Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.30 – 11 december 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

* OCMW-raad wordt uitgesteld

De eerstvolgende zitting van de OCMW-raad was gepland op maandag 15 december 2003. Zo staat het ook aangekondigd op de website van OCMW-Zelzate. Ter elfder ure raakte echter bekend dat de zitting wordt uitgesteld. Men geraakt niet rond met de begroting van 2004. De samenkomst zou daarom worden verlegd naar 22 december.

 

Ook het gemeentebestuur is nog niet klaar met zijn financieel huiswerk. Dit hangt trouwens voor een belangrijk deel af van de toelage waarop het OCMW uiteindelijk in 2004 zal mogen rekenen. En in Zelzate gaat dat over veel centen: in 2003 was het OCMW-tekort in Zelzate goed voor 25 % van alle gemeentelijke uitgaven.

 

Zolang de OCMW-begroting niet is gestemd kan ook de gemeentebegroting 2004 niet worden vastgelegd. Daarom vraagt het schepencollege aan de gemeenteraad om één voorlopig twaalfde te stemmen. Daarmee mogen in de maand januari eigenlijk alleen verplichte uitgaven van het gemeentebestuur worden betaald, zoals bijv. personeelskosten. Facultatieve uitgaven zoals recepties en restaurantkosten mogen niet. Of onze burgemeester en schepenen zich daar zullen aan houden, dat is natuurlijk een andere zaak.

* Gemeenteraad op 16 december 2003

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 16 december 2003 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

 

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Om 19.00 uur: halfuurtje van de burger

1. Mededelingen / Kennisgevingen

2. Gemeentebegroting 2004 - één voorlopig twaalfde

3. Sportraad wijziging huishoudelijk reglement

4. Milieuraad wijziging vertegenwoordiging

5. Gemeentelijke dotatie aan politiezone (begroting 2004)

6. Aanleg drempels scholenzone: aanbesteding in plaats van onderhandelingsprocedure

7. TMVW - Inbreng resterende rechten waterdistributie-installaties

8. PV kasnazicht 2e en 3 e kwartaal

9. Gratis zwemmen 6-jarigen

10. Aanpassing administratief statuut - bijzondere aanwervingsvoorwaarden stedenbouwkundig ambtenaar / diensthoofd grondgebiedzaken - aanpassing

11. Openverklaring betrekking stedenbouwkundig ambtenaar diensthoofd grondgebiedzaken

12. Bestek aankoop schuimcontainer

13. Bedrijvenbelasting - aanpassing

14. Diverse buitengewone uitgaven brandweer - bepaling voorwaarden

15. Sint-Stevenstraat - goedkeuring bestek

16. Algemene belasting op de gezinnen 2003 - vraag om opheffing (op verzoek van de CD&V-, PVDA- en VLD/VVD-fractie)

17. Verbouwen brandweerkazerne Zelzate - fase 1: offerte buitenverharding
          (op verzoek van SP.a-raadslid Patricia De Meyer)

18. Opeisen nalatigheidsintresten wegens verlate doorstorting personenbelasting aan gemeente
          (op verzoek van de PVDA-fractie)

II. GEHEIME ZITTING

1. IVEG - aanduiding bestuurders

2. Machtiging rechtszaken

3. Brandweerpersoneel - aanwerving brandweerman-stagiairs

4. Brandweerpersoneel - effectieve indienstnemingen

5. Onderwijs - terbeschikkingstelling voorafgaand aan rustpensioen

6. Onderwijs - waarnemende aanstellingen

7. Milieuraad - samenstelling

8. Sportraad - samenstelling

9. Cultuurraad – samenstelling

 

>>> de komende dagen worden de agendapunten op de website toegelicht:
                 

* Begroting 2004 politiezone Regio Puyenbroeck

De politieraad van de Politiezone Regio Puyenbroeck keurde op maandag 1 december unaniem de begroting voor het jaar 2004 goed. De globale stijging van de gemeentelijke dotaties met slechts 0,33 % is een mooi resultaat. Dit was niet vanzelfsprekend bij de onhoudbaar stijgende financiële druk op de gemeentelijke begrotingen die voor een groot deel wordt veroorzaakt door het beleid van de paarse Vlaamse en Federale Regeringen.

