Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.24 – 8 november 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  7de Nacht van de Duisternis

Op zaterdag 9 november 2002 organiseren de Bond Beter Leefmilieu (BBL) en de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde (VVS) de zevende Nacht van de Duisternis.

Bedoeling is om het beleid en de bevolking bewust te maken van de lichthinderproblematiek. Overmatige openbare verlichting zorgt immers niet alleen voor lichthinder, maar stuwt ook de energiefacturen fors de hoogte in. Het schepencollege van Zelzate heeft op 9 juli beslist om net als vorige jaren geen medewerking aan deze actie te verlenen. Een reden wordt hiervoor niet opgegeven.

Niettegenstaande deze negatieve houding van het schepencollege kunnen inwoners wel aan deze symbolische actie meewerken, door bijvoorbeeld de verlichting van oprit en tuin die avond zoveel mogelijk uit te schakelen. Ook de Zelzaatse handelszaken worden opgeroepen om tussen 20 en 22 uur de lichtreclames aan hun zaak te doven.

>>> zie bericht Bond Beter Leefmilieu hieromtrent

 *  Gemeenteraad verwelkomt Andréa Wolfaert

Marion Kasse, sp.a-gemeenteraadslid en echtgenote van de huidige OCMW-secretaris Gerdy Haes, gaf om familiale redenen haar ontslag als gemeenteraadslid. Na Freddy De Vilder (was verkozen maar heeft zijn mandaat niet opgenomen), Marc Thienpondt en Mario Willems is zij het vierde sp.a-raadslid dat uit de gemeenteraad verdwijnt.

Haar opvolgster, Andréa Wolfaert, legde dinsdag de eed af als gemeenteraadslid. Andréa is 54 en woont in de Kreekstraat, zij is actief in het verenigingsleven en werd recent voorzitster van het Vermeylenfonds.

>>> nieuwe samenstelling gemeenteraad

 *  Burgemeester blijft fietsers door de modder sturen

Het wegdek van de Leegstraat richting Oudenburgse Sluis verkeert in dergelijk lamentabele toestand dat fietsen er gevaarlijk is. Toen CD&V-raadslid Martin Acke deze toestand begin van het jaar aanklaagde, besliste de burgemeester tot een doorrijverbod voor fietsers en een omleiding via de Sint-Franciscusdijk in afwachting van de heraanleg van riolering en wegdek.

Met het donkere winterseizoen in aantocht en de drukke werkzaamheden van de landbouwers in de polder vroeg Martin Acke begin oktober in de gemeenteraad om het doorrijverbod van fietsers gedurende de winterperiode op te heffen. Fietsen langs de onverlichte, afgelegen en gevaarlijk slijkerige Sint-Franciscusdijk houdt immers in dit seizoen meer veiligheidsrisico's in dan langs de slechte Leegstraat.

De burgemeester beloofde de zaak te herbekijken maar daar bleef het bij. Tot op vandaag worden de fietsers nog steeds omgeleid in onverantwoorde omstandigheden. Tal van fietsers negeren om die reden trouwens het verbod. Wanneer zij echter in de Leegstraat aangereden worden op een plaats waar ze wettelijk niet mogen rijden, riskeren zij juridisch hiervoor aansprakelijk te worden gesteld.

Martin Acke herhaalde dinsdag op de gemeenteraad zijn vraag aan de burgemeester om dringend het politiereglement in te trekken. De burgemeester stelde dat hij de brandweer bij de oefening deze week het slijk zou laten wegspuiten maar beloofde nog niet om het doorrijverbod voor fietsers in de Leegstraat effectief op te heffen.

>>> zie foto's

De toestand is, wellicht na het brandweeroptreden, iets verbeterd maar toch ligt de Sint-Franciscusdijk er op verschillende plaatsen terug erg glad bij. Het is nu eenmaal een landbouwweg en men kan moeilijk verwachten dat de landbouwers constant met een borstel achter hun machines lopen.

