Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.32 – 31 december 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

* SP.a en ZOW handhaven gezinsbelasting !

Op de gemeenteraad van 16 december weigerde de burgemeester een door de oppositie toegevoegd punt voor afschaffing van de gezinsbelasting te bespreken. Om die reden riep de verzamelde oppositie CD&V-PVDA-VLD een extra raadszitting samen op 25 september met als enige agendapunt de afschaffing van de gezinsbelasting.

 

Het mocht niet zijn. Wie hoopte op een gezinsvriendelijk gebaar van onze burgemeester op Kerstmis kwam bedrogen uit. De meerderheid kwam weliswaar opdagen, maar een arrogante John Schenkels deed zelfs geen enkele moeite om in te gaan op de argumenten van de oppositie, ook niet op de nieuwe feiten. Dit getuigde van weinig respect, ja zelfs minachting, niet alleen ten opzichte van de oppositie maar ook tegenover het ruim aanwezige publiek. Hij legde ook zonder meer het pakket met 2.000 protesthandtekeningen van Zelzaatse inwoners naast zich neer. Het duidelijk signaal dat op 19 december, vijf dagen voor de uiterste betaaldag, nog maar 1.670 van de 5.253 (32 %) belastingplichtige gezinnen hadden betaald (424 van de 699 gerechtigden op het verminderd tarief van 35 euro en 1.246 van de 4.554 die de volle 150 euro moeten betalen), leek zijn koude kleren niet te raken. Deze manier van doen is geen burgemeester waardig.

 

In de problematiek van de gezinsbelasting en de bedrijvenbelasting lapte het gemeentebestuur ook de richtlijnen van de overheid aan zijn laars. Uit een ministeriële omzendbrief blijkt immers dat de minister bij nieuwe belastingen of bij serieuze aanpassingen van tarieven een openbaar onderzoek aanbeveelt. We hebben bij de bedrijvenbelasting duidelijk gemerkt tot wat dit kan leiden. Ook dit openbaar onderzoek legde ons, anders toch zo communicatief, schepencollege naast zich neer. Onze bestuurders verzwegen angstvallig dit slechte nieuws tot het te laat was? Neen het was nog niet te laat op 25 december. Tot 31 december 2003 kon elke belasting voor het dienstjaar 2003 wel degelijk ingetrokken worden, wat de burgemeester ook moge beweren.

 

Klap op de vuurpijl was dat John Schenkels zich op het einde van de raadszitting uitgebreid excuseerde bij de katholieke gemeenschap van Zelzate voor deze gemeenteraad op kerstdag. Waarom hij dit nodig vond heeft hij er echter niet bij verteld. Het talrijk aanwezige publiek was immers volledig uit vrije wil komen opdagen. Naast Hasselt heeft ook Zelzate nu zijn (schijn)heilig paterke !

 

Besluit van dit alles: burgemeester Schenkels heeft een gepluimd kieken als kerstcadeau ruim verdiend! De SP.a-ZOW-meerderheid bewees nogmaals dat zij (althans buiten verkiezingstijd) absoluut geen rekening houdt met de bevolking. Wij hopen dat de Zelzatenaar dit ook onthoudt tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. U hoeft echter niet zo lang te wachten om al een duidelijk signaal te geven aan het adres van de socialisten: de Vlaamse verkiezingen in juni 2004 komen eraan.

 

Hebben de acties van de oppositie uiteindelijk iets opgebracht?

De oppositiepartijen CD&V, PVDA en VLD hebben naar mijn mening alle mogelijkheden uitgeput om de gezinsbelasting ook voor 2003 tegen te houden. Het is niet gelukt. De CD&V is van mening dat wij ons in een democratisch bestel moeten neerleggen bij de uiteindelijke beslissing van de meerderheid. Toch zijn onze gezamenlijke acties niet zonder resultaat gebleven:

 

1) De gezinsbelasting blijft beperkt tot 2003:

Niettegenstaande het reglement duidelijk aantoont dat de meerderheid een meerjarige belasting voor ogen had, heeft de burgemeester onder druk van de bevolking toegegeven dat de gezinsbelasting er volgend jaar niet meer zal komen. Alhoewel, we zullen maar gerust zijn wanneer we de begroting 2004 onder ogen krijgen.

