Nieuwsbrief van en over Zelzate - N° 4.01 – 05 januari 2004
ver. uitg. Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

Nieuwsbrief Zelzate@rem is jarig !

Met deze uitgave gaat de nieuwsbrief Zelzate@rem zijn vierde jaargang in. De nieuwe “look” sluit niet alleen grafisch beter aan bij Martin Acke’s Website, maar is er ook op gericht om via een knoppenbalk bovenaan de rechtstreekse toegankelijkheid naar de website te vergroten. Meer en meer inwoners beschikken tegenwoordig over een vaste ADSL- of Telenet-aansluiting en zullen dit hulpmiddel ongetwijfeld weten te waarderen.

De eerste nieuwsbrief Zelzate@rem N° 1.01 verscheen op 14 januari 2001 bij de aanvang van de nieuwe legislatuur, een goede maand nadat mijn website voor en over Zelzate op het internet werd gezet. De nieuwsbrief en de website zijn twee communicatiemiddelen die bewezen hebben elkaar perfect aan te vullen en hebben hoofdzakelijk als doel:

- de inwoners van Zelzate beter te informeren en op die manier ook beter te laten participeren aan het leven in en het dagelijks bestuur van de gemeente;
- de gemeenteraadsleden en OCMW-raadsleden van de CD&V de nodige informatie en gegevens te bezorgen voor een maximale invulling van hun politiek mandaat in dienst van de inwoners;
- de Zelzatenaren op de hoogte te houden van de politieke standpunten en activiteiten van de CD&V-fracties in gemeenteraad en OCMW.

De nieuwsbrieven verschijnen zonder vaste frequentie maar op regelmatige basis. Zo werden in 2001 26 brieven gepubliceerd, in 2002 waren het er 29 en in het jaar 2003 maar liefst 32. Begin 2001 werd de nieuwsbrief toegestuurd aan ongeveer 150 e-mailadressen. Sedertdien meldden zich honderden nieuwe geïnteresseerden aan van binnen en buiten de gemeente. De laatste brief van 2003 vond zijn weg naar maar liefst 767 mailboxen, waarvan 695 in eigen gemeente. Het is vast niet overdreven te stellen dat zowat 1.000 inwoners deze nieuwsbrieven lezen. Ook voor ex-Zelzatenaren of Zelzatenaren die voor langere tijd in het buitenland verblijven beteken website en nieuwsbrief interessante mogelijkheden om van het thuisfront op de hoogte te blijven.

Wie enkel over een e-mail-functie beschikt kan deze nieuwsbrieven ontvangen en raadplegen, doch wie ook bovendien de mogelijkheid heeft om te surfen op het internet, kan via de ingebouwde “links” dieper ingaan op de aangebrachte onderwerpen.

Op die manier houden de nieuwsbrieven permanent de aandacht levendig voor de website en aangezien die nagenoeg dagelijks wordt bijgewerkt met nuttige of interessante informatie bleef de belangstelling niet achterwege. De tellergegevens voor het aantal “pagehits” tijdens de maanden december van de voorbije drie jaar spreken voor zich: 151 pagehits in 2000, 1.915 in 2001, 3.483 in 2002 en 4.636 in 2003. Dit betekent dat momenteel per dag zowat 150 pagina’s van de website worden geraadpleegd. Veel commerciële of gemeentelijke websites durven amper dromen van dergelijke belangstelling. Ik ben fier op dit resultaat.

Nieuwsbrieven en website geven ook dagelijks aanleiding tot tal van nuttige reacties en tips van inwoners: vragen tot inlichtingen, standpunten, meldingen van allerlei praktische problemen of tekortkomingen in de gemeente,… Die informatie ligt dan dikwijls aan de basis van vragen, tussenkomsten en acties naar het gemeentebestuur toe. Gemeentelijke problemen blijven soms bestaan omdat men er op het gemeentehuis gewoon geen weet van heeft. De ervaring heeft ook geleerd dat sommige mensen niet rechtstreeks durven klagen bij gemeente of politie, maar dit liever doen via een vertrouwenspersoon. Het spreekt vanzelf dat zij in dat geval kunnen rekenen op anonimiteit.

