Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.29 – 7 december 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

* Blijde intrede van Sinterklaas

Ook Sinterklaas leest Martin Acke’s nieuwsbrief Zelzate@rem. Hij ging immers in op de suggestie van Martin Acke van vorig jaar om vanuit Spanje rechtstreeks met de boot naar de Zelzaatse jachthaven te komen.    >>> Zie zelzate@rem N° 2.25

En het werd er een drukte van jewelste. Honderden kinderen met hun ouders wachtten de Sint op aan het einde van de Vredekaai. Voor vele aanwezigen was het de allereerste kennismaking met de Zelzaatse Jachthaven. Dit toont aan dat een beetje meer gemeentelijke promotie voor dit stukje Zelzate toch wel nodig is.

Sinterklaas en zijn vele zwartepieten kwamen aangevaren in enkele moderne motorjachten. Een stoomboot is de dag van vandaag immers om milieuredenen niet meer te verantwoorden. Spekken en mandarientjes vlogen door de lucht. Kinderen en moeders scharrelden al het lekkers samen. Een mandarine spatte pardoes uiteen op het voorhoofd van een kindje in zijn buggy. Het huilconcert dat daarop volgde ging echter verloren in de drukte. De pijn werd echter gelukkig vlug vergeten wanneer de heilige man met zijn gevolg in zicht kwam.

De Sint vertrok nadien via de Havenlaan richting Grote Markt in een witte koets getrokken door twee paarden. De koets werd omringd door tientallen zwartepieten. Een muziekbandje zorgde voor de animatie en achter de koets volgde een colonne hoopvolle kinderen met hun ouders. Na enkele toertjes rond de Grote Markt was het verzamelen geblazen aan het gemeentehuis, waar aan de kinderen een zak snoep werd overhandigd en de uitslag van een teken- en kleurwedstrijd werd bekendgemaakt.

>>> voor enkele sfeerbeelden

* Ontbinding jeugdhuis Kiepietiezie

Het gemeentebestuur publiceerde half november op de gemeentelijke website dat alle leden van het jeugdhuis zouden worden uitgenodigd op een algemene vergadering van de vzw Jeugdhuis Kiepietiezie met de ontbinding van de vzw tot doel. Het college van burgemeester en schepenen vond het blijkbaar niet nodig om dit vooraf in de gemeenteraad te bespreken.

Op vraag van Martin Acke werden de problemen dan toch verduidelijkt op de gemeenteraad van 18 november 2003. En die bleken niet min. Het is vandaag niet meer duidelijk wie al of niet deel uitmaakt van de raad van bestuur en er zou een uitstaande schuld bestaan van zowat 7.000 euro.

De CD&V-fractie verweet jeugdschepen Paul Tollenaere gebrek aan opvolging van de vzw Kiepietiezie. In de bijna drie jaar dat hij toch al verantwoordelijk is voor jeugdbeleid liet hij blijkbaar de foute toestanden binnen de vzw aanmodderen tot de dramatische situatie van vandaag.

>>> meer info

* Bedrijvenbelasting – scherpe kanten afgerond?

Op 17 november ging in Den Hof een druk bijgewoonde informatievergadering van UNIZO door. Een 100-tal zelfstandigen, in hoofdzaak handelaars maar ook enkele landbouwers en mensen met een vrij beroep, woonden deze vergadering bij.

Eric Van Hecke, voorzitter van Unizo-Zelzate, legde de aanwezigen uit met welke uitgaven de gemeente Zelzate elk jaar wordt geconfronteerd. Hij stond stil bij een aantal grote kostenposten zoals gemeentelijke administratie, politie, wegen en verkeer en huisvuilverwerking en ging dieper in op de gemeentelijke bijpassing van het OCMW. Met zijn uiteenzetting wou hij duidelijk maken dat belastingen onontbeerlijk zijn om een gemeente te laten draaien.

Daarna gaf hij een overzicht van alle inkomsten waarop de gemeente kan rekenen en ging dieper in op die belastingen die in hoofdzaak de zelfstandigen treffen. Daarbij kwam de aandacht onvermijdelijk te liggen op de “algemene belasting op de bedrijven”, waarvoor de bedrijven recent hun aangifte dienden in te vullen. Voor de niet-vennootschappen kwam deze aangifte extra zwaar over, aangezien zij in de brievenbus viel, gelijktijdig met de aanslag voor de 150 euro gezinsbelasting.

