Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 3.01 – 19 januari 2003
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  Woordje vooraf

Dit is het eerste nummer van de derde jaargang van Zelzate@rem. Mijn excuses dat het wat op zich liet wachten. De drukke nieuwjaarsperiode (ja ook recepties) met bovendien twee zittingen van de gemeenteraad zorgden dat ik hiervoor nog niet de nodige tijd kon vrijmaken. Ik wens u veel leesplezier toe. Aarzel niet te reageren wanneer u dit nodig vindt.

Voor zover dit nog niet is gebeurd wens ik u allen een gezond, gelukkig en voorspoedig 2003 toe, gespaard van alle tegenslagen.

 *  ACW nam omgeving Groenplein onder de loep

Het ACW van Zelzate, de koepel van de katholieke verenigingen, voerde gedurende 2002 een buurtonderzoek in de omgeving van het Groenplein en toetste de vaststellingen aan de accentennota 2000-2006 die het ACW-bestuur opstelde bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2000.

Het buurtonderzoek omvatte drie luiken:

* eigen waarnemingen van de ACW-bestuursleden bij een observatiewandeling

* uitgebreide enquête van 24 personen of gezinnen in diverse straten in de buurt

* openbare hoorzitting op 4 december 2002 met deelname van een 40-tal inwoners

 

Jozef Peirens overhandigde het eindrapport "De toekomst van het Groenplein en omgeving" officieel aan schepencollege en gemeenteraad tijdens het halfuurtje van de burger op de gemeenteraad van 7 januari 2003.

Tijdens diezelfde zitting bracht CD&V-gemeenteraadslid Martin Acke de raakpunten van het buurtonderzoek met het renovatiedossier van het Groenplein ter sprake. De burgemeester beloofde rekening te houden met deze inbreng bij het verder uitwerken van het de plannen.  >>> voor meer informatie.

 *  Eddy Wally wordt eerste ereburger van Zelzate

Op 15 januari 2002 werd Eddy Wally op het gemeentehuis gehuldigd als de eerste ereburger van Zelzate.

>>> voor meer informatie en enkele foto’s

 *  Politieraad op 20 januari 2003

De volgende zitting van de politieraad van de zone Regio Puyenbroeck gaat door op maandag 20 januari 2003 om 19u00 in de raadszaal van het gemeentehuis van Lochristi. De zitting kan worden bijgewoond door geïnteresseerden.

Agenda openbare zitting:

1. Eedaflegging

2. Vacantverklaring betrekking van Calog C in het kader van de eerste mobiliteitscyclus van 2003

3. Mededeling leasing 3 voertuigen

 *  CD&V-Kamerlijst voor 18 mei 2003

Zoals reeds eind december aangekondigd in mijn nieuwsbrief Zelzate@rem N° 2.29 besliste de regering de verkiezingen voor Kamer en Senaat te vervroegen naar 18 mei 2003. Dit betekent dat de partijen een tandje zullen bijsteken om hun kiescampagnes op gang te trekken.

Op zaterdag 11 januari 2003 keurde het Oost-Vlaamse CD&V-partijbestuur met overgrote meerderheid de rangschikking van de kop van de CD&V-Kamerlijst goed:

1. Tony VAN PARYS - Gent

2. Pieter DE CREM - Aalter

3. Greta D'HONDT - Zele

4. Paul TANT - Kruishoutem

5. Joke SCHAUVLIEGE - Evergem (Ertvelde)

6. Annemie WAUMAN - Sint-Niklaas

Als 1ste opvolger : Eddy COUCKUYT - Aalst (Herdersem)

Lijstduwer bij de effectieven: Jacques D'Hooghe – Oudenaarde

>>> voor meer informatie over deze kandidaten

 *  Geen appartementen in Zelzaatse watertoren

De Zelzaatse watertoren werd gebouwd in 1952 door architect Geo Bontinck en geraakte reeds jaren geleden in onbruik. Al jaren staat hij te verkommeren. De toren torste een tijdje de zendantenne van de vrije radio ZRO-Mietje Stroel, tot deze in september 1999 moest wijken voor gsm-antennes voor het toenmalige KPN-Orange Belgium.

Reeds in augustus 1997 gaf de gemeenteraad zijn goedkeuring voor de verkoop van de watertoren aan de Zelzaatse Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij om er een sociaal woningproject te organiseren. Om dit mogelijk te maken moest de gemeente de bestemming van het perceel van de watertoren wijzigen van "zone voor openbaar nut" naar "zone voor sociale woningbouw". Deze procedure nam heel wat tijd in beslag: pas in september 2001 was de zaak rond.

Na goedkeuring van het subsidiëringsdossier door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij, ook al een tijdrovende procedure, vroeg en bekwam de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij in het voorjaar van 2002 uiteindelijk een bouwvergunning voor het omvormen van de watertoren van Zelzate tot 13 sociale koopappartementen.

