Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.22 – 13 oktober 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  Jeugd verwijt politiekers gebrek aan belangstelling

Jörge Engels, voorzitter van de Zelzaatse Jeugdraad, deed op de gemeenteraad van 8 oktober tijdens het halfuurtje van de burger zijn beklag over het gebrek aan aandacht van de politiekers voor de jeugd van Zelzate en over de gebrekkige medewerking van het gemeentebestuur op dit vlak.

Hij bracht volgende klachten ter sprake:

*        slecht beheer van het materiaal van de jeugduitleendienst door de technische dienst van de gemeente

*        briefwisseling van de jeugdraad naar het gemeentebestuur die niet beantwoord wordt of zoek raakt

*        te weinig betrokkenheid van de politiekers bij het jeugdbeleid in de gemeente

*        er is veel werk gemaakt van het jeugdwerkbeleidsplan, maar er staan veel zaken in die niet worden uitgevoerd

*        er is te weinig overleg tussen het jeugdhuis Kiepietiezie en het gemeentebestuur

*        het onderhoud van veel speelpleintjes laat te wensen over.

Het werd zeer stilletjes aan de schepentafel bij deze onverbloemde publieke kritiek. Paul Tollenaere, schepen van jeugd, schoof ongemakkelijk heen en weer op zijn stoel. De burgemeester reageerde in zijn gekende intimiderende stijl. De zwarte piet werd zowaar doorgeschoven naar de jeugd zelf, die vaak gebrek aan verantwoordelijkheidszin zou vertonen. Hij haalde een aantal voorbeelden aan waarbij de jeugd in de fout was gegaan en nuanceerde de ten laste gelegde zaken met "er worden langs weerskanten fouten gemaakt". Hij drong aan op actualisatie van de afspraken tussen jeugdraad, jeugddienst en technische dienst, maar waarschuwde anderzijds voor strikte toepassing van het reglement.

De CD&V-fractie heeft steeds belangstelling getoond voor het jeugdbeleid tijdens de overlegmomenten in de gemeenteraad en daarbuiten. Wij hebben ook het jeugdwerkbeleidsplan goedgekeurd, zelfs met felicitaties aan de jeugdraad. Het is finaal het schepencollege dat dit plan in samenspraak met de jeugdraad moet uitvoeren. Blijkbaar faalt het schepencollege hierin, wellicht door een gebrek aan visie, communicatiebereidheid en permanente opvolging.

>>> meer gegevens over deze discussie

 *  Extra parkeerplaats op Pierets De Colvenaerplein

Het schepencollege besliste op het Pierets De Colvenaerplein 20 parkeerplaatsen aan te leggen. Bij het origineel concept was sprake van groen op dit plein. Door dit als meerwerk bij het dossier Chalmetlaan te programmeren stelt het schepencollege de gemeenteraad voor een voldongen feit.

De voorbije jaren is de handelsactiviteit op dit verlengstuk van de Grote Markt toegenomen, waardoor de roep naar parkeermogelijkheden is vergroot. Ook de plaatselijke bushalte zorgde voor een storende factor. Mooi meegenomen voor onze bestuurders is de extra te verwachten parkeeropbrengst.

>>> voor meer informatie

 *  Betaalt Zelzate parking voor gemeenschapsschool?

Het schepencollege wil naast de lagere school "De Reigers" van het gemeenschapsonderwijs een parking van 27 plaatsen aanleggen en heeft hiertoe, buiten medeweten van de gemeenteraad, een ontwerp laten opmaken.

Op zich is een parking op die plaats geen slecht idee. Het in- en uitstappen van schoolkinderen wordt immers veiliger en een groot deel van de plaatselijke parkeerdruk door wagens van leerkrachten van het gemeenschapsonderwijs valt weg.

Toen Martin Acke de burgemeester hierover in de gemeenteraad ondervroeg bleek echter dat het schepencollege deze parking op privé-terrein wil bekostigen vanuit de Zelzaatse gemeentekas. Aangezien een gemeentebestuur geen investeringen mag doen op privé-grond moet de school dan wel eerst de gronden gratis afstaan aan de gemeente. In de praktijk betekent dit dat de Zelzatenaar zou betalen voor een parking ten bate van de personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs. Dit is geen correcte gang van zaken.

De vrije scholen van Sint-Laurens hebben de voorbije jaren met eigen middelen zwaar geďnvesteerd in de aanleg van een parking met uitweg naar de Leegstraat ter hoogte van de Wachtebekestraat en in de aanleg van een parking tussen de Grijphoek en de Kennedylaan met uitweg naar de Kerkstraat, teneinde de parkeeroverlast in de straten rond de school te verminderen. De resultaten hiervan zijn in de omgeving duidelijk zichtbaar.

Eenzelfde inspanning mag worden verwacht van de gemeenschapsscholen door de parking met eigen middelen (Vlaams overheidsgeld) aan te leggen. Door dit met Zelzaats geld te willen bekostigen benadeelt het sp.a-VLD-college niet alleen de Zelzaatse belastingbetaler maar bevoordeelt ook één bepaald onderwijsnet.

