Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.07 – 30 maart 2003
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  Geen gemeenteraad in april

In vorige nieuwsbrief beklaagde Martin Acke zich over de verschuiving van de gemeenteraad van 1 naar 8 april omdat dit in het paasverlof viel. Hij kreeg ondertussen steun vanuit onverwachte hoek.

Het college is tot de vaststelling gekomen dat een aantal schepenen in die periode op vakantie zijn. Wat doet men? Het bestuur van de gemeente kan wachten… de geplande gemeenteraad wordt afgelast.

 *  Knapen ZVC De Katte kampioen

De kampioenentitel voor de knapen van de Zelzaatse zaalvoetbalclub ZVC De Katte is binnen. Met nog slechts één wedstrijd te spelen heeft de ploeg immers 8 punten voor op Interforza, de nummer 2 uit het klassement.

Een dikke proficiat voor de spelers Matthias Neumann, Stijn Van de Velde, Niki Van Hecke, Laurenz Van de Velde, Tim Van de Capelle, Nick Neyt, Jondalar Naudts, Hannes Van Hulle en Frederik Buysse. Ook de verdienste van coach Johnny Naudts mogen we uiteraard niet vergeten.

Tot op heden lieten onze jongeren zich in het seizoen 2002-2003 slechts één keer verschalken op verplaatsing met 8-4 tegen Bloemekenswijk Gent. Tijdens de terugronde namen ze echter zwaar revanche met maar liefst 12-2.

Op 6 april om 09.00 hr in de Eurohal spelen ze de laatste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Kadanz Gent.

Ook 7 juni wordt een bijzondere dag voor de knapen van De Katte. Dan spelen zij te Herzele een tornooi tegen de kampioenen van de andere provincies met als inzet de beker van België.

>>> voor foto en uitslagen

 *  Nieuwe regeling voor ziekenvervoer CM

Vanaf 1 januari 2003 gelden bij Christelijke Mutualiteiten van Aalst, Gent, Oudenaarde en Meetjesland dezelfde voorwaarden en tarieven inzake terugbetaling van het ziekenvervoer. De nieuwe regeling beoogt een extra tegemoetkoming voor patiënten met een beperkt inkomen (rechthebbenden op verhoogde tegemoetkoming) enerzijds en meer tariefzekerheid via een procentuele tegemoetkoming anderzijds.

Voor het niet-dringend vervoer bestaat er in België geen regelgeving inzake tarieven. Elke vervoerder is dus vrij zijn kostprijs te bepalen. De CM wil dit vermijden door contracten af te sluiten met ambulance- en taxivervoerders. Dit stelt hen in staat voor bepaalde prestaties 100 % tariefzekerheid te bieden, waarbij enkel een vooraf bepaald remgeld ten laste van de patiënt blijft.

Zo sloot de CM ook een overeenkomst met het Zelzaatse gemeentebestuur waarbij voor niet dringend liggend vervoer beroep kan worden gedaan op de Zelzaatse Brandweerdienst. Dergelijk akkoord bestond al eerder voor de socialistische en liberale ziekenfondsen.

Voor de CM komen volgende situaties in aanmerking voor tegemoetkoming:

- opname en ontslag, (ook bij daghos­pitalisatie) in een erkend ziekenhuis of hersteloord
- chemo- en radiotherapie
- transplantatie, nabehandeling inbe­grepen
- vervanging van sondes
- pluridisciplinaire revalidatie
- nierdialyse.

De gemeenteraad van 4 maart 2003 keurde hiervoor een raamakkoord goed:  >>> zie raamakkoord.

In de praktijk komt het erop neer dat de leden zelf het liggend vervoer aanvragen bij Brandweer Zelzate op het telefoonnummer 0800/90605 tussen 07 en 19 uur.

Zij betalen voor het vervoer dat in aanmerking komt voor tegemoetkoming enkel een remgeld van 20,00 euro voor gewoon verzekerden en 10,00 euro voor leden die genieten van verhoogde tegemoetkoming. Indien het remgeld niet onmiddellijk geïnd kan worden bij de patiënt, krijgt de patiënt een factuur toegezonden van het remgeld, vermeerderd met 1,24 euro administratiekosten.

