Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.03 – 3 februari 2003
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 

 *  Nederland start onderzoek kanaalkruising Sluiskil

De brug over het Kanaal Gent-Terneuzen in het Nederlandse Sluiskil maakt deel uit van de N61 en vormt een belangrijke schakel in de verkeersafwikkeling voor het oost-west en noord-zuidverkeer in Zeeuws-Vlaanderen. Gezien het beperkt aantal beschikbare kanaalkruisingen heeft deze brug een niet geringe invloed op de verkeerssituatie in Zelzate. Dit effect zal nog sterker worden wanneer straks, op 15 maart 2003, de Westerscheldetunnel open gaat. Bovendien zal de uiteindelijke keuze voor een tunnel of brug in Sluiskil ook mede bepalend zijn voor het tijdstip van de eventuele aanleg van een spoorlijn Axel-Zelzate-Gent langs de oostelijke kanaaloever.

>>> voor meer info over de geplande grote wegenwerken in en rond Zelzate

De brug in Sluiskil gaat per dag ongeveer 23 keer open voor gemiddeld 13 minuten waardoor deze ruim 5 uur per dag het wegverkeer belemmert. Hierdoor ontstaat heel wat sluipverkeer door woonkernen met allerlei negatieve effecten tot gevolg. Deze onbeschikbaarheid van de brug geeft ook aanleiding tot belangrijke economische verliezen: zowel vrachtwagens als treinverkeer maken immers intensief gebruik van deze route. Door de toename van de verkeersdruk bij de opening van de Westerscheldetunnel zullen voornoemde problemen aan de brug van Sluiskil nog toenemen.

Aangezien in het Meerjarenlan Infrastructuur en Transport geen rijksgeld is opgenomen voor het oplossen van dit knelpunt, heeft de provincie Zeeland het voortouw genomen voor een planstudie naar het project “Kanaalkruising Sluiskil”. In januari werd een startnotitie gepubliceerd met een onderzoeksvoorstel naar de mogelijke aanpassing van het knelpunt. De volgende stap in de procedure omvat een Trajectnota/MER.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op http://www.inspraakvenw.nl/index2.html

Men omschrijft in de startnotitie wat er onderzocht gaat worden en wat de achtergronden en uitgangspunten ervan zijn. Men geeft ook aan welke alternatieven (hogere brug, tweede brug, tunnel,…) en welke (milieu)effecten zullen worden onderzocht. Dit document ligt vier weken ter inzage, gedurende welke tijd iedereen kenbaar kan maken op welke alternatieven en effecten het onderzoek zich moet richten. Het gaat er in dit stadium nog niet om welke beslissing moet worden genomen, maar eerder of het probleem helder in beeld werd gebracht en welke informatie op tafel moet komen om later een zorgvuldig afgewogen beslissing te kunnen nemen.  De inspraaktermijn loopt van 22 januari tot en met 18 februari 2003.

In die periode kan u uw inspraakreactie opsturen naar:

Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat Kanaalkruising Sluiskil
Postbus 30316
2500 GH Den Haag

www.inspraakvenw.nl

Voor vragen kan u terecht op:

Informatiepunt Kanaalkruising Sluiskil
Postbus 15
4515 ZG Ijzendijke
Tel.: 00-31-117-306003
e-mail:
info@kanaalkruisingsluiskil.nl

 

 *  Radio ZRO terug in de ether

Op 27 oktober van vorig jaar stopte de Zelzaatse Radio Omroep noodgedwongen de uitzendingen. Bij een zware storm brak de zendantenne op het dak van het appartementsgebouw van Drukkerij Hamerlinck op het Pierets-De-Colvenaerplein middendoor.

Gedurende drie maanden moesten de geïnteresseerde Zelzatenaars het stellen met lokale nieuwsberichten vanuit Omroep Terneuzen. Wegens de grote afstand was de ontvangst echter niet bijster goed.

Op 30 januari konden de uitzendingen terug worden gestart. Er werd een nieuwe antenne geplaatst op het dak van de Hoogbouw naast het Groenplein. Door de hogere opstelling zullen kwaliteit en zendbereik vergroten.

