Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.23 – 30 september 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

* Gemeenteraad op 07 (en 09?) oktober 2003

Het College van Burgemeester en Schepenen nodigt uit tot de zitting van de gemeenteraad op dinsdag 07 oktober 2003 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld wordt, tot de zitting van de gemeenteraad op donderdag 09 oktober 2003 met aanvang om 18.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

op dinsdag 07 oktober 2003 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger

1. Goedkeuring notulen gemeenteraden

2. Mededelingen / Kennisgevingen

3. IDM - buitengewone algemene vergadering - goedkeuring agenda aanduiding vertegenwoordigers / mandatering

4. TEVEOOST - buitengewone algemene vergadering - goedkeuring agenda / aanduiding vertegenwoordigers / mandatering

5. Legionellapreventie - prijsvraag opmaken beheersplan

6. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - uitbreiding zone 30 scholenzone Oost

7. Aanleg parking ter hoogte van het politiegebouw

8. Politiereglement op de organisatie van rommel- en brocanteriemarkten op de Grote Markt

9. Verkaveling Knikkerstraat - Warande - beslissing over de zaak van de wegen

10. Begrotingswijziging 2003 nr. 1/2

11. Vervanging CV en sturing school Debbautshoek

12. Aankoop meubilair dienst stedenbouw en milieu

13. Gemeentepersoneel - wijziging personeelskader aanwervingvoorwaarden

14. Brandweer - aankoop pagers en toebehoren

15. Tarieven parkeerbelasting (op verzoek van VLD-VVD-raadslid Frank Bruggeman)

16. Onderwijs - administratieve hulp - openstelling

17. Onderwijs - vacantverklaring betrekkingen

18. Foutieve berekening brandweerfacturen gedurende de voorbije jaren - bespreking te nemen correctieve maatregelen (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

19. Interactie tussen OCMW-administratie en gemeentelijk ­administratie bij de behandeling van facturen voor brandweer- en ambulanceprestaties, nazorg en klachtenbehandeling - bepaling standpunt gemeenteraad (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

20. Brandveiligheid van de voor het publiek toegankelijke zalen in de gemeente - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

21. Problemen rond het pleintje aan de hoek Blende met Tweede Gidsenlaan - mogelijke verkoop - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

22. Aanleg pleintje met basketdoel aan speelplein Hoogbouwplein - vraag naar stand van zaken (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

23. Oprichting gemeentelijke kunstacademie - vraag naar stand van zaken (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

24. Inrichting oefenterrein voor autorijles op terrein in Burgemeester Camille Leynlaan - vraag naar stand van zaken (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

25. Problemen betreffende beschadiging parkeerautomaten - bespreking omvang van het probleem, financiële verrekening en gevolgen (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

26. Lokale economische adviesraad kwam meer dan een jaar niet samen - vragen bij de werking van dit orgaan (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

II. GEHEIME ZITTING

1. Verhoor personeelslid

2. Onderwijs - tijdelijke aanstellingen

3. Onderwijs - loopbaanhalvering

4. Onderwijs - verlof voor verminderde prestaties

5. Onderwijs - terbeschikkingstellingen

6. onderwijs - aanstelling administratieve hulp

 

>>> de komende dagen wordt de agenda op de website aangevuld met meer informatie

* Dag van de Klant was een succes

Vorige zaterdag was het de Dag van de Klant en dat hebben we geweten in Zelzate. Door de selectie van onze gemeente als daggemeente van Oost-Vlaanderen werd het project een bijzonder grote uitdaging voor de plaatselijke afdeling van de middenstandsvereniging UNIZO. 

De bestuursleden zetten hun beste beentje voor en slaagden erin om tal van handelaars te mobiliseren. De organisatie van het gebeuren verliep op wieltjes, de weergoden waren Zelzate gunstig gezind en het publiek kwam massaal opdagen. Ook de veiligheidsdiensten toonden zich langs hun beste kant.

Kortom: de beide kanaalzijden van Zelzate werden verenigd tot één groot pretpark waar het aangenaam wandelen, shoppen, spelen, sneukelen, terrasjes bezoeken en keuvelen was. Meer moet dat niet zijn!

Niets dan tevreden gezichten bij de klanten en bij de handelaars. Proficiat voor de organisatoren.

>>> Voor een aantal sfeerbeelden

* Startvergadering 11.11.11-comite

Het 11.11.11-comité van Zelzate zorgt elk jaar voor de traditionele omhaling van steun voor derde wereldprojecten. Ook dit jaar hopen zij op u te kunnen rekenen.

