Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.18 – 13 september 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  Zelzate in de ban van de graafmachines

 

Sedert deze namiddag is Zelzate-brug terug open voor het autoverkeer. Eindelijk!

De vier maanden lange onvrijwillige scheiding tussen beide kanaaloevers eiste immers een grote tol. Veel problemen voor wie het kanaal over moest, maar ook veel geklaag van Zelzaatse middenstanders die hun omzet sterk voelden dalen. Het is wraakroepend dat de overheidsdiensten zich niet meer inspanden om de duur van de werken in te korten. Zij zouden beter een voorbeeld nemen aan de manier waarop de Nederlanders de vorige weken te Tractaatweg aanpakten.

Diegene die dacht dat we het nu wel gehad hadden moeten we ontgoochelen. Het einde van de miserie is helaas nog niet in zicht.

De wegen- en rioleringswerken in het centrum

De wegen- en rioleringswerken aan de Chalmetlaan zijn volop aan gang maar zullen nog geruime tijd de bereikbaarheid van het centrum hinderen. Al bij al verliepen de werkzaamheden in Leegstraat, Franz Wittoucklaan en Pierets De Colvenaerplein vrij vlot, zonder al te veel hinder voor inwoners en middenstand. De aannemer had hierbij constant aandacht voor de toegankelijkheid van handelszaken en particuliere eigendommen. Er waren ook weinig schademeldingen.

Bij de werken aan de Notelaarstraat liet men wel een serieuze steek vallen. Daar startte de aanleg van de nutsleidingen met 2 à 3 weken vertraging waardoor de eigendommen gedurende lange tijd niet met de wagen bereikbaar waren.

>>> Meer info

Herstelling van de Tractaatweg

De stoere taal van onze burgemeester in de media kon niet verhinderen dat de Nederlanders gedurende de eerste helft van september de Tractaatweg voor alle verkeer afsloten. Daarmee werd het enig alternatief voor de tunnel onderbroken, met veel extra verkeershinder op de Kennedylaan tot gevolg. Europa is blijkbaar nog ver weg. Toch een pluim voor de Nederlandse aannemer die het complete wegdek tussen de grens en de afrit Westdorpe in een minimum van tijd afwerkte. Er werd zelfs een tijdelijke wegverlichting geïnstalleerd, gevoed door elektrogroepen, wellicht om ’s morgens en ’s avonds te kunnen doorwerken. Op 11 september ging de weg al terug open voor het verkeer.

De verkeerswisselaar Zelzate-West

De werkzaamheden aan de verkeerswisselaar N49-R4 te Zelzate-West startten begin augustus. Ze zullen ruim twee jaar duren en zowat 25 miljoen euro kosten. Gelukkig brachten de eerste werken, tijdens de onbeschikbaarheid van de brug, nog niet al te veel hinder. Toch verdient de signalisatie meer aandacht. Er gebeurden immers al meerdere ongevallen.

Ondertussen is men ook de 30.000 m3 fosforgips van de nooit gebruikte brugopritten aan het afgraven. Het materiaal bleek te onstabiel voor bruggenbouw en wordt teruggevoerd naar de plaats van afkomst: de gipsberg van Rhodia.

Om het doorgaand verkeer op de Expresweg en R4 tijdens de werken zo weinig mogelijk te hinderen zal een reusachtig rond punt worden aangelegd. Binnen die tijdelijke rotonde komt de bouwput voor de toekomstige tunnel naar Evergem. Toch valt te vrezen dat de wegversmallingen op de Expresweg regelmatig voor files zullen zorgen. Daarbij riskeren De Katte en het centrum van Zelzate dagelijks overspoeld te worden door sluipverkeer via Zelzate-brug.

CD&V zal eisen dat de veiligheidsdiensten hier extra maatregelen voor nemen.

>>> Meer info

De Westerschelde-oeververbinding

De werken aan de Westerschelde-oeververbinding lopen op hun einde. Op 14 maart 2003 gaat de tunnel tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen open. Vanaf dan mag door Zelzate een grotere stroom van verkeer worden verwacht van en naar de Nederlandse Tractaatweg. Het is dus hoog tijd dat Vlaanderen begint aan de realisatie van de ontsluitingswerken voor dit verkeer.

