Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - nį 3.27 Ė 10 november 2003

ver. uitg.Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

*Gemeenteraad op 18 (en 20) november 2003

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 18 november 2003 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld wordt, tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 20 november 2003 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

De openbare zitting is vrij toegankelijk voor de inwoners.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Op dinsdag 18 november 2003 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger

1. Goedkeuring notulen gemeenteraden

2. Mededelingen / Kennisgevingen

3. Sportdienst financieel verslag 2002

4. Sportpromotieplan 2004

5. IVEG - buitengewone algemene vergadering: goedkeuring agenda aanduiding vertegenwoordigers / mandatering

6. Intercommunale Westlede algemene vergadering: goedkeuring agenda / aanduiding vertegenwoordigers / mandatering

7. Forfaitaire bijdrage andere gemeenten in kosten brandweer (2001) - advies

8. Aankoop van nieuwe speeltuigen ten behoeve van het basisonderwijs

9. Gemeentelijk basisonderwijs - toetreding tot vervangingspool

10. Retributiereglement voor de niet-verplichte tussenkomsten van de gemeentelijke vrijwillige brandweer - wijziging

11. Teveel aangerekende materiaalkosten bij brandweerinterventies van minder dan 1 uur

12. Kerkfabriek Sint-Laurentius - schilderwerken van het buitenschrijnwerk en het waterwerend behandelen van de gevels -ontwerp

13. Kerkfabriek Sint-Laurentius - bestratingswerken rond het kerkgebouw - ontwerp

14. Minnelijke onteigening van 2 woningen

15. Aanpassing centrale verwarming gemeentehuis - meerwerken

16. Verbouwingswerken brandweerkazerne - werken in eigen beheer

17. Wegen en rioleringswerken Sint-Stevenstraat (deel) - goedkeuring ontwerp

18. Wegen- en rioleringswerken Wachtebekestraat - goedkeuring ontwerp

19. Aanleg verkeersdrempels / verkeersplateaus Onteigeningsstraat / Schepen N. De Meyerstraat / Verbindingsstraat

20. Huur van een perceel grond om er tijdelijk een fietspad aan te leggen

21. Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde producten - aanpassing

22. Voorstel tarieven betalend parkeren (op verzoek van de VLD-≠fractie)

23. Niet ambtshalve toepassing van de belastingkorting bij de algemene belasting op de gezinnen: omvang van het probleem, oorzaken, gevolgen, aanpak en maatregelen om dit in de toekomst te vermijden (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

24. Nieuwe ontwikkelingen in verband met de ontsluiting van de Westerscheldetunnel op Nederlands grondgebied - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

25. Toekomst van het jeugdhuis Kiepietiezie: overzicht van de organisatorische en financiŽle problemen - resultaat gesprek tussen gemeentebestuur en de VZW - visie op de toekomst (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

26. Voorstel tot stemming over de onmiddellijke intrekking van de gezinsbelasting (op verzoek van de PVDA-fractie)

27. Politieverordening 9 april 2002 inzake doorgangsverbod voor fietsers en omleiding via de Sint-Franciscusdijk - vraag tot tijdelijke opheffing omleiding voor fietsers in de winterperiode (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke).

II. GEHEIME ZITTING

1. Ereburgers

2. Machtiging rechtszaken

3. onderwijzend personeel - pensioen

4. onderwijzend personeel - aanstelling

5. VZW Zelzaatse Sportinstellingen - ontslag lid raad van bestuur

6. Sportraad - ontslag lid

>>> De komende dagen worden deze agendapunten op de website van commentaar voorzien

*Fietspad naar Industriepark Rostijne

Al lang kondigde het schepencollege aan dat er een voorlopig fietspad zou worden aangelegd tussen het doodlopend stuk Wachtebekestraat naar het industrieterrein Rostijne. Een goede zaak, want fietsen langsheen de Kennedylaan is niet alleen een onaangename maar ook een zeer onveilige ervaring. Om die reden gebruikten fietsers al jaren een sluikroute over privť-gronden op die plaats. Tot eigenaars van bedrijven in de buurt dit welletjes vonden en hun terrein omheinden.

De burgemeester verklaarde meermaals dat er geen enkele wettelijke mogelijkheid was om de fietsers toe te laten om op die plaats de N49 te kruisen. Bij de latere wegenwerken is een globale oplossing voorzien, maar die kan nog vele jaren op zich laten wachten. Er komt dan toch een tijdelijk fietspad, dank zij de goodwill van het Vlaams Gewest en de bereidheid van een bedrijf, de carwash van Hans PŲpsel, dat een stuk grond aan de gemeente wil verhuren.