Wachttijden op vraag van de patiënt zijn steeds ten laste van de patiënt en worden aangerekend aan 40,00 euro per uur.

De CM regelt de rest van de betaling rechtstreeks met het OCMW van Zelzate.

De facturatie van het niet dringend liggend ziekenvervoer dat niet ten laste is van het ziekenfonds, bijvoorbeeld voor andere situaties dan hierboven vermeld, wordt rechtstreeks door de vervoerder opgemaakt aan het lid:

- forfaitair bedrag eerste 10 km: 25,00 EUR
- vanaf de 11de tot 100ste km supplement van: 1,20 EUR/km
- vanaf de 101ste km supplement van: 1,00 EUR/km

 *  Strengere snelheidscontroles door politie

De politie van de zone Puyenbroeck gaat in Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke en Lochristi intensieve snelheidscontroles uitvoeren. In de zone waren er vorig jaar bijna zeshonderd verkeersongevallen, waarbij negen mensen het leven lieten. Het is dan ook logisch dat hier werk van wordt gemaakt.

Op een aantal plaatsen werden waarschuwingsborden geplaatst, die melding zullen maken van het aantal vastgestelde overtredingen. Zorg dat u er niet bij bent !

 *  Hoorzitting zone 30 omgeving Koninklijk Atheneum

De gemeente heeft de intentie om alle schoolomgevingen veiliger te maken. De invoering van zones 30 draagt hier ongetwijfeld toe bij. Na aanpak van Kerkstraat, Patronagestraat en Leegstraat wordt nu een zone 30 in de Onteigeningsstraat (deel), Schepen Napoleon De Meyer en Verbindingsstraat (deel) voorbereid.

Op 27 maart werd op het gemeentehuis een hoorzitting gehouden om de inwoners hierover te informeren en de gelegenheid te geven voor inspraak.

De invoering van een zone 30 vereist een aantal aanpassingen aan de weginfrastructuur. Het schepencollege koos voor aanleg van verkeersplateau's en –drempels:

- een verkeersplateau op het kruispunt Schepen Napoleon De Meyerstraat - Onteigeningsstraat - Verbindingsstraat;

- een verkeersplateau op het kruispunt van de Onteigeningsstraat met de verbinding naar de Chalmetlaan ter hoogte van de ingang van het Koninklijk Atheneum;

- één verkeersdrempel in de Schepen Napoleon De Meyerstraat t.h.v. huisnummer 11;

- 2 verkeersdrempels in de Onteigeningsstraat t.h.v. de huisnummers 6 en 55;

- één verkeersdrempel in de Verbindingsstraat t.h.v. huisnummer 41.

Er is slechts één drempel voorzien in de Verbindingsstraat omwille van de plannen om in 2005 de riolering en wegenis te vernieuwen.

Twee stukken weg worden niet aangepakt omdat zij het statuut van private weg hebben: het deel Onteigeningsstraat dat uitmondt in de Franz Wittoucklaan en het deel Verbindingsstraat dat uitkomt in de Wachtebekestraat. In de Verbindingsstraat vallen ook een aantal kleinere stukken privé-grond binnen het project. Deze zullen echter gratis worden overgedragen aan de gemeente.

De bedoeling is om de werken te starten kort na het bouwverlof, zodat de zone 30 kan ingevoerd worden voor de start van het nieuwe schooljaar 2003-2004. 

De voornaamste opmerkingen of bekommernissen van de aanwezige inwoners waren:

- aandacht voor de aard van de verkeersdrempels: zachte type; (antwoord: moet in elk geval voldoen aan de wettelijke vereisten - er zal niet met prefabelementen worden gewerkt waardoor men de steilheid kan in de hand houden);

- bedenkingen bij de noodzaak van een drempel in de Verbindingsstraat, aangezien de korte stukken rechte weg;

- worden bij de latere renovatie van de Verbindingsstraten ook de voetpaden vernieuwd en moeten de inwoners daarvoor betalen? (antwoord: neen, alleen bij de eerste aanleg van voetpaden wordt een verhaalbelasting geïnd);

- aanleg verkeersplateau aan uitgang parking Koninklijk Atheneum in de Schepen Napoleon De Meyerstraat;

- aandacht voor de staat van de riolering in de Schepen Napoleon De Meyerstraat - er waren in het verleden reeds enkele verzakkingen; (antwoord: de staat van de riolering is nog behoorlijk, er zijn andere prioriteiten zoals de Kleine Landeigendomlaan).

