Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.13 – 22 mei 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

* De verkiezingsuitslag: een kater voor CD&V.

Helaas hebben de verkiezingen van 18 mei 2003 voor de CD&V niet het verhoopte resultaat gebracht. Het wordt wellicht terug vier jaar oppositiewerk. De schade blijft gelukkig beperkt tot het verlies van één CD&V-zetel in de kamer. In de Senaat blijven de 6 rechtstreeks verkozen zetels behouden.

Niettegenstaande haar inzet van de voorbije vier jaren en een schitterende campagne die resulteerde in 30.037 Oost-Vlaamse voorkeursstemmen is onze lokale kandidate Joke Schauvliege uit Ertvelde er niet in gelukt om de strijdplaats op Oost-Vlaamse kamerlijst de lijst te verzilveren. Zij neemt dus noodgedwongen afscheid van het parlement. De verjonging en vernieuwing is daarmee alvast niet gediend.

We weten ondertussen hoe de Vlaamse partijen het er van af brachten.

De VLD gaat licht vooruit maar kan dit omzetten in een winst van 2 zetels in de Kamer en 1 zetel in de Senaat. Het Vlaams Blok gaat 3 zetels vooruit in de Kamer en 1 in de Senaat.

De grote verliezer is Agalev dat beneden de kiesdrempel van 5% uitkwam en in één klap totaal van de politieke kaart werd geveegd en al haar federale zetels verliest (9 Kamer + 3 Senaat). Ook N-VA werd het slachtoffer van de 5%-kiesdrempel en alleen Geert Bourgois kon in West-Vlaanderen één Kamerzetel bemachtigen.

De winnaar van de verkiezingen is het kartel SPA-SPIRIT dat 9 Kamerzetels en 3 Senaatszetels winst binnenhaalde, net zoveel als Agalev kwijtspeelde.

De SP.A kon ongetwijfeld rekenen op de enorme populariteit van enkele boegbeelden, maar toch dient dit op het eerste zicht spectaculaire resultaat worden gerelativeerd.

- Bij vorige verkiezingen in 1999 kreeg de SP immers een zware opdoffer te verwerken. Heel wat linkse kiezers kozen toen voor Agalev. Wellicht keerden die na hun mislukte groene avontuur terug naar hun vroegere stal.

- In 1999 was VU-ID goed voor 8 zetels in de Kamer en 2 in de Senaat. Toen die partij in 2001 explodeerde liep een deel van de mandatarissen over naar de VLD (de verklaring voor de lichte winst) en splitste de rest in N-VA en Spirit. Uiteraard kan het kartel SP.a-Spirit nu op een aanzienlijk deel van de vroegere Spirit-stemmen en –zetels rekenen.  Van de vroegere 345.000 VU-ID-stemmen houdt N-VA er immers slechts 200.000 over. 

De liberalen en socialisten hebben deze verkiezingen strategisch goed voorbereid door de kieswet in hun voordeel te veranderen. De groenen tekenden hiermee echter hun eigen doodsvonnis.

- Door het vergroten van de kiesomschrijvingen en het makkelijker maken van het stemmen voor Belgen in het buitenland, heeft rood-blauw de bekendheid van haar ministers en partijvoorzitters maximaal kunnen uitspelen. Door hun greep op de media zijn zij er bovendien in geslaagd om hun stemmenkanonnen jaar in jaar uit, en vooral de voorbije weken en maanden, op de buis en in de kranten te krijgen. Het was dan ook een ongelijke strijd tussen meerderheid en oppositie.

- Door de invoering van de kiesdrempel van 5% heeft rood-blauw in de eerste plaats de zetels van de kleinere partijen weten in te palmen. Zij schakelden daarmee N-VA en Agalev uit. Ik geloof dan ook niet dat het toeval was dat het débacle van de groene partijen in de week voor de verkiezingen tot een hoogtepunt kwam. De dwaze zet van Ecolo-minister Durant met de nachtvluchten werd door de liberalen en socialisten handig uitgespeeld om beide groene partijen als zondebok uit te spelen voor het falen van paars-groen. Het gevolg was dat PS en SP.A-Spirit met de buit gingen lopen. Het is dan ook vrij cynisch dat Steve Stevaert Agalev nu de hand wil reiken. Hij wil hun wellicht gratis onderdak geven.

