Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.11 – 28 april 2003

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

* Zelzate leeft!

Het komende weekend wordt het uitzonderlijk druk in Zelzate. Het verlengde weekend van begin mei inspireerde tal van verenigingen om uit te pakken met een organisatie. Een blik op de activiteitenkalender volstaat dan ook om te mogen veronderstellen dat er veel volk op de been zal zijn. Enkel de weerman kan roet in het eten gooien, alhoewel de echte genieters zich hierdoor niet laten afschrikken.   

Zonder onrecht te willen doen aan de andere verenigingen willen we toch een aantal activiteiten in de schijnwerpers zetten.

Op zaterdag en zondag organiseert Venus een kunstwandeling doorheen Zelzate. Buizen in allerlei gedaanten zullen het straatbeeld van Zelzate-Oost en –West beïnvloeden. Verrassend en vernieuwend… een aanrader!

De jaarlijkse jaarbeurs van voetbalclub KSLV gaat dit jaar voor de eerste keer door in de Eurohal. Met de nasleep van het betalend parkeren moesten zij wijken op hun oude stek aan de Vredekaai. Tal van standhouders zetten hun beste beentje voor en het amusementsprogramma is ook dit jaar afgestemd op jong en oud.

Wellicht vrezen een aantal verenigingen te veel volk in Zelzate. Zo vliegen de KWB en het Davidsfonds een dagje uit naar respectievelijk Gent en Hasselt. De leden van de Gezinsbond nemen deel aan Sportrock in het Provinciaal Domein Puyenbroeck te Wachtebeke.    >>> voor meer informatie

* Eigen volk eerst?

Op de gemeenteraad van 17 december vorig jaar maakte een delegatie van de studentenclub Pionier van het Koninklijk Atheneum gebruik van het halfuurtje van de burger. De jongeren deden hun beklag over het laattijdig weigeren door het gemeentebestuur van de parochiezaal in Debbautshoek voor een studentenfuif op 8 februari 2003.       >>> meer info

De burgemeester riep het gebrek aan parkeerplaatsen en lawaaihinder in als redenen voor de weigering. Hij verklaarde in de gemeenteraad dat reeds van in het begin het standpunt van het schepencollege was dat er in die zaal geen fuiven mogen worden ingericht.

Blijkbaar werkt ons socialistisch gemeentebestuur toch met twee maten en gewichten. Op 2 mei mag de politieke partij SP-a van ons gemeentebestuur nu plots wél een fuif inrichten met optreden van ‘Never 2 Late’. Hoe verkoop je dit aan de jongeren van Pionier? Eigen volk eerst?

CD&V vindt dat een beperkt aantal fuiven in de parochiezaal mogelijk moet zijn. Onze jeugd heeft immers recht op fuiven en de gemeente kan geen alternatieve lokalen aanbieden. Mits een aantal verbeteringen aan de parochiezaal en duidelijke afspraken met de organisatoren menen wij dat de hinder voor de buurt aanvaardbaar kan worden gehouden.

Het gemeentebestuur denkt ook aan de mogelijkheid om de huidige gebouwen van de VEM, na de verhuis naar de Verbroederingslaan, ter beschikking te stellen van de jeugd. Die locatie zou inderdaad minder aanleiding geven tot burenhinder. Aangezien er nog geen concrete plannen zijn, is het momenteel moeilijk om hierover een standpunt in te nemen. Wij volgen dit op en berichten u zodra hieromtrent nieuws is.

* Voorzorgen tegen vogelpest

De vogelpest breidt steeds verder uit. Oost-Vlaanderen werd nog niet getroffen, maar gouverneur Balthazar wil de Oost-Vlaamse bevolking toch al aanmanen tot de nodige voorzichtigheid en het opvolgen van onderstaande aanbevelingen :

*  Personen die niet op een pluimveebedrijf aanwezig moeten zijn, gaan er beter niet naartoe. Moet u toch op een bedrijf zijn, neem dan eerst contact op met de pluimveehouder.

*  Particulieren die pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden, ganzen, parelhoenders, kwartels, duiven, loopvogels, fazanten en patrijzen) hebben, houden die best zo veel mogelijk binnen.

*  Personen die een abnormale ziekte of sterfte vaststellen bij hun pluimvee, moeten zo vlug mogelijk contact opnemen met een dierenarts

*  Bij vragen over vogelpest kan u steeds contact opnemen met het meldpunt van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op het telefoonnummer 0800-13550. De actuele maatregelen kunt u steeds terugvinden op hun website : www.favv.be.