Ook CD&V-gemeenteraadslid Martin Acke woonde de hoorzitting bij. Hij kon zich vinden in de plannen voor inrichting van deze zone 30 maar vroeg de aanleg van de ene verkeersdrempel in de Verbindingsstraat uit te stellen tot de definitieve renovatie van riolering en wegdek in 2005. Een investering van ongeveer 6.000 euro is immers niet verantwoord wanneer ze maar twee jaar dienst doet. De burgemeester beloofde dit standpunt mee te nemen bij de verdere besprekingen.

Het schepencollege zal zorgen voor opmaak van het bestek van de aanpassingswerken dat dan zo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd .

 *  Chalmetlaan binnenkort afgewerkt.

Volgens de huidige planning zullen de werken aan het wegdek van de Burgemeester Jos. Chalmetlaan op 16 april klaar zijn. Ook de afwerking van voet- en fietspaden verloopt vlot, zodat tegen begin mei kan worden verwacht dat alle werkzaamheden kunnen worden afgesloten.

Het gemeentebestuur kan tevreden terugblikken op de realisatie van dit dossier door aannemer Van Gorp. Niettegenstaande de ingrijpende werkzaamheden in het hart van de gemeente en de verkeersellende en bereikbaarheidsperikelen van handelszaken en privé-woningen, mag worden gesteld dat de werken binnen een aanvaardbare tijdsspanne werden afgewerkt. De gunstige weersomstandigheden gooiden gelukkig geen roet in het eten. Bovendien mag het resultaat gezien worden.

Een zwaar punt van kritiek blijft de ongelukkige en verwarring scheppende ligging van de fietspaden op het Pierets De Colvenaerplein. Het is duidelijk dat het gemeentebestuur deze zaak slecht heeft ingeschat en hierover te weinig overleg heeft gepleegd met de ontwerper. Gezien de onomkeerbaarheid van de werken, zullen fietsers en voetgangers hier met elkaar moeten leren leven.

 *  Wegdek R4-West wordt vernieuwd

Op maandag 24 maart is men begonnen met het opbreken en herstellen van het wegdek van de R4 tussen de Drogenbroodstraat in Evergem en de aansluiting met de N49 in Zelzate. Dat weggedeelte ligt er al jaren slecht bij door de vele bobbels in het wegdek. Die zijn al vroeger weggeslepen geweest maar kwamen terug.

Het Vlaams Gewest zal de weg volledig opnieuw aanleggen. De werken duren wellicht tot het einde van het jaar en zullen voor verkeershinder zorgen. Tijdens de werken zal het verkeer immers over één rijstrook in elke richting moeten verlopen.

 *  Parkeren in Zelzate

De parkeermeters in het Zelzaatse centrum staan er. Men kondigde aan dat de wanbetalers vanaf 1 april streng zullen worden aangepakt.

Door het verstrekken van tegenstrijdige informatie door het gemeentebestuur wisten veel mensen niet of ze nu al vanaf 15 maart parkeergeld moesten betalen of niet. Uiteindelijk waren het slechts de plichtsgetrouwe of onwetende mensen die betaalden. Men deed immers geen enkele controle en ook de reglementering is nog niet goedgekeurd door het ministerie. Een typisch voorbeeld van hoe communicatie niet moet. Maar dat zijn we gewoon in Zelzate.

Wie alleszins niet zinnens is om parkeergeld te betalen is onze burgemeester. Hij wist immers een gratis plaatsje te veroveren naast het politiekantoor.

