Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.06 – 27 februari 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Werken met verkeershinder !

De komende weken zijn een aantal werkzaamheden gepland die ongetwijfeld verkeershinder zullen veroorzaken.

In de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 maart en van dinsdag 2 op woensdag 3 maart worden er aan de tunnel van Zelzate onderhoudswerken uitgevoerd. De tunnel zal die twee nachten tussen 20.00 en 05.30 uur afgesloten worden voor alle verkeer. Het verkeer zal worden omgeleid via Zelzate-Centrum en Zelzate-brug .

Van maandag 1 tot en met vrijdag 5 maart, zullen er overdag, maar buiten de spitsuren, herstellingen gebeuren aan de brug van Zelzate. Het autoverkeer zal in beide richtingen slechts over één rijstrook beschikken.

Op maandag 8 maart wordt aan de nieuwe verkeerswisselaar Zelzate-West de afrit Zelzate-West afgesloten.

- Het verkeer op N49 richting Knokke kan doorrijden, maar op één rijstrook;
- Het verkeer van en naar Zelzate-West moet via het kruispunt aan de Stoepestraat (ECA) en de Assenedesteenweg (De Katte).

     >>> zie berichtgeving op gemeentelijke website: http://www.zelzate.be

Volgende gemeenteraad pas op 16 maart?

Planning en regelmaat zijn niet de sterkste kanten van ons gemeentebestuur. Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad voorziet een vaste vergaderdag: de eerste dinsdag van de maand.

De gemeenteraad van begin februari ging echter niet door, officieel omdat men de afronding van de aanwervingsprocedure voor de stedenbouwkundige ambtenaar wou afwachten. De werkelijke reden was wellicht om de oppositie de kans te ontnemen om vóór 4 februari (de tweede vervaldag van de gezinsbelasting 2003) op de gemeenteraad een recht op afbetaling in schijven op te eisen voor wie betalingsmoeilijkheden heeft. John Schenkels durft waarschijnlijk de confrontatie met de verenigde oppositie met een zaal vol publiek niet meer aan.

Het duurde een paar weken, maar de fractieleiders van de oppositie kregen op 18 februari dan toch uiteindelijk in hun brievenbus een schriftelijk antwoord van het schepencollege op hun open brief van 26 januari. Uit dit talmen blijkt duidelijk dat de prioriteiten van burgemeester en schepenen niet bij de bevolking liggen.

     >>> zie open brief van de oppositie
               

     >>> zie antwoord van het schepencollege
               

De oppositie kreeg half februari het bericht dat de eerstvolgende gemeenteraad op 9 maart zou doorgaan. Nog geen twee weken later werd, wegens onvoorziene omstandigheden (welke weten we niet?), de gemeenteraad nogmaals verschoven. Laat ons hopen dat het schepencollege deze keer juist heeft gegokt op 16 maart en waarschijnlijk ook 17 maart.

Wegens het niet doorgaan van de raad van februari valt op zich al een zware agenda te verwachten. Voeg daarbij een aantal niet afgewerkte punten van de voortijdig afgebroken raad van 14 januari en een rist toegevoegde punten van de oppositie. Het is dus nagenoeg zeker dat één zitting terug niet zal volstaan.

     >>> agendapunten die nu al gekend zijn                        

Houdt burgemeester zijn beloftes?

Het wordt een bijzonder drukke tijd voor burgemeester John Schenkels wanneer hij zijn beloftes aan de Zelzaatse inwoners wil inlossen.

Het betalend parkeren zou vanaf maart 2004 worden beperkt tot de Grote Markt en het Pierets De Colvenaerplein.
     Nog twee dagen te gaan!

De burgemeester beloofde dat er in april 2004 een gratis busnetwerk van start gaat in Zelzate.
     Nog twee maanden te gaan!

EROV-vormingssessie voor de detailhandel

Op 1 maart 2004 start de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) het derde vormings- en begeleidingsprogramma voor de detailhandelaar. Het betreft een kortlopend vormingsprogramma, gekoppeld aan een individuele begeleidingssessie. Het is de bedoeling om het professionele beheer van detailhandelszaken te ondersteunen en aan te moedigen.

De opleiding bestaat uit vier avondsessies met aanvullend een individuele begeleiding van een halve dag voor elke deelnemer. Het programma behandelt cruciale thema's die de essentie uitmaken van het uitbaten van een detailhandelszaak.

