bullet
Zelzate@rem

Nieuwsbrief van en over Zelzate - n° 2.05 - 19 februari 2002

ver. uitg.  Martin Acke - Leegstraat 156A - 9060 Zelzate - 09/345 53 36

 

bullet

Who the hell is Venus ??

Tijdens de gemeenteraad van 5 februari kwam een 'verdacht' groepje dames zich tijdens de bespreking van de eerste agendapunten tussen het publiek nestelen. Geheimzinnige blikken, stil gekonkelfoezel, alle ingrediënten voor een ware thriller...

Toen het halfuurtje van de burger om 19u00 begon stak Marie-Lou Walleyn, in Valentijn-outfit, van wal met een onvervalste dichterlijke liefdesverklaring aan het adres van de burgemeester. Niet alleen hij, maar de ganse gemeenteraad was met verstomming verslagen vanwege zoveel onbeschaamdheid. De onzekerheid groeide nog toen bleek dat de brief niet uit het hart van Marie-Lou zelf, maar van ene Venus bleek te komen. Pogingen om meer te weten te komen over de geheimzinnige Venus liepen tot op heden spaak. Na de stunt verdwenen de dames immers prompt met de noorderzon. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

bullet

Retributie op huis-aan-huis inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten

Voortaan wordt een retributie van € 25,00 geheven voor het op afroep aan huis afhalen van grof vuil en/of afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA). Voor dit bedrag kan men max. 100 kg of 3 m3 aanbieden. CD&V onthield zich bij deze dubieuze wijziging van het reglement, die eigenlijk een rechtzetting is van een foutieve beslissing uit het verleden. 

Lees meer hierover...

 

bullet

Diverse aanpassingswerken voor Eurohal

Men overweegt om twee ramen langs de zijde van de Westkade te vervangen door twee dubbele nooddeuren, een geraamde uitgave van € 10.276,00. Dit zou bovenop de aanpassing van de grote poort als nooduitgang nodig zijn om de capaciteit van de sporthal op te trekken naar 1.000 man. Nu is slechts 500 man toegelaten.

Uit een onderzoek van de gemeentelijke interne dienst voor preventie en bescherming blijkt bovendien dat diverse aanpassingen aan zwembad, cafetaria en sporthal nodig zijn. Het gaat hem over noodsignalisatie, noodverlichting, blusapparaten, nooddouche, vervanging poort sporthal,... voor een totaalbedrag van € 17.353,00. Een aantal van deze zaken werden reeds in 1996 door Martin Acke en wijlen Gilbert Zenner na een gezamenlijk bezoek tevergeefs aangeklaagd. Nu pas pakt men ze aan.

Lees meer hierover...

 

bullet

Goedkeuring rooilijnplan Notelaarstraat

De gemeenteraad keurde unaniem het definitieve rooilijnplan van de Notelaarstraat goed. Bij het openbaar onderzoek bleek één persoon bezwaar te hebben tegen de uitgestippelde rooilijn. Het aangepaste rooilijnplan houdt rekening met deze opmerking. Eindelijk zal het werk kunnen aanbesteed.

 

bullet

Gratis overdracht gemeentelijke grond aan VEM

Enige tijd geleden keurde de Raad van Bestuur van het Groepscomité-Zelzate van de VEM het principe van oprichting van een nieuw kantoor op de hoek van Verbroederingslaan en Cesenaticolaan goed. De constructie zou komen op de plaats waar nu de gemeentelijke garages staan. Bedoeling is om eind 2002 in aanbesteding te gaan. De bouw zou, als alles vlot verloopt, in 2003 kunnen starten zodat de diensten van de VEM gedurende 2004 zouden kunnen verhuizen. De kostprijs van de nieuwe gebouwen wordt geschat op 28,5 MBEF.

Om de oprichting mogelijk te maken verzocht de VEM de gemeente om gratis de grond over te dragen. Martin Acke maakte hierbij toch enkele bedenkingen, vooral omdat de toekomstige structuur van de elektriciteitsdistributie in Zelzate binnenkort grondig zal wijzigen. De meerderheid, met VEM-voorzitter John Schenkels op kop, ging toch akkoord met de gratis overdracht. Wat dacht je?

Lees meer hierover...

 

bullet

Tarieven voor de bibliotheek omgezet in euro

De retributies voor de ontleningen en boetes voor de gemeentelijke openbare bibliotheek werden door de gemeenteraad omgezet in euro en vastgelegd in een reglement. De meeste tarieven wijzigen amper.

