Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.17 – 22 augustus 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  Geen nieuw OCMW-rusthuis voor Zelzate

Reeds vele jaren ijvert de Zelzaatse overheid voor de komst van een nieuw rusthuis in de Burgemeester Jozef Chalmetlaan. Bedoeling was om achter het huidige Home Bloemenbos een nieuw zorgverblijf te bouwen met een capaciteit van 120 bejaarden, waarvan 33 erkende RVT-bedden en een kortverblijf van 5 bedden. De kostprijs werd geraamd op 10 miljoen euro. Rekening houdend met een subsidie van 60% vanwege het ministerie zou dit een investering van 4 miljoen euro Zelzaats geld vergen.

Logisch dat de Vlaamse overheid bij dergelijke investeringen niet over één dag ijs gaat en eist dat noodzaak en haalbaarheid van het project duidelijk worden aangetoond. Eind juli 2001 legde het Zelzaatse OCMW-bestuur hiervoor aan het Vlaams Ministerie een zorgstrategisch plan voor. In februari van dit jaar kregen de OCMW-voorzitter en -secretaris de kans om hun dossier voor de bevoegde commissie te verdedigen.

Tevergeefs echter! De bevoegde VIPA-commissie stelde vast dat het residentiële aanbod van het Zelzaatse OCMW-rusthuis niet meer voldoet aan het verwachtingspatroon van toekomstige bewoners en geen kwaliteitsvolle hulpverlening kan garanderen. Het rusthuis vertoont een relatief hoge werkingskost tegenover een lage zorggraad. Voor een stuk wordt dit veroorzaakt door integratie van algemene OCMW-kosten in de uitbatingskosten van het rusthuis. Men merkte ook op dat er de voorbije jaren een duidelijk tekort aan management en omkadering was, evenals onvoldoende structurele samenwerkingsverbanden met andere zorgverleners.

Op basis van dit slechte rapport besliste minister Mieke Vogels onlangs dat de aanvraag niet zal worden gesubsidieerd. Gezien de penibele financiële toestand van het Zelzaatse gemeente- en OCMW-bestuur betekent dit nagenoeg zeker dat de geplande nieuwbouw er niet komt.

Deze beslissing brengt het OCMW in zeer ernstige problemen. Een nieuwe subsidiepoging ondernemen vereist niet alleen een serieuze ommekeer in het beleid maar zorgt ook voor vele jaren vertraging. Deze periode kan niet overbrugd worden door het bestaande gebouw uit te leven zoals men aan het doen is. Bovendien beschikt het huidige rusthuis slechts over een voorlopige erkenning. Wil men een definitieve erkenning krijgen dan zullen aan Home Bloemenbos op korte termijn zeer grote investeringen moeten gebeuren, ondermeer inzake brandveiligheid. Hiervoor kan men in principe geen subsidies bekomen, zodat alles dreigt ten laste te vallen van de Zelzaatse belastingbetaler. Bovendien moeten we ons afvragen waar de bejaarden terecht kunnen tijdens de bouwwerken. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Geen enkele politieke partij in Zelzate wenste deze gang van zaken... ook CD&V niet. Maar het is duidelijk dat de Zelzaatse socialisten de voorbije jaren zeer zwaar hebben gegokt door hun bestaande infrastructuur in de Chalmetlaan, met het oog op de nieuwbouw, onvoldoende te onderhouden. Boontje komt om zijn loontje? Deze situatie doet ons sterk denken aan de verkommering van het vroegere open zwembad dat uiteindelijk teloorging ten koste van het zeer dure en momenteel sterk verlieslatende Eurohal-zwembad.

Het valt al vele jaren op dat de Zelzaatse socialisten samenwerking met andere initiatieven op alle vlakken zoveel mogelijk mijden. Alles teugels worden liefst stevig in socialistische handen gehouden. Het OCMW, de huisvesting en de energiedistributie zijn hierin de meest typische voorbeelden, maar ook de cultuur-, feest- en sportactiviteiten tracht men maximaal te dirigeren vanuit het gemeentehuis. Deze politiek wordt in het rusthuisdossier door de Vlaamse overheid duidelijk afgekeurd. De CD&V-fracties in gemeenteraad en OCMW dringen al lang tevergeefs aan om meer samen te werken met de bestaande dienstverlenende initiatieven, ook al omdat dit voor de Zelzatenaar financieel voordeliger zou uitvallen. We zijn benieuwd wanneer hierin een kentering komt.