                        >>> meer info over dit project

Men hoopte om de uitvoering gedurende 2003 te kunnen starten. Bij de aanbesteding bleek de prijs echter veel hoger te zijn dan de raming van architectenbureau Atelier 4. De bouwmaatschappij en de architect bekeken het dossier opnieuw, maar blijkbaar kon onvoldoende bespaard worden op het ontwerp om binnen het toegezegde budget van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij te blijven.

Oswald Adriaensen, de voorzitter van de kersverse fusiemaatschappij van de twee Zelzaatse huisvestingsmaatschappijen, verklaarde onlangs dat de plannen worden afgevoerd wegens te duur.

Dit betekent ook dat de geplande verkoop van het perceel van 2.000 m2 met de watertoren door de gemeente aan de huisvestingsmaatschappij niet doorgaat. Deze ontvangst van 1,3 miljoen BEF of € 32.226 werd trouwens met stille trom afgevoerd op de begroting van 2003. De kosten dat dit dossier voor de gemeente teweeg heeft gebracht… ook daar zwijgt men over in alle talen.

 *  Zelzaatse roodblauwe zeepbel spat uiteen !

Zelzate beleefde de vorige weken woelige tijden… er ging geen dag voorbij of onze gemeente kwam in het nieuws.  De verslaggevers van radio, televisie en kranten beleefden hoogdagen. De soapserie over de Zelzaatse rood-blauwe bestuurscoalitie kende uiteindelijk een dramatische, maar toch niet volledig onverwachte ontknoping.

Slechte start

Het moet gezegd dat het huwelijk in 2000 al onder slechte omstandigheden tot stand kwam. De SP verloochende een voorakkoord met de CD&V om met de VLD in scheep te gaan. Bovendien stelden de socialisten strenge voorwaarden: Hubert Stuyvaert en Frederik Uyttendaele mochten geen schepen worden, Lieve Ryckaert en Lucien Pardo wel. Na zwaar bemiddelen vanuit Gent kwam er uiteindelijk toch een SP-VLD-akkoord met Stuyvaert en Uyttendaele uit de bus. Er waren echter zware wonden geslagen. Bij deze hele hetze liep VLD’er Lucien Pardo over naar de SP.

Anderzijds werd Frank Bruggeman bij de ZOW aan de dijk gezet en opgenomen in de VLD-fractie.

De SP begon de VLD al vlug te treiteren en deed eind maart 2001 een machtsgreep in de vzw Sportinstellingen om daar de alleenheerschappij te verwerven. >>> voor meer informatie.

Alliantie sp.a-ZOW

Op 15 mei van 2001 verklaarden SP en ZOW een alliantie te sluiten en voortaan als één fractie binnen de gemeentelijke organen te zullen optreden. Dit nieuws sloeg in als een bom, want een paar weken daarvoor vroeg en kreeg oppositiepartij ZOW het vertrouwen en de stemmen van PvdA en CD&V om toch minstens iemand vanuit de oppositie in het bijzonder overlegcomité (zeg maar het dagelijks bestuur) van het OCMW te krijgen. Blijkbaar kaderde ook dit in een vooraf bedacht bedrieglijk scenario van de socialisten en ZOW om op die wijze de alleenheerschappij over het OCMW te verwerven.
>>> voor meer informatie.

Vanaf dan ging de relatie tussen rood en blauw langzaam aan bergaf. Als de blauwen zich voegden, dan was er geen vuiltje aan de lucht. Wanneer ze zich roerden, dan besliste rood toch. Dat was ook niet bevorderlijk voor de interne spanningen binnen de VLD. Op 17 oktober 2002 werd Stuyvaert buitengezet in zijn eigen partij wegens te eigengereid optreden en permanente afwezigheid op vergaderingen en colleges. Stuyvaert riep ziekte in als excuus maar het mocht niet baten… zijn bevoegdheden werden hem ontnomen en toegevoegd aan het pakket van Frederik Uyttendaele.    >>> voor meer informatie.

Begroting 2003

Niet voor lang echter. De begrotingsbesprekingen voor 2003 gooiden nogmaals roet in het eten. Het schepencollege kon de dramatische financiële toestand van de gemeente Zelzate niet blijven voor zich uit schuiven. Besparingen en belastingverhogingen waren dus onvermijdelijk… en dit al voor het derde jaar na elkaar. De sterke belastingverhogingen vielen absoluut niet te rijmen met het lokale coalitieakkoord (max. 7% personenbelasting) en met de beloftes tot belastingverlaging van de regering Verhofstadt. Dit verklaart voor een groot stuk de houding van de VLD. We mogen immers niet vergeten dat de federale verkiezingen in aantocht zijn.