Zoals verduidelijkt in een vroegere nieuwsbrief voorziet het reglement bij de bedrijvenbelasting drie tarieven: 200 euro voor de bedrijven zonder milieuvergunning of klasse 3-milieuvergunning, 1.000 euro voor bedrijven met klasse 2 en maar liefst 2.600 euro voor bedrijven met klasse 1.

>>> Zie Zelzate@rem N° 3.21

>>> zie tekst reglement

Heet van de naald wist Eric Van Hecke te melden dat, na tussenkomst van het bestuur van Unizo, de burgemeester bereid bleek om de duurdere categorieën van bedrijvenbelasting te reduceren naar 2 x (klasse 2) en 3 x (klasse 1) het basistarief van € 200,00. Om het financieel verlies voor de gemeente hierdoor te compenseren zal VFT als Seveso-bedrijf een hogere aanslag krijgen dan de andere klasse 1-bedrijven: zowat 55.000 euro of 2,2 miljoen BEF. Hij mocht dit nieuws van burgemeester Schenkels reeds als vaststaand meedelen, alhoewel hierover noch binnen het schepencollege, noch binnen de gemeenteraad al een beslissing was genomen. Volgens de burgemeester kan de gemeenteraad tot de laatste dag van 2003 het reglement nog aanpassen, omdat de bedrijvenbelasting, in tegenstelling tot de gezinsbelasting, nog niet ingekohierd is.

Deze mildering van de hogere aanslagtarieven kon uiteraard op de goedkeuring rekenen van diverse aanwezige getroffen zelfstandigen. Toch blijf de bedrijvenbelasting op zich een doorn in het oog, vooral dan voor de éénmanszaken die daarnaast ook nog eens de gezinsbelasting van € 150,00 moeten betalen. Ook het feit dat de uitoefening van zelfstandige activiteit als bijberoep gelijkgeschakeld werd met hoofdberoep kon op weinig begrip rekenen. Door die belasting wordt het voor iemand die op legale wijze iets wil bijverdienen al veel minder interessant. Dit zou wel eens het zwartwerk kunnen stimuleren. Het Unizo-bestuur kreeg opdracht om hierover te gaan onderhandelen met het gemeentebestuur.

Dit wordt dus hoogst waarschijnlijk een punt van de volgende gemeenteraad die in principe door zal gaan op dinsdag 16 december.

>>> meer info over deze belasting

* Bitsige stemming omtrent de gezinsbelasting

De invoering van de gezinsbelasting van 150 euro kan op bijzonder weinig begrip rekenen bij de Zelzaatse bevolking. Getuige daarvan de talrijk opgehangen affiches (uitgeperste citroen van CD&V – leeggemolken koe van PVDA – doodsbrief van VLD) in het straatbeeld. Bij een volksvergadering, ingericht door PVDA en bijgewoond door enkele CD&V- en VLD-verantwoordelijken, werd tussen de 3 oppositiepartijen een gezamenlijk actieprogramma afgesproken met als betrachting de gezinsbelasting te doen afschaffen. Enkele van de concrete afspraken waren de oproep tot massaal uithangen van de protestaffiches voor het raam, de oproep tot een betoging en de agendering van het punt tot afschaffing op de gemeenteraad van 18 november.

Menig gemeenteraadslid zal zich die gemeenteraad op 18 november wellicht nog lang herinneren. Niettegenstaande het moeilijke uur kwamen toch zowat 150 mensen opdagen voor de betoging die de gemeenteraad voorafging. Een 100-tal toeschouwers woonde nadien de zitting van de gemeenteraad bij.

