevaluatie van de recent ingevoerde blauwe zones;
- dringende opmaak van belasting- of retributiereglementen in het kader van de depenalisering van de parkeerboeten

Het wegstemmen van hun voorstellen belette de CD&V-fractie niet om toch mee te stemmen met de meerderheid om het betalend parkeren sterk in te krimpen. Toch zitten er nog een aantal addertjes onder het gras.

Zo voorspelde Martin Acke dat er problemen komen in de Kerkstraat (tusen R4 en Leegstraat) en de beide zijden van De Franz-Wittoucklaan. Hij pleitte ervoor om in deze straten de blauwe zone met bewonerskaarten in te voeren. De inwoners en de handelszaken zullen er immers permanent af te rekenen hebben met langparkeerders. Ook dit voorstel van de CD&V werd door de meerderheid naar de prullenmand verwezen, zonder dat dit zelfs voorgelegd werd aan een deskundig advies van de politiediensten.
 

Aarden geluidsberm langsheen R4

Op vorige gemeenteraad werd gemeld dat er een aarden geluidsberm zal worden aangelegd langsheen de R4-Oost ter hoogte van de wijk Molenstukken. Het bestek hiervoor moet nog worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Uitvoering is voorzien halfweg volgend jaar.
 

Herinrichting zone bushalte Debbautshoek

Reeds geruime tijd geleden werd op de gemeenteraad gediscussieerd over het veelvuldig voorkomen van ongevallen in de omgeving van de bushalte aan het kruispunt Assenedesteenweg met Veldbrugstraat in Zelzate-West. In september 2002 besliste de gemeenteraad er een proefopstelling met een soort mini rondpunt te voorzien. Dit werd echter nooit uitgevoerd.
Eind 2002 werd op de gemeenteraad nogmaals over de herinrichting gediscussieerd:

     >>> zie gemeenteraad 10-12-2002

Sedertdien was het echter stil op dit front. Nu de realisatie van het Groenplein naderbij komt, neemt het probleem terug aan belang toe. De realisatie zou immers aansluitend op de renovatie van het Groenplein gebeuren.
Bureau Irtas tekende twee voorstellen, waarvan het schepencollege akkoord ging met voorstel 2 mits verlegging van het fietspad achter de voorziene parkeerruimte voor de auto's. Op de gemeenteraad van 16 maart pleitte Martin Acke echter voor het behoud van het initieel concept van voorstel 2 om veiligheidsredenen.

     >>> voor meer info en plan

 

Toch uitbreiding slibstort Callemansputte?

In het verslag van de raad van bestuur van VENECO van 17-12-2003 stond te lezen dat door het Vlaams Gewest opdracht werd gegeven om een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) op te maken waarbij 15 hectare wordt gereserveerd voor bijkomende opslagcapaciteit voor het slibdepot Callemansputte. Dit is volgens CD&V tegen vroegere afspraken en beloftes van het Vlaams Gewest, die sprak van het creëren van bijkomende bergcapaciteit door verdichting (ontwatering) van het aanwezige slib in plaats van uitbreiding van het terrein.

De CD&V stelde het gemeentebestuur voor om hiertegen te protesteren. Het slibstort bedreigt immers de leefbaarheid in Zelzate. De burgemeester toonde hiervoor weinig enthousiasme. Hij stelde dat de Vlaamse Regering inderdaad heeft beslist om verder in Callemansputte te bergen. Er zijn hiervoor studies bezig. Het verdichten van het slib is slechts één piste. Ook de uitbreiding van het slibstort wordt onderzocht. Dit ligt echter nog niet vast. In het voorstel van de minister komt er zelfs uitbreiding op Zelzaats grondgebied. Het lijkt erop dat onze burgemeester de verantwoordelijke minister, partijgenoot Renaat Landuyt, niet tegen de haren wil strijken.
 

Erkentelijkheidspremie brandweer

Het grondreglement van de vrijwillige brandweer voorziet eervol ontslag op 60 jaar. Al vele jaren wordt uit erkentelijkheid voor de jarenlange bewezen diensten rond de jaarwisseling een premie uitbetaald.

Bij de uitbetaling op het einde van vorig jaar liep er echter iets mis met de premieberekening. Onze brandweermensen op rust kregen slechts een fractie uitbetaald van het vroegere bedrag. Nadat de CD&V-fractie hierover vragen had gesteld, werd de zaak herbekeken en ontdekte men dat de administratie de verkeerde index-basis had aangewend.
Op de gemeenteraad van 13 januari 2004 werd de fout rechtgezet, werd de onduidelijkheid in het reglement gecorrigeerd, werd beslist om de tekort betaalde premies voor 2003 bij te passen en beloofde de burgemeester op vraag van de CD&V ook de uitbetaalde premies van de vorige jaren te laten verifiëren.