De voorbije jaren was het OCMW steeds de grote twistappel tussen sp.a en VLD. De socialisten blijven maar meer middelen vragen voor een sterkere uitbouw van het OCMW, terwijl de liberalen vinden dat ook hier te weinig inspanningen tot besparen worden gedaan. Toch dreef de sp.a, daarbij gesteund door de ZOW, zijn wil door en negeerde haar VLD-partner bij de begrotingsopmaak. Als gevolg daarvan stuurde de VLD eind december zijn kat naar de OCMW-raad en weigerde het OCMW-budget goed te keuren, tot grote woede van de sp.a.

Ook bij de stemming van het OCMW-budget in de gemeenteraad op 7 januari 2003 verliet de VLD-fractie de vergadering. In een verklaring vooraf drongen zij aan op uitstel van de stemming en beter overleg. De drastische extra belastingmaatregelen waren voor hen onaanvaardbaar en er moest gezocht worden naar verdere besparingsmogelijkheden. Ook de inschrijving van een ontvangst van € 500.000 voor cross border lease van het rioleringsnet was voor de VLD uit den boze vanwege de te grote onzekerheid.

De woede van de socialisten vertaalde zich in het aan de kant zetten van de VLD in het schepencollege. De gemeenteraad startte dan ook met een uur vertraging om vooraf een spoedzitting van het schepencollege te houden. Hierbij werd beslist dat de bevoegdheden van VLD’er Frederik Uyttendaele (financiën – openbare werken en gebouwen – lokale economie) respectievelijk werden herverdeeld naar Paul Tollenaere, John Schenkels en Rony Schatteman.  >>> voor meer informatie.

De begroting 2003 met de bijbehorende belastingen werd uiteindelijk enkel goedgekeurd door sp.a en ZOW. De VLD en Hubert Stuyvaert stemden uiteindelijk met de andere oppositiepartijen tegen.

Besluit:  Zelzate wordt voortaan bestuurd door de socialisten die kunnen rekenen op de stemmen van de ZOW. Stuyvaert en Uyttendaele blijven zetelen als schepen (dit kan hun wettelijk immers niet afgenomen worden) met een volwaardige schepenwedde.

De CD&V-fractie houdt zich afzijdig in dit conflict tussen socialisten en liberalen. Toch bewijst de gang van zaken dat de sp.a van Zelzate zich profileert als een zeer onbetrouwbare politieke partij die enkel belust is op het maximaal verwerven van macht… kost wat kost. Dit bevordert zeker niet de algemene beeldvorming over de politiek en daar zijn alle partijen slachtoffer van.

De CD&V-fractie waarschuwde de gemeenteraad al verschillende jaren tevergeefs voor de dramatische wending van de gemeentelijke financiën.  Vandaag krijgt de Zelzaatse belastingbetaler voor het derde jaar op rij de rekening gepresenteerd en valt het wanbeleid niet meer te ontkennen. Wij kunnen slechts hopen dat de ogen van de Zelzaatse kiezer ooit eens open gaan en bekwamer mensen naar het schepencollege stuurt.

 *  Het Zelzaatse verenigingsleven !

De komende weken zijn diverse activiteiten gepland die uw bijzondere aandacht verdienen:

KAV en KVLV organiseren regelmatig ontspannende en vormende activiteiten: zo ook komende maandag, dinsdag en woensdag. Dinsdagavond organiseert het ACW een geleid bezoek aan de gemeentelijke bibliotheek en organiseert aansluitend zijn nieuwjaarsreceptie. KWB richt samen met de oudercomité's van Sint-Laurens op donderdag 23-01 een gespreksavond in over 'Tieners zijn wel te genieten'. 's Anderendaags gaat op het gemeentehuis de nieuwjaarsreceptie van de erkende gemeentelijke raden door. Door gebrek aan betrouwbaar natuurijs verplaatst de Gezinsbond zich op zaterdag 25-01 naar de Yeti te Eeklo voor een partijtje schaatsen. Die avond kan het ook rustiger op de nieuwjaarsreceptie van ATB Natuurvrienden in den Bos. Verzamelaars kunnen op zondagmorgen 26-01 op De Katte terecht. Phila Zelzate organiseert er een ruil- en ledenvergadering in café Jenny.

De week nadien komen vooral de cultuurliefhebbers volop aan hun trekken: op woensdag 29-01 voor de Toneelvoorstelling "Het gezin van Paemel" met de Gezinsbond en op vrijdag 31-01 voor een concert in de Sint-Laurentiuskerk ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van Davidsfonds Zelzate. Wacht niet te lang met de aanschaf van kaarten.

>>> zie Martin Acke’s activiteitenkalender

Ik besef dat dit lijstje absoluut niet compleet is... aarzel echter niet om ook uw activiteiten of jaarprogramma door te geven voor opname in mijn kalender. Dit is compleet gratis.

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
 
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.