De burgemeester stelde dat het schepencollege, binnen de beperkingen van 10% van het budget van het dossier Chalmetlaan, zelfstandig mag beslissen over eventuele meerwerken en dat de gemeenteraad zich hier in dit stadium niet mee moet bemoeien. Hij verweet de CD&V fanatisme en stelde dat de gemeenteraad bij de latere overdracht van de gronden nog voldoende kans zou hebben om over deze zaak te debatteren.

CD&V-raadslid Martin Acke zal dit debat echter niet afwachten.

>>> voor meer informatie

 *  Gratis parkeren voor schepenen en personeel

Onze schepenen verdedigden de voorbije maanden met hand en tand de noodzaak van het betalend parkeren in Zelzate-Centrum. Toch zijn zij niet zinnens om zelf één frank parkeerbelasting te betalen.

Nadat het ministerie hun verbood om gratis plaatsen voor politie en gemeentepersoneel te reserveren op de betalende parking Vredekaai hebben zij beslist om een deel groenzone langsheen de Havenlaan om te vormen naar een (gratis) parking voor het schepencollege en het gemeente- en politiepersoneel.

Hiermee verheffen zij zich niet alleen boven “de gewone burger”, maar discrimineren ronduit de werknemers van de bedrijven en handelszaken in het Zelzaatse centrum die wel moeten betalen.

 *  Maar komt er wel betalend parkeren?

De meerderheid wil zo snel mogelijk parkeerautomaten plaatsen. De lege gemeentekas schreeuwt immers om geld.

Wegens gebrek aan eigen financiële middelen en personeel wil de gemeente het beheer van de parkeermeters in concessie aan een privé-firma geven. Daar wringt het schoentje momenteel. Die firma wil er natuurlijk ook een flinke stuiver aan verdienen. Hardnekkige geruchten beweren dat er te weinig geld zou overschieten voor de Zelzaatse kas en dat de zaak misschien uiteindelijk toch niet zou doorgaan.

Burgemeester Schenkels wou in een commissiezitting noch ja noch nee antwoorden op de vragen van CD&V-gemeenteraadslid Martin Acke hieromtrent.

Wij blijven hopen tot de laatste snik dat het college deze stomme beslissing niet kan uitvoeren.

 *  Uitbreiding Matexi-wijk

Het gemeentebestuur kreeg een aanvraag tot verkaveling van een terrein in het verlengde van de Joannes Stobbaertstraat in 14 loten.

Via een door 42 personen ondertekende petitielijst dienden de huidige bewoners van de wijk bezwaar in. Zij vrezen voor de veiligheid van de kinderen en betreuren dat een deel van de bebossing rond de wijk verdwijnt. Aan het kruispunt van de Westkade met Charles Andriesstraat, moet het verkeer komende van het centrum voorrang verlenen voor het verkeer van de wijk. In de praktijk gebeurt dit veelal niet. Bij uitbreiding van de wijk zal die toestand volgens de bewoners nog gevaarlijker worden.

De gemeenteraad ging toch unaniem akkoord met de verkaveling en legde de voorwaarden vast voor aanleg van wegenis, voetpaden en nutsleidingen. Martin Acke wist de gemeenteraad er wel toe te overhalen om toch enigszins rekening te houden met de bekommernissen van de inwoners door in de Westkade een bijkomende waarschuwing te plaatsen die erop wijst dat de voorrang van rechts van toepassing is en de wijkbewoners voorrang hebben op het verkeer komende vanuit het centrum.

>>> voor meer informatie

 *  Invoering blauwe zone in tal van straten

Meerderheid tegen minderheid werd het Zelzaats reglement op de politie van het wegverkeer aangepast met een aantal wijzigingen die te maken hebben met de invoering van het betalend parkeren:

*        Invoering van blauwe zone in de Stationsstraat, Westkade (van Stationsstraat tot Groenstraat), Leegstraat (van Kerkstraat tot Wachtebekestraat), Peperstraat, Vredekaai (van R4 tot Oscar Boultonstraat), Burg. J. Chalmetlaan (van P. De Colvenaerplein tot Verbroederingslaan), Marktstraat en Korte Straat.

*        Van krachtstelling van de rode, gele en groene betalende parkeerzones.

>>> voor meer informatie

 *  Meer parkeerplaatsen voor mindervaliden

De gemeenteraad stemde unaniem voor het voorzien van flink wat extra parkeerplaatsen voor mindervaliden. Martin Acke wees erop dat door de invoering van het betalend parkeren, de voorbehouden plaatsen sneller zullen ingenomen worden dan vroeger. De gemeenteraad ging in op zijn vraag om, naast de 7 voorgestelde bijkomende plaatsen op de Grote Markt, ook op de parking tussen Oost- en Westkade een aantal extra plaatsen voor mindervaliden te voorzien.

 *  Gemeenterekening 2001 sterk in het rood

Op de vorige gemeenteraad werd de gemeenterekening van 2001 besproken, de laatste in Belgische frank. Daaruit bleek dat de CD&V-fractie de voorbije jaren niet overdreef toen ze stelde dat het gevoerde beleid de gemeente financieel aan de grond zou brengen.

