Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.22 – 24 september 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

* Open Straatjesdag… een leuke bedoening!

Vorige zondag ging ook in Zelzate de “Open Straatjesdag” door. Het weer was misschien iets te warm, waardoor wellicht veel mensen naar zee trokken. Maar ook al bleef een echt grote volkstoeloop uit, toch was het leuk vertoeven op verschillende locaties in de gemeente.

Vijf buurtcomités zetten zich vrijwillig in om klein en groot wat amusement bij te brengen:

- Het feestkomiteit van De Katte aan de hoek van de Molenstraat en de Assenedesteenweg;
- Het feestcomité van Klein Rusland in de voormalige school in de Schoolstraat;
- Het feestcomité van TOEN (tussen Oud en Nieuw) in de Groenstraat;
- Het feestcomité van de Blende aan de hoek van de Blende en de Tweede Gidsenlaan;
- Een gelegenheidswijkcomité aan het kruispunt van de Tunnellaan met de De Keyserstraat.

Helaas kon het geplande initiatief van het wijkcomité ’t Vergeten Stuk in de Wachtebekestraat door omstandigheden dit jaar niet doorgaan. Ook zij verdienen onze waardering voor hun geleverde inzet.

>>> Voor een aantal sfeerbeelden

* Eindelijk meer groen voor de gemeente

Op verschillende plaatsen in de gemeente werden de voorbije jaren omwille van wegenwerken, vernieuwing van voetpaden en aanleg van nutsleidingen de bestaande laanbomen en beplantingen verwijderd. De heraanleg bleef op zich wachten omdat de gemeente financieel krap bij kas zat. Bovendien is op een aantal plaatsen bijkomende beplanting aangewezen.

De gemeenteraad besliste daarom om op diverse plaatsen laagbeplanting (maximale hoogte van ongeveer 50 cm) te voorzien. Zo voorziet men aanplantingen aan de nieuwe ronde punten aan Pierets De Colvenaerplein en Rijkswachtlaan, in de Leegstraat tussen R4 en Sint-Stevenstraat, Verbroederingslaan, Heidelaan, Rusthuislaan, Rozenlaan, Begonialaan, Parkplein, Kardinaal Mercierplein, Dimitri Peniakofflaan, Koophandelsplein, Achilles De Clercqlaan, Jozef De Tillouxlaan, Tunnellaan t.h.v. Europaprijslaan en op de berm aan de nieuwe ingang en de betonnen luifel van de gemeentelijke begraafplaats.

Martin Acke vroeg om in het gedeelte Leegstraat-Oost tussen R4 en Sint-Stevenstraat heraanplant van aangepaste bomen te overwegen i.p.v. laagbeplanting. De aanwezigheid van laanbomen hebben immers een vertragend effect op de snelheid van voertuigen. Hij wees erop dat in dat stuk Leegstraat snel wordt gereden, niettegenstaande daar nu recent een snelheidslimiet van 50 km/u van kracht is. Beschadiging van voetpaden door boomwortels kan worden voorkomen door een geschikte boomkeuze en door het toepassen van mechanische hulpmiddelen.

Hij verwees ook naar de petitie die de inwoners van het verdere stuk van de Leegstraat hierover hadden georganiseerd. Hij stelde dat wellicht niet alle inwoners hieromtrent dezelfde mening hebben maar vroeg om hiervoor een bevraging te organiseren.

De burgemeester wou niet ingaan op dit verzoek en verwees naar het risico op beschadiging van de voetpaden door boomwortels en de hoge kostprijs voor afscherming, zonder evenwel te specifiëren hoeveel dergelijke wortelafschermingen dan wel kosten.

* Openbare verlichting park Warande

In het park aan de Warande zijn regelmatig vandalen aan het werk. De CD&V-fractie drong in het verleden reeds meerdere keren aan op regelmatig toezicht door de politiediensten.

Een hele tijd geleden werden langsheen het fietspad op de oude spoorwegbedding verschillende nagelnieuwe verlichtingspalen vernield door vandalen. Aangezien herstelling uitbleef vroeg Martin Acke in de gemeenteraad van 3 juni 2003 dringende herstelling van de defecte verlichting, evenals reparatie van de beschadigde klinkers aan één van de ronde zithoeken aan het fietspad.