     >>> zie verslag 13-01-2004

En zo geschiedde. Het beloofde onderzoek toonde aan dat bijna iedereen de vorige jaren een te lage premie kreeg uitbetaald van meerdere duizenden franken. Slechts enkelen kregen wel nagenoeg het juiste bedrag uitbetaald. De maximale afwijking bedroeg maar liefst 9.496 BEF of ongeveer 235 euro. Blijkbaar is deze onderbetaling al jaren aan de gang.
Aangezien een administratieve fout aan de oorzaak ligt van de te lage uitbetalingen en de mensen hier volgens het grondreglement van de brandweer recht op hebben, vroeg de CD&V-fractie om de tekorten minstens voor deze legislatuur aan te zuiveren. Het gaat hem dus over de premies voor 2001 en 2002 en in totaal spreken we over een bedrag van ongeveer 2.300 euro per jaar voor 25 brandweermensen. De CD&V-fractie vroeg om die reden 6.500 euro te voorzien bij de volgende begrotingswijziging.

Groot was onze verwondering dat de gemeenteraad, op voorstel van burgemeester Schenkels, dit voorstel zonder commentaar wegstemde. Het niet rechtzetten van een administratieve fout met ernstige financiële gevolgen komt immers neer op regelrechte DIEFSTAL van het gemeentebestuur uit de portemonnee van haar vroegere brandweermensen. De Zelzaatse socialisten houden er een rare erkentelijkheid op na!
     >>> zie tussenkomst van de CD&V hieromtrent
 

Zelzate werft milieuconsulent aan

Het Gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de aanwerving van een

MILIEUCONSULENT
(NIVEAU B1-B3)
(m/v)

Het betreft een voltijdse betrekking in statutair dienstverband

VOORWAARDEN :

• burger zijn van de Europese Unie
• een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking
• de burgerlijke en politieke rechten genieten
• aan de dienstplichtwetten voldoen
• lichamelijk geschikt zijn
• de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt bij het afsluiten van de inschrijvingsperiode
• houder zijn van een diploma hoger niet-universitair onderwijs van het korte type EN in het bezit zijn van het getuigschrift van een VLAREM-opleiding (art. 61 VLAREM I)
• in het bezit zijn van een rijbewijs, minstens geldig voor categorie B
• slagen in een niet-vergelijkend aanwervingsexamen en assessment-proef

De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, een voor eensluidend verklaard afschrift van het vereiste diploma, het getuigschrift van een Vlarem-opleiding en een kopie van het rijbewijs, dienen
uiterlijk op 9 april 2004 (datum poststempel is bepalend) aangetekend verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.
 

Regering zweeg over hogere accijns diesel

De paarse regering heeft op de bijzondere ministerraad van Raversijde beslist om de goedkopere elektriciteitsfactuur voor grote bedrijven te compenseren door hogere accijnzen op diesel. Dit werd pas bekend gemaakt nadat CD&V-kamerlid Simonne Creyf de VLD-minister van Economie Fientje Moerman hierover ondervroeg.
Het gaat hem over een verhoging van een 0,005 euro per liter. De kleine gebruiker moet dus opdraaien voor de beloftes van de regering aan de grote bedrijven.
 

Hang een wit lintje aan uw auto-antenne

Jean-Denis Lejeune, de vader van Melissa, roept op tot een solidariteitsactie voor de slachtoffers uit het proces Dutroux. Door het bevestigen van een wit lintje aan de antenne van uw auto kan u, 10 jaar na de witte mars, meehelpen om een sterke boodschap te richten aan de politiek en het gerecht. Wellicht geeft dit gebaar ook een beetje warmte aan diegenen die hieronder lijden.
     >>> zie presentatie
 

Verkiezingen Vlaams Parlement

De algemene vergadering van 26 maart van CD&V keurde de modellijsten voor Oost-Vlaanderen goed. Over de definitieve lijst volgt nog een poll bij alle leden. Ook de NV-A vulde de voornaamste toegewezen plaatsen reeds in. De lijst wordt de komende weken verder aangevuld.

De modellijst ziet er als volgt uit:

Effectieven:

1. Joke Schauvliege - Evergem
2. Miet Smet - Lokeren
3. Etienne Schouppe - Liedekerke
4. Helga Stevens - Gent (NV-A)
5. Jos De Meyer - Sint-Niklaas
6. Erik Matthijs - Eeklo
7. Marius Meremans - Dendermonde (NV-A)
8. Valerie Taeldeman – Maldegem
9. Ilse Uyttersprot - Aalst
...
27. Monica Van Kerrebroeck – Gent

Opvolgers:

1. Cindy Franssen - Wortegem-Petegem
2. Lieven De Handschutter - Sint-Niklaas (NV-A)
3. Ilse Van Eetvelde – Lokeren

>>> meer info over de kandidaten
 

Paaskermis in Zelzate

Het is terug kermis in Zelzate en er is weer voor elk wat wils… voor klein en groot, voor jong en oud.
>>> zie programma van de Paaskermis: http://www.zelzate.be/content/vrijetijd007.htm
Maar de Paaskermis betekent niet dat de werking van de talrijke verenigingen van Zelzate stilvalt.

     >>> zie activiteitenkalender
 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.