Begin maart start de ZRO met een talkshow met belangrijke mensen uit de regio. Deze show wordt opgenomen in praatcafé “De Groote Markt”.  ZRO: 106.2 FM.

 

 *  Nieuw vaandel voor brandweer Zelzate

Op zaterdag 1 februari 2003 werd door burgemeester Schenkels de nieuwe korpsvlag officieel overhandigd aan het brandweerkorps. De ceremonie zou doorgaan om 16u00 op de Grote Markt waar een podium werd opgericht tegenover de Sint-Laurentiuskerk. Omwille van de zware sneeuwval werd de plechtigheid echter verplaatst naar de feestzaal van het gemeentehuis.

Luitenant Patrick Sleeuwaert, bevelhebber van het Zelzaatse vrijwilligersbrandweerkorps, was fier om deze blijk van waardering door het gemeentebestuur in ontvangst te mogen nemen.

>>> voor enkele foto’s

 

 *  Aanvullende punten gemeenteraad 4 februari

De PVDA-fractie voegde drie aanvullende punten toe aan de agenda van de openbare zitting van de gemeenteraad van dinsdag 4 februari. De zitting vangt aan om 18u00.

11. Bespreking verdere exploitatie slibstort Callemansputte

12. Voorstel voor nieuwe motie tegen dreigende Bush-oorlog

13. Motie over de sluitingsplannen van Arcelor, het moederbedrijf van Sidmar

>>> voor meer info over de agendapunten van de gemeenteraad

De CD&V-fractie maakt steeds maximaal gebruik van het recht om vanuit de oppositie aanvullende punten te agenderen. Dit is een belangrijk wettelijk privilege waarmee onze burgemeester het regelmatig moeilijk heeft. In het verleden heeft hij immers reeds meerdere malen stokken in de wielen gestoken teneinde te beletten dat gevoelige punten worden besproken.

Toch hebben we een aantal bedenkingen bij de toevoeging van punten 12 en 13 door de PVDA-fractie. Uiteraard hopen wij dat het tot geen oorlogstreffen komt in Irak. Uiteraard zijn wij tegen de sluiting van de Arcelor-zustervestigingen van Sidmar. We hebben daar diverse redenen voor. Dit betekent echter niet dat we ons zo maar volop achter de politieke motivaties van de PVDA kunnen scharen.

Dit zijn echter discussies die niets te zien hebben met het bestuur van de gemeente Zelzate en de bevoegdheden van de gemeenteraad. In die zin is het dan ook niet gepast dergelijke materies op de gemeenteraad aan te kaarten. Binnen dit forum kunnen zij immers nooit tot resultaten leiden en zijn dan ook verloren tijd. Er bestaan voldoende andere en wellicht efficiëntere kanalen waarmee de PVDA haar democratisch recht op vrije meningsuiting kan aanwenden.

 

 *  Joke Schauvliege start internetpetitie voor Dehaene

Volksvertegenwoordiger Joke Schauvliege drukte op 3 februari om 13u30 op de startknop van de nieuwe website

 http://www.dehaene-erop.tk .

Enige bedoeling is om Jean-Luc Dehaene te overtuigen mee te doen aan de verkiezingen op 18 mei 2003. Schauvliege wil dit op korte termijn doen door op de website 100.000 handtekeningen te verzamelen. Aan de basis ligt de recente peiling van de VRT, Universiteit Antwerpen en De Standaard. In deze peiling wint Dehaene de strijd met premier Verhofstadt. 

Joke Schauvliege:

"De ex-premier is populairder dan de premier. Dit is een zeer belangrijk en nieuw politiek feit. De CD&V, maar ook Jean-Luc kan dit niet negeren. Ik hoor al 4 jaar dat onze bevolking Dehaene terug wil in de nationale politiek. Bovendien merk ik dat dit signaal de laatste maanden heel sterk is toegenomen. Dit blijkt nu ook uit de recente opiniepeilingen."

"Dehaene lijkt onverzettelijk. Toch ben ik ervan overtuigd dat, als we met zeer velen blijven aandringen, hij op zijn besluit zal terugkomen. Ik wil daar een steentje toe bijdragen door iedereen de kans te geven een petitie te ondertekenen op de website  http://www.dehaene-erop.tk ".

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
 
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.