Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.16 – 11 augustus 2002
ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

 *  Kermis in Zelzate!

Augustus betekent kermis in Zelzate. De zwarte kat in de wijk "De Katte" is nog maar pas verbrand en Zelzate Centrum is aan de beurt.

De belangstelling voor de augustusfoor op de Zelzaatse Grote Markt is al verschillende jaren aan het tanen. De gemeentelijke feestcommissie heeft dit jaar echter niet stilgezeten. Samen met diverse verenigingen en handelszaken pakt ze uit met een ambitieus kermisprogramma dat voor een nieuw elan moet zorgen. Hopelijk zorgen Frank Deboosere en Sabine Hagedoren voor het gepaste weer!

In het weekend van 24 en 25 augustus viert de wijk Wittouck kermis. Ook daar biedt het plaatselijk feestcomité u een mooie waaier van activiteiten.

Zie activiteitenkalender Zelzate >>>

 *  Start werken aan verkeerswisselaar Zelzate-West

Op maandag 5 augustus gingen de werken aan de verkeerswisselaar N49-R4 te Zelzate-West officieel van start. De aannemer is NV Cordeel van Temse.  Al enige tijd waren in de omgeving voorbereidende werken te zien. De werkzaamheden zullen ongeveer twee jaar duren en zowat 25 miljoen euro kosten. Om de hinder voor het doorgaand verkeer op de Expresweg en R4 tot een minimum te beperken wordt tijdelijk een grote rotonde aangelegd.

Voor meer info >>>

De werken aan Zelzate-brug duren nog tot 20 september. Zeker voor die datum zouden de werken aan de verkeerswisselaar Zelzate-West weinig of geen invloed mogen veroorzaken op het doorgaand verkeer van Expressweg en R4.

Eventjes was er sprake van dat de Nederlanders eind juli ook zouden starten met herstellingswerken aan het wegdek van de Tractaatweg. Dit zou betekend hebben dat er bij problemen op de N49 of in de tunnel van Zelzate geen behoorlijke alternatieve verbinding tussen Zelzate-Oost en -West beschikbaar was.

Na protest vanuit Zelzate werden die werken gelukkig verdaagd naar 1 oktober.

 *  Informatievergadering milieuvergunning betoncentrale

Op woensdag 21 augustus om 19u00 organiseert het gemeentebestuur een informatievergadering in verband met de milieuvergunningsaanvraag van DMI Beton NV (betoncentrale De Meyer) voor het wijzigen en uitbreiden van hun betoncentrale aan de Suikerkaai.

Deze vergadering gaat door in de bovenzaal van het gemeentehuis. Iedere geďnteresseerde is hierop welkom.

 *  Inzameling van gebruikt tapijt op het containerpark

Bij wijze van proef kan men als particulier gedurende 6 maanden op het containerpark terecht met tapijt en vast tapijt. Men plaatste hiervoor een gesloten container van 20 m˛.

Omstreeks het jaareinde zal worden geëvalueerd of dit initiatief wordt verder gezet.

 *  Start lokale economische adviesraad uitgesteld

De installatievergadering van de Zelzaatse economische raad was initieel gepland op woensdag 03 juli.

Blijkbaar kwam er één of andere kink in de kabel want de vergadering werd ter elfder ure "omwille van onvoorziene omstandigheden" afgelast.

Hopelijk kan dit orgaan zo spoedig mogelijk van start gaan... er zijn immers belangrijke zaken te bespreken. Diverse openbare werken die in de gemeente in uitvoering zijn hebben een grote invloed op de bereikbaarheid van handelszaken, de perikelen rond de invoering van parkeermeters,…

Voor meer info over de samenstelling van de economische raad >>>

 *  Spectaculaire verhoging Zelzaatse grondbelasting.

Heeft u het ook onlangs gevoeld bij het betalen van uw aanslag voor de onroerende voorheffing? Voor het tweede jaar op rij verhoogden de grondlasten in Zelzate spectaculair.

Neen dit heeft niets te maken met de Vlaamse Overheid of de Provincie. De opslag van ongeveer 38% is louter een gevolg van het feit dat de sp.a-VLD-meerderheid in Zelzate de gemeentelijke aanvullende belasting op uw kadastraal inkomen heeft verhoogd van 1050 naar 1450 opcentiemen. Voor eigenaars wordt wonen dus een stuk duurder in Zelzate.

Voor meer info >>>

 *  Moet gemeente vennootschapsbelasting terugbetalen?