Dit fietspad zal ongetwijfeld bijdragen tot veiliger fiets- en voetgangersverkeer. Wellicht zullen nu ook vlugger fietsers en wandelaars een tripje maken naar de Heide en de Badredo. Als bijkomend positief effect betekent dit meer sociale controle in het industrieterrein Rostijne dat er op zon- en feestdagen toch ietwat verlaten bijligt.

>>> voor meer info

*Geldinworp in defecte parkeerautomaten

De Zelzaatse parkeermeters zijn regelmatig defect. Het komt regelmatig voor dat inwoners dit pas vaststellen na het inwerpen van hun euromunten. Gevolg is dat ze hun geld kwijt zijn en om geen parkeerboete te riskeren op zoek mogen gaan naar een andere automaat en daar nogmaals geld in mogen steken. In principe signaleert de automaat een defect, maar uit reacties van inwoners te horen blijkt dit niet altijd het geval te zijn.

Inwoners die met dergelijke klachten in de parkeerwinkel van APCOA komen, worden blijkbaar steevast wandelen gestuurd met de smoes dat zij onmogelijk kunnen worden terugbetaald. Zij krijgen de raad om voortaan beter uit te kijken vooraleer zij hun geld in een automaat werpen. Nochtans worden defecten niet steeds aangegeven en wanneer dit wel het geval is, dan is dit niet altijd duidelijk voor een inwoner.

Dit is een onaanvaardbare houding van het parkeerbedrijf. Ofwel moeten munten door een defecte parkeerautomaat automatisch geweigerd worden, ofwel dient het parkeerbedrijf de klagende burger zijn geld terug te betalen. Dat daarbij eerst wordt geverifieerd of de bewuste automaat inderdaad defect is, lijkt me logisch. Bovendien is het m.i. technisch perfect mogelijk om na te gaan of er meer geld in de kluis van een parkeerautomaat zit dan de waarde van de gedrukte parkeerbonnetjes. Wanneer die voorwaarden voldaan zijn, moet een inwoner steeds het voordeel van de twijfel genieten en zonder dralen worden terugbetaald.

Heeft u ook nare ervaringen gehad met technische problemen en/of een onbehoorlijke reactie van het parkeerbedrijf APCOA? Laat het gerust weten.

*Zonevreemde woningen en bedrijven

De voorbije jaren was er in Vlaanderen heel wat te doen over zonevreemde bedrijven en woningen. De overheid werd zich ervan bewust dat meer duidelijkheid vereist is omtrent het lot van de al dan niet moedwillig illegaal gebouwde constructies.

Met het decreet van 4 juni 2003 werden dan ook een aantal ingrijpende wijzigingen doorgevoerd op het vlak van inbreuken op de stedenbouwwetgeving en het handhavingsbeleid. Deze nieuwe regeling zal zonder twijfel invloed hebben op de dagdagelijkse praktijk. De vijf Vlaamse Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen (GOMís) willen daarom de gemeenten en bedrijven inlichten via een infosessie waarin enerzijds de nieuwe wetgeving en anderzijds de aanpak van stedenbouwmisdrijven in de praktijk op begrijpbare wijze zal toegelicht worden.

De infosessie richt zich zowel tot de bedrijven als tot de gemeentebesturen. Hierbij wordt o.a. gedacht aan de milieucoŲrdinatoren, bedrijfsleiders, gemeentelijke administraties en beleidsverantwoordelijken.

Een dergelijke infosessie 'Gebouwd zonder vergunning, wat nu ? Het nieuw handhavingsbeleid in de stedenbouw' gaat door op 26 november 2003 in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid, W. Wilsonplein 2 te 9000 Gent

>>> zie activiteitenkalender

*Rattenbestrijding in Oost-Vlaanderen

In het begin van de 20ste eeuw bracht een graaf uit het tegenwoordige TsjechiŽ 5 muskusratten mee vanuit Noord-Amerika. Hij liet ze los op zijn landgoed ter verfraaiing en voor de jacht. Ook een aantal Franse pelsdierhouderijen voerden destijds de beesten in voor hun mooie dikke vacht. Omwille van de warme Europese temperaturen ging de kwaliteit van hun pels sterk achteruit, waardoor de fok niet meer lonend was en de dieren dan maar werden losgelaten in de vrije natuur. Men besefte toen niet de gevolgen van deze daden. De muskusrat bleek in onze streken immers uitzonderlijk goed te gedijen en heeft hier nagenoeg geen natuurlijke vijanden.