 *  Uitbreiding kinderopvang Debbautshoek

Het initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) van Zelzate, vestigingsplaats Debbautshoek, wordt gerund door het OCMW. Vanaf 1 februari 2001 kreeg dit initiatief van Kind en Gezin een erkenning voor een capaciteitsuitbreiding van 20 naar 55 plaatsen. De erkenningsperiode loopt tot 28 februari 2005.

 *  Onderhoud gemeentelijk kerkhof ondermaats

Het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats loopt de laatste tijd volledig mank. Bij een bezoek ter plaatse stelde CD&V-gemeenteraadslid Martin Acke verschillende problemen vast:

- Reeds geruime tijd ligt op verschillende plaatsen rommel opgestapeld. Herbruikbaar materiaal zou beter netjes worden opgeborgen uit het zicht van de bezoekers.

- Op verschillende plaatsen langsheen voetpaden, tussen graven en langsheen de omheining tiert het onkruid welig. Er wordt veel te weinig onderhoud gedaan. Bovendien zijn op verschillende plaatsen langsheen de graven verzakkingen zichtbaar. Daar is aanvullen de boodschap.

- Achteraan het nieuwe kerkhofgedeelte ligt al geruime tijd een grote door onkruid overwoekerde hoop zand die tevens wordt gebruikt als stort van groenafval. Het is wenselijk deze stortplaats op te ruimen.

- Meer dan twee jaar na de beslissing tot oprichting staat de luifel voor de strooiweide er nog steeds onafgewerkt bij en vertoont reeds ernstige sporen van inwerking van vocht op de muren. Deze toestand kan blijvende esthetische schade aan het bouwwerk veroorzaken. Een dringende afwerking is dan ook noodzakelijk. Bij regenweer is deze luifel bovendien onbereikbaar zonder kleding en schoeisel te bevuilen. Wil men het gebouw kunnen gebruiken, dan moet er eerst een voetpad worden aangelegd.

CD&V-raadslid Martin Acke drong bij het schepencollege aan tot aanpak van al deze tekortkomingen. In het programma van Open Monumentendag op 8 september aanstaande zijn gegidste bezoeken aan onze gemeentelijke begraafplaats voorzien. Wil het gemeentebestuur bij het grote publiek geen blamage oplopen, dan zijn zelfs dringend acties aangewezen.

Voor meer info >>>

 *  Huishoudelijk afvalstoffenplan ter inzage

Op verzoek van de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest maakt het gemeentebestuur algemeen bekend dat het ontwerp "Uitvoeringsplan Huishoudelijke Afvalstoffen 2003-2007" nog tot en met vrijdag 4 oktober 2002 kan worden ingekeken bij de milieudienst op het gemeentehuis.

Binnen deze termijn kunnen bezwaren en opmerking schriftelijk aan de OVAM worden overgemaakt op volgend adres: OVAM, Afdeling Projectontwikkeling Afvalstoffen, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

 *  Snelheid op R4 geen 70 maar 90 km/u

Op vraag van de gemeenteraad stelde het schepencollege eind vorig jaar aan het Ministerie voor om een snelheidsbeperking van 70 km/u in te voeren op de R4 op het grondgebied van Zelzate. De Afdeling Wegen en Verkeer van Oost-Vlaanderen meldde dat hierop niet kan worden ingegaan omdat niet wordt voldaan aan de vier vooropgestelde criteria zijnde onveilige zone, hoge of middelmatige bebouwingsdichtheid, hindernissen op minder dan 2 meter van de rijbaan of fietspad op minder dan 0,5 meter verwijderd van de rijbaan.

De toegelaten snelheid op de Kennedylaan blijft dus 90 km/u, behalve binnen de afbakening van de bebouwde kom, waar 50 km/u de regel is.

 *  Planning werken knooppunten R4-Oost

De werken aan de Westerscheldeoever-tunnel lopen naar hun einde. Verwacht wordt dat de tunnel tussen Ellewoutsdijk en Terneuzen open gaat op 14 maart 2003. Vanaf dan mag door Zelzate een grotere stroom van verkeer worden verwacht van en naar de Nederlandse Tractaatweg.