 

2) Mensen met recht op het verminderd tarief hoeven niet eerst de volle pot te betalen:

Op de gemeenteraad van 18 november toonde CD&V-raadslid Martin Acke aan dat verscheidene mensen voor de gezinsbelasting de volle pot moesten betalen, terwijl overduidelijk was dat zij konden genieten van de verminderde aanslag. Uit onderzoek  bleek dat de geleverde bestanden door de centrale "Kruispuntbank" diverse foutieve gegevens bevatte en dat men daarnaast hier en daar botste op de wet op de privacy bij het opvragen van gegevens aan bijv. mutualiteiten en vakbonden. Martin Acke stelde dat de burger geen slachtoffer mag zijn van administratieve fouten of problemen.

Na zijn tussenkomst was de gemeenteraad bereid om een aangepaste regeling in te voeren: wie aan de hand van de nodige bewijsstukken kon aantonen in aanmerking te komen voor een belastingvermindering en toch voor 150,00 euro werd ingekohierd, diende slechts 35,00 euro betalen. Hiervoor moet het bezwaar met bewijsstukken ingediend worden bij de gemeenteontvanger, samen met de betaling van 35,00 euro. Blijkt het bezwaarschrift terecht, dan moet men niets meer betalen; blijkt bezwaarschrift onterecht, dan zal men nadien het saldo moeten bijbetalen.

 

Door deze wijziging van behandeling zal de versturing van de rappels wel enige vertraging oplopen. Wellicht pas tegen eind januari mogen diegenen die nog niet betaalden een nieuwe aanmaning in de brievenbus verwachten.

 

* Inwoners en gemeenten houden federale begroting 2003 overeind

De kans is miniem dat u deze maand uw aanslagbiljet voor de personenbelastingen van het aanslagjaar 2003 nog krijgt, hoewel de aangiften al vele maanden geleden moesten worden ingestuurd. Als u moet bijbetalen is dit goed nieuws, maar al u geld tegoed hebt van de fiscus (en uit de federale begroting 2004 blijkt dat steeds meer het geval), zul je langer moeten wachten op uw centen. Ook de gemeenten, die de aanvullende personenbelastingen pas krijgen drie maand na de vestiging van de aanslag, worden benadeeld door deze werkwijze. Zij krijgen hun eerste stortingen van de overheid pas ten vroegste in maart 2004.

 

De late start van de inkohieringen is zeker niet te wijten is aan informaticaproblemen. Er was duidelijk sprake van druk van overheidswege om ervoor te zorgen dat er in 2003 geen terugbetalingen aan belastingplichtigen meer zouden plaats vinden. Daardoor mocht het vestigen van de nieuwe aanslagen zeker niet in oktober van start gaan.

 

Met deze handelwijze wil de federale overheid de rekening van 2003 doen kloppen, met de belastingplichtigen en de gemeenten als slachtoffers. Ook de voorbije jaren werd deze truc trouwens al toegepast. We moeten al tot 1999 (onder de vorige regering) teruggaan om een jaar te vinden waarin de inkohieringen wel in oktober begonnen.

 

* Folder “Uw huurwoning: ongeschikt, onbewoonbaar?… het kan ook anders”

Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, administratie Huisvesting, verspreidde een folder met deze titel aan de OCMW's, woonwinkels en huurdersbonden met de vraag ze te verdelen onder hun doelpubliek.

 

De folder richt zich naar slecht behuisde mensen en maakt hen op eenvoudige wijze duidelijk welke stappen ze kunnen zetten indien hun huisbaas de woning in slechte staat verhuurt. Enkele nuttige adressen vervolledigen het geheel. Wij twijfelen er niet aan dat ook in Zelzate een aantal mensen met dergelijke problemen worden geconfronteerd. Vandaar deze mededeling.

 

Deze folder is overigens ook interessant voor hulpverleners die niet gespecialiseerd zijn in huisvesting maar wel geconfronteerd worden met slecht behuisde cliënten: een nuttig documentje om bij de hand te houden.

 

Extra folders kunnen gevraagd worden bij ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Afdeling Woonbeleid - Koning Albert II-laan 20, bus 7, 1000 Brussel, tel. 02/553.82.74.

 

* Herstel parkeermeters valt hoofdzakelijk ten laste van de gemeente

Burgemeester Schenkels verdedigde op een vroegere gemeenteraad met hand en tand de stelling dat de gemeente in geen geval zou opdraaien voor de herstelkosten aan de parkeermeters als gevolg van vandalisme. Uit een document dat (per ongeluk?) een tijdje ter inzage lag voor de gemeenteraadsleden bleek echter dat de kosten integraal door APCOA werden ingeschreven op de maandelijkse resultaatrekeningen. Dit betekent tevens dat het overgrote deel van deze kosten (97 %) ten laste zullen vallen van de gemeente Zelzate. Daardoor zal het netto te verwachten resultaat van de parkeerbelasting voor 2003 nog een pak lager uitvallen dan verwacht.  Van zodra we de juiste cijfers hebben komen we op deze zaak terug.