En tot slot: dank zij nieuwsbrieven en website kan ik ook op zeer snelle wijze communiceren met de bevolking, zonder daarbij afhankelijk te zijn van de lokale en regionale pers. “Gewone” raadsleden, zeker wanneer zij tot de oppositie behoren, beschikken immers niet over dezelfde communicatiemogelijkheden als burgemeesters en schepenen. Wil een politicus kans maken op een goede verkiezingsuitslag, dan moeten de potentiële kiezers minstens weten waarmee hij bezig is.

Gemeenteraad op 13 januari 2004

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 13 januari 2004 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld werd, tot de zitting van de gemeenteraad op woensdag 14 januari 2004 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

Openbare zitting

op dinsdag 13 januari 2004 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger.
1. Goedkeuring notulen
2. Mededelingen / Kennisgevingen
3. OCMW - budgetwijziging
4. OCMW - meerjarenplan 2004-2006
5. OCMW - budget 2004
6. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - begroting 2004
7. Verkeerslichten Burgemeester J. Chalmetlaan
8. Grondreglement brandweer - erkentelijkheidpremie
9. Straatnaamgeving ontsluitingsweg nieuwe wijk langsheen trekweg kanaal (einde Groenstraat)
10. Begroting 2004 gemeente jaarverslag algemene bespreking buitengewone uitgaven facultatieve uitgaven
11. Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting
12. Opcentiemen op de onroerende voorheffing
13. Belasting op de drijfkracht
14. Milieubelasting
15. Algemene gemeentebelasting op de bedrijven
16. Deelname brandweer Zelzate aan pilootproject voor hulpverlening in Ertvelde - bespreking financiële gevolgen (op verzoek van de CD&V-fractie)
17. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het openbaar domein - bespreking toepasselijkheid - financiële gevolgen van het niet van toepassing zijn van dit reglement op VEM (op verzoek van de CD&V-fractie)
18. Bespreking van de negatieve resultaten van Apcoa in juli, augustus en september 2003. Stemming dat de gemeenteraad zich erover uitspreekt dat de kosten van vandalisme door Apcoa niet mogen worden aangerekend aan de gemeente Zelzate (op verzoek van de PVDA-fractie)
19. Stemming over de onmiddellijke stopzetting van het betalend parkeren in Zelzate. Vastleggen van de modaliteiten tot opzegging van de concessie, in het kader van de begroting 2004 (op verzoek van de PVDA-fractie)

Geheime zitting

1. Onderwijs - waarnemende aanstelling
2. IDM - aanduiding lid Raad van Bestuur
3. Machtiging rechtszaken

     >>> zie verslag gemeenteraad

 Luc Hofman Koning en Kampioen

De Zelzaatse schietclub ‘t Karabijn vierde vorig jaar zijn vijftigste verjaardag. Sinds jaar en dag komen de leden samen in café Régina om er te schieten met de luchtkarabijn. Sedert een paar jaren wordt door de club geen echte munitie meer gebruikt omdat de wetgeving hiervoor werd verstrengd.

Aan het einde van elk jaar wordt een koningsschieting ingericht. Daarbij krijgen de deelnemers drie beurten om een vogel af te schieten op de wip. Wie het meeste aantal keren de vogel afschiet wordt koning. Dit jaar ging het er spannend aan toe. Na de drie rondes stonden Luc Hofman en Paul Vermeersch gelijk met elk één afgeschoten vogel. Bij de afkamping bleek Luc Hofman uiteindelijk het scherpste oog te hebben en kreeg de koningstitel.

Gedurende het seizoen wordt op doel geschoten. De punten worden over het ganse jaar opgeteld. Wie daarbij regelmatig goede scores haalt maakt kans kampioen te worden. Aangezien Marc Schelfhout en Luc Hofman exact evenveel punten behaalden met evenveel kogels, moest ook hier worden afgekampt. Terug kwam Luc Hofman als overwinnaar uit de bus en werd kampioen voor het jaar 2003.