Intussen werden de klinkers hersteld en maakte de VEM een prijsofferte voor vervanging van 10 vernielde palen door versterkte aluminiumpalen. De gemeenteraad keurde deze investering van € 4.279,60 goed.

Het is zonde dat op die manier veel geld verloren gaat. Vandalen zouden moeten beseffen dat dit bedrag uiteindelijk ten laste komt van hun ouders of henzelf. Inwoners zouden dergelijke praktijken consequent moeten melden aan politie of  gemeentelijke diensten. Mij lijkt dit eerder burgerplicht dan verklikken.

* Parkeerontvangsten beneden verwachtingen

Op de gemeenteraad van 4 september kwam de parkeerproblematiek nog maar eens uitgebreid ter sprake.

De  burgemeester wil het niet toegeven maar toch valt er uit de parkeerinkomsten van maart, april, mei, juni en juli al één en ander af te leiden. Martin Acke zette zich aan het rekenen:

De verkoop van jaarabonnementen was in die eerste vier maanden zeer laag: 21 jaarabonnementen aan € 250,00. Veronderstel dat het aantal abonnementen verdubbelt dan komt dit op een jaaropbrengst van € 10.500,00. De inkomsten door verkoop van bewonerskaarten is in principe éénmalig behalve voor nieuwe inwoners, behalve sporadisch een vervanging van een verloren kaart. Een veronderstelling van 10 nieuwe kaarten per maand geeft een ontvangst van € 600,00 per jaar.

Uit de maanden mei, juni en juli blijkt dat de gemeente maandelijks mag rekenen op zowat € 19.000,00 normaal parkeergeld (proton- en muntstukken uit de automaten), wat een jaarontvangst van € 228.000,00 betekent. Wanneer alle overtreders overgaan tot betaling van hun parkeerbonnen dan brengt dit, optimistisch geschat, maandelijks € 9.000,00 in het laatje of € 108.000,00 per jaar.

Tegenover dit totaal aan ontvangsten van € 347.100,00 staat een jaarlijks kostenplaatje van € 142.500,00, zodat per jaar ongeveer € 204.600,00 netto resultaat kan ingeschat worden, waarvan 97% of € 198.462,00 naar de gemeentekas vloeit.

Besluit: in plaats van de verwachte jaarlijkse € 300.000,00 of 12 miljoen BEF netto opbrengst uit het betalend parkeren, ziet het er eerder naar uit dat men zal uitkomen op € 200.000 of 8 miljoen BEF, een derde minder dus.

In de krant konden we lezen dat er door vandalisme de voorbije maanden reeds voor € 15.000 herstellingskosten zijn uitgegeven. Ook die komen naar verwachting voor 97% in mindering van de gemeentekas. En dan houden we nog geen rekening met diegenen die weigeren om hun parkeerbonnen van € 12,00 te betalen.  Eind juli was immers nog maar 66% van deze ‘boetes’ betaald.

De vraag kan worden gesteld of de parkeermiserie en de negatieve gevolgen hiervan op de commercie deze relatief geringe opbrengst wel waard is. CD&V blijft voorstander tot afschaffing.

 

Raming van de toekomstige jaaropbrengst:

berekening

in EUR

in BEF

Abonnementen: is éénmalige jaarlijkse  inkomst

1 x € 10.500,00

10.500,00

 

Bewonerskaarten: was éénmalige inkomst

0

0,00

 

Bewonerskaarten: éénmalig bij nieuwe inwoners

12 x € 50,00

600,00

 

Normale ontvangsten parkeergeld

12 x € 19.000

228.000,00

 

Parkeerbonnen bij overtreding

12 x € 9.000

108.000,00

 

Theoretische jaarontvangst

totaal van hierboven

347.100,00

14.001.979

Theoretische jaaruitgaven

12 x 11.875

142.500,00

5.748.436

Theoretische jaaropbrengst

 97% van ontv.-uitg.

198.462,00

8.005.937

 

>>> voor meer informatie

* Verenigingen moeten bij evenementen voortaan zelf de afvalcontainers betalen

De raad van bestuur van de afvalintercommunale IDM besliste onlangs af te stappen van het gratis ter beschikking stellen van afvalcontainers aan de verenigingen bij evenementen. Vanaf 1 januari 2004 zal bij commerciële activiteiten uitgaande van een privé-initiatief de plaatsing van afvalcontainers worden gefactureerd op forfaitaire basis.