 *  Centraal milieuklachtenmeldpunt Gentse kanaalzone

De gemeenten Zelzate en Evergem, stad Gent, het autonoom Havenbedrijf Gent, de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaams Gewest sluiten voor de duur van zes jaar een samenwerkingsovereenkomst voor oprichting van een milieuklachtenmeldpunt in de Gentse kanaalzone. Dit maakt deel uit van het uitvoeringsprogramma milieukwaliteiten van het strategisch plan voor de kanaalzone. Ook inwoners van andere omliggende gemeenten kunnen hiervan gebruik maken.

Doelstellingen:

*  één aanspreekpunt voor de bewoners voor milieuklachten
*  de lokale hinderbeleving duidelijk in kaart brengen
*  efficiënte klachtenregistratie- en opvolging
*  betere communicatie met de bewoners.

Het finale doel is de reductie van de lokale hinderproblemen.

Vanaf vrijdag 8 november om 18u00 treedt het gratis telefoonnummer 0800/92999 in werking. Het is de bedoeling dat de beller tijdens de kantooruren in eerste instantie terecht komt bij de milieudienst van zijn eigen stad- of gemeentehuis en bij onbeschikbaarheid daarvan of buiten de kantooruren wordt doorverbonden naar de havenkapiteindienst van het Havenbedrijf Gent (7 dagen op 7 en 24 uren op 24 bemand). Er kan ook gekozen worden om rechtstreeks naar de afdeling Milieuinspectie doorgeschakeld te worden.

 *  Zelzaatse riolering weldra onder Amerikaanse vlag?

Zelzate zit met plannen om het eigen rioleringsnet via "cross border lease" in concessie te geven aan een Amerikaanse geldschieter. De gemeenteraad toonde via een principiële akkoord tot deelname zijn interesse voor verder onderzoek, maar verbond zich nog tot niets.

Deze "cross border lease" komt er in feite op neer dat het bestaande rioleringsstelsel wordt geherfinancierd door middel van een langlopende concessie aan een Amerikaanse onderneming en dat het gemeentebestuur dit onmiddellijk via een kortlopende concessie over 25 jaar terugneemt.

Voor het gemeentebestuur is hieraan een groot éénmalig financieel voordeel verbonden van honderdduizenden euros. Ook de Amerikaanse investeerder wint hierbij omdat hij, bij een langdurige concessie, volgens de Amerikaanse wetgeving wordt beschouwd als de economische eigenaar waardoor hij afschrijvingen kan doen op het geïnvesteerd kapitaal. In België blijft het gemeentebestuur de economische en juridische eigenaar zodat de controle over het rioleringsnet blijft behouden.

Onze waterleverancier TMVW bood het gemeentebestuur aan om gratis de mogelijkheden en de interesse bij de verschillende aangesloten gemeenten te onderzoeken en op te treden als bemiddelaar bij het zoeken naar een geldschieter. Pas nadat TMVW op korte termijn bijkomende gegevens beschikbaar zal stellen in verband met het bestek, juridische gevolgen, enz... zal de gemeenteraad zich opnieuw over eventuele verdere deelname moeten uitspreken. Dit zou eind van dit jaar rond moeten zijn.

Opmerkelijk in de hele discussie was dat de burgemeester dit dossier absoluut niet kende en dit ook onomwonden toegaf. Zijn redenering was: we verbinden ons momenteel nog tot niets en we geven met dit principebesluit enkel aan dat Zelzate interesse heeft dat dit dossier verder onderzocht wordt. CD&V-fractieleider Martin Acke stelde dat zijn fractie omwille van de lege gemeentekas kon instemmen met deze herfinanciering maar wees op de diverse risico's en onduidelijkheden.

>>> zie discussie op de gemeenteraad

 *  Schepen Hubert Stuyvaert zonder bevoegdheden

VLD-fractieleider Frank Bruggeman deelde op de gemeenteraad mee dat zijn fractie voortaan geen rekening meer houdt met de visie van Hubert Stuyvaert omdat deze buiten het Zelzaats VLD-bestuur is gezet.

Stuyvaert reageerde door te stellen dat hij als VLD-VVDer in de gemeenteraad blijft zetelen, zolang de hogere partijorganen niet beslissen dat hij daadwerkelijk uit de VLD wordt gezet.