Zo voorziet men op de R4-Oost (Kennedybaan) de komende jaren de herinrichting van de knooppunten aan de Leegstraat, de Rijkswachtlaan en de N49-Expresweg (vanaf 2004) en de aanleg van een rond punt aan de Gebroeders Naudtslaan (al in 2003).

>>> Meer info

De oprit van de Kennedylaan, komende vanuit de richting van Nederland, naar de N49 richting Zelzate-tunnel, vormt nog een zwaar knelpunt. Er zou momenteel worden gewerkt aan een nieuw voorstel om de woningen in de Wachtebekestraat, Rozenlaan en Heidelaan maximaal te ontzien. Het initieel ontwerp voorzag immers onteigening van 17 woningen en een handelszaak met daarboven de bedreiging van de leefbaarheid van nog eens 11 woningen door de nabijheid van het talud van de oprit.

 *  De kerkfabrieken van Zelzate

De verantwoordelijkheid voor het beheer van een kerk ligt wettelijk in handen van een kerkfabrieksraad. In Zelzate hebben we een dergelijke raad voor de twee parochies Sint-Laurentius en Sint-Antonius van Padua. Pastoor Willy Vernimmen en burgemeester John Schenkels maken er van rechtswege deel van uit. De overige leden dienen om de zes jaar worden verkozen. In tegenstelling tot de gemeenteraden wordt niet de volledig raad gelijktijdig vernieuwd, maar om de 3 jaar de helft. In april 2002 hadden dergelijke verkiezingen plaats.

De samenstelling van de kerkfabrieksraden ziet er nu als volgt uit:

Kerkfabriek van de parochie Sint-Laurentius:

E.H. Willy Vernimmen (pastoor), John Schenkels (burgemeester), Gilbert Willems (voorzitter), Marilou Roegiers (secretaris), Paul Van Peteghem (schatbewaarder), Jozef Peirens, Aimé Vermeersch, Valère Buysse, Lieve Monbaillui en Fernand Simoens (raadsleden).

Kerkfabriek van de parochie Sint-Antonius van Padua:

E.H. Willy Vernimmen (pastoor), John Schenkels (burgemeester), Stefaan Magerman (voorzitter), Guido Hoste (secretaris), Walter Van Hoecke (schatbewaarder), Oswald Burggraeve, Hedwiga Hulstaert, Agnes Gouwy, August Cattoir, Hubert Van Hevele en Wilfried Onderdonck (raadsleden).

>>> meer info over de Zelzaatse parochies

 *  Plaatsen van borden langs gemeentewegen

Het plaatsen van aankondigingsborden voor activiteiten langs gemeentelijke wegen mag slechts na toelating van het schepencollege. Het gemeentebestuur krijgt hiervoor talrijke aanvragen, ook van verenigingen buiten Zelzate. Het college van burgemeester en schepenen besliste om enkel aan Zelzaatse verenigingen aangesloten bij de erkende raden toelating te geven tot plaatsing van dergelijke borden. Het gebruik van de gemeentelijke aanplakzuilen (de rioolbuizen) wordt daarentegen wel aan alle verenigingen toegestaan.

Dit lijkt me een overdreven en ondoordachte maatregel. Wildgroei van borden langs de wegen moet inderdaad worden vermeden, maar wat gaat men doen wanneer een circus zijn tenten in Zelzate opslaat of wanneer een school een (100-dagen)fuif organiseert, of wanneer een Zelzaatse horecazaak of een vereniging een activiteit op de Markt, op het Groenplein of op het Koophandelsplein organiseert? Er zijn bovendien tal van Zelzaatse verenigingen die niet eens kunnen aansluiten bij één of andere officiële gemeentelijke raad en toch volop bijdragen in het sociale leven van de gemeente.

CD&V-raadslid Martin Acke zal via de gemeenteraad het schepencollege voorstellen om het plaatsen van borden langs de gemeentewegen te reserveren voor organisaties op het grondgebied van de gemeente, ook al gebeuren die door niet-aangesloten verenigingen, organisaties of particulieren van binnen of buiten Zelzate. 

 *  De technische dienst van de gemeente

In de verkiezingspropaganda en in de beleidsverklaringen van het schepencollege kregen we ambitieuze plannen te horen. De technische dienst zou worden hervormd tot een goed geöliede machine. Een “rapid intervention team” en een “clean team” zouden ervoor zorgen dat de burger op zijn wenken wordt bediend. Grote jobs zouden worden uitbesteed zodat het eigen personeel meer ter beschikking kwam van de inwoners.