 

Zelzate zal volgend jaar 803.057 euro bijdragen in de kosten van de politiewerking. Opmerkelijk gegeven van deze begroting: ons schepencollege heeft geen plannen heeft om het nieuwe politiekantoor in de Havenlaan over te dragen aan de politiezone. Er zal met de politie een huurcontract worden afgesloten, waarmee amper de intresten voor afbetaling van de schuld wordt gedekt.

 

>>> meer informatie over de politiebegroting

 

* Minister vernietigt en provinciegouverneur schorst benoemingen door de politieraad

Vernietigingen en schorsingen van benoemingen van personeel in de politieraad (en het politiecollege) van de zone Regio Puyenbroeck worden stilaan een regelmatig terugkerend gegeven. Op de vergadering van 1 december dienden de raadsleden nog maar eens kennis te nemen van twee dergelijke beslissingen van de hogere overheid.

 

De Minister van Binnenlandse Zaken vernietigde de handhaving van een eerder al door de provinciegouverneur geschorste benoeming van een hulpagente. Provinciegouverneur Herman Balthazar schorste voor de tweede maal de aanstelling van eenzelfde persoon als secretaris van het politiecollege en de politieraad.

 

Deze toestanden doen serieuze twijfels rijzen over de ernst, de deontologie en de eerlijkheid waarmee sommige raadsbesluiten door het politiecollege worden voorbereid. De weinig fraaie vertoning omtrent de secretaris-benoemingen, waarbij dezelfde geschorste persoon toch feitelijk de taak blijft uitvoeren, ruikt zeer sterk naar een platte politieke benoeming. En dat kunnen wij onder geen enkel beding goedkeuren.

* Vijf nieuwe ereburgers in Zelzate

De gemeenteraad benoemde op dinsdag 18 november 2003 vijf personen als ereburger van de gemeente Zelzate. Enkele dagen nadien, op vrijdag 21 november, werden zij formeel in de bloemetjes gezet. Eddy Wally was de enige persoon aan wie die eer reeds vroeger te beurt viel.

 

Livinus Danschutter was burgemeester van Zelzate van 12 november 1962 tot 31 december 1988 en werd bij Koninklijk Besluit van 06 juli 1989 benoemd tot ereburgemeester. Hij was ook volksvertegenwoordiger van 30 oktober 1962 tot 04 november 1982 en werd benoemd tot erevolksvertegenwoordiger.

 

Léon De Meyer was van 1965 tot 1994 hoogleraar aan de universiteit van Gent en werd er rector in 1985. Verder bekleedde hij tal van belangrijke functies in wetenschappelijke projecten en organisaties met nationale en internationale faam. Hij was ook auteur van meerdere wetenschappelijke werken en werd laureaat van meerdere prijzen. Hij kreeg de titel van baron.

 

Aimé De Leeuw beëindigde zijn professionele loopbaan als Ambtenaar Generaal - Hoofd van het Bestuur Ruilverkaveling bij de Nationale Landmaatschappij. Hij doceerde aan meerdere buitenlandse universiteiten zoals Firenze, Bonn, München, Wenen, Tokio, Buenos Aires, enz… en werd laureaat van meerdere wetenschappelijke prijzen.

 

Walter Prevenier doceerde van 1965 tot 1999 aan de universiteiten van Gent en Brussel en was gasthoogleraar aan meerdere buitenlandse universiteiten zoals Utrecht, Berkeley, New York, Philadelphia, enz.. Verder bekleedde hij tal van belangrijke functies in wetenschappelijke organisaties. Hij was ook auteur van meerdere wetenschappelijke werken.

 

Armand Seghers verwierf bekendheid als doelman van “de Gantoise”. De “Mance” werd in de periode 1953 - 1962 meerdere keren geselecteerd als doelman van de nationale voetbalploeg. Naar aanleiding van het 100-jarig bestaan van AA Gent werd hij onlangs door de supporters uitgeroepen tot de “Buffalo van de eeuw”. Armand bleef immers van 1949 tot 1965 doelman van de Gantoise.

 

>>> voor een foto

* Oost-Vlaamse sporttrofeeën

Het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen reikt jaarlijks een sporttrofee uit aan een individuele sport(st)er of sportvereniging die in 2003 een buitengewone prestatie geleverd heeft op internationaal vlak. De kandidaat-laureaten (individueel) moeten geboren zijn in Oost-Vlaanderen of er één jaar wonen. Aan beide sporttrofeeën is een geldprijs van 2.500 EUR verbonden. De andere genomineerden krijgen een geldprijs van 620 EUR.