* Algemene belasting op de gezinnen

Op 9 januari 2003 keurde de SP.a-ZOW-meerderheid in de gemeenteraad een algemene belasting op gezinnen goed. Elk gezin dat op 1 januari 2003 in Zelzate woonde dient voor dit jaar een som van € 150,00 te betalen. Of je alleenstaande bent of vijf kinderen hebt... het maakt niet uit. Alleen een aantal specifieke categorieën van inwoners met laag inkomen ontsnappen hieraan en betalen slechts € 35,00. Wie pas na 1 januari in de gemeente kwam wonen of zelfstandig ging wonen moet niet betalen voor 2003.

>>> volledige tekst van het reglement

De gemeente heeft het geld dringend nodig en wil daarom de belasting zo snel mogelijk innen. Anderzijds is betaling van dergelijk groot bedrag niet voor iedereen vanzelfsprekend, waardoor de inwoners graag weten wanneer de belasting er aan komt. Uit het antwoord op de vraag van Martin Acke hieromtrent blijkt dat de basisgegevens van de Kruispuntbank die nodig zijn voor toepassing van de sociale correcties ten vroegste begin juni beschikbaar komen. De aanslagbiljetten zullen dus pas na de vakantie, vermoedelijk in september, worden verstuurd. Dan heeft men nog twee maanden tijd om te betalen.

* Ken uw gemeenteraadsleden

Interessant om weten in tijden van verkiezingen (ook al zijn het federale) is wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor de invoering van bovenvermelde gezinsbelasting. Dat zijn de SP.a en hun ZOW-volgelingen: John Schenkels, Paul Tollenaere, Nelly De Beule, Rony Schatteman, Erick De Wispelaere, Lucien Pardo, Margriet Colpaert, Carlo Van Hoecke, Gino D’Haene, Kurt Van Weynsberghe, Patricia De Meyer, Luc Van Waesberghe, Jeannine Verstraeten en Andréa Wolfaert.

>>> verslag bewuste gemeenteraad

Diezelfde dames en heren zorgden er ook voor dat u in Zelzate voortaan parkeergeld moet betalen in het centrum en dat de omwonenden hun auto niet meer kwijtraken voor hun eigen deur.

Ook de VLD-raadsleden Frederik Uyttendaele, Willy Leclercq, Charles Reynhout en Frank Bruggeman en Hubert Stuyvaert dragen mee de verantwoordelijkheid voor de invoering van het betalend parkeren. Alhoewel ze dit jaar tegen een aanpassing van het belastingreglement stemden, wellicht uit frustratie omwille van de breuk met coalitiepartner SP.a, effenden zij jarenlang mee het pad voor de komst van de parkeermeters.

>>> verslag bewuste gemeenteraad

De CD&V-raadsleden Marleen Van den Abbeele en Martin Acke en de PvdA-raadsleden Frans Van Acoleyen en Dirk Goemaere zijn de enigen die in deze twee dossiers de Zelzaatse kiezer wel recht in de ogen kunnen kijken.

>>> samenstelling van de Zelzaatse gemeenteraad

* Gemeenteraad op 6 en 7 mei 2003

De gemeenteraad van Zelzate komt in zitting bijeen op dinsdag 6 mei 2003 met aanvang om 18.00 uur en, indien de agenda op voormelde dag niet afgehandeld wordt (wat nagenoeg zeker is), op woensdag 7 mei 2003 met aanvang om 19.00 uur in de bovenzaal van het gemeentehuis.

De openbare zitting is vrij toegankelijk voor geïnteresseerde inwoners.

Opvallend is het groot aantal toegevoegde punten van de oppositie. De onrust rond de verkeerswisselaar R4-Oost met mogelijke onteigeningen in Wachtebekestraat, Rozenlaan en Heidelaan is maar één belangrijk thema dat aanleiding gaf tot toevoeging van agendapunten 36 en 42 door CD&V en PvdA.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