Twee jaar later moeten we constateren dat van deze plannen nog niet veel in huis is gekomen. De erbarmelijke toestand van het kerkhof begin september, de verwaarlozing van het speelpleintje in de Burg. Leynlaan, de slechte staat van vele voetpaden,… zijn hiervan duidelijke voorbeelden.

Vorig jaar werd de technische dienst gereorganiseerd en het personeelsbestand met drie personen verminderd. Blijkbaar werd te veel gesnoeid in personeel. De reorganisatie leek in het begin vruchten af te werpen. Er werden verschillende ploegen gedefinieerd: groendienst, reinigingsdienst, feestelijkheden, metsers, schilders, mechaniciens, elektricien, sanitair, containerpark en kerkhof. Al vlug bleek echter dat geen ruimte was voorzien om ziekte en afwezigheid van personeelsleden op te vangen, waardoor tal van personen dienen te worden ingezet in andere ploegen. De talrijke noodzakelijke onderlinge verschuivingen naar andere ploegen, vooral feestelijkheden en containerpark, zorgen voor ontwrichting van de organisatie.

Bovendien werden een aantal grotere projecten zoals de lokettenzaal van het gemeentehuis, de burelen van de technische dienst en het sanitair van de gemeenteschool, bij gebrek aan liquide middelen, door eigen personeel uitgevoerd. Daardoor bleef uiteraard minder ruimte over voor het dagelijkse onderhoud. Tot slot schort er ook iets met de motivatie van een paar mensen, wat dan weer zijn effect heeft op de algemene sfeer binnen de dienst.

Deze problemen dienen dringend worden aangepakt. De leiding van de technische dienst trekt al langer aan de alarmbel, maar vindt blijkbaar te weinig gehoor bij het schepencollege. Gevolg is dat, niettegenstaande er meer werken worden uitbesteed, men toch niet rond komt.

De gemeenteraad besliste om de voorbije vakantiemaanden jobstudenten in te zetten om de groenzones in de gemeente een grote beurt te geven. Er waren blijkbaar meer aanvragen dan plaatsen. Het schepencollege besliste dan maar om meer studenten voor een korte periode in te zetten. Uit allerlei bronnen vernamen we echter dat deze jongeren regelmatig voor andere taken zoals opruimen en transporteren van feestmateriaal, dranghekkens,… werden ingezet. Deze taken waren niet alleen in strijd met de beslissing van de gemeenteraad maar hielden ook hogere risico’s op ongevallen in.  Besluit: van de beloofde algemene grote zomerkuis van de gemeente is helaas vandaag weinig te merken.

 *  Locale economische adviesraad van start

Op 4 september ging de eerste samenkomst van de locale economische raad van Zelzate door in het gemeentehuis. Schepen van lokale economie Frederik Uyttendaele, voorzitter van deze raad, verontschuldigde zich voor het niet laten doorgaan van de eerder geplande vergadering van 3 juli omwille van medische verhindering en schetste doel en samenstelling van het orgaan. Er zal worden gepoogd om tegen december de statuten goed te keuren. Om de twee maanden komt de raad samen, behalve tijdens de grote vakantie.

>>> Voor meer info over samenstelling en doel van de economische raad

Via een kennismakingsronde kreeg iedereen de gelegenheid zichzelf voor te stellen:   >>> Leden

Er werd ook stilgestaan bij de mogelijkheden van tewerkstelling via het Activaplan, een subsidieproject dat ondernemers in staat kan stellen om langdurig werklozen goedkoop aan te werven. Voor meer informatie en aanvraagformulieren hiervoor kan u steeds terecht op het PWA-kantoor in de Brughuizen. In Acertief N° 13 – maart 2002, een magazine voor sociale wetgeving, personeelsbeleid en bedrijfsmanagement, kan u hierover interessante informatie lezen.

Het spreekt vanzelf dat de vergadering ook heel wat aandacht besteedde aan de in uitvoering zijnde en geplande werken in en om Zelzate. Daarbij kwamen vragen over eventuele toekomstige verkaveling van de gronden aan de westelijke kant van de Kennedybaan, nu de reservatiezone voor de spoorweg Axel-Gent naar de oostelijke zijde is verlegd. Ook de toekomstige ontsluiting van de industriezone “Karnemelkpolder” kwam ter sprake. Hoogstwaarschijnlijk zal de aansluiting van de Sint-Stevenstraat met de Tractaatweg in de toekomst verdwijnen, zodat een alternatieve ontsluiting zich de komende jaren zal opdringen.