Eén zaak werd op 18 mei 2003 overduidelijk aangetoond: verkiezingen wint men steeds minder door een goed, ernstig en geloofwaardig programma aan te bieden, maar des te meer door de kiezers te bespelen via de media. Verpakking gaat boven inhoud!  Of de christen democraten dit nu goed vinden of niet, zij worden gedwongen om in de toekomst eveneens meer aan die tactiek te werken.

In deze verkiezingen werden door paars-groen ook alle stemmenkanonnen ingezet, tegelijkertijd op de lijst van de Senaat en de Kamer, ook al zetelden ze reeds in het Vlaams Parlement. Men wist dus op voorhand dat sommigen hun mandaat niet zouden opnemen. CD&V besliste principieel om, met uitzondering van kopman Stefaan De Clerck, aan dit kiezersbedrog niet mee te doen. Aangezien de verkiezingsuitslag in grote mate werd bepaald door de stemmen van die boegbeelden, breekt deze eerlijkheid ten opzichte van de kiezer de CD&V zuur op. Ook hier zal de partij moeten leren het politieke spel harder te spelen.

De praktische schade mag voor de CD&V bij deze verkiezingen dan wel beperkt blijven, toch betekent deze tegenvallende verkiezingsuitslag een psychologische opdoffer voor partijleiding en militanten. De CD&V zal ongetwijfeld lessen moeten trekken uit deze gang van zaken. En liefst snel want volgend jaar dienen zich reeds de Vlaamse en Europese verkiezingen aan.

Alles lijkt erop dat socialisten en liberalen de volgende vier jaar samen zullen regeren zonder de groenen. Omwille van de nipte krachtsverhoudingen tussen rood en blauw zal er langs beide kanten veel water in de wijn moeten worden gedaan. Het worden bijgevolg spannende tijden.

* Provinciale prijs beeldende kunst 2003

Elk jaar schrijft het Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen afwisselend een prijs beeldende kunst en een prijs vormgeving uit, die een hedendaagse interpretatie toelaat van de vroegere kunstambachten en openstaat voor industriële, grafische en ambachtelijke vormgeving.

Dit jaar is opnieuw de tweejaarlijkse prijs voor beeldende kunst aan de beurt. Aan de prijs zelf is een bedrag verbonden van 5.000 EUR, terwijl een som van maximum 2.500 EUR kan verdeeld worden onder eventuele genomineerden.

De uiterste datum voor het indienen van een dossier is 30 september 2003.

Iedereen die ofwel in Oost-Vlaanderen is geboren of er 5 jaar woont of heeft gestudeerd kan hiervoor mededingen.

>>> voor meer informatie

 * Zelzate neemt terug deel aan Supergem

Op zaterdag 24 mei 2003 organiseert de dienst sport van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen voor de tiende maal Supergem in het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke.

Supergem is een sportieve wedstrijd, bestaande uit vier proeven: kano, mountainbike, Supergemrun en zwemmen.

Dit jaar zijn er 16 ploegen ingeschreven: Assenede, Berlare, Evergem (2 ploegen), Gavere, Haaltert, Kaprijke, Laarne, Lierde, Lokeren, Nevele, Sint-Laureins, Wichelen (2 ploegen) en Zelzate (2 ploegen). Zelzate wist de voorbije jaren het gebeuren te domineren.

Geïnteresseerden die het Zelzaats Supergemteam willen aanmoedigen zijn welkom. De toegang tot de wedstrijd is gratis.

Naar het schijnt zou dit de laatste Supergem zijn. We hopen dat het provinciebestuur iets in de plaats stelt van dit toch wel mooie initiatief.

* Toelage als compensatie huisvuilbelasting.

Bij de invoering van de DIFTAR-huisvuilbelasting heeft de CD&V-fractie steeds gepleit voor compenserende maatregelen voor diegenen die ongewild slachtoffer werden van de betaling van het huisvuil per gewicht.  Zo zien gezinnen met kleine kinderen en personen met incontinentieproblemen omwille van het luiergebruik hun huisvuilfactuur serieus toenemen. Ook stoma-patiënten produceren extra afval, dat zij niet kunnen vermijden.

Zo keurde de gemeenteraad eind 2001 een toelagereglement goed dat naast een jaarlijkse toelage van 25,00 EUR voor bepaalde categorieën inwoners met laag inkomen ook 25,00 EUR voorzag per kind jonger dan 3 jaar en 75,00 EUR voor personen met chronische incontinentie of stomapatiënten. Op de gemeenteraad van 6 mei 2003 werd dit toelagereglement verlengd voor het jaar 2003.