Het is dus hoog tijd dat Vlaanderen begint aan de realisatie van de ontsluitingswerken voor dit verkeer. Zo voorziet men op de R4-Oost (Kennedybaan) de komende jaren de herinrichting van de vier knooppunten aan de Leegstraat (1), de Rijkswachtlaan (2), de N49-Expresweg (3) en de Gebroeders Naudtslaan (4).

Het knooppunt 4 aan de Cosmos zal, zoals initieel voorzien, worden aanbesteed eind van dit jaar om in de loop van 2003 te worden gerealiseerd. De overige knooppunten 1, 2 en 3 zullen sneller dan gepland in uitvoering komen. Men voorziet aanbesteding tegen eind 2003 zodat realisatie in 2004 mogelijk is.

Punt 3, en dan vooral de oprit naar de N49 richting tunnel, vormt nog een zwaar knelpunt. Er zou momenteel worden gewerkt aan een nieuw voorstel teneinde de woningen in de Wachtebekestraat, Rozenlaan en Heidelaan maximaal te ontzien. Het initieel ontwerp voorzag immers onteigening van 17 woningen en een zaak en de bedreiging van de leefbaarheid van nog eens 11 woningen door de nabijheid van het talud van de oprit.

Voor meer info >>>

 *  Parochiezaal gaat over naar de gemeente

Vanaf 1 september wordt het beheer van de Parochiezaal van Debbautshoek van de parochie overgedragen aan de gemeente. De manier waarop de zaal ten dienste van de verenigingen gesteld zal worden, zou in dezelfde lijn liggen van de huidige. Details hierover werden nog niet bekend gemaakt.

Voor meer info >>>

 *  Kringfeesten op 24 en 25 september

Het komend weekend gaan de 4de Kringfeesten door. Als blikvanger voorzien een aantal katholieke verenigingen een avant-revue op de planken van het vernieuwde podium van de gerenoveerde Parochiale Kring in de Kerkstraat.

Op zaterdag 24 augustus vanaf 18u30 kan u aanschuiven voor een koud buffet. Rond 21 uur volgt de grote opening van het podium met een aanzet tot revue met lied, dans en sketch en puntige gezegden van en over eigen bodem.

Zondag 25 augustus wordt de barbecue warm gestookt. Dan kunnen de liefhebbers vanaf 11u30 hun honger stillen.

meer gegevens hierover in de activiteitenkalender van Zelzate >>>

 *  Kermis in de wijk Wittouck

Dit weekend bent u ook welkom op de kermis in de wijk Wittouck. In café "The Club" en in een grote tent op de hoek van de Cesenaticolaan en Verbroederingslaan worden immers tal van activiteiten ingericht.

Op zaterdag 24 september kunt u er terecht voor een schieting op liggende wip en diverse muzikale optredens: Blaaskapelle Mosella, Yves, Fil Filips, Roshwita, Chris Reilhof, Evelien, Kurt Crabbé, Willy Somers, Nico en Christoff.

Op zondag 25 september volgen aperitiefconcert, buurtmaaltijd, dansdemonstraties, vendelzwaaien, oplaten van warmeluchtballons en een dansavond met Jerry's Ambiance Band.

Allen daarheen!

meer gegevens hierover in de activiteitenkalender van Zelzate >>>

 *  Fietstocht Christelijke Arbeidersvereniging

Zin in een sportief verzetje aan het einde van de vakantie? Dat kan. Als afsluiter van het schoolverlof organiseert ACW-Zelzate op zondag 1 september 2002 zijn jaarlijkse fietstocht voor het ganse gezin.

Vanaf 9u30 is het verzamelen geblazen aan de Sint-Laurentiuskerk op de Grote Markt.  Daar kan nog ter plaatse worden ingeschreven (€ 3,00) alhoewel men om organisatorische redenen liever een seintje op voorhand krijgt. Om 10u00 wordt gestart voor een tocht van ongeveer 45 km langs landelijke en verkeersarme wegen.

De dag wordt afgesloten met een lekkere barbecue in de kantine van de Grensboys in de Zeestraat. Vanaf 17u30 kan u aanschuiven aan de dis. Ook wie niet meefietst is er welkom.

Inschrijven voor de barbecue: zo snel mogelijk € 11,00 per persoon overmaken aan de kernleden van de diverse deelverenigingen of aan Andréa Delemarre – Notelaarstraat 20 – tel. 09-345 79 12.

meer gegevens hierover in de activiteitenkalender van Zelzate >>>

 

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.