Een ander punt van discussie bleek een collegevoorstel tot wijziging van de belasting op het openblijven van horecazaken na het normale sluitingsuur. Wanneer men vandaag na 1 uur open wil blijven, dient men al belasting te betalen. Hoe langer men wil open blijven hoe duurder.

>>> Tekst van het huidige belastingreglement

Het schepencollege denkt eraan om het verplichte sluitingsuur te verlengen tot 3 uur. Tot dan moet men niet betalen. Wil men langer open blijven dan zal men zeer diep in de geldbeugel moeten tasten: € 2.500,00 tot 4 u, € 3.720,00 tot 5 u en € 5.000,00 voor een doorlopende nachtvergunning. De uitzonderingen voor kermisperiodes en speciale gelegenheden blijven bestaan. Aan de basis van dit voorstel liggen de talrijke klachten van nachtlawaai en vandalisme in de omgeving van de Grote Markt.

De meningen waren verdeeld en de economische raad besloot vooraleer een advies te formuleren, een raadpleging te doen van de betrokken herberguitbaters.

 *  Gedaan met goedkoop wonen in Zelzate

 

De rood-blauwe meerderheid ging er jarenlang prat op dat het goedkoop wonen was in Zelzate. In twee jaar tijd is Zelzate inzake onroerende voorheffing echter geëvolueerd van de goedkoopste tot de duurste van de ons omgevende gemeenten. Deze plaats wordt gedeeld met de stad Gent, ook al een plaats waar socialisten en liberalen samen besturen.

U heeft het vast gevoeld bij het betalen van uw grondlasten. Voor een huis met een kadastraal inkomen van 40.000 BEF steeg de belastingaanslag van € 367,23 naar maar liefst  € 602,40 (+ 9.500 BEF). Ook de kleine eigenaar wordt niet gespaard want een KI van slechts 10.000 BEF betekent ook al een jaarlijkse opslag van € 59,10 (+ 2.400 BEF). Eventuele kortingen kunnen deze verhoging uiteraard voor een stuk milderen.

CD&V-Zelzate vreest dat deze maatregel de vlucht uit Zelzate van mensen met gemiddeld en hoger inkomen nog zal versterken, met alle negatieve gevolgen van dien.

Te betalen onroerende voorheffing in Zelzate (voor eventuele korting)

 

1999

2000

2001

2002

KI=10.000 BEF

   91,78

   92,97

€ 115,31

€ 150,92

KI=20.000 BEF

€ 183,79

€ 185,83

€ 230,19

€ 301,28

KI=30.000 BEF

€ 275,45

€ 278,44

€ 345,36

€ 452,03

KI=40.000 BEF

€ 367,23

€ 371,41

€ 460,67

€ 602,40

 

Evolutie van de opcentiemen in Zelzate en omgevende gemeenten

 

1999

2000

2001

2002

Zelzate

850

850

1050

1450

Gent

1175

1175

1295

1450

Wachtebeke

1300

1300

1300

1300

Assenede

1175

1175

1175

1175

Evergem

1000

1000

1000

1000

Lochristi

1000

1000

1000

1000

Moerbeke

900

900

900

900

 

>>> grafiek evolutie onroerende voorheffing in Zelzate en omgevende gemeenten (pas beschikbaar vanaf 18-09)

 *  Betalend parkeren voor binnenkort?

De CD&V-fractie in de gemeenteraad heeft zich de voorbije jaren steeds hevig verzet tegen de invoering van het betalend parkeren in Zelzate. Begin maart drukte de paarse meerderheid haar zin door en besliste meerderheid tegen minderheid tot plaatsen van parkeermeters in het grootste deel van het centrum.

>>> tussenkomst Martin Acke hierover in gemeenteraad van 5-3-2002

Een lovenswaardige poging van de middenstandvereniging UNIZO om via een alternatieve middenstandsbelasting de parkeermeters alsnog te vermijden, kon rekenen op sympathie van het schepencollege (dat dan ook geld zou binnenkrijgen), maar stuitte op een weigering bij minister Van Grembergen.  Bij dit voorstel zouden grotere handelszaken die geen of te weinig eigen parkeergelegenheid hebben, aan de gemeentekas een soort compensatiebelasting betalen. Kleinere zaken (< 100 m2) werden hierbij ontzien.

