Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.28 – 16 november 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

* Protestactie tegen de gezinsbelasting

De meerderheidspartijen SP.a en ZOW maken het te bont. De belastingdruk in Zelzate wordt ondragelijk hoog.

De gezinsbelasting van 150 euro is de druppel die de emmer doet overlopen.

5.253 belastingplichtigen kregen intussen hun belastingbrief in de bus: 4.554 aanslagen van € 150,00 en 699 aanslagen van € 35,00. De gemeente verwacht een opbrengst van 707.000 euro.

Minstens een 100-tal inwoners, maar wellicht nog heel wat meer, kreeg een te hoge aanrekening toegestuurd omdat de centrale Kruispuntbank een aantal foutieve gegevens bevat en omwille van de privacy-wet bepaalde gegevens niet aan de gemeente mocht bezorgen. Ook de opsporing van langdurig werklozen met gezinslast verloopt omwille van diezelfde privacy-wet niet van een leien dakje omdat de vakbonden deze gegevens niet aan het gemeentebestuur mogen bezorgen.  Van die mensen wordt verwacht dat zij eerst de volle pot betalen om dan misschien pas half januari, begin februari de korting van € 135,00 te kunnen recupereren.

Voor vele inwoners komt de belasting op de bedrijven nog eens bovenop de gezinsbelasting.

Hiervoor mikt het gemeentebestuur op 710 bedrijven die naar gelang de milieuklasse € 200,00 , € 1.000,00 of € 2.600 moeten betalen. Dit moet zowat 236.000 euro in het laatje brengen. In zowat 60% van de gevallen gaat het over eenmanszaken, die dus zowel een gezinsbelasting als een bedrijvenbelasting moeten betalen.

En dan spreken we nog niet van de andere belastingverhogingen van de voorbije paar jaar, zoals de onroerende voorheffing, de aanvullende personenbelasting en de parkeermeters.

De Zelzatenaar verdient dit niet. Vooral omdat de tekorten ontstaan zijn door een onzorgvuldig beleid. Om die reden roepen niet alleen de oppositiepartijen CD&V, VLD en PVDA, maar ook Agalev-Zelzate, op tot een massale protestwandeling door het centrum van Zelzate.

Afspraak aan de trappen van het gemeentehuis op dinsdag 18 november om 17u15.

De bedoeling van deze actie is noch min noch meer de SP.a-ZOW-meerderheid onder druk te zetten om de gezinsbelasting onmiddellijk in te trekken en de al geďnde aanslagen zonder verwijl terug te betalen.

Hang om diezelfde reden ook de affiches uit die de oppositie onlangs liet verspreiden: de leeg geperste citroen van CD&V, de leeg gemolken koe van PVDA en de doodsbrief van VLD en vul de petities in die in de gemeente circuleren.

Affiche: Een gezin is geen citroen

U kan hierbij een ook petitielijst downloaden om ze af te printen en nadien ingevuld terug te bezorgen bij:

Martin Acke  Leegstraat 156A te 9060 Zelzate  of Rik Laureys  Tunnellaan 55  9060 Zelzate

Petitie: Deze citroen is al leeg geperst

* Aanvullende punten gemeenteraad 18-11

Er worden drie punten toegevoegd aan de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad die doorgaat op dinsdag 18 november 2003 met aanvang om 18.00 uur.

I. OPENBARE ZITTING

28. Bespreking problematiek brug Zelzate (op verzoek van de PVDA-fractie)

29. VEM - buitengewone algemene vergadering van 17 december 2002: goedkeuring agenda /aanduiding vertegenwoordigers / mandatering

30. VENECO - buitengewone algemene vergadering van 17 december 2002: goedkeuring agenda /aanduiding vertegenwoordigers / mandatering

>>> De komende dagen worden deze agendapunten op de website van commentaar voorzien:

Verslag gemeenteraad 18 november 2003

De PVDA-fractie heeft bovendien gevraagd om agendapunt 26 inzake het voorstel voor onmiddellijke intrekking van de gezinsbelasting als eerste agendapunt te behandelen.

Aangezien CD&V, VLD, PVDA en Agalev hebben opgeroepen tot deelname aan een gezamenlijke protestmanifestatie tegen de gezinsbelasting (om 17u15), mag worden verwacht dat veel inwoners de bespreking van dit punt op de gemeenteraad zullen willen bijwonen. Het lijkt ons dan ook logisch dat de burgemeester de inwoners hiervoor niet laat wachten tot ’s avonds laat.

De openbare zitting is vrij toegankelijk voor de inwoners. De gemeenteraad wordt om 19.00 uur onderbroken voor het halfuurtje van de burger.

* OCMW-Raad op maandag 17 november 2003

De eerstvolgende vergadering van de OCMW - raad gaat door op 17 november 2003 om 19u00 in de raadszaal van het OCMW, Burg. J. Chalmetlaan 80 te Zelzate. De openbare zitting kan worden bijgewoond door het publiek.

Volgende punten staan ter bespreking op de agenda:

OPENBARE ZITTING

ALGEMEEN

1. Notulen openbare raadszitting van 20 oktober 2003

2. Mededeling(en) van de voorzitter

3. Verslag bejaardentehuis, kinderdagverblijf, maaltijden aan huis en thuiszorg

4. Verslag aankopen

5. Verslagen IPBW

6. Onderhandelingsprocedure rusthuissoftware – uitslag - toewijzing

7. Jaarrekening 2002

8. Budgetwijziging 2003 – nummer 1

ROB – RVT HOME BLOEMENBOS ALGEMEEN

9. Onderhandelingsprocedure binnenafwerking tuinkamer + verzorgingsafdeling - uitschrijven

10. Onderhandelingsprocedure meubilering tuinkamer – uitslag - toewijzing

KINDERDAGVERBLIJF

11. Uitschrijven onderhandelingsprocedure plaatsing voorzetrolluiken en verduisteringsscreens

 

GEHEIME ZITTING

ALGEMEEN

12. Notulen geheime raadszitting van 20 oktober 2003

13. Notulen zitting bijzonder comité ouderenzorg van 19 september 2003

14. Verslag sociale dienst

15. Proces-verbaal vastgelegde uitgaven

PERSONEEL

Sociale dienst

16. Maatschappelijk assistent – FT contractueel – verlenging contract

Financiële dienst

17. Administratief assistente – Ft contractueel – verlengen contract

Initiatief buitenschoolse opvang

18. Aanstellen vervangster voor afwezig personeelslid wegens moederschapsbescherming

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.