Tal van non-profit verenigingen riskeren de dupe te zijn van deze maatregel. Voor veel verenigingen betekent de organisatie van een aantal evenementen een toch niet onbelangrijke opbrengst die toch tot doel heeft de eigen jaarwerking te bekostigen. Men kan hier bezwaarlijk van commerciële activiteiten spreken.

De CD&V-fractie stelde voor dat, indien IDM deze beslissing onvoldoende ruim kan of wil interpreteren, het gemeentebestuur deze tussenkomst dan toch ten minste ten laste kan nemen voor de erkende Zelzaatse verenigingen.

De burgemeester wou hier niet op in gaan en vond dat men maar eens moet ophouden met de sinterklaaspolitiek om alles voor niets te geven. Misschien kan een overleg met zijn partijgenoot Steve Stevaert hem op andere gedachten brengen?

* Activiteiten de komende weken

De komende weken staat er terug heel wat te gebeuren in onze gemeente. Verder in deze nieuwsbrief gaan we dieper in op een aantal bijzondere activiteiten, doch daar blijft het niet bij.

Zo organiseert Davidsfonds-Zelzate op 27 september een lezing over de beroemde schrijver Rabindranath Tagore. Het weekend nadien verwacht de Koninklijke Katholieke Harmonie Vredekring u op de jaarlijkse “Eting” in de Kring. Zowel op zaterdagavond als op zondagvoormiddag kan u daar terecht voor een heerlijke maaltijd. Reserveren kan bij Ronnie Colpaert – Roggestraat 4 – 09-345 73 48.

Aan de verantwoordelijken van Zelzaatse verenigingen: aarzel niet om uw activiteiten via mijn kalender en deze nieuwsbrief bekend te maken.

>>> zie Martin Acke’s Activiteitenkalender

* 27 september: Dag van de Klant

De Dag van de Klant wordt dit jaar in Zelzate wel een heel bijzondere gebeurtenis. De middenstandsvereniging UNIZO zet in samenwerking met tal van Zelzaatse middenstanders zijn beste beentje voor om de inwoners extra te verwennen.  De uitverkiezing van Zelzate tot Daggemeente van onze provincie wordt immers aangegrepen om de klanten een hele waaier van activiteiten en attracties aan te bieden.

Speelsteden

Tussen 10 u en 18 u wordt er op drie locaties – de Grote Markt, Assenedesteenweg en Kennedy Winkelcentrum - een speelstad geplaatst. Voor de kinderen van drie tot zevenenzeventig jaar staan er diverse speeltuigen opgesteld. Bonnetjes die toegang geven tot de diverse attracties kunnen nu reeds verzameld worden bij de deelnemende handelaars. U herkent ze aan de affiche met het springkasteel.

Gratis sneukeltoer

Een bijzondere publiekstrekker wordt ongetwijfeld de gratis sneukeltoer van 13u30 tot 18 u. Bij 19 zelfstandigen kan men proeven van 19 verschillende lekkernijen, waaronder roomijs, wijn, scampi’s, oesters, fruitbrochette, marktvlaai, advocaat, enz. Vooraf inschrijven is wel verplicht bij Katrien van Treffer, tel. 09/345.60.24. Uw deelnamekaart kan op de Dag zelf afgehaald worden aan de Info-stand aan de Eurohal (kant bussenplein).

Winkelzoektocht

Van 10 u tot 18 u is er ook nog de Winkelzoektocht. In 45 winkels wordt een vraag gesteld. Het antwoord schrijft u op een deelnamekaartje en werpt u ter plaatse in een urne. Bij iedere deelnemende winkel is een jaarabonnement zwemmen te winnen. In de info-stand kan u ook een deelnameformulier ophalen waar alle winkels op vermeld staan. Als u in minimaal 12 handelszaken de vraag juist beantwoordt maakt u kans op de hoofdprijs van 1000 euro, de tweede prijs van 500 euro of de derde prijs van 250 euro.

Open Zelzate

In een zestal handelszaken kan u ook nog een kijkje nemen achter de schermen.

De deelnemende zelfstandigen aan de sneukeltoer, winkelzoektocht en Open Zelzate vindt u in de speciale katern van het Reclameblad van Zelzate van 24 september. Er liggen nu reeds katernen ter beschikking bij de winkeliers.