Vandaag ziet het er naar uit dat de meerderheid zo snel mogelijk de parkeermeters wil plaatsen. Omwille van gebrek aan financiële middelen en personeel zal de gemeente het beheer van de parkeermeters aan een privé-firma in concessie geven.

De CD&V blijft zich verzetten tegen de parkeermeters. Het mobiliteitsprobleem op de Grote Markt kan volgens ons best opgelost worden door invoering van een blauwe zone op het marktplein. Het is de meerderheid echter duidelijk alleen om de centen te doen. De mobiliteitsproblemen zullen zich immers verplaatsen. Door betalend parkeren in te worden alle langparkeerders uit het centrum verdrongen naar de omliggende (smalle) straten die daar absoluut niet op zijn voorzien. Het college wijst op gratis parkeermogelijkheid langsheen de R4 maar dit is volgens ons geen veilige optie.

Betalend parkeren, zelfs al is het eerste kwartiertje gratis, vormt een aanslag op het belangrijkste commerciële centrum van onze gemeente. Een deel van het publiek zal uitwijken naar de rand van de gemeente of erger... naar andere gemeenten. Voor bezoekers uit andere gemeenten wordt het Zelzaats centrum ook al minder aantrekkelijk. Er kan terecht worden gevreesd dat deze maatregel zal leiden tot inkomstenverlies voor de plaatselijke middenstand en dus ook voor de gemeente.

 *  Studietoelagen 2002

 

Studeren kost geld. Een studie toelage zal die kosten niet volledig dekken, maar wel een stukje verlichten. Er zijn studietoelagen vanaf het eerste jaar secundair onderwijs en voor alle vormen van hoger onderwijs. Wie voor het nieuwe school- en academiejaar 2002-2003 een studietoelage wenst, moet een aanvraag indienen voor 31 oktober 2002.

>>> Voor meer info

 *  Eindelijk gemeenteraad?

Het schepencollege slaagt er maar niet in om op regelmatige tijdstippen de gemeenteraad samen te roepen.  De vorige gemeenteraad dateert van 4 juni, dus 3 ½ maand geleden.  Nochtans zijn er ondertussen belangrijke zaken gebeurd in Zelzate. Van diverse zaken heeft behandeling nu nog weinig zin omdat ze ondertussen achterhaald zijn. Voor andere zaken heeft de burgemeester eigenhandig beslissingen genomen die de gemeenteraad dient te nemen. In zijn Zelzate durft big John alles, zelfs de wet overtreden.

Dit is natuurlijk een manier om te proberen de oppositie monddood te maken. Nochtans schrijft het reglement van orde voor dat de gemeenteraad samenkomt op de eerste dinsdag van de maand. Het telkens verschuiven van datum stuurt bovendien de agenda’s van de raadsleden danig in de war.

Voor het niet doorgaan van een eerder aangekondigde zitting op 18 september wordt het verlof van de burgemeester aangegrepen. Hij heeft geen tijd gehad de dossiers in te studeren.

Deze werkwijze hangt nauw samen met de manier waarop onze politieke meerderheid de gemeente bestuurt. Van dag tot dag problemen afhandelen en brandjes blussen zonder een duidelijke structuur of visie. Wie een verklaring zoekt waarom Zelzate er zo belabberd bij ligt… zoek niet verder.

De lijst met te behandelen agendapunten is ondertussen zodanig aangegroeid dat wellicht drie zittingen nodig zijn om bij te geraken. Volgens de laatste berichten zal de gemeenteraad samenkomen op 24 en 26 september. De normale zitting van 1 oktober verschuift naar 8 oktober. Dit betekent 3 zittingen op twee weken tijd en dus een loodzware opdracht voor de raadsleden om op die korte tijd alle dossiers in te studeren.

We zijn benieuwd of de afspraak deze maal doorgaat.

 *  Activiteitenkalender

Tal van vereniging schieten in september uit de startblokken. Het loont beslist de moeite om eens door de activiteitenkalender te wandelen. Staat de activiteit van uw vereniging er niet bij? Geef dan vlug een seintje. Verschillende verenigingen bezorgden me hun jaarprogramma ter publicatie. Aarzel niet om dit ook te doen. Het kost u niks.

>>> activiteitenkalender

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.