Toeval of niet, maar in de Marktstraat, vlakbij de Grote Markt, wordt geen gele zone voor betalend parkeren ingevoerd, maar is een blauwe zone met gratis parkeren van kracht. Toen tijdens de gemeenteraad van 8 oktober 2002 Martin Acke de burgemeester uitleg vroeg omtrent deze opvallende uitzondering beweerde de burgemeester dat daar geen parkeerplaatsen beschikbaar waren, een paar plaatsen voor mindervaliden uitgezonderd.  De toestand vandaag leert dat dit een leugen was… er zijn immers wel een aantal parkeerplaatsen beschikbaar, niet toevallig vlakbij de Bond Moyson en het Noorderlicht, twee socialistische instellingen. Zo zie je maar dat ons schepencollege met twee maten en gewichten werkt en partijdigheid hoog in het vaandel voert !

Er is echter ook goed nieuws. Het verzet van Martin Acke tegen de aanleg van een privé-parking voor het schepencollege en gemeentepersoneel om zo parkeerbelasting te vermijden, viel blijkbaar niet in dovemansoren. Onze socialistische burgemeester en schepenen kregen ook binnen eigen partij tegenwind en de parking zou zijn afgeblazen.

Het schepencollege wringt zich nu in alle bochten om toch niet te moeten betalen en blijkt hierin zeer creatief. Op de vorige gemeenteraad stelde men in eerste instantie een goedkopere oplossing voorstel voor de gratis personeelsparking. Men zou een deel van de parking Vredekaai afbakenen en voorzien van een toegangscontrole. Dit zou 'slechts' 12.500,00 EUR kosten i.p.v. de oorspronkelijk voorziene 74.000,00 EUR voor de privé-parking. Op de gemeenteraad van 4 maart werd dit voorstel echter in extremis teruggetrokken, officieel omdat dit niet zou mogen van de overheid.

Het college wil nu het gemeentepersoneel, en ongetwijfeld zichzelf, een gratis abonnement geven voor parkeren op de Vredekaai (een cadeau van 250,00 EUR per jaar). De CD&V-fractie zal zich blijven verzetten tegen dergelijke discriminerende maatregel. Wij zijn van mening dat als de Zelzatenaar moet betalen ook de politiekers en ambtenaren moeten betalen!

 *  Werkwinkels in Vlaanderen

Het Vlaams regeerakkoord van 8 juli 1999 voorziet in de oprichting van Lokale Werkwinkels. In dergelijke winkels worden, onder regie van de VDAB, alle lokale organisaties die zich bezighouden met tewerkstelling en werkgelegenheid gebundeld tot 1 lokale werkwinkel. U kunt er terecht voor al uw vragen i.v.m. tewerkstelling en werkgelegenheid maar ook voor bijvoorbeeld praktische problemen i.v.m. mobiliteit en kinderopvang.

Halfweg vorig jaar waren in Vlaanderen zo’n 66-tal lokale werkwinkels operationeel.  De tweede jaarhelft kwamen er 35 bij, wat de totaalstand op 101 brengt. Voor de werking van deze reeds bestaande en het inplanten van nieuwe werkwinkels en contactpunten werd in 2002 een budget van 12,3 miljoen euro voorzien. In totaal wil men voor Vlaanderen komen tot 143 werkwinkels: nog 42 te gaan dus.  In 2003 worden alvast 22 nieuwe werkwinkels gepland. Het is maar de vraag of Zelzate hierbij zal behoren.

In het begin van deze legislatuur verklaarde het schepencollege haar intentie tot oprichting van een woon- en werkwinkel. Het is echter onduidelijk hoever het hiermee staat. Dit initiatief zou door het OCMW worden georganiseerd. Niettegenstaande Zelzate kampt met hoge werkloosheidscijfers, kunnen we slechts vaststellen dat onze gemeente op dit vlak aan het staartje van het peloton bengelt. En dit heeft weinig te maken met gebrek aan geld, maar wel met prioriteiten stellen.

 *  Verenigingsleven in Zelzate

Het verenigingsleven in Zelzate bloeit… getuige hiervan de talrijke activiteiten die de komende weken plaatsgrijpen in onze gemeente.     >>> zie activiteitenkalender.

Het is goed om even stil te staan bij het engagement dat de talloze vrijwilligers drijft om het verenigingsleven te dragen. Het lijkt vanzelfsprekend, maar het is het niet. Zij verdienen daarom alle steun en bijstand… ook op gemeentelijk vlak.

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.