Voor inlichtingen en inschrijvingen kan u terecht bij:
Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) vzw
Seminariestraat 2, 9000 Gent
tel. 09-267 86 18 - fax : 09-267 86 95 -
kathy.gillis@oost-vlaanderen.be

Sidmar vraagt veiliger toegang naar Post 2

Op 1 oktober 2003 uitte het Comité voor Preventie en Bescherming van Sidmar nog maar eens zijn bekommernis over de onveilige toegangsweg naar Post 2 bij ons schepencollege. De werknemersafvaardiging had haar beklag gedaan over de verkeersveiligheid en de toestand van de openbare weg die vanaf het centrum van Zelzate, via de weg langs Sint-Jan-Baptist, dagelijks door een belangrijk deel van de werknemers, waaronder talrijke fietsers, gebruikt wordt als traject van en naar het werk.

Het Comité voor Preventie en Bescherming vond dat, vooral naar de zwakke weggebruiker toe, de weginfrastructuur zou kunnen verbeteren. Het Comité suggereerde daarom het aanleggen van een comfortabeler en veiliger aan- of vrijliggend fietspad i.p.v. de huidige fietssuggestiestroken waarbij auto's en fietsers elkaar kunnen hinderen met meer kans op ernstige ongevallen. Het comité vroeg om de fietsvoorzieningen langs bedoeld traject eens kritisch te onderzoeken en op basis van de randvoorwaarden (aard, plaats, verkeersintensiteit, verkeersdeelnemers, enkel of dubbelrichting verkeer,....) te evalueren wat er verkeerskundig zou kunnen gedaan worden om tegemoet te komen aan een betere verkeersveiligheid voor de (zwakke) fietsers.

Het college van burgemeester en schepenen hield nog maar eens de boot af en antwoordde dat een definitieve oplossing pas kan worden voorzien na realisatie van het ronde punt ter hoogte van OCAS. Op dat moment zal een laterale weg langs de N49 worden aangelegd die zal aansluiten op dat rond punt. Het zware verkeer, o.a. de betonwagens van Strukton De Meyer, zal dan van deze alternatieve ontsluitingsweg kunnen gebruik maken en pas vanaf dan zou het schepencollege bereid zijn het wegdek van Suikerkaai en Broeder Leopoldlaan te vernieuwen. In afwachting kreeg de technische dienst opdracht om de putten in het wegdek nog maar eens te laten herstellen.

Pittig detail: op de plannen van het rond punt aan OCAS die recent aan het publiek werden gepresenteerd werd nergens verwezen naar deze laterale weg. Op de plannen van knooppunt 4 is hiervan trouwens niets te vinden. De huidige toestand aan OCAS of het nieuwe ronde punt? Dit heeft geen enkel uitstaans met het al of niet mogelijk maken van die nieuwe laterale weg! Wanneer die daar in de toekomst mag komen, dan kan dat evengoed vandaag.

     >>> zie verslag + plannen hoorzitting 28-01-04

Al op 26 september 1996 nam de Zelzaatse gemeenteraad de principebeslissing om de alternatieve ontsluitingsweg en de aanpassing van de toegangsweg naar Sidmar uit te voeren. We zijn intussen 7,5 jaar verder en men staat nog geen stap verder. Aan de snelheid dat de dossiers in Zelzate worden behandeld gaat er wellicht nog eens vijf jaar over vooraleer we zover zijn. Toch blijft men deze plannen in een verre toekomst steeds weer aangrijpen om noodzakelijke duurzame verbeteringsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen uit te stellen. Ondertussen lopen dagelijks vele honderden fietsers naar Sidmar en Sint-Jan-Baptist risico.

Ook het regelmatig terug oplappen van het huidige versleten wegdek kost geld en manuren. Het is bovendien een utopie om te stellen dat de betonwagens van Strukton De Meyer nadien helemaal geen gebruik meer zullen maken van de Suikerkaai en Westkade. De weg rond de verluchtingskoker van de tunnel zal sowieso bestand moeten zijn tegen zwaar verkeer. Of wil men in de toekomst komen tot een toestand zoals in de Sint-Stevenstraat?

De vraag van het CPB van Sidmar lijkt ons bijgevolg terecht. Sidmar heeft destijds toegezegd in de kosten voor een betere toegang te willen tussenkomen. Wij zijn van oordeel dat ook de gemeente Zelzate haar verantwoordelijkheid moet nemen. Er is geen enkel excuus om nog te wachten.