De burgemeester beschuldigde de CD&V telkens van doemdenken en beweerde eind vorig jaar het dienstjaar 2001 af te zullen sluiten met een spaarpot van 16 miljoen BEF. Niet John Schenkels maar Martin Acke kreeg gelijk: de rekening 2001 vertoont uiteindelijk geen overschot van 16 miljoen maar wel een PUT VAN 16 MILJOEN FRANK.

De torenhoge bijdrage aan het OCMW eist zijn tol. De totale uitgaven bleven uiteindelijk 4 miljoen onder het totale goedgekeurde budget, niettegenstaande verschillende kredietoverschrijdingen voor een totaal van 2,1 miljoen. Bij de ontvangsten liep het in 2001 echter helemaal fout: 35,6 miljoen ontvangsten werden immers niet gerealiseerd. Van de voorziene 47 miljoen gemeentelijke belastingen werd er slechts 26 (amper 55%) daadwerkelijk geďnd.

Dit verklaart meteen waarvoor de sterke verhoging van de grondlasten en de parkeerbelasting moet dienen. We vragen ons luidop af of het schepencollege nog weet waar zij mee bezig zijn!

>>> voor meer informatie

 *  Verkeerswisselaar Zelzate-West tijdelijk verboden voor fietsers

Vanaf maandag mogen fietsers de N49 niet meer oversteken aan het kruispunt met de R4 richting Ertvelde.

De aannemer is ondertussen gestart met de aanleg van een fietserstunnel onder de Expresweg, waardoor later fietsers en voetgangers op veilige wijze het kruispunt zullen kunnen dwarsen.

In afwachting van de voltooiing (begin 2003), dienen de fietsers om te rijden via de Stoepestraat.

>>> meer gegevens over de werken aan de verkeerswisselaar

 *  Politieraad op 21 oktober 2002

De volgende zitting van de politieraad van de zone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate gaat door op maandag 21 oktober 2002 in de raadszaal van het gemeentehuis van Lochristi.

De vergadering start om 19.00 uur en is toegankelijk voor het publiek.

AGENDA

I. OPENBARE ZITTING

1. Goedkeuring vorig verslag

2. Aanstelling van de zonesecretaris van de politieraad. Er zijn twee kandidaten: mevr. Put Barbara (gemeentesecretaris Moerbeke) en dhr. Willy De Meyer (gemeentesecretaris Zelzate)

3. Goedkeuring begrotingswijziging nr. 1

4. Opmaak beginbalans: vaststelling waarderingsregels

5. Aanvraag tot verlenging van 1/5 loopbaanvermindering in een voltijdse betrekking door Tania De Vijlder, administratief medewerker Wijkpolitie Lochristi

6. Openstelling van bepaalde politie-ambten in onze zone, in functie van GPI 15

7. Uiteenzetting door de korpschef inzake de Operationele Dienst (het interventiegebeuren binnen de zone) – punt toegevoegd aan de agenda op vraag van politieraadslid Martin Acke

II. GEHEIME ZITTING

Geen agendapunten

 *  Info-avond van Unizo op 16 oktober

Op woensdag 16 oktober 2002 organiseert de middenstandsvereniging Unizo-Zelzate een informatie-vergadering gericht naar zelfstandigen. Twee onderwerpen komen hierbij aan bod:

*   De zoektocht naar personeel: toelichting van de bestaande steunmaatregelen voor tewerkstelling (met ondermeer het Aktiva-plan) door Jacques Demeyer (VDAB) en Guido Hacquaert (PWA-Zelzate).

*   De kanaalzone en zijn verkeer de komende 10 jaar: actuele informatie over de verkeerswerken rond Zelzate door Eric Lefebure en Leon De Lust (Unizo-Zelzate).

Deze info-avond gaat door in Hotel Restaurant Den Hof – ontvangst vanaf 19u30 – begin stipt om 20u00 – deelname bevestigen op 09-345.60.48 of info@denhof.be - inkom gratis voor leden Unizo - € 5,00 voor niet-leden.

 *  Waar naartoe de komende week?

Zoals elke week richten in onze gemeente tal van verenigingen diverse activiteiten in.

Aansluitend met open bedrijvendag brengt KWB-Zelzate een bezoek aan brouwerij Bios, de dames van KAV-Debbautshoek, KVLV en SVV plannen een uitstap terwijl KAV-centrum een vormende activiteit programmeert.

Davidsfonds-Zelzate is geďnteresseerd  in de manier waarop de Volvo-wagens worden gelost. Het Vermeylenfonds viert volgende zaterdag zijn 25 jarig bestaan. De Zelzaatse afdeling van de Gezinsbond doet zondag mee aan tal van activiteiten in Gent.

Ongetwijfeld zijn er nog veel andere verenigingen waarvan we de activiteiten niet kennen.

Geef ze gerust door voor gratis publicatie in Martin Acke’s Activiteitenkalender.

 

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.