Muskusratten zijn geduchte gravers en wroeters en kunnen daarbij voor veel schade aan dijken, dammen, oevers en wegen zorgen. Het zijn vraatzuchtige planteneters die ook geen landbouwgewassen ontzien. Om de aantallen binnen de perken te houden is bestrijding dan ook noodzakelijk.

De bestrijding van muskusratten gebeurt in Zelzate al sedert 1 juli 1999 door de vzw Rattenbestrijding Oost-Vlaanderen (RATO vzw). Vanaf 1 februari 2000 behelst dat samenwerkingsakkoord ook de bestrijding van de bruine rat langsheen de waterlopen.

Vanaf 1 januari 2004 dient rattenbestrijding volledig mechanisch (via klemmen, fuiken, klemvlotten) te gebeuren. Er mag geen chemische muskusrattenbestrijding meer toegepast worden, enkel nog in uitzonderlijke gevallen. Om die reden wil de gemeente Wachtebeke de bestrijding nu ook overlaten aan het gespecialiseerd personeel van RATO vzw.

Daarmee vangt RATO haar 18ste gemeente en heeft de vzw nu een samenwerkingsovereenkomst met Wachtebeke, Kaprijke, Assenede, Eeklo, Kruishoutem, Laarne, Lovendegem, Merelbeke, Oudenaarde, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Temse, Destelbergen, Wortegem-Petegem, Waarschoot, Zelzate, Zingem en Zomergem.

Samen met de gemeente Zelzate wordt met Wachtebeke het vijfde bestrijdingsblok binnen de samenwerkingsakkoorden gevormd. Het vormen van blokken laat een gemeentegrensoverschrijdende muskusrattenbestrijding toe waardoor de bestrijding nog effectiever en efficiŽnter kan gebeuren. Ratten kennen immers geen gemeentegrenzen!.

*Davidsfonds-Zelzate op het www

Bij het ontstaan van BelgiŽ in 1830 streefde men naar verfransing van het hele land. Vanuit Vlaamse zijde kwam hiertegen verzet met o.a. Jan Frans Willems als voorvechter. In deze strijd ontstond in 1851 te Gent het Willemsfonds, de Vlaamse vereniging voor sociocultureel vormingswerk, waarvan ook in Zelzate vandaag nog een afdeling actief is.

In de volgende jaren namen echter de godsdiensttegenstellingen op politiek gebied toe, wat ook gevolgen had voor het Willemsfonds. De katholiekebestuursleden besloten zich uit het Willemsfonds terug te trekken en in januari 1875 werd te Leuven het Davidsfonds opgericht. De leuze was "Godsdienst, taal en vaderland". Deze zin prijkt nu nog in de gevel boven de ingang van de Kring in de Kerkstraat.

Vanaf dan werden stelselmatig lokale afdelingen opgericht. Eerst in Eeklo en op 2 februari 1911 was Ertvelde aan de beurt. Bij de stichting van de afdeling Ertvelde waren 2 inwoners van Zelzate betrokken. Tussen 1911 en 1927 trokken er regelmatig inwoners van Zelzate naar Ertvelde om er culturele activiteiten van het Davidsfonds bij te wonen. Maar op 4 april 1927 was het zover: Zelzate stichtte een eigen afdeling in het Gildenhuis, een herberg gelegen aan de Grote Markt tegenover de kerk (thans de winkel Blokker).

Het Davidsfonds van Zelzate kende door de jaren heen diverse periodes van achteruitgang en heropleving. De laatste jaren gaat het de afdeling zeer goed voor de wind: het aantal leden schommelt rond de 125 met een gemiddelde deelname van 49 personen per activiteit. Het zeer dynamisch bestuur is daar niet vreemd aan. Jaarlijks krijgt men de keuze uit een ruim en gevarieerd aanbod van activiteiten, meer dan eens van zeer hoogstaand niveau!

Na enkele omzwervingen kwam de afdeling in 2001 in de gerenoveerde Kring in de Kerkstraat terecht. Daar vierde de Davidsfonds-afdeling van Zelzate op 4 april 2002 haar 75-jarig bestaan.

En nu, anderhalf jaar later, kan u Davidsfonds-Zelzate ook via een nagelnieuwe website bezoeken. Van harte aanbevolen!

>>> Klik door voor de website.

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geÔnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciŽren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.