De CD&V-fractie stelde verheugd vast dat de meerderheid inging op haar vroegere eis om de vergoeding voor het internetgebruik in de bibliotheek af te schaffen. De internetcomputer werd immers destijds door cultuurminister Luc Martens gratis ter beschikking gesteld om de drempel voor toegang tot deze communicatietechniek te verlagen. Al die jaren vroeg de gemeente 50 BEF per half uur. Geen wonder dat dit weinig werd gebruikt... Martin Acke voorspelt nu een gevoelige toename van het gebruik en de nood aan een bijkomende computer... zoals origineel de bedoeling was.

Lees meer hierover...

 

bullet

Medische materialen voortaan aangerekend door de brandweer

Het retributiereglement van de brandweer werd aangevuld met de kosten voor gebruikte medische materialen (diverse types verbanden, maskers, producten, naalden, medicijnen, en dergelijke). Vroeger vielen deze hulpmiddelen ten laste van de brandweer en dus van de gemeentelijke kas.

De gebruiker zelf zal hiervan wellicht weinig voelen want de mutualiteiten komen tussen in deze kosten. Dit geldt ook voor de wachtvergoeding van € 4,00 per begonnen kwartier wanneer de ambulance moet wachten voor verder vervoer of terugkeer van de patiënt.

 

bullet

Verkoop voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat

De gebouwen en terreinen van de voormalige gemeenteschool in de Kerkstraat worden verkocht aan de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij met als doel de oprichting van sociale woningen. De bedragen hiervoor zijn ingeschreven in de begroting van vorig jaar. De akte vermeldt een bedrag van € 275.161,00, de totale oppervlakte behelst 5.580 m2.

 

bullet

Tijdelijke overeenkomst voor de politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate

De politiezone Lochristi-Moerbeke-Wachtebeke-Zelzate gaat officieel maar van start op 4 maart 2002.

In afwachting is er nood aan een tijdelijk afspraak tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de burgemeesters van de vier gemeenten betreffende het gezag, de leiding, het beheer en de organisatie van de zone. De gemeenteraad keurde dergelijke overeenkomst goed.

In de rand van de discussie rond de hervorming van de eenheidspolitie vroeg Martin Acke verduidelijking over de nog steeds bestaande verschillen in loon en voordelen tussen ex-Rijkswacht en ex-Gemeentepolitie. Eén en ander zou tijdelijk zijn.

Lees meer hierover...

 

bullet

Verkoop parochiezaal Debbautshoek nog lang niet rond

Burgemeester Schenkels en schepen Tollenaere zijn er nog maar eens geslaagd om de gemeenteraadsleden op een verkeerd been te zetten door belangrijke gegevens achter te houden en door de gemeenteraad halve waarheden wijs te maken in verband met de aankoop van de parochiezaal van Debbautshoek.

Door de raadsleden voor te houden dat er een principieel akkoord bestond tussen de vzw Parochiale Werken en het gemeentebestuur voor de aankoop van parochiezaal en de verkoop van de pastorij voor de respectievelijke bedragen van € 247.157,00 en € 99.157,00 heeft het college de gemeenteraad misleid. Aangezien de CD&V-fractie uit de verstrekte gegevens door het schepencollege kon afleiden dat er een wederzijds akkoord was tussen beide partijen, heeft zij ter goeder trouw ingestemd met het principe van de gecombineerde verkoop en aankoop. Ten onrechte blijkt achteraf.

Uit gegevens die wij ondertussen via de pers vernamen blijkt nu dat er absoluut geen akkoord is omtrent deze transacties. Zo zou de gemeente uitgaan van een veel te laag bedrag voor aankoop van de parochiezaal. Martin Acke wenst deze gemeenteraadsbeslissing dan ook te herroepen en voegde dit punt alvast toe aan de agenda van de eerstvolgende zitting.

Lees meer over de beslissing van de gemeenteraad van 5 februari hieromtrent...

 

Meer gegevens over al deze onderwerpen en nog vele andere wetenswaardigheden over uw gemeente Zelzate kan u terug vinden op
Martin Acke's Website.

De nieuwsbrief Zelzate@rem (lees ad rem = gevat - snedig - ter zake) van en over Zelzate wordt gratis via e-mail toegestuurd aan elke geïnteresseerde Zelzatenaar. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Mocht u deze in de toekomst echter niet meer wensen te ontvangen, stuur dan een e-mailtje naar onderstaand adres met de vraag om u te schrappen uit het bestand.

Indien u anderzijds personen kent die mogelijks interesse hebben voor deze nieuwsbrief, stuur hem dan gerust door. Wenst die persoon zich gratis te abonneren dan kan hij zichzelf aanmelden via een e-mailtje. Een persoonlijk e-mail-adres wordt door ons aan niemand bekendgemaakt of doorgegeven!

Ook nieuwtjes, commentaren of suggesties kunt u steeds kwijt bij martin@acke.info

Uw persoonlijke gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U heeft steeds recht op inzage en correctie.