Inrichting groenzone pleintje Blende

De gemeenteraad van 7 oktober 2003 besliste, op voorstel van de CD&V-fractie, het pleintje op de hoek van de Blende en de Tweede Gidsenlaan in te richten als een rustpunt voor de bewoners en als speelpleintje voor kleine kinderen. Daarbij vroeg Martin Acke het perceel om te vormen in een parkje met een zitbank, een tafel en één of twee speeltoestellen voor de kleine kinderen. Hij stelde tevens voor om er voldoende groen aan te planten zodat balsporten, omwille van veiligheidsredenen, er niet mogelijk zijn. De grotere kinderen kunnen voor voetballen immers terecht op het nabij gelegen speelplein aan de Omer De Bruyckerstraat.

Voor alle duidelijkheid: de inrichting van dit parkje hoeft geenszins de activiteiten van het Feestcomité De Blende te hinderen. De CD&V staat immers positief tegenover buurtactiviteiten.

Niettegenstaande de beslissing van de gemeenteraad zijn er tot op heden nog niet veel resultaten te zien. Het schepencollege zal zich moeten haasten want het einde van het plantseizoen nadert.

     >>> voor meer info

Aanwervingen voor Gemeentelijk Zwembad

De vzw Zelzaatse Sportinstellingen gaat over tot de aanwerving van een voltijdse betrekking van:

- 1 REDDER / SPORTPROMOTOR (m/v);
- 1 REDDER (m/v).

Kandidaturen dienen uiterlijk op 12 maart 2004 aangetekend verstuurd worden !

     >>> voor functiebeschrijving, aanwervingsvoorwaarden en kandidaatstelling

Nieuw hotel in Zelzate

De gekende elektriciteitszaak "de Bakker" in de Burg. Jos. Chalmetlaan sloot al enige tijd geleden de deuren. Decennia lang betekende dit familiebedrijf een gevestigde waarde in Zelzate. Nu Wilfried de Bakker geniet van een welverdiend pensioen kwam het pand te koop te staan.

Jens Hoogstad van het Hotel Royal uit Sas van Gent kocht het gebouw aan en wil er een hotel met 32 kamers inrichten. Daarmee blijft het gebouw in Nederlandse handen. Inderdaad ook Wilfried De Bakker was Nederlander! De nieuwe eigenaar mikt vooral op mensen die voor hun job tijdelijk naar de kanaalzone komen. Met de 30 kamers die hij in Sas van Gent beschikbaar heeft, kan hij momenteel niet aan de vraag voldoen.

Verwacht wordt dat de verbouwing van het hotel met 32 kamers en restaurant rond is tegen het najaar. Het staat nog niet vast of het restaurant van dit hotel in eigen beheer zal worden uitgebaat dan wel wordt uitbesteed. In elk geval komen er na de zomer een aantal vacatures vrij voor kamermeisjes en exploitatie- en keukenpersoneel.

Ongetwijfeld een mooie aanwinst voor Zelzate en een positieve zaak voor de tewerkstelling!

Website Politiezone Regio Puyenbroeck

Onlangs ging de website van de Politiezone Regio Puyenbroeck online. En het mag gezegd worden: het is een prachtig werkstuk. De leiding van de politiezone ging scheep met Real Trix Productions en koos voor een aangename, zeer overzichtelijke en functionele layout. Dit initiatief verdient een pluim !

Naast de communicatie via het jaarboek, de gemeentelijke informatiebladen, advertentiebladen, krantenartikels, enz…, willen de politiediensten van Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate hiermee een bijkomend medium ter beschikking stellen om de bevolking enerzijds toe te laten onze politiezone nader te leren kennen en hen anderzijds een schat aan informatie mee te geven.

De politieleiding koos ervoor de website in eigen beheer te houden. Dit is niet alleen financieel interessant maar geeft ook de mogelijkheid tot dynamisch updaten. Zonder regelmatig nieuwe informatie heeft een website immers weinig toekomst. Het is dan ook de betrachting een zo ruim mogelijk overzicht te bieden van de verschillende diensten, de krachtlijnen binnen de zone, interessante links en wetenswaardigheden en tenslotte actuele informatie op de startpagina. Ook vragen, suggesties en opmerkingen zijn steeds welkom.

Vanuit deze nieuwsbrief zal ik u voortaan regelmatiger kunnen informeren over de werking van onze politie.