CD&V-fractieleider Martin Acke rekende na dat de voorziene bedragen in het reglement de meerkost onvoldoende dekte en vroeg voor kleine kinderen, incontinentiepatiënten en stomapatiënten een verdubbeling van de subsidie naar respectievelijk 50,00 EUR en 150,00 EUR. Voor 2002 betrof het 320 kinderen, 45 incontinentie- en 9 stomapatiënten.

De meerderheid stemde echter tegen dit voorstel. Uiteindelijk keurde de CD&V het reglement toch goed omdat een ontoereikende toelage nog altijd beter is dan niets.

Personen die menen in aanmerking te komen voor deze subsidie dienen hiervoor uiterlijk op 1 december 2003 een aanvraag in te dienen bij de gemeentelijke sociale dienst.

>>> zie volledige tekst van het reglement

* Verbouwing brandweerkazerne is gestart.

Ondertussen zijn de werkzaamheden voor de eerste fase van de verbouwing van de brandweerkazerne gestart. De vroegere garages langsheen de Burgemeester Camille Leynlaan liggen al volledig tegen de vlakte. Op die plaats komt een splinternieuwe uitrukhal.

De gemeente kreeg van de firma NV Belgium Shell twee afgeschreven boogloodsen cadeau. Die werden ondertussen opgericht op het vroeger terrein van het open zwembad naast de brandweerkazerne en zullen dienen als tijdelijke opslagplaats tijdens de verbouwingswerken.

>>> meer informatie en een plannetje van de verbouwing van de brandweerkazerne

>>> meer informatie en een plannetje van de verbouwing van de brandweerkazerne

* Kies zelf uw elektriciteitsleverancier.

De liberalisering van de energiemarkt is volop aan de gang. Nadat de bedrijven al vroeger aan bod kwamen, kunnen vanaf 1 juli ook alle Vlaamse huishoudelijke klanten vrij hun energieleverancier kiezen.

Voor 1 mei 2003 kreeg u als inwoner van Zelzate een brief van VEM met de nodige inlichtingen om te kiezen voor uw toekomstige leverancier. Wanneer u niets doet, dan zal de netbeheerder VEM in Zelzate u automatisch toewijzen aan Luminus. Indien u echter voor een andere leverancier wenst te kiezen, dan sluit u best voor eind mei een contract af met de leverancier van uw keuze. Belangrijk om weten is dat een wijziging van leverancier geen kosten met zich meebrengt en geen enkele ingreep noodzaakt aan uw aansluiting of meterkast.

In de loop van de maand juni zal u door VEM worden verzocht de stand van uw elektriciteitsmeters op te geven via een kaart, telefonisch of langs het internet. Op 30 juni 2003 zal VEM een slotfactuur opstellen op basis van deze meteropgave. Uw verbruik vanaf 1 juli 2003 wordt dan gefactureerd door uw nieuwe energieleverancier.

De website van de VREG geeft u een lijstje van de leveranciers die in het Vlaamse Gewest gas en elektriciteit mogen leveren en zich richten op de markt van huishoudelijke klanten en kleine zelfstandigen:

http://www.vreg.be/vreg/particulieren/lev.htm

Op deze website kan u ook heel wat interessante informatie en praktische tips vinden over het hoe en waarom van de liberalisering en de zaken waarop u bij uw keuze van leverancier dient te letten.

Electrabel Costumers Solutions, dochter van Electrabel, is ongetwijfeld de best gekende en meest ervaren marktspeler uit het lijstje. Competentie, betrouwbaarheid en bereikbaarheid zijn de sterkste troeven van de onderneming. Bovendien kan u er tegelijkertijd voor elektriciteit en aardgas terecht.

Klanten kunnen op basis van hun huidig verbruik berekenen hoeveel zij kunnen besparen met de nieuwe prijzen van deze leverancier. Die kan u nakijken op volgende webpagina’s:

*  voor elektriciteit: http://www.electrabel.be/myhome/productcenter/electricitymyhome_NL.asp

*  voor aardgas: http://www.electrabel.be/myhome/productcenter/tarifcard_NL.asp

Aanmelden als toekomstige klant kan via het klantencommunicatiecentrum N-Allo op 078-35.33.33 of door het invullen van een eenvoudig registratiescherm op: http://www.electrabel.be/myhome/productcenter/client_NL.asp

Is dit alles u nog te ingewikkeld dan kan je ook bijgevoegd e-mailbericht vervolledigen en doorsturen. Om al vanaf 1 juli klant te kunnen zijn moet je dit doen voor eind mei !

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.