 

Voor de tweede maal wordt ook een trofee uitgereikt aan een verdienstelijke sport(st)er die in 2003 zijn/haar sportloopbaan reeds heeft beëindigd en die bijgedragen heeft tot de groei (ontwikkeling) van zijn/haar sport in Oost-Vlaanderen.

 

De kandidaturen kunnen voorgedragen worden door de provinciaal erkende gemeentelijke sportraden, de provinciaal erkende sportfederaties en –organisaties en de dienst Sport van het provinciebestuur. Alle kandidaturen kunnen uiterlijk tot 15 januari 2004 ingediend worden bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen, Dienst Sport.

 

>>> voor meer informatie

* Oefenterrein voor leerling-autobestuurders

Eind vorig jaar onderzocht het schepencollege de mogelijkheid om een oefenterrein in te richten voor personen die leren autorijden. De CD&V-fractie vond dit een uitstekend idee. Het lijkt ons immers aangewezen dat onze jonge kandidaat-autobestuurders de tijdens de rijles aangeleerde vaardigheden beter op een afgezonderd terrein dan op de openbare weg inoefenen.

 

De politiediensten presenteerde in januari van dit jaar een heel concreet advies voor inrichting van dergelijk oefenterrein op de parking aan het speelplein in de Burgemeester Camille Leynlaan. Het omvatte de aanmaak van een aantal mobiele metalen hindernissen (palen en hekkens) en de plaatsing van een verkeerssignalisatie aan de ingang van het terrein.

 

Vooral de leden van de petanqueclub PC-Zelzate gebruiken het terrein als parking. Zij hadden echter geen bezwaar, temeer omdat het over verplaatsbare hulpmiddelen ging. In februari kreeg de technische dienst opdracht om de nodige voorzieningen te treffen. Toch was er na 8 maanden nog niets te zien.

 

Dank zij Martin Acke kwam er uiteindelijk toch schot in de zaak en kunnen de leerling-chauffeurs er vandaag terecht. Ook al mochten de hekkens iets praktischer zijn uitgevoerd, toch zijn we blij met deze nuttige voorziening die vooral onze jongeren ten goede komt. Laat ons hopen dat het materiaal in ere wordt gehouden. Van de voorziene verkeerssignalisatie aan de ingang van het terrein is echter nog geen spoor.

 

>>> meer informatie

 

* Petitiecampagne tegen gezinsbelasting

De druk op de SP.A-ZOW-meerderheid wordt door de oppositiepartijen CD&V, PVDA en VLD opgevoerd met als doel de gezinsbelasting te doen afschaffen en de reeds betaalde bedragen te doen terugbetalen.

 

>>> zie punt op gemeenteraad

 

De zaak staat terug op de agenda van de gemeenteraad van 16 december en in de straten van Zelzate wordt op zaterdag 13 en zondag 14 december een algemene petitiecampagne gevoerd. Wij vragen de Zelzatenaar hieraan deel te nemen.

 

Wij rekenen bovendien op de hulp van vrijwilligers om te helpen deze petitie tot een goed einde te brengen:

 

Afspraak op 13 en 14 december telkens om 10 uur in Café Gaumont op de Grote Markt.

 

Daar zullen blanco formulieren worden ter beschikking gesteld en afspraken worden gemaakt over de taakverdeling en de vlotte afwerking van de rondes.

* 13 december: Kerstmarkt te Zelzate

Enerzijds is er vanaf 14 uur de Kerstmarkt op de Grote Markt die wordt georganiseerd door het gemeentelijk feestcomité, de gemeentelijke culturele raad en de handelsvereniging Dekenij Centrum.

 

Anderzijds is er de Vierde Solidariteitskerstmarkt die wordt georganiseerd door ACW-Zelzate.

Hiervoor kan u doorlopend van 10 tot 17 uur terecht in De Kring in de Kerkstraat.

 

Daar zijn alle standhouders, Unicef, Oxfam Wereldwinkels, Bond zonder Naam, Rafiki, Welzijnszorg en Mozaïek, op één of andere manier begaan met mensen die het niet zo gemakkelijk hebben: kansarmen van bij ons of in de derde wereld, kinderen wereldwijd, mensen met psychiatrische problemen, personen met een handicap?... De opbrengst van de verkoop komt hen ten goede. Warm aanbevolen !

 

Gratis parkeren in alle zones... dus ook in de Kerkstraat!

 

Een zalige Kerstperiode
voor uzelf, uw familie en
voor al wie u dierbaar is !

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.