BV’s

Tussen 10 u en 12 u bezoekt Pol Goossen van “Thuis” zes handelszaken. Tussen 14 u en 16 u verwacht Tania Dexters u eveneens in zes winkels.

Cakejesworpen met prijzen

Om 16 u is er een cakejesworp in de Assenedesteenweg en om 17 u op de Grote Markt. In de verpakking van de cakejes steekt een nummer. Deze nummers geven recht op honderden prijzen geschonken door de Zelzaatse handelaars. Deze prijzen kunnen direct afgehaald worden bij tweewielershop Werner op de Assenedesteenweg en aan de info-stand aan de Eurohal voor de worp op de Grote Markt.

Zorg dat u erbij bent

Om u gemakkelijk te kunnen verplaatsen zal er de ganse dag een treintje en een oldtimerbus rijden tussen het Groenplein, Grote Markt en Kennedy winkelcentrum. Het is uiteraard gratis en er zijn diverse opstapplaatsen.

Alles wordt nog overgoten met live muziek (7-tal groepen) en straatanimatie.

Zelzate wordt dus ‘the place to be’ op zaterdag 27 september en dit voor het ganse gezin.

>>> timing van de diverse activiteiten

* Activiteiten bibliotheek Zelzate

- Donderdag 9 oktober 2003 om 20 uur:

Geertrui Daem leest voor uit eigen werk

- Zaterdag 18 oktober 2003 om 20 uur

Portugese Nocturne met Barbara en Klaritaar
Portugese fado in een nieuw kleedje, Portugese poëzie, Portugese receptie
Reservatie verplicht!

- Woensdag 5 november 2003 om 19u30

Avond rond het boek 'Niemand mocht het weten: het leven van een laaggeletterde vrouw' van Ginette Geenens.
Gilda de Bal leest voor uit het boek, gevolgd door workshop rond schrijven of rondleiding in de bibliotheek en receptie.

Georganiseerd door Basiseducatie, Provincie Oost-Vlaanderen en Bibliotheek Zelzate

Voor meer info over deze activiteiten kan je terecht in de Bibliotheek van Zelzate op het telefoonnummer
09-342.38.30.

* Test sirenes op 04 oktober 2003

De dienst Alarmering en Radiocommunicatie van de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken verwittigde het gemeentebestuur dat er opnieuw 'luide testen' zullen worden georganiseerd om de hoorbaarheid na te gaan van de elektronische sirenes die door de Civiele Bescherming in een aantal gemeenten, waaronder onze gemeente, worden opgesteld in risicozones rond Seveso-bedrijven of nucleaire centra. Deze sirenes zijn bedoeld om de bevolking te waarschuwen bij potentieel gevaarlijke situaties.

De testen zullen doorgaan op 04 oktober e.k. om 12 uur of om 13 uur afhankelijk van de ligging van de gemeenten. Op dat ogenblik zullen de sirenes een nucleair alarmsignaal geven. Dat is een gemoduleerde huiltoon die na een korte onderbreking wordt herhaald. Na dit signaal zal uit de luidsprekers van de sirene de gesproken boodschap 'Proefsignaal' weerklinken.

Vanaf 01 oktober e.k. staat het gratis nummer 0800-94.113 ter beschikking van de bevolking voor bijkomende informatie over de sireneproeven. Dit nummer zal bereikbaar zijn tijdens de kantooruren en eveneens op zaterdag 04 oktober van 11 tot 17 uur.

* Verbouwing brandweerkazerne ligt stil

Halfweg 2003 begonnen de verbouwingswerken aan de brandweerkazerne in de Burgemeester Jos Chalmetlaan. Vrij snel verschenen de betonnen pijlers die het skelet van de nieuwe uitrukhal moeten vormen.     

Na het bouwverlof werden de werken echter niet meer hervat. Een dispuut met de aannemer in verband met de keuze van de toe te passen poorten zou aan de oorzaak liggen. Laat ons hopen dat dit spoedig opgelost geraakt. Stilaan komt de winter in zicht. Brandweermensen en materiaal hebben er immers alle belang bij om zo snel mogelijk over een goede huisvesting te kunnen beschikken.

>>> voor meer informatie

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.