Wie geïnteresseerd is om actief mee te werken aan de komende 11.11.11-campagne is van harte welkom op de startvergadering voor het werkjaar 2003-2004 die doorgaat op donderdag 2 oktober 2003 om 20u in de brughuizen naast het gemeentehuis.

Voor meer info kan u terecht bij Roland Van Acker – desikkelroland@hotmail.com.

* Zone 30 in Klein-Rusland

Een 25-tal inwoners kwam afgelopen donderdag opdagen op een informatievergadering in het voormalige schooltje in de Schoolstraat. Ook CD&V-gemeenteraadslid Martin Acke was aanwezig.

Het gemeentebestuur presenteerde er een voorstel om begin 2004 de zone 30 in te voeren in gans de wijk Klein-Rusland. De politie zorgde voor een voorlopig ontwerpje met twee drempels in de Schoolstraat en tal van wegversmallingen (bijvoorbeeld te realiseren met bloembakken) in de meeste straten van de wijk.

De inwoners bleken het idee van de zone 30 genegen te zijn. Er kwam een positieve discussie op gang met tal van nuttige opmerkingen en suggesties.

Kop van jut bleek de aanwezige verkeersdrempel aan de ingang van de wijk: die trekt op niets, overdreven, een olifantenrug, goed voor de garagisten, gevaarlijk voor de fietsers,… De burgemeester stelde echter dat men zich op die éne drempel niet mag blindstaren. Hij beweerde dat hij binnen de wettelijke normen valt maar beloofde een aanpassing in overweging te nemen.

Niet iedereen was overtuigd van het nut van de wegversmallingen. Zo verwees men naar de situatie in de Tweede Gidsenlaan, waar de wegversmallingen eerder een onveilige toestand creëren. Men vreest ook dat de bloembakken op termijn vuilnisbakken gaan worden. Er waren ook nu weer voor- en tegenstanders van de verkeersdrempels. Op een aantal plaatsen, waaronder de oostzijde van de Dimitri Peniakofflaan en de Jozef Tillouxlaan, zag men het praktisch nut niet in van het aanbrengen van wegversmallingen.

Uiteindelijk kwam men tot een concept dat de voorkeur wegdroeg van de meeste aanwezigen:

- afzwakken van de verkeersdrempel aan de ingang van de wijk en aanleg van een bijkomende drempel (maar een treffelijke dan) in de Schoolstraat tussen Strijderslaan en Dimitri Peniakofflaan;
- geen wegversmallingen in de Dimitri Peniakofflaan, maar een verkeersplateau over de ganse breedte aan het kruispunt met Strijderslaan en Kardinaal Mercierplein;
- twee verkeersremmers (wegversmallingen of verkeersdrempels) aan de noord- en zuidzijde van het Kardinaal Mercierplein;
- verkeersplateau aan het kruispunt Strijderslaan met Albert Mechelincklaan;
- verkeersplateau aan het kruispunt van Achille De Clercqlaan met Albert Mechelincklaan;
- wegversmallingen in Vrijwilligerslaan (ter hoogte van de Opgeëistenlaan en halfweg de Verminktenlaan.

Deze voorstellen zullen door de politie worden getoetst aan de wettelijke voorschriften. Voor het einde van het jaar komt er een nieuw overleg met de bevolking over een aangepast voorstel.

>>> voor enkele foto’s

* Werken brandweerkazerne terug gestart

Deze elektronische nieuwsbrief blijkt magische krachten te hebben.

Nog maar pas berichtte ik u over de werken aan de brandweerkazerne die al maanden stil liggen. En ja… een weekje later merken we tot onze grote voldoening dat de aannemer begonnen is met het plaatsen van de betonnen zijpanelen.

>>> voor enkele foto’s

* Activiteiten de komende week

Deze week en volgend weekend is het terug bijzonder druk binnen het Zelzaatse verenigingsleven.

Een greep uit de activiteiten:

- cursus 'kijken naar vogels' van ATB De Natuurvrienden Zelzate;
- academische zitting n.a.v. 25 jaar culturele raad Zelzate met muzikale intermezzi;
- daguitstap naar Rotterdam van SVV;
- springdag voor kinderen vanaf 4 jaar en een mega-fuif met rodeostier van de gemeentelijke jeugdraad;
- open bedrijvendag bij de politie Regio Puyenbroeck – wijkkantoor Lochristi
- jaarlijkse "Eting" van de Koninklijke Katholieke Harmonie Vredekring;
- aperitiefconcert met Brasconsort Festiva van Curieus Zelzate;
- gegidste "walking dinner" in Gent met Willemsfonds Zelzate;
- verwonderingswandeling t.g.v. de week van het bos in het Provinciaal Domein Puyenbroeck.

>>> Voor meer details

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.