Het schepencollege besliste intussen om de eerste schepen zijn enige bevoegdheid, financiën, toe te wijzen aan schepen Frederik Uyttendaele. Hem ontslaan als schepen kan niet. We hebben dus voortaan een eerste schepen zonder portefeuille maar met een dik betaalde wedde. De gemeenteraad besliste het vertrouwen in Stuyvaert op te zeggen en zijn mandaat als Commissaris bij de intercommunale TeveOost over te hevelen naar Charles Reynhout.

Velen zijn nu benieuwd naar de houding van VLD-VVD-raadslid Willy Leclercq in deze nieuwe situatie. Het is immers algemeen geweten dat Leclerq en Stuyvaert goed met elkaar opschieten.

De CD&V-fractie wenst zich neutraal te houden in deze interne VLD-crisis. Dat deze onverkwikkelijke zaak geen goed doet aan het vertrouwen van de inwoners in de politici mag echter duidelijk zijn.

 *  Aanvullende punten op agenda gemeenteraad

De oppositieraadsleden voegden een aantal punten toe aan de agenda van de vorige gemeenteraad die doorging op 5 november.

I. OPENBARE ZITTING

25. Verwaarloosde omgeving viaduct brug aan de Tweede Gidsenlaan (verwaarlozing groenzone - sluikstorten - zwerfvuil - graffiti - overwoekering voetpaden) - punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke

26. Informatie van de gemeenteraad over de recente massale voedselvergiftiging bij de brandweer - punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke

27. Protestmotie ingevolge de onaanvaardbare meerkost van de politiehervorming voor de gemeenten - punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke

28. Voorstel voor motie tegen de dreigende Bush-oorlog – punt toegevoegd door PVDA-raadsleden Frans Van Acoleyen en Dirk Goemaere

II. GEHEIME ZITTING

12. Informatie van de gemeenteraad over de omstandigheden van de verdrinking van een vierjarig meisje in het Zelzaatse zwembad en de mogelijke verantwoordelijkheden - punt toegevoegd door CD&V-raadslid Martin Acke

>>> nadere toelichting van deze punten

 *  Brandweerkazerne krijgt nooduitweg

Het schepencollege is halsoverkop in actie geschoten na de oproep in mijn vorige nieuwsbrief om dringend een alternatieve uitweg te creëren voor de brandweerkazerne in de Burgemeester Jozef Chalmetlaan, teneinde vertraging van de werken te voorkomen.   >>> zie vorige nieuwsbrief

De firma Van Gorp, de aannemer van de rioleringswerken van de Chalmetlaan, kreeg de dringende bijkomende opdracht om enkele brandweergarages te slopen teneinde een uitweg te voorzien naar de Burgemeester Camille Leynlaan.

>>> zie foto's

 *  December wordt druk voor de gemeenteraadsleden

Het schepencollege kondigde voor de maand december maar liefst drie gemeenteraadszittingen aan: dinsdag 10 december (technische zitting met ondermeer bespreking brandweer), dinsdag 17 december (bespreking OCMW-begroting 2003) en donderdag 19 december (bespreking gemeentebegroting 2003).

Het wordt bijgevolg een zeer drukke eindejaarsmaand voor de gemeenteraadsleden.

 *  Frank De Winne achterna

De komende weken worden terug volop activiteiten georganiseerd in onze gemeente. Voor iedereen is er wel iets te beleven.

Zie  Martin Acke’s Activiteitenkalender.

Toch een uitblinker: de 7de Nacht van de Duisternis inspireerde het Davidsfonds tot het organiseren van een multi-media voordracht over "Recente ontwikkelingen in de sterrenkunde". De voordracht wordt gebracht door Ronny Martens, voorzitter van de RUG-Volkssterrenwacht A. Pien en gaat door op dinsdag 12 november in de Kring in de Kerkstraat.

Wie er echt niet genoeg kan van krijgen kan op 10 december deelnemen aan het aansluitend bezoek van de Volkssterrenwacht Armand Pien in Gent. 

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
 
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.