De eerste vijf gerangschikten

naam

gemiddelde 2003

aantal kogels

Hofman Luc

4.486 punten

70

Schelfhout Marc

4.486 punten

70

Everaert Florent

4.471 punten

70

Pöpsel Hans

4.425 punten

80

Schelfhout Luc

4.317 punten

60

Snelheidscontroles in Zelzate

In 2002 behaalde onze zone het trieste record van het gerechtelijk arrondissement Gent met 9 verkeersdoden, waarvan 3 in Zelzate. Voor onze zone bleek de factor snelheid voor minimum 14% aan de basis te liggen van verkeersongevallen. In uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan van onze politiezone drong zich een gecoördineerde aanpak op van de verkeersongevallen met lichamelijk letstel en doden.

Het zogenaamde “Verkeershandhavingsactieplan snelheid” had voor 2003 dan ook tot doel om de snelheidsovertredingen tot een aanvaardbare norm terug te dringen. Hiertoe werden tijdens verschillende fasen snelheidscontroles uitgevoerd op vooraf geselecteerde risicoplaatsen. In Zelzate was dit de Kanaalstraat (centrum gemeente in beide richtingen) en de R4/Kennedylaan tussen Rijkswachtlaan en Leegstraat in de richting van Nederland.

Opmerkelijk was het zeer grote aantal snelheidsovertredingen dat begin maart bij referentiecontroles in de Kanaalstraat en op de Kennedylaan werd vastgesteld. Van de 1501 gecontroleerde wagens deden er toen maar liefst 65% een lichte en 4% een zware snelheidsovertreding. Dat dit soort acties wel degelijk resultaten boeken mag blijken uit volgend overzicht van de tweede fase van het actieplan:

Kanaalstraat:

datum

aantal
voertuigen

lichte
overtredingen

zware
overtredingen

geen
inbreuk

15 juli 2003

762

301

39,50 %

30

3,94 %

431

56,56 %

27 juli 2003 (1)

625

84

13,44 %

15

2,40 %

526

84,16 %

27 juli 2003 (2)

680

73

10,74 %

15

2,21 %

592

87,06 %

totaal

2067

458

22,16 %

60

2,90 %

1549

74,94 %

R4/Kennedylaan:

datum

aantal
voertuigen

lichte
overtredingen

zware
overtredingen

geen
inbreuk

15 juli 2003

689

150

21,77 %

19

2,76 %

520

75,47 %

27 juli 2003 (1)

294

61

20,75 %

15

5,10 %

218

74,15 %

27 juli 2003 (2)

379

14

3,69 %

1

0,26 %

364

96,04 %

totaal

1362

225

16,52 %

35

2,57 %

1102

80,91 %

We zien duidelijk dat het percentage overtredingen spectaculair daalt na dergelijke acties. Helaas is dit veelal slechts een tijdelijk effect en is herhaling nodig voor blijvend effect. We kijken al uit naar de resultaten van fase 3 die liep van 8 september tot 24 november en waarvan de resultaten wellicht binnenkort zullen ter beschikking komen. Momenteel loopt de 4de fase. U bent gewaarschuwd !

Toelagen ter compensatie van Diftar

De huisvuilintercommunale IDM maakte voor het jaar 2002 op basis van steekproeven een analyse van de verhouding tussen de diftar-kosten voor het huisvuil ten opzichte van de compenserende toelagen. Begin oktober stelde zij de gegevens ter beschikking van het schepencollege.

Uit die analyse blijkt dat:

     - er zeer grote verschillen bestaan bij de “grote gezinnen” qua aanbieden van hoeveelheid afval;
     - de toelage van € 75 voor chronische incontinentie bijna altijd leidt tot een overschot van de betrokken inwoner;
     - de toelage van € 75 voor stomapatiënten altijd leidt tot een overschot van de betrokken inwoner;
     - de toelage van € 25 per kind meestal gerechtvaardigd is, behalve in enkele uitzonderingen.

Een compensatiereglement is prima, maar het is uiteraard niet de bedoeling dat inwoners hier uiteindelijk aan verdienen. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of definitieve conclusies mogelijk zijn en of er zal moeten worden gesleuteld aan de toelagen.

Sociale korting op drinkwateraansluiting

De intercommunale TMVW wil de toegang tot drinkwater voor iedereen mogelijk houden. Daarom krijgen klanten die het financieel moeilijker hebben sinds 1 juli 2003 een sociale korting van € 125 op de aansluitingsprijs. Klanten die in aanmerking komen voor het gereguleerd specifiek sociaal tarief voor elektriciteit en gas kunnen van deze korting genieten.
 