Een gouden raad wanneer u 's avonds laat op bezoek gaat. Zet uw geluidsknop wat lager om paniekreacties bij uw slapende huisgenoten te voorkomen !       www.pz5416.be

Ook Zelzate rouwt om door Marco Pantani

De Italiaanse wielerkampioen Marco Pantani woonde in Cesenatico! Omwille van de jarenlange verbroederingsbanden is het logisch dat nieuws vanuit onze zustergemeenten Aubenas, Cesenatico, Delfzijl, Schwarzenbek en Sierre in Zelzate extra aandacht krijgt. Gedurende tientallen jaren zijn er immers contacten en uitwisselingen geweest op allerlei vlakken. Een aantal Zelzatenaren zijn zelfs verbroederingsgemeenten als hun tweede thuis gaan beschouwen.

Toen Pantani in 1998 de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Italië won, feestte een deel van sportief Zelzate mee. Wanneer zij het nieuws van het plotse overlijden van de wielerheld eerder deze maand vernamen, reageerden dan ook tal van Zelzatenaren verbijsterd. Het verbroederingscomité stuurde meteen een rouwtelegram op naar het gemeentebestuur van Cesenatico om het medeleven van de Zelzaatse bevolking te betuigen.

Vooral bij een aantal Zelzaatse wielertoeristen sloeg dit nieuws in als een bom. Wielertoeristenclub WTC De Katte heeft de voorbije jaren al een aantal zustergemeenten per fiets bezocht. Zo waren zij al in het Franse Aubenas, het Nederlandse Delfzijl en het Duitse Schwarzenbek. Ook Cesenatico staat op het verlanglijstje al beseffen zij dat de 1.350 km een serieuze uitdaging vormt. Helaas zit een ontmoeting met Marco Pantani er niet meer in.

Jean-Luc Dehaene trekt Europese lijst van het kartel CD&V/N-VA

Na zijn succesvol ondervoorzitterschap van de Europese Conventie, gaat Dehaene door met zijn Europees engagement. Als ondervoorzitter van de Europese Conventie zal hij met een zeker gezag kunnen spreken.

Daarnaast wil Jean-Luc Dehaene ook zijn schouders zetten onder het nieuw elan van CD&V. Hij wou maar meedoen als hij zeker wist dat de CD&V duidelijk kandidaat was om de Vlaamse regering te leiden. Door de kandidatuur van Yves Leterme voor het Vlaams Parlement en het kartel met N-VA gaat de CD&V hier volop voor. CD&V staat voor besluitvaardigheid en deugdelijk Vlaams bestuur. Die boodschap wil Dehaene in de campagne ten volle ondersteunen en er vanuit de Europese lijst borg voor staan.

Jean-Luc Dehaene beklemtoont ook dat hij niet meedoet aan kiezersbedrog: “Als ik verkozen word voor het Europese Parlement zal ik effectief zetelen. Op een verkiesbare plaats staan, verkozen worden en vervolgens niet zetelen, getuigt van minachting voor de kiezer en voor het Europees Parlement. Aan die ondemocratische spelletjes doe ik niet mee.”

Tegelijk blijft hij burgemeester van Vilvoorde. “Toen ik mij in het najaar van 2000 kandidaat stelde als burgemeester van Vilvoorde heb ik beloofd dat, als ik burgemeester werd, ik het ook zes jaar zou blijven. Zoals steeds zal ik woord houden.”

     >>> lees het volledig artikel

Minder belastingen? De waarheid in cijfers

In het weekblad "DE BOND" van 20 februari 2004, klaagde algemeen voorzitter Roger Pauly van de Gezinsbond het door de federale regering in stilte achterhouden van belastinggeld en het schaamteloos afromen van diverse uitkeringen aan.

Hij stelt dat de federale regering op geen inspanning kijkt om het eigen gelijk te onderstrepen in problemen die er eigenlijk geen zijn, zoals het migrantenstemrecht en de hoofddoekenaffaire. Daarmee wordt niet alleen de aandacht afgeleid van maatregelen die in stilte ten nadele van gezinnen worden genomen, maar zo blijft het ook toegedekt hoe diep de maatregelen raken.

Als de regering de bedrijfsvoorheffing niet inpast op de fiscale hervorming betekent dit dat:

- 1,2 miljoen tweeverdienersgezinnen ongeveer 70 euro per maand teveel belasting betalen gedurende twee jaar;
- wettelijk samenwonenden dit jaar hun vermindering op hun bedrijfsvoorheffing verliezen die ze vorig jaar nog wel kregen, omdat ze voortaan als gehuwden belast worden en toen als alleenstaanden;
- de belastingvermindering voor gezinspensioenen daalt van 1.913 naar 1.638 euro zodat deze gezinnen er fiscaal 270 euro op achteruit gaan;
- wie gescheiden is en daardoor alleenstaand met kinderen, reeds twee jaar 27 euro per maand teveel belasting betaalt.