Op 17 april 1997 voerde de socialistisch-liberale coalitie een belasting in op sommige vennootschappen.

Voor de inhoud van het belastingreglement >>>

De CVP-fractie stemde tegen, wees op het discriminerend karakter van deze belasting en kondigde aan dat het college zijn slecht huiswerk zou moeten herdoen.

Diverse bedrijven vochten deze onrechtvaardige belasting juridisch aan. De auditeur van de Raad van State gaf ondertussen een negatief advies, zodat bij de uitspraak ten gronde de vernietiging van het reglement kan worden verwacht.

Voor meer info >>>

Bij de bespreking van de latere begrotingen heeft de CVP steeds gepleit voor het opbouwen van een financiële reserve om bij negatieve uitspraak over de vennootschapsbelasting de gemeentelijke financiën niet te destabiliseren. De sp.a-VLD-meerderheid heeft hier nooit naar willen luisteren en is rustig blijven verder uitgeven.

Vandaag zijn verschillende bronnen, waaronder de Vereniging voor Steden en Gemeenten, het erover eens dat bij vernietiging van het belastingreglement door de Raad van State, de reeds geďnde en betaalde belastingopbrengsten door de gemeente Zelzate moeten worden terugbetaald, niet alleen aan die vennootschappen die bezwaar hebben ingediend, maar wellicht aan alle onrechtmatig belaste ondernemingen.

Zonder te willen vooruitlopen op de zaken… maar indien de rechtbank zich in die zin uitspreekt betekent dit een financiële catastrofe voor de gemeente. De ontvangsten van die belasting zijn ondertussen immers opgelopen tot zowat € 900.000,00 zonder nalatigheidsintresten.

De CD&V-fractie vraagt zich nu al af hoe de gemeentekas deze zware blunder van het Zelzaatse schepencollege te boven zal komen.

 *  Opletten met zelf gevangen paling!

Vlaams Minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua bracht het gemeentebestuur op de hoogte van de vastgestelde vervuiling bij paling in de openbare wateren en de maatregelen die zij hieromtrent heeft genomen.

Er werd de voorbije jaren onderzoek verricht naar de aanwezigheid van diverse stoffen zoals PCB's, biociden en zware metalen in het palingvlees. De resultaten zijn weinig bemoedigend. Zo werd op meer dan 80% van onderzochte plaatsen in heel Vlaanderen de voorbije jaren een concentratie van PCB's (polychloorbifenyl) aangetroffen boven de geldende norm.

Ook in het Kanaal Gent-Terneuzen en in de Zelzaatse visvijver werden deze metingen uitgevoerd en werden diverse vervuilingen vastgesteld.

Meer details over de meetplaatsen en de resultaten kan u vinden op de website  www.ibw.vlaanderen.be

Om te voorkomen dat er nog vervuilde paling wordt geconsumeerd heeft de minister een algehele ontrading van de consumptie van paling en roofvis en een volledig meeneemverbod van paling uit alle Vlaamse openbare wateren uitgevaardigd. In de onbevaarbare waterlopen van Oost- en West-Vlaanderen werd bovendien een verbod op het gebruik van fuik en kruisnet ingesteld. De maatregelen werden gepubliceerd in het Staatsblad van 25 mei 2002 en gelden alvast tot 2005.

Naast deze verordeningen geldt in Zelzate nog steeds het op 10-07-1998 door de burgemeester uitgevaardigde verbod tot consumptie van (alle) in de visvijver gevangen vis naar aanleiding van de PAK-vervuiling.

Voor meer info >>>

 *  Onderhoud groenzone tussen Mezenlaan en Groene Briel

Inwoners klaagden al een tijdje dat er regelmatig groen- en ander afval werd gestort aan de doorsteek tussen de Mezenlaan naar de Groenen Briel (fiets- en voetpad met klein groenperk). Dit stukje gemeentelijk groen werd blijkbaar niet onderhouden en bovendien was het tegelpad beschadigd.

Dank zij de tussenkomst van CD&V-raadslid Martin Acke werd het pad hersteld en de rommel opgeruimd. De firma die voor de gemeente het onderhoud van de groenzones doet kreeg bovendien opdracht om dit plekje op te nemen in het onderhoudsprogramma.

Voor meer info >>>

Zijn er nog meer van dergelijke verwaarloosde openbare plekjes die meer aandacht vergen? Laat het gerust weten.

 

Meer gegevens over deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website
De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geďnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u dit kunt appreciëren. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.
Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!
Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info
Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.