     >>> U kan hier meer informatie over deze korting raadplegen

Retributie op werken nutsvoorzieningen

Na de tussenkomst van Martin Acke in verband met de slechte herstelling van de voetpaden bij de aanleg van gas in de wijken Vogelzang en Molenstukken door VEM, besliste de gemeenteraad een aantal maatregelen te nemen voor werken aan nutsleidingen op het openbaar domein. Zo voerde de gemeenteraad op 4 september 2003 een gemeentelijk reglement in op dergelijke werken met als doel de hinder van dergelijke werken te beperken tot het absolute minimum, bijvoorbeeld door te streven naar gezamenlijke uitvoering van werkzaamheden door diverse nutsmaatschappijen. Dit reglement is ongetwijfeld een goede zaak.

     >>> zie reglement

Dergelijk reglement brengt echter extra inspanningen van het gemeentebestuur met zich mee zoals het ter beschikking stellen en beheren van een systeem voor optimale coördinatie en synergie van diverse werkzaamheden en personeelsinzet voor controle en toezicht tijdens en na de werkzaamheden. Bovendien hebben werken aan de nutsleidingen veelal kwaliteits- en waardevermindering van het openbaar domein tot gevolg. De toestand van het wegdek is immers meestal niet meer dezelfde als voorheen. Het is dan ook maar normaal dat aan de nutsmaatschappijen voor deze extra inspanningen een gemeentelijke belasting wordt aangerekend. Op diezelfde gemeenteraad werd daarom een retributiereglement goedgekeurd waarbij de kosten voor de nutsmaatschappij groter zijn van zodra men afwijkt van de oorspronkelijke vergunning of toelating, de planning overschrijdt of onvoldoende inspanningen levert tot gezamenlijke uitvoering van de werken, waar dit mogelijk is.

     >>> zie retributiereglement

Bij de invoering van dit reglement heeft het gemeentebestuur echter over het hoofd gezien dat de statuten van de VEM vermelden dat de vennoten zich ertoe verbinden om het gebruik van het openbaar domein voor de installaties van de intercommunale aan geen enkele rechtstreekse of onrechtstreekse taks te onderwerpen. Kortom: dit reglement is niet van toepassing op VEM, de intercommunale die zorgt voor de elektriciteit en gasaansluitingen.

Precies de intercommunale VEM die door haar werkwijze aan de basis lag van het nieuwe retributiereglement, ontspringt hier dus de dans. Met de ontbinding van de VEM vervallen echter ook de statuten van VEM. Wij zijn benieuwd of vervanger IVEG ook zal ontsnappen aan dit belastingreglement.

Op de volgende gemeenteraad zal Martin Acke hier in elk geval verduidelijking over vragen.

Planning werken Groenplein

Wanneer alles volgens planning verloopt zal aannemer Van den Berghe de werken aan het Groenplein starten op 1 april 2003. Voor het bouwverlof zouden alle oppervlaktewerken moeten zijn uitgevoerd. In de maand augustus worden dan luifel en fontein gebouwd en worden de groenzones voorbereid. Begin september kan het gazon worden gezaaid om eind oktober de overige groenaanplantingen te realiseren.

Wij hopen dat bij de realisatie van de werken maximaal rekening gehouden wordt met de opmerkingen van het buurtonderzoek van ACW-Zelzate dat in december 2002 werd gevoerd.

Reglement bedrijvenbelasting

De integrale tekst van het nieuwe reglement van de bedrijvenbelasting dat op 16 december 2003 werd goedgekeurd is intussen beschikbaar op de website:

     >>> Reglement Bedrijvenbelasting

Even de tarieven ter herinnering:

• basis: € 100,00
• bedrijf klasse 2: € 400,00
• bedrijf klasse 1: € 1.200,00
• Seveso-bedrijf: € 50.100,00.

Opgelet: niet alle bijberoepen worden vrijgesteld van belasting, maar enkel diegenen die vrijstelling bekwamen van sociale bijdragen.

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website.

Deze nieuwsbrief van en over Zelzate wordt gratis toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt waarderen. Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand. 

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. 

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info.

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming
met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.