Al voor de behandeling van het agendapunt voor afschaffing van de gezinsbelasting was de sfeer zeer gespannen. De burgemeester was kop van jut en werd uitgejouwd van zodra hij de raadszaal betrad. Hij had er twee politiemensen bijgehaald, maar zijn dreigementen om de zaal te ontruimen vielen in dovemansoren. Ook de SP.A- en ZOW-raadsleden konden op geen enkel begrip rekenen. De fractieleiders van de oppositiepartijen kregen steevast applaus na hun tussenkomsten waarbij zij hun argumenten voor afschaffing van de gezinsbelasting verduidelijkten, terwijl SP.a-ZOW-fractieleidster Patricia De Meyer het zwaar moest ontgelden na haar (poging tot) verdediging van deze onrechtvaardige lineaire belasting.

De uitslag van de stemming was te verwachten: burgemeester Schenkels hield zijn troepen streng in het gareel en SP.a en ZOW stemden voor behoud van de gezinsbelasting. Toch waren de voorafgaande acties van CD&V, PVDA en VLD niet vruchteloos. John Schenkels beloofde immers al dat de gezinsbelasting er volgend jaar niet zal komen, terwijl dit duidelijk vooraf niet de bedoeling was.

We moeten echter op ons hoede blijven, want toen CD&V-raadslid Martin Acke na deze belofte van de burgemeester de gemeenteraad vroeg te stemmen over het éénmalige aspect van de gezinsbelasting, weigerde de meerderheid dit goed te keuren. Nochtans is men nagenoeg zeker van de éénmalige ontvangst van 7,5 miljoen euro cash geld voor de verkoop van het elektriciteits- en gasnet.

>>> meer info over de bespreking

Op 4 december organiseerden de drie oppositiepartijen samen een tweede volksvergadering in zaal “De Molen”. Wie dacht dat het protest na de stemming op de gemeenteraad zou luwen, kwam bedrogen uit. De zaal liep vol en uit de tussenkomsten bleek dat de bereidheid tot verzet nog is toegenomen. Aan de drie partijen werd gevraagd om alle mogelijke middelen uit te putten om de gezinsbelasting ook voor 2003 te laten intrekken. De druk op de socialistische meerderheid zal worden opgevoerd door de zaak terug op de agenda van de gemeenteraad te brengen en door een algemene petitiecampagne te voeren in de gemeente op zaterdag 13 en zondag 14 december.

Bij deze worden vrijwilligers gevraagd om te helpen deze petitie tot een goed einde te brengen:

Afspraak op 13 en 14 december telkens om 10 uur in Café Gaumont op de Grote Markt.

Daar zullen blanco formulieren worden ter beschikking gesteld en afspraken worden gemaakt over de taakverdeling en de vlotte afwerking van de rondes.

* Herstelling Sint-Stevenstraat uitgesteld?

De begroting voor 2003 voorzag een krediet van 100.000 euro voor herstelling van het wegdek van de Sint-Stevenstraat tussen de Karnemelkstraat en de Tractaatweg. De gemeenteraad van 7 mei 2003 keurde principieel de herstelling van het wegdek van de Sint-Stevenstraat goed. Vorige gemeenteraad diende hiervoor het bestek te worden goedgekeurd.

Omdat de werken duurder uit vallen dan verwacht, stelde de burgemeester volledig onverwacht voor om dit punt te verdagen naar een volgende gemeenteraad. Martin Acke wees er op dat de CD&V-fractie reeds vroeger ernstige twijfels heeft geuit bij het beperkte budget dat voor deze werken werd voorzien. Hij klaagde deze geïmproviseerde manier van werken van het schepencollege aan, waardoor het dossier riskeert vertraging op te lopen. Met de winter voor de deur is het nu vrijwel uitgesloten dat de herstelling op korte tijd zal kunnen gebeuren.

De CD&V-fractie ging slechts akkoord tot verdaging nadat werd toegezegd dat het dossier in de eerstvolgende gemeenteraad van december terug op de agenda komt.

>>> meer informatie

* Werking Politieraad

Martin Acke trad in 2001 met een zeker enthousiasme toe tot de politieraad van de Politiezone Regio Puyenbroeck. Veiligheid in onze gemeente blijft immers één van zijn grote bekommernissen. Hij blijft daar echter op zijn honger zitten. De politieraad houdt zich immers nagenoeg enkel bezig met personeelszaken en de financieel verplichte nummertjes. Toegevoegde punten of vragen omtrent het echte politiebeleid worden door het politiecollege afgewimpeld of stiefmoederlijk behandeld. 