Op dinsdag 06 mei 2003 om 19.00 uur: halfuurtje van de burger

1. Goedkeuring notulen gemeenteraden

2. Mededelingen / Kennisgevingen

3. OCMW - meerjarenplan 2003-2005

4. Vervangen centrale verwarming en sturing school Debbautshoek - principebeslissing

5. Huisaansluitingen op de openbare riolering - principebeslissing - goedkeuring bestek

6. Huurovereenkomst politiekantoor

7. Afrekening waterdistributie te Zelzate voor 2002

8. Brandweerpersoneel - openstellen van betrekkingen (2 onderluitenanten)

9. Uitbreiding drinkwaterdistributie Bloemenboslaan

10. IDM - Algemene Vergadering

11. Veneco - Algemene Vergadering

12. Intercommunale Westlede - Algemene Vergadering

13. Belasting op het vervoer van dronken personen met een politievoertuig van de lokale politie

14. Toelagereglement

15. Milieubelasting aanpassing aan nomenclatuur Kruispuntbank

16. Jeugdraad - erkenning als adviesraad

17. Jeugdraad - wijziging statuten

18. JWBP - jaarplan 2002

19. Kerkfabriek Sint Laurentius - rekening 2002

20. Kerkfabriek Sint Antonius van Padua - rekening 2002

21. PV kasnazicht 4de kwartaal 2002 en 1ste kwartaal 2003

22. Mobiliteitsplan - goedkeuring

23. Aanvaarding schenking (loods brandweerkazerne)

24. Samenwerkingsovereenkomst (milieu)

25. Groenplein - trekkingsrechten op investeringsfonds

26. Reglement op betalend parkeren - aanpassing

27. Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - wijziging

28. Politieverordening op het gemeentelijk kerkhof, de graven en het columbarium - wijziging

29. Grondvergunningen kerkhof - aanpassing

30. Contractuele aanwerving van studenten

31. Gratis zwemmen 6-jarige inwoners

32. Wegen- en rioleringswerken Sint-Stevenstraat - principebeslissing

33. Toekomst VEM

34. Opening Westerscheldetunnel op 14 maart te verwachten gevolgen voor Zelzate - te nemen maatregelen (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

35. Rapportering vordering werken aan verkeerswisselaar Zelzate-West (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

36. Plannen en timing voor omvorming van de knooppunten R4-Oost (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

37. Timing van de gemeenteraadszittingen en commissies is niet in overeenstemming met algemeen beleidsplan van het schepencollege en het reglement van orde van de gemeenteraad (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

38. Antwoord gouverneur op klacht van Martin Acke voor achterhouden van informatie i.v.m. oprichting muziekacademie (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

39. Last van werken in de Hans Kochlaan, Maurice Salzmannlaan, meer in het bijzonder de trillingen die worden waargenomen in de huizen (op verzoek van VLD-raadslid Frank Bruggeman)

40. Geluidsmuur (natuurlijke) ter hoogte van N49 -> Hans Kochlaan (op verzoek van VLD-raadslid Frank Bruggeman)

41. Erge geluidsoverlast voor de bewoners van de Heidelaan wegens werken op N49 en het uitblijven van maatregelen door het gemeentebestuur (op verzoek van de PVDA-fractie)

42. Brief inwoners Heidelaan i.v.m. onteigeningen R4-Oost/N49 (op verzoek van de PVDA-fractie)

43. Gevaarlijke situatie Assenedesteenweg (op verzoek van de PVDA-fractie)

44. Toestand van de gemeentelijke speelterreinen - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

45. Beschadiging van het fietspad tussen Groene Briel en Denderdreve door boomwortels - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

46. Beschadiging voetpad en wegdek Leegstraat ter hoogte van Leegstraat 156A en 185 door werken in opdracht van VEM - uitblijven van herstelling na herhaaldelijke vraag en belofte tot herstelling - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

47. Organisatie uitrukken van brandweerpersoneel en verhaling kosten op de inwoners -  bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

II. GEHEIME ZITTING

1. Machtiging rechtszaken

2. Marktcommissie - samenstelling

3. Onderwijzend personeel - waarnemende aanstelling

4. Brandweerpersoneel - stagiairs

5. Brandweerpersoneel - benoeming onderluitenant

6. Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de externe auditcommissie van het OCMW

7. Brandweerinterventie van 8 juni 2002 voor opruiming vloeistof en verhaling onkosten op inwoner - bespreking (op verzoek van CD&V-raadslid Martin Acke)

>>> De komende dagen worden de agendapunten op mijn website van aanvullend commentaar voorzien

* Trekking nationale verkiezingsnummers

Deze voormiddag werden de nationale verkiezingsnummers uitgeloot op het kabinet van Binnenlandse Zaken.

Voor de Vlaamse partijen werden volgende nummers toegekend:

N-VA  1                  sp.a-Spirit  2                Vlaams Blok  5              CD&V  6           VLD  8              Agalev  10.

De trekking van de andere lijsten vindt op 1 mei plaats in de verschillende kiesomschrijvingen. Deze lijsten krijgen dus in elk kieskring een afzonderlijk nummer.

* CD&V-kandidaten Senaat

De verkiezingen van 18 mei naderen met rasse schreden.

Graag vraag ik uw bijzondere aandacht voor volgende kandidaten op lijst nr. 6 CD&V voor de Senaat

* Stefaan De Clerck uit Kortrijk - lijsttrekker

* De drie kandidaten uit ons arrondissement Gent-Eeklo:

Monica Van Kerrebroeck uit Gent – 7de plaats

Trees Van Eykeren uit Assenede – 8ste plaats

Eddy Herrebout uit Gent – 6de opvolger

 

>>> Klik hier voor een blik op de volledige CD&V-senaatslijst

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op

Martin Acke's Website

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.