 

Uit dit feit blijkt nogmaals dat onze burgemeester er zijn hand niet voor omdraait om de gemeenteraadsleden met een kluitje in het riet te sturen of zelfs in het openbaar te beliegen. Vooral wanneer de pers in de buurt is, durft hij nogal eens uit de bocht gaan. Wellicht is hij bang dat de bevolking te weten komt dat de invoering van de parkeerbelasting een flater van jewelste is die de inwoners dagelijks op kosten jaagt en ambeteert, om uiteindelijk voor de gemeente bijna niets op te brengen. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.

 

>>> zie discussie op de gemeenteraad van 09-10-2003 hieromtrent
        

* Vacature gemeentebestuur Zelzate

Het gemeentebestuur van Zelzate gaat over tot de aanwerving van een

STEDENBOUWKUNDIG AMBTENAAR / DIENSTHOOFD GRONDGEBIEDZAKEN - NIVEAU A1-A3) (m/v)

Het betreft een voltijdse betrekking in statutair dienstverband

 

VOORWAARDEN :

- burger zijn van de Europese Unie

- een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking

- de burgerlijke en politieke rechten genieten

- aan de dienstplichtwetten voldoen

- lichamelijk geschikt zijn

- de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt bij het afsluiten van de inschrijvingsperiode

- In het bezit zijn van een rijbewijs, minstens geldig voor categorie B

- In het bezit zijn van het diploma architect

of in het bezit zijn van het diploma industrieel ingenieur in de bouwkunde en/of openbare werken

of in het bezit zijn van het diploma burgerlijk ingenieur in de bouwkunde en/of openbare werken

EN

Een diploma van een opleiding ruimtelijke ordening dat voldoet aan de voorwaarden om te kunnen worden aangesteld als gemeentelijke ambtenaar van ruimtelijke ordening zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000. Kandidaten die niet beschikken over het genoemde diploma ruimtelijke ordening komen in aanmerking op voorwaarde dat zij binnen een termijn van zes jaar na de eerste aanstelling een diploma behaald hebben zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse regering van 19 mei 2000. Indien niet aan deze vereiste is voldaan binnen de gestelde termijn vervalt de aanstelling bij het verstrijken van die termijn.

 

- slagen in een niet-vergelijkend aanwervingexamen en assessment-proef

 

De kandidaturen, vergezeld van een curriculum vitae, een voor eensluidend verklaard afschrift van het vereiste diploma en een kopie van het rijbewijs, moeten uiterlijk op 15 januari 2004 (datum poststempel is bepalend) aangetekend worden verstuurd aan het College van Burgemeester en Schepenen, Grote Markt 1 te 9060 Zelzate.

 

* Infovergadering ombouw kruispunt N49 x R4

Bij de ombouw van de N49 tot autoweg en de ontsluiting van de Westerscheldetunnel via de Tractaatweg naar de N49 zullen de bestaande knooppunten van de Kennedybaan op termijn alle worden heringericht. Eén van de belangrijke discussiepunten is de toekomstige oprit van de N49 richting Zelzate-tunnel. Het oorspronkelijke ontwerp voorzag immers de onteigening van 17 woningen en een bedrijf in de Wachtebekestraat, Rozenlaan en Heidelaan en nog eens de bedreiging van 11 andere woningen door de aanwezigheid van een talud in de directe nabijheid van de huizen.

 

Precies in verband met de geplande werken voor deze aansluiting organiseert het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, in samenwerking met het gemeentebestuur, een hoorzitting op woensdag 28 januari 2004 om 19u30.

 

Deze vergadering gaat door in de bovenzaal van het gemeentehuis. Ir. Henk Keymeulen van de Administratie Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen zal zorgen voor de nodige toelichtingen.

 

>>> Voor meer gegevens over de geplande werken

* Nieuwe kindergemeenteraad

De nieuwe kindergemeenteraad van Zelzate werd op 9 oktober 2003 geïnstalleerd. Een beetje spijtig maar de echte gemeenteraadsleden werden hiervan niet eens officieel op de hoogte gebracht en hadden dus niet de gelegenheid om de installatievergadering bij te wonen. Foei jeugdschepen Tollenaere! De kindergemeenteraad kan nochtans op de volledige steun en sympathie van de CD&V-fractie rekenen.

 

Ten opzichte van vorig jaar werd de kindergemeenteraad uitgebreid met één schepenambt. De kindergemeenteraad bestaat dus uit 24 leden terwijl de echte gemeenteraad slechts 23 leden telt. De raad telt 16 nieuwe gezichten en 8 "anciens" (aangeduid met *). Het college van burgemeester en schepenen bestaat, met uitzondering van nieuwkomer Aline Bracke, bijna volledig uit kinderen die ook al vorig jaar in de gemeenteraad zetelden. Daarnaast zetelen drie gewone raadsleden voor de tweede keer.

 

Wij wensen de kindergemeenteraad een vruchtbaar werkjaar toe. Net zoals vorig jaar zullen de voorstellen door de CD&V-fractie met veel aandacht worden opgevolgd.

 

Burgemeester: 

*  De Cuyper Matthias * - Leegstraat 211 bus A - 9060 Zelzate

Schepenen:

*  1e schepen: Hublé Jolien *

*  Schepen Sint Laurens Oost: Bracke Eline

*  Schepen Sint Laurens West: Baete Magalie *

*  Schepen De Reigers: De Cock Samantha *

*  Schepen De Krekel: De Vent Nikki *

Raadsleden:

*  Bruckert Boris

*  Claeys Ottelien

*  De Fleurquin Dario

*  De Paepe Céline

*  Heesakkers Silke

*  Martens Christophe

*  Meloen Dennis

*  Poppe Sander

*  Pottier Quiara

*  Reynhout Charlotte

*  Tillekaerts Ilka *

*  Uyttebroek Sigurd

*  Van Renterghem Talitha

*  Vandaele Diego

*  Vandecasteele Helena

*  Vergote Liedewy *

*  Verstraete Marjolein

*  Willems Annelore *

 

* Zaalvoetbalclub De Katte gaat wereldwijd.

Zaalvoetbalclub "DE KATTE ZELZATE" vierde in 2002 zijn 25 jarig bestaan. De club behoort tot de vijf oudste Oost-Vlaamse zaalvoetbalclubs en is één van de grondleggers van het futsal in Oost-Vlaanderen.

 

Huidig voorzitter Dirk Lapin was er bij de stichting in 1977 al bij. De club startte met competitievoetbal in het seizoen 1978-1979. Spelers uit die beginperiode waren: Dirk Lapin, Alex Van Waesberghe, Willy De Scheemacker, Ronald Facchin, François Everaert, Freddy De Bock, Philippe Bogaert, Alex Slock, Jacky De Pauw en Eddy Vleurinck. Tot op heden zijn verschillende van die veteranen nog actief in de club als bestuurslid.

 

In de loop van 25 competitiejaren kwam de ploeg 9 seizoenen uit in eerste provinciale en speelde nooit lager dan 2de provinciale. Hoogtepunt was het seizoen 1998-1999 met de verovering van de kampioenstitel.

 

De tijd blijft niet stilstaan. Niet in het voetbal, maar ook niet wat public relations betreft. Om mee te zijn leek een eigen website voor de club bijna een must. Voorzitter Dirk Lapin kon rekenen op schoonzoon en computerfanaat Patrick Dedapper om deze webstek samen te boksen. En het resultaat mag gezien worden: http://users.pandora.be/zvcdekatte.

 

* Gemeentelijke nieuwjaarsreceptie

Het gemeentebestuur nodigt alle Zelzaatse inwoners uit op de nieuwjaarsreceptie op vrijdag 2 januari 2004 van 16 tot 19 uur. Dit evenement gaat zoals gewoonlijk door in de sporthal 'Eurohal'.

 

Met de discussies omtrent de gezins- en bedrijvenbelasting en de slechte gemeentelijke financiën stellen vele inwoners zich vragen bij dit gebeuren. Wij steunen dit initiatief echter, aangezien iedere Zelzatenaar hierop welkom is en deze receptie een gelegenheid geeft mekaar te ontmoeten. 

 

Beschouw dit echter niet als een nieuwjaarscadeau van het gemeentebestuur, maar als een presentje dat u uzelf gunt. De onkosten worden immers betaald met uw eigen belastinggeld.

 

* Tal van verenigingen vieren het nieuwe jaar

De komende weken vieren ook tal van verenigingen het nieuwe jaar. De maand januari wordt dan ook elk jaar opnieuw gekenmerkt door tal van nieuwjaarsrecepties, al of niet met muzikale ondersteuning of vergezeld van een lekker etentje voor leden en/of sympathisanten. Centraal bij dit alles staat ontmoeting en gezelligheid. Proost !!!

 

In Martin Acke’s activiteitenkalender staan er slechts een aantal vermeld. Geef gerust een seintje als een activiteit van uw vereniging ontbreekt.

 

Prettig eindejaarsfeest en een spetterend 2004 !

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.