IN STILTE ACHTERHOUDEN

De bedrijfsvoorheffing niet toepassen is dus een vondst om vele miljoenen euro's in stilte achter te houden. Echt kras is wat de regering doet met mensen die leven van een uitkering. Daar past ze de bedrijfsvoorheffing wel toe omdat het haar goed uitkomt. Hier houdt ze zelfs een voorheffing van meer dan 10 procent in terwijl de verschuldigde belasting slechts 2 à 3 procent bedraagt en voor sommige uitkeringen zoals voltijdse loopbaanonderbreking of tijdskrediet er helemaal niets verschuldigd is.

SCHAAMTELOOS AFROMEN

Zo roomt de regering schaamteloos 145 miljoen euro af op uitkeringen die al zo laag zijn en waarop ze helemaal geen recht heeft.

De Gezinsbond heeft deze krasse gang van zaken in de media aan de kaak gesteld, evenals de bijkomende heffing van 173 miljoen euro die de regering op het elektrisch verbruik wil toepassen en die ze zinnens is op de gezinnen te verhalen.

     >>> lees het volledig artikel

Leren compost maken

Voor informatie over composteren kunt u vanaf 6 maart 2004 terecht op het gemeentelijk containerpark in de Karnemelkstraat. Op elke eerste zaterdag van de maanden maart tot en met oktober staan van 9.30 tot 11.30 uur compostmeesters ter uwer beschikking.

Compost maken is wellicht minder moeilijk dan u denkt en… het helpt uw afvalrekening naar omlaag !

Sportkampen in provinciaal sportcentrum Boerekreek te Sint-Laureins

In Zelzate kunnen onze kinderen terecht voor sportkampen. Ten gepaste tijde verneemt u hierover meer.

Maar ook het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen organiseert tijdens de paas-, zomer- en herfstvakantie sportkampen in het Provinciaal Sportcentrum Boerekreek.

De sportkampen ponyrijden zijn steeds in internaat. De watersportkampen zoals zeilen, omniwatersport en zeilen & beach adventure zijn zowel in internaat, externaat als half-internaat.

De brochure kan gratis worden aangevraagd bij het provinciebestuur, dienst Sport, op onderstaand adres.

Provinciebestuur Oost-Vlaanderen - Dienst 113 – Sport
Zuiderlaan 13, 9000 Gent
contactpersoon : Paul Van Vooren
tel. 09-243 12 34 - fax : 09-243 12 49 - paul.van.vooren@oost-vlaanderen.be

Veriezing Miss Meikatje 2004

Het Feestcomité De Katte-Vogelzang organiseert op vrijdag 7 mei de verkiezing van Miss Meikatje 2004. Voor deze miss-verkiezing komen alle Zelzaatse jongedames in aanmerking die tussen 7 mei 1983 en 7 mei 1989 werden geboren. Om in aanmerking te komen voor de titel moet men deelnemen aan diverse proeven: zichzelf voorstellen aan de jury, een playback-nummer brengen, op de hoogte zijn van geschiedenis en folklore van De Katte, een 10-tal actualiteitsvragen beantwoorden en een nader te bepalen praktische proef afleggen.

Geïnteresseerde kandidates geven voor 31 maart 2004 een seintje aan Debbie De Koeyer (tel. 09-344 75 27) of aan Philippe De Rycke (tel. 09-344 21 39).

Toneelvoorstelling Cabaret-TE-rie

Het Gentse Tinnepottheater speelt op uitnodiging van de gemeentelijke culturele raad op vrijdag 12 maart 2004 om 20u00 'Cabaret-TE-rie' in de parochiezaal van Debbautshoek, Assenedesteenweg 119 te Zelzate-West.

Cabaret-TE-rie staat voor anderhalf uur complexloze leute en plezier. De cabarettocht passeert bij de politieagent, de vrouw van lichte zeden, de operaster, de eenzaat, de computerkenner, de liedjeszanger,…

Grote namen zoals Margriet Bruggeman, Jo De Meyere en Oswald Versyp garanderen kwaliteit. De regie is van Jo Decaluwe.

Ga ook eens kijken naar andere activiteiten in onze gemeente in  
Martin Acke's Activiteitenkalender

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.