Aan het politiepersoneel kan dit niet verweten worden. Zij voeren naar best vermogen, maar met de bestaande organisatorische en financiële handicaps, hun opdrachten uit. Op regelmatige basis rapporteren zij over het uitgevoerde werk en over resultaten hiervan. Maar worden deze rapporten door de politiekers wel gebruikt om het politiewerk te optimaliseren? Martin Acke meent van niet, want diverse pogingen tot inhoudelijke discussie liepen spaak, vooral door onwil van twee burgemeesters (John Schenkels van Zelzate en Filip Marin van Moerbeke).

De burgemeesters houden de touwtjes nog te veel in eigen handen, waardoor de samenwerking tussen de gemeenten enkel bestaat op het organisatorische vlak.  Er is over politiezaken weinig of geen discussie meer op de gemeenteraad mogelijk en de politieraad heeft deze rol niet overgenomen. De politieraden moeten zich dringend kunnen buigen over het veiligheidsbeleid en meer oog hebben voor preventie, omgevingskwaliteit en sociale aspecten.

* Uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie

Het Ontwerp Uitvoeringsplan Bagger- en Ruimingsspecie is van 3 november 2003 tot en met 2 januari 2004 in openbaar onderzoek. Het plan behandelt de preventie- en verwerkingsmogelijkheden en de eindverwerking van bagger- en ruimingsspecie en formuleert hierbij een reeks doelstellingen. Zo wil het plan ondermeer de historische achterstand op het gebied van ruimen van de onbevaarbare waterlopen wegwerken. Storten van specie wordt tot een minimum beperkt: alleen niet-herbruikbare en niet-verwerkbare specie zal in de toekomst nog gestort kunnen worden.

Dit uitvoeringsplan is niet zonder belang voor Zelzate, aangezien het slibstort van Callemansputte zich binnen onze gemeentegrenzen bevindt, in de directe nabijheid van woonhuizen en enkele bedrijven.

De tabellen met het overzicht van de monostortplaatsen voor bagger- en /of ruimingsspecie in Vlaanderen vermelden voor wat Callemansputte te Zelzate betreft dat er geen vergunde restcapaciteit beschikbaar is. AWZ beschikt echter over een stortvergunning tot september 2011. Men werkt momenteel aan een project voor uitbreiding van het slibstort. Volgens een voorlopige hypothese zou hierbij 900.000 m3 (30% van de huidige 3.000.000 m3) als capaciteit kunnen worden gecreëerd. Daartoe zou men overgaan tot afgraving, verwerking en consolidatie van reeds gestort slib.

Wij rekenen erop dat het college van burgemeester en schepenen het uitvoeringsplan tijdig bestudeert en eventueel nodige opmerkingen voor 3 januari 2003 overmaakt aan OVAM. Wij rekenen er ook op dat het schepencollege de gemeenteraad over haar vaststellingen informeert.

>>> voor meer informatie: http://www.ovam.be

* Gentse CD&V vraagt uitbouw voorstadsnet

Waarom kiezen vele mensen nog steeds voor de auto? Staan we graag samen in de file? Neen! Een analyse toont aan dat we vaak voor de auto kiezen bij gebrek aan adequaat openbaar vervoer.

In het kader van de opmaak en het vervolledigen van het CD&V-document “Gent, toffe stad” presenteerde de Gentse CD&V op de gemeenteraad onlangs een voorstel van een voorstadsnet, uitgebouwd via het bestaand spoorwegennet. Zo willen zij ondermeer een betere verbinding vanuit Gent-Sint-Pieters richting Zelzate. Het is belangrijk dat er hierbij aandacht is voor alle verkeer: woon/werk, studenten/scholieren en vrij tijd/shoppen.

Via een viertal verkeersassen willen zij een betere verbinding met Gent-Sint-Pieters: Polder-Dender, Schelde-Leie, Meetjesland-Vlaamse Ardennen en Euregio-Land van Egmond. Deze laatste as vergt, gezien het vernieuwend karakter, de grootste investeringen. Daarbij loopt een traject vanuit Gent-Dampoort via de stopplaatsen Oostakker (Langerbruggestraat), Skaldenstraat en Gent-Noord (ter hoogte van Sidmar) naar Zelzate-Rechteroever. Via het station Muide kan naar Zelzate-Linkeroever worden gereden en kan de as worden doorgetrokken naar Terneuzen via Sas-van-Gent en Sluiskil.

Dit voorstel is ook een goede zaak voor de Zelzatenaar. Wanneer Gent-Sint-Pieters via de trein beter bereikbaar wordt, komt de rest van Vlaanderen al een flink stuk dichterbij.

>>> meer info: http://www.cdenvgent.be/Nieuws/Actueel_voorstadsnetwerk.htm

Nog vragen? Neem gerust contact op met de Gentse CD&V-fractieleider, Matthieu Dierckx - matthieu.dierckx@gent.be

* Gevaarlijk fietsen langs donkere polderweg

Met de intrede van het winteruur zullen de schoolgaande fietsers zich weldra moeten verplaatsen bij duisternis. Net als vorig jaar vroeg Martin Acke op de gemeenteraad van 18 november tijdelijke opheffing van de politieverordening van 9 april 2002 tijdens de winteruren omwille van volgende redenen:

a) Bij duisternis houdt het fietsen langs de omleiding via een afgelegen en onverlichte polderweg, met regelmatig voorkomende hindernissen zoals slijk en takken, een groter veiligheidsrisico in dan langs het in slechte staat verkerende, maar behoorlijk verlichte, stuk Leegstraat;
b) Bij een ernstig ongeval van een fietser op die verlaten polderweg kan het zeer lang duren vooraleer hulp kan worden verleend, wegens het ontbreken van bewoning en omdat gewoon autoverkeer daar verboden is;
c) Vooral jonge, en daardoor kwetsbare, schoolgaande fietsers moeten het zeer afgelegen traject van de omleiding volgen en lopen daardoor een groter risico het slachtoffer te worden van personen met misdadige bedoelingen;
d) Tal van fietsers negeren trouwens bij duisternis de omleiding om voorgaande redenen, begaan aldus een verkeersovertreding en stelen zich bloot aan vervolging door politie of juridische aansprakelijkheid bij ongeval.

Zoals te verwachten weigerde de burgemeester hierop in te gaan. Politiereglementen beschouwt hij nu eenmaal als zijn exclusieve bevoegdheid en hij duldt daarbij geen enkele inmenging. Hij zegde wel toe om regelmatig de polderweg Sint-Franciscusdijk aan te laten reinigen via de veegwagen of de brandweer. Dit gaat echter dan weer ten koste van extra uitgaven voor de gemeentekas.

Laat ons hopen dat de herstellingswerken aan de Leegstraat na de winter zonder uitstel kunnen van start gaan, zodat er een einde komt aan dit al veel te lang aanslepend dossier.

* Infovergadering milieuvergunning windmolen

Op maandag 8 december gaat om 19u30 in de raadszaal van het gemeentehuis een informatievergadering door in verband met een milieuvergunningsaanvraag klasse 2 van Electrabel NV voor het oprichten van een windmolen aan het Industriepark Rostijne te Zelzate. Men wil een windturbine van maximaal 2 Mwatt inplanten op de tip van het industriepark ter hoogte van de Garage Opel Grensland (vroeger Verniers) en N.V. De Mosselman, tegenover het staalonderzoekscentrum OCAS.

Het publiek is welkom op deze infovergadering.

* Activiteiten in december

December is traditioneel een zeer drukke maand, waarbij de verenigingen druk in de weer zijn. Dat is dit jaar niet anders. Uiteraard zijn er de talrijke kerstfeestjes die steeds weer momenten van gezellige verpozing betekenen voor de leden. De donkere winterperiode stimuleert de creativiteit inzake knutselen, bloemschikken of kokkerellen. Ook de sportievelingen blijven echter niet in de kou staan, al laat de echte winter voorlopig nog op zich wachten.

Naar gewoonte staan in deze feestperiode ook een aantal mooie concerten geprogrammeerd. Het Davidsfonds, Koor ter Looveren en onze beide harmonieën staan steeds borg voor een puike organisatie van dergelijke evenementen.

>>> zie